Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ÇAĞINTANIĞIStNEMA Aslı Selçuk ^ ^ k«ap kulübu 134334ı Cagaioglo-lsanİKUTel (212ı 512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı I a p 1 a r ı PAYLAŞILAN TUTKU SfNEMA Gönül Dönmez Colin f y Çumhuri|«t Ç *8 PKariama A Ş TüAocagı Cad No 39-41 L ^ . kİtâjTkulÜbÜ [34334) Ca|aloJ!\ı-ls«Mbııl Tel 1212) 512 05 05 O. YIL SAYI: 28542 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 KASIM 2003 CUMARTESİ i BUGUN YARIN Beyinde bilinçli unutma yeteneği keşfedildi.... K- Aşk şarkılarının unutulmaz kadını Aysel Gürel... LGS sınavınaCumhuriyet'le no.zırlanın Cumhuriyet ' 1 e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n . . . tstanbul'daki saldınlarla ilgili Kartal'da yapılan operasyonda onlarca kişi gözaltına alındı Adres IslamcıgettoYABANCI BASIN BtNGÖL'DE: Hizbullahçılar meydan okuyor New YorkTimes muhabiri Bruni'nin Bin- göl'de yaptığı röportajda, Azad Ekinci'yı tanıyan Ahmet Kara adlı bır kişi, Ekin- ci'nin beyaz dini giysı giydiğıni ve îsrail ile ABD'ye kızgın olduğunu belirtti. Fi- nancial Times muhabiri Huband'ın habe- rinde ise "Geçmişte Hizbullah'la sıkı bağlan olan bombacılar, şimdi hükümete meydan okuyor" denildi. • 8. Sayfada HSBC ZANLISI HABlB AKTAŞ Afganistan'da silahlı eğitim İstanbul'da HSBC Bank'a intihar saldınsı gerçekleştirdiği ileri sürülen Aktaş'ın, hak- kındaki istihbarat raporlannda Afganis- tan'daki şeriatçı kamplarda 2 yıl silahlı eğitim aldığı belirtiliyor. Hizbullahçılarla ilışkisi olduğu ileri sürülen Aktaş'ın yük- seköğrenimini Pakistan'da yaptığı, saldın- da kullandığı aracın ruhsatının kardeşi adı- na kayıtlı olduğu belırlendı. • 8. Sayfada İstanbul'da 5 gün arayla gerçekleştirilen 4 ayn intihar saldınsının, Ingiliz Baş- konsolosluğu'na yönelik düzenlenen ey- lemde ölen Feridun Uğurlu'nun "hoca- lık" yaptığı Kartal Kavaklı Camii Kuran Kursu'nda planlandığı ortaya çıktı. Kur- sun ve Uğurlu'nun yaşadığı evin bulun- duğu Kavaklı Mahallesi Anafartalar Caddesi "îslamcı gettoyu" andınyor. ECEVİT KILIÇ / ERHAN KEIVIAL ÖZMEN İstanbul'da 5 gün arayla gerçekleştirilen 4 ayn in- tıhar saldınsının tngiliz Başkonsolosluğu'na yöne- lik düzenlenen eylemde ölen Feridun Uğurlu'nun "hocalık" yaptığı Kartal Kavaklı Camii Kuran Kur- su'nda planlandığı öne sürüldü. Kursun ve Uğur- MArkası Sa. 8, SiL 3te Türklere kısıtlama getirildi Ingiltere vize vermeyecekAnkara'dakİ îngiltere Büyükelçiliği bombalı saldınlann ardın- dan vize hizmetlenni büyük oranda kısıtlarken sadece posta yo- luyla vize başvurusu kabul edeceğıni açıkladı. 1 Aralık'tan itiba- ren sadece diplomatik ve hizmet pasaportu olanlar ile resmi iş yapacaklann başvurulan dikkate alınacak. Buna göre Türkiye Cumhuriyetı yurttaşlan tngiltere'ye turistık amaçla gidemeyecek. Tasarı hazırlanıyor RafFarin: Türbana yasak kadını koruyacak Fransa Başbakanı Jean- Pierre RafFarin, hüküme- tin, kadın haklannın yanı sıra genç kızlan "kökten- dinci baskılardan" koru- mak amacıyla devlet okul- lannda türbanı yasaklama- yı planladığmı söyledi. Sosyalist Grup. ay başında Senato'ya sunduğu bir yasa teklifinde. devlet okullanna "dıni. siyasi ve felsefi" simgelerle gelin- mesinin yasaklanmasını istemişti. • 8. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - lstanbul'daki başkonso- losluğu bombalı saldınlar sonu- cunda büyük hasar gören ve vi- ze hizmetlerine geçici olarak ara veren Îngiltere. vize işlemlerin- de saldınlar öncesıne oranla kı- sıtlamaya gitti. Îngiltere Büyü- kelçiliği tarafından yapılan açık- lamada. sadece "diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi olan lar" ile "resmi iş yapacakla rın" başvurulannın değerlen- dırmeye alınacağı belirtildı. Standart lacıvert pasaport ile baş\aıruda bulunanlarda ise son 3 yılda tngiltere'yi ziyaret etme ve bunu kanıtlayabilme şartı aranacağı vurgulandı. Ingiltere Büyükelç ılıği'nden dün yapılan yazılı açıklamada. "Anka- ra'daki tngiltere Büyükelçili- ği Vize Bölümü 1 Aralık tari- hinden itibaren sınırlı bir hiz- MArkasıSa.8,Sü.rde • AVRUPA KONSEYI TERÖRDEN KORKTU • 10. Sayfada 195O'denbuyanaikihdqr* gelen partiler göz ardı efti/ Cumhuriyeûn u yolun sonu fînal olmalıTerör nedeniyle yabancı ekiplerin gelmek İstemediği Türkiye, Anadolu futbolunun silki- nişi ile moral buldu. UEFA Kupası'nda 3. tura yükselen Gaziantepspor ve Gençlerbirli- ği'nde büyük se\inç yaşanırken iki kulübün yetkilileri "Başanlarımız tesadüf değil, he- defımiz Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek" ifadelerini kullandılar. Gazian- tepspor, Lens maçı dönüşü binlerce kişi tarafından karşılanırken teknik direktör Sağ- lam, "Emin adımlarla yürüyoruz" dedi. Gençlerbirliği Başkanı tlhan Cavcav ise llusal Takım'ın başaramadığını Kırmızı-Siyahlı kulübün gerçekleştirdiğini söyledi. I Spor'da • BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN UEFA FlYASKOSU ms.Sayfada demiryolhrı unutulduCumhuriyetin ilk yılla- nnda marşlara konu olan de- miryollan 1950'den sonra üvey evlat muamelesi gördü. 1950 sonrası ulaşım politi- kalan nedeniyle, 1950-1997 arasmda karayolu uzunluğu yüzde 80. demiryolu uzunlugtı ise yüzde 11 arttı. Ulaştirma sektöründeki yatınm paylanndan 196O'lı yıllarda karayollan yüzde 50, demiryol- lan yüzde 30 pay alırken 1985 sonrasında demir- yollannın payı yüzde 10'un altına indi. Yolcu ta- şımacıhğında ise karayollarmın payı yüzde 96'- ya çıkarken demiryollannın payı sadece yüzde 2 oldu. BARIŞ DOSTER'in haberi • 9. Sayfada Devletin sosyalyönüzayıflatıldı Yoksula birdarbe de AKP vurdu Acil eylem planına yoksul ailelerin belirlen- mesi için 3 aylık süre koyan AKP iktidan dö- neminde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından yapılan yardımlar yüz- de 40 azaldı. 1 milyon 70 bin öğrenciyi kapsa- yan 'okul sütü' projesi kaldınldı. îlköğTetimde- ki fakir çocuklara yapılan giyim yardımlan kesildi. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 5. Sayfada lyileştirmenin süresi biûyor Emeklilere zam yerine düşükaylık Hükümetin, işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkla- nnda geçen yıl 75 ile 100 milyon lira arasında değişen oranlarda yaptığı iyileştirmenin süresi aralık ayı sonunda bitiyor. AKP hükümetinin yeni karar almaması durumunda, yeni yıla emeklilerin büyük bir bölümü zam yerine "daha düşük ayhklarla" girecek. • 8. Sayfada 'ŞİDDETEHAYTR' DEKLARASYONU M 3. Sayfada •TÜRBAN ISR.\RI TOPLUMU GERÎYOR' M 4. Sayfada DOKUNULMAZLIKTA SON PERDE M 4. Sayfada TEKEL, ÖZEL TEKELE K.ARŞI • 13. Savfada GUNCEL CUNE1T ARCAYUREK Bayramdan Arta Kalan RTE iki konuda köşeye sıkıştı. Savunma hazırlık- ları yapıyor. El Kaide'nin, Hizbullah'ın islami terör diye tanım- lanmasına karşı çıktı. Bayramda uzun konuşmalar yaparak görüşünü sindirmeye çabaladı. Olmadı. Yakın arkadaşlan, AKP'ye omuz veren yazarlar Is- lam markalı terör örgütlerini yadsımanın olanaksız- lığını savundular. UArkasıSa.8,Sü.l'de Avrupa'nın iki yüzü Asknda kaçak göçü istiyorlar Yılda 100 bin Türk göç ediyor. Bunun 60 bini aile birleştirmesi yoluyla olurken. 40 bin Türk vatandaşı kaçak yollarla Avru- pa'ya gidiyor. Yurtdışı İşçi Hizmetlen Ge- nel Müdürü, '"Italya kaçaklan elma bahçe- sınden Almanya'ya sahvenyor. Almanya bunu bılıyor, ama nitehksiz işgüc^ açığı bu şekılde kapanmakta" ded» I 7. Sayfada 100'e yakın ölü Bayram trafiği terörü solladı Şeker Bayramı tatilinin başladığı 22 Kasım'dan 28 Kasım sabahına kadar meydana gelen 67 ölüm- lü kazada 96 kişi hayatını kaybe- derken 90 kişi de yaralandı. İs- "" tanbul'da vırajı alamayarak yol ke- nanndakı bariyerlere çarpan yolcu otobü- sundeki 19 kişi yaralandı. H 3. Sayfcda GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çevremizdeki Karmaşık Denklem: Avrusyamerika! Birbirinden bağımsızmış gibi gelişen son olaylar, Türkiye'nin hangi ülkelerte ya da bloklarla çevrili ol- duğunu bir kez daha ortaya koydu. önce etrafımız- daki çemberi çizelim: Batı komşumuz Avrupa Birliği... Güney komşumuz Amerika Birleşik Devletleri... UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog