Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı ANILAR (19.Y.Y. DA SARAY HAREMl) Şair Levla Saz Hanım #^CumhUTİy»< ^ Pazarlama A Ş Türkorag] Cad \o 39'41 k - KİtaFkulÜbÜ (î43'4ıCaJaloglu-IsöoboJTcl 1212)51205 I>S Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞ TARİHİ Dimitri Kantemir CumhuriYet ^ krtapkulubû Çag Pazariama A Ş Turkocag Cad NoJ9'41 ı343M)Cagaiogfu-lstanbulTel (212ı 512 05 05 SC. YIL SAYI: 28540 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) 27 KASIM 2003 PERŞEMBE ABD Başkanı Bush'un 'Türkiye terorizntdeyeni cephe 9 açıklaması, turizmden futbola kadar yansıdı Türkiye terörkıskacındaİktîdarın yaklaşımı sıkıntı yarattı İstanbul'da meydana gelen terörist saldınlar, AKP hükü- metinin "kriz yönetimindeki başansızlığı ve sağlıklı poli- tika geliştirememesi" nedeniyle Türkiye'yi ciddi bir sı- kıntıya soktu. ABD Başkanı Bush "cephe" ifadesiyle Tür- kiye'ye bundan sonraki yaklaşımlannın ipucunu verdi. İngiltere'nin AnJcara ve Istanbul'da yeni saldın olabileceği yönündeki uyansı rahatsızlık yarattı. UEFA'nın, Türki- ye'deki maçlan tarafsız sahalara alması Türkiye'ye dönük yaklaşımm sadece siyasi alanda olmadığını, bağımsız kurumlann da benzer kaygılar içinde olduğunu gösterdi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - îs- tanbul'da onlarca kişinin yaşamını yitir- mesine neden olan terörist saldınlar ve AKP hûkümetinin gelişmelere sağlıklı bir yaklaşun geliştirememesi, hükümeti ve Türkiye'yi terör kıskacına soktu. ABD Başkanı George Bush, Türkiye'yi "terör cephesi" olarak ilan ederken fngiltere, Ankara ve tstanbul'da her an bombalı sal- dın olabileceğini belirterek yurttaşlannı uyardı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu saldınlann Türkiye'nin AB yörüngesin- de kaknası için gerekli olduğunu belirtir- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Onur öymen: Başbakan gaf yaptı AKP çelişki içinde Hükümetin uyanlara karşın Topluma Kazandırma Ya- sası'nı çıkardığını vurgulayan CHP'Ii Öymen, "Hükü- met bir yandan son eylemlerle bağlantılı Hizbullah te- röristlerini anyor; bir yandan da hapisteki Hizbullah teröristlerini serbest bırakıyor" dedi. Öymen, Türkiye içinde ciddi bir istihbarat kopukluğu olduğunu söyledi. LEYLA TAVŞAN'OĞLÜ CHP Istanbul Milletvekili Onur Öy- men, ABD Başkanı George Bush'un, "Teröristler Türkiye'yi cephe olarak seçti"açıklamasmı değerlendırirken "Bu bir istihbarat raporu sonucu mudur, bir değerlendirme midir. bir tahmin midir? Bunu bilmiyoruz. Bunun han- gi amaçla söylendiğini de bilmiyoruz. Ama bizim söyleyecek bir çift sözümüz MArkasıSa. 8, Sü. 3'le Cephe Ülkesi?.. Cumhurbaşkanı Bush, yanında fngiltere Başba- kanı Blaır de varken önemli bir açıkJama yap- tı; gazetecilerin soruları- nı yanıtlarken "Terörist- ler için Irak bir cephe, Tür- kiye de bir cephe" dedi. "Cephe" askeri bir an- lam taşır; ABD Başka- nı'nın Türkiye'yi Irak'ın yanına koyarak bir savaş kavramını kullanması çe- şitli çağrışımlara yol açı- yor. 'Soğuk Savaş' dönemin- de de mürtefikimiz Ame- rika'dan buna benzer ses- ler sık sık yükselirdi; Türkiye "Komümzme karşı bir ileri cephe" idi; Batı tttifakı'nın ortak çı- karlarını korumak için bir "ileri karakol" görevi- ni de üstlenmişti. Bu ara- da VVashington -konıü- nizm tehlikesine karşı- tslam dünyasında kök- tendincüiği sonuna dek destekiiyor; Türkiye de bundan payını alıyor, la- ik Cumhuriyeti içinden kemirecek yatınmlara hız veriliyordu. Sovyetler yıkıldıktan sonra, Moskova aradan çekilince, Amerika "ko- münizme karşı" beslediği ve kullandığı tslamcı ör- gütleri karşısında buldu. Bu kez Batı cephesi Is- lamcılara karşı kurulu- yor; adına terör denen bir garip savaşın içine Türkiye çekilmek isteni- yor. ABD başkanlarına gö- re değişmiş bir şey yok, Wsshington'a göre Tür- ki>e eskiden de cephe ül- fcesiydi. bugün de cephe ilkesi... • Ancak unutulan bir şey var... Türkiye çoğunluğu Müslüman bir ülkedir; a- na. dünyada tek laik Müsliiman ülke... Batı. yani ABD ve AB ku niteliğimizi işlerine çeldiği zaman anımsar- kr. gelmediği zaman •noturlar; bizim ise ınnmıamıza imkân yok- *ır. TörJdye'yi tslam dün- jasına karşı kullanmak fcte\en bir siyasetin Bush jönetiminde uç vernıesi joğıldır; buna karşı "te- »re karşı savaş" başlığı ütmda Türkiye'nin ken- 4isİBİ İslam dünyasına tarşı kullandırması bu- röndeo hesaplanamaya- <aksakıncalara gebedir. Târfciye İkinci Dünya {anşı'ndan sonra kırk TJcephe ülkesi olarak ya- adLbanun büyükzarar- araı »ördük... ^eni bir savaşın ileri unkolu ve cephe ülkesi »Imıktan kendimizi sa- anmahyız. Cumhuriyet Deniz Baykal, terörkarşısında iktidann siyasi bir duruş gösteremediğini söyledi 4 Hüküınet yalpalıyor' Istanbul'daki bombalı saldınlann çok iyi irdelenmesi gerektiğini vurgulayan CHP lideri Baykal, "Ancak hükümet gelişmelerin ayır- ^ ın< ^ a ^ e l^> yalpalıyor" dedi. Baykal, iktida- nn gelişmelerin sadece uluslararası bo- yutuna bakarak bu sorunu çözemeyece- ğinedikkatçekerek"TürkiyeOrtado- gu'dakı kanlı denklemin parçası olrna tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuşru. Başbakan'in hâlâ terörün sıfatıyla uğraştrğuu, teröre Hizbullah diyemediğini vurgulayan CHP lideri Baykal, "2000'de yeraltı mezarlan ortaya çıktı. Hizbullah'ın ne- rede yerleştiği biliniyor. Her an teröre dönüşebilecek bir oluşum olduğu açdc. Bunlan devletin izlemiyor olması kabul edılebilir mi? Ortada başıboş bırakılmış terör po- tansiyeli var. Başbakan hâlâ aduıı koyamıyor" görüşünü kaydetti. MUSTAFA BALBAY'm haberi • 6. Sayfada 'Islami terör nitelemesi dogru değil' Başbakan sözünde ısrarlı Başbakan Recep Tayyip Erdogan, îtalyan gazetesi Cor- riere della Sera'ya verdiği özel demeçte, "Ben 'tslami terör' bıçimindeki nitelemeyi asla kullanmıyorum. Sadece terör deyip geçiyorum, bu da yeterlidir" dedi. Erdoğan, El Kaide adını telafTuz etmeye sıcak bakma- masınm gerekçesini ise "Soruşturmalar sonuçlanma- dan isim vermenin faydası yok" sözlenyle açıkladı. Türk Kaideciler her yerde 9 Amerikan haber ajansı AP, Çeçenıstan. Afganis- tan ve Bosna'ya savaş- mak üzere giden yüzler- ce Türk'ten bazılannın El Kaide üyesi olduğunu yazdı. AP'nin konuştuğu Lomali, saldınlaruı arkasında Israil'le ABD'nin bulunduğuna inanıyor. • 5. Sayfada ROMA / LONDRA (AA) - ttalya'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine özel bir demeç veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "İslami te- rör" şeklindeki nitelemeyi doğru bulmadığını yineledi. "Saldınyı yapanların Müs- lüman olmalarının Islamın terörle bağdaştığını göster- mediğini" söyleyen Erdoğan, "Hıristiyanlardan da Yahu- dilerden de teröre bulaşan- lar var.Ama tektanrıcı bu üç büyük dinin değerleri, birey- lerin yaptıkJarı işlerle asla özdeşleştirilmemelidir. Bu nedenledir ki ben 'İslami te- rör' bıçimindeki nitelemeyi MArkasıSa. 8,Sü. l'de Beşiktaş bir puan kopardı Avrupa Şamphonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş deplasmanda Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Pancu'nun penaltısıyla ilk yannın uzatma dakikalannda öne ge- çen Siyan-Be>'azhlar, Muzzi'nin golüne engel olamadı. Bu sonuçla Beşiktaş, ikinci rur şansını son maça bıraktı. Karşılaşma öncesinde bilet almak için stat gişelcrine giden Beşiktaşü taraftarlara ttalvanlar sal- dırdı. Fransa'dan maçı izlemek için Itaha'va giden bir Türk taraftar ayagından bıçaklandı. A Spor'da Futbol Federasyonu UEFA'nın karanna sert yanıt verdi: Devletgüvencesi bile hiçe sayıldı UEFA Asbaskanı Erzik: Karar siyasi UEFA Asbaskanı Şenes Erzik ka- rann siyasi olduğunu savunarak " Ingiliz hûkümetinin, îstan- bul'daki salduılar sonrasında va- tandaşlanna Türkiye'ye gitme- meleri yönündeki uyansınm ka- rann almmasında etkili olduğu- na ınanıyorum" dedi. I Spor'da UEFA'nın Türkiye'de oynanacak Avrupa Kupası maçlannı tarafsız sahalara alma karannın yankı- lan sürüyor. Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya gönderdiği yazıda, Türkiye'nin verdiği devlet gü- vencesinin hiçe sayıldığı belirtildi. UEFA'dan, alı- nan karann tekrar gözden geçirilmesini isteyen federasyon aksi halde îsviçre'deki Hakemlik Mah- kemesi'ne başvuruda bulunabileceğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, Gençlık ve SporGenel Müdür- lüğü'nden aldığı bilgiye göre Juventus'un itirazı- m geri aldığım belirtirken Dışişleri Bakanı Gül, karardan duyulan rahatsızlığı iletmek üzere Ital- ya ve İngiltere'nin Ankara büyükelçilerini konu- tuna çağırdı. BaşbakanYardımcısı Şahin, konunun diplomatik boyuta ulaştığım söyledi. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çevip Kazı Yanmasın! Teröre hangi adı vereceğimizi, İslami terör mü yok- sa radikal örgütler mi diyeceğimizi tartışaduralım; Türkiye'ye uluslararası desteğin meğer iki günlük ömrü varmış, öğrendik. UEFA kararı futbol alanındaki beklentileri aştı, si- yasal bir içerik kazandı. Hükümet, kulüpler, medya dert küpü, saldırgan. RTE azız dostu Italya Başbakanı Berlusconi ile üç MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Yükte hofifpohodo ağır öykülerin yozorı Murat Yalçın Ya'ın, samımi ve oyunlu bir kıtap: Ima Kılavuzu, Murat Yalçın'ın Yapı Kredi Yayınlan'ndan çıkan üçüncü kitabı. İçindeki öyküler birer anahtar gibi. Kapıları açıp okuru "bir şeylerin" eşığinde bırakıyor Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Gümrükmüfettişleri raporhazırladı 'Şeker gibi' hayali ihracatGümrülderden sorumlu Devlet Bakanı Tüzmen, bayrama 'şeker gibi ihracat rakamıyla' girildiğmi açıklarken, müfettişler, bakanın söylediğınin tersine ihracatta tatsız sonuçlarla karşıiaştılar. Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret ile Hazine Müsteşarlığı'na da gönderilen raporda yer alan başlıklar şöyle: \/ ihracatta 361 milyon dolarlık hayali. • KDV iadesi haksız kazanca dönüştü. \/ Yolsuzluğa uygun zemin hazırlandı. ^ Kayıt dışı, milli hasılanın yüzde 60'ına ulaştı.İLHAN TAŞCI'nın hab«ri 14. Sayfada Özelleştirme süreci Vahfbank içinkritik dönemeç EVfF ve Dünya Bankası'nın talepleri doğrultusunda 2000'de . satışa çıkanlan Vakıfbank, iki başansız özelleştirme girişiminin yarattığı zaran kapattı. Vakıfbank Genel Müdürü Kacar, bankanm "kabiliyeti olduğunda" özelleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Özelleştirmenin, ambalajı açıldığında süratle bozulan gıda maddesi gibi olduğunu belirten Kacar, özelleştirmeden önce bankanın yüzde 30'unun halka açılmasından yana olduğunu açıkladı. GÜLŞAH K.4RADAĞ'ın haberi • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan'ın v Minareler Süngü'sü Düşerken... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Istanbul'da- ki terör olaylannın ardındart yaptığı "tanımlamama- lar" son derece düşündürücü... Erdoğan'ın başıyla sonu birbirine karışan değerlendirmeleri, mezarlık- tan geçerken korkmamak için yüksek sesle birşey- ler söyleyen kişileri andırıyor. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog