Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CumhunyeC k ı î a p 1 a r ı ALACA BİR ÖFKE Hikmet Çetinkaya a * S \o39 41' Cumhunyei v k l t a p k u l u b ü (343341Cajaloglu-lstanlmlTei (212)512 0505 ı Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p I a r ı BÎR GÜNEYDOĞU GERÇEĞİ NECLA Hikmet Çetinkaya CumhUnYtt< Ç"8 Pazarlama K Ş TûAocagı C*i No 39 41 kitap kulûbü ri4334)Caialo4)u-ismbulTd (2121 M2 05 05 80. YIL SAYI: 28539 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 2003 ÇARŞAMBA Başbakan, saldınlann ardındaki i dind örgütlerle' ilgili düşüncelerini açığa vurdu 'Islami terör tanımı[* kanıma dokunuyor' ürk futbolu tatilde Ulusal fufbol takımları final ? Teknik tonya Bayram Mesajları Her bayramda devletin önde gelen görevlileri ve si- yasal partilerin liderleri de- meçler verirler; bu kez de öyle oldu. Ne var ki bu Şeker Bayra- mı, tstanbul'daki terör ey- lemleriyle Türkiye'yi vur- mak isteyen eşkıyahğın ya- rattığı hüznü de taşıdı: kan- Iı şiddetin köktendinci nite- liği düşündürücüydü. Cumhurbaşkanı bayram mesajında iç ve dış tehditle- re dikkat çekerek laik Tür- kiye Cumnuriyeri'ni savun- mak gereğini dile getirdi: terör eylemleri karşısında tutumumuz ne olmalıydı?.. Ahmet Necdet Sezer uya- nyordu: "Türk halkı soğukkanhh- ğını koruyacak, ülkemız terö- rün üzerine geçmışte olduğu gıbı bugün de kararlılıkla gı- decektir. Devletimiz, halkı- mızla bırlikte, dini siyasallaş- tırarak ülkeye egemen kılma peşinde koşanlann demokra- hk ve laik düzenimıze karşı yöneltebilecekleri tüm tehdit- leri yok edecek güçtedır." • Irak Savaşı'nın başından beri Çankaya'nın beninıse- diği ve dirayetle yürüttüğû siyaset tam bir başan ka- zanmıştır. Irak'a karşı her türlü yaptırımın uluslararası meşruiyet çerçevesinde ol- ması gerektiğini ısrarla söy- leyen Cumhurbaşkanı Se- zer'in bu öngörüsünün ne kadar haklı olduğunu şim- di artık herkes anlamış ol- malıdır. En başta,Amerika ile bir- likte Irak'a girmek için çır- pınan, "Fırsatı kaçırmaya- lım" diye ortaüğı velveleye verenlerin düşünmeleri ve şu soruyu kendilerine sor- malan gereldr: Ya Türk as- keri şimdi Irak'ta işgalci olarak yer alsaydı?.. • Başbakan Erdoğan'ın bayram mesajı ise başka tür kaygıları ya da ilginç bir propagandayı içeriyor. Hü- kümet Başkanı, tstanbul'da yaşanan kanlı eylemlere ni- çin 'Islami terör' demedik- lerine ilişkin açıklamalan öne çıkardı. Oysa bu kanlı eylemleri Türkiye'de de sahneye ko- yanlar ve yerh" işbirlikçileri dinci amaçlannı açıkça ser- gilemekten çekinmiyorlar. Bir dini alet ederek poli- tika yapmak kötüdür: terör yapmak daha da fenadır; ikisi arasındaki tek fark, ikincisinde şiddet kullanıl- masıdır. Ancak içeriğinden soyut- layarak terör eylemlerini soruşturmak ve kovuştur- mak olanağı da yoktur; ki- mi sapkın kişilerin Müslü- manfık adına şiddet eylem- lerine geçmeleri İslamı göl- geleyecek ağırlığı hiçbir za- man taşıyamaz. Üç büyük din adına yapı- lan terörün ve zulümlerin tarihte haddi hesabı yoktur. • Başbakan Erdoğan bay- ram mesajında yine dini si- yasete alet etmiştir; oysa Çankaya'nın laiklik uyarı- sına elinden geldiğince dik- kat etmesinde'saymakla bıt- mez yararlar" olacağını dü- şünüyoruz. Cumhuriyet Başbakan Erdoğan "Son yıllarda Islam ile terörü bir arada anma gibi bir gayret olduğunu" belirterek "Şah- sen kanıma dokunuyor, huzursuz ediyor. 'Islami te- rör' ifadesini duyduğum zaman buna tahammül ede- miyorum, dayanamıyorum" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Gül, saldınlan yapanlan "kukla" diye nite- leyerek "Terör örgütleri bunu din adına yapıyorsa tstanbul'u değil, tslamı vurdular" dedi. • 5. Sayfada CHP'li Onur Öymen, Başbakan'ın yaklaşımını "Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsıniz" mantığına benzet- ti. Istanbul Barosu Başkanı Kolcuoğlu, İslamı kul- lanarak terör uygulayanlar olduğu sürece 'Islami terör' sözünün kullanılacağını söyledi. DİSK Başkanı Çelebı, Erdoğan'ın açıklamalannın ne- deninin kendisinı îslamın temsilcısi olarak gör- mesinden kaynaklandığını belirtti. • 5. Sayfada ERDOĞAN: İSTÎHBARAT SULANMASI Ingiltere yeni saldırı için uyardı İngiltere Dışişleri Bakanlığı, tstanbul ve Anka- ra'da yeni saldın olabileceği yönünde ellerinde bilgi olduğunu açıklayarak vatandaşlannın ge- rekmedikçe büyük kentlere seyahat etmemeleri yönündeki uyansını yineledi. Bakanlığın basına açıklama yapmasını eleştiren Erdoğan, "Ciddı bir istihbarat sulanması var" dedi. • 8. Sayfada mı uşlerı.. yetSpor gazetesinde... JÜRİ ÜYESt GÖREVİNDENALINDI Yargıda türbanı Fransa da yasakladı Paris yakınlanndaki Bobıgny banliyösünde, bir suçlunun duruşmasına türbanla katılmak is- teyen Kuzey Afrikalı Daria Buhali'ninjün üye- liği, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine iptal edildi. Bakanlığın açıklamasında türbanm, ku- rumlarında laıklıği esas alan Fransız anaya- • ^ sasına aykın olduğu vurgulandı. • *. Sayfada Boksa adanan yaşam Tüm zamanların en iyi boksörü M Ali'nin bilinmeyen yönleri. "**•' Olimpiyat madalyasını nehre niçin attı? O madalya şimdi nerede? Nasuh Mahruki'nin gözüyle Türk sporu ve spor medyası Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden isteyin. 2004 yılmda bölge, enerji paylaşımı açısmdan önemli gelişmelere sahne olacak Orladoğu'da enerji paylaşıını Paylaşım değlşecek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Ortadoğu'daki pet- rol alanlanmn nasıl paylaşılacağına ilişkin planlan inceleyerek Baş- bakanlığa iletti. Genel sekreterliğin raporuna göre, 2004 yılında Su- udi Arabistan'ın doğusundakı kaynaklan Akdeniz'e, Mısır doğalga- zını Türkiye'ye, Rus petrolünü Kızıldeniz'e. Katar doğalgazını Pa- kistan'a bağlayacak 4 büyük proje ile enerji paylaşımı ciddi değişik- liğe uğrayacak. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 13. Sayfada Yabancıva petrol ödünü ^ . ^ ^ • aMcuıvıya |#v«,ı wı U U U I I H s o n şe jc ]ını a ı a n tasan, sektorde devlet denetimini zayıflatıp uluslararası şirketlerin" pazar payını art- tırabilecek düzenlemeler öngörüyor. Düzenlemeye göre, dağıtım is- tasyonlan bile dışalım yapabilecek. Petrol Piyasası Yasa Tasansı, taslak aşamasmda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın gelecek- te tasfiyesine ve TÜPRAŞ'ın satış fiyatının düşük tutulmasına ne- den olabileceği gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu. • 13. Sayfada Maliyardım sinyali verdi Gürcistan darbesinde ABDparmağı Gürcistan parlamentosu yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Ocak'ta yapılmasmı kararlaş- tırdı. Şevardnadze'nin istifasına yol açan protestolann önderle- rinden Mihail Saakaşvili de cumhurbaşkanlığına aday. Ulusal Hareket lideri Saakaşvi- li'nin bir süredir ABD tarafın- dan açık bir şekilde iktidara hazırlandığı belirtiliyor. Darbede parmağı olduğu iddia edilen ABD, seçimler öncesinde Gürcistan'a mali yardımda bu- lunabileceğinin sinyallerini ver- di. The Guardian gazetesi, 2 Kasım secimlerini izleyen geliş- melerin. ABD'nin hedef seçtiği ülkelerde demokratik değişim için kullandığı tipik yöntem ol- duğunu yazdl. • 11. Sayfada Müteahhitler dv peşinde! Nadirt kif4 türlerinin bulunduğu Gediz Deltası'nda "ısmarlama raporlarla" yapılaşmaya gidilmek istenirken korumacı çevreler başlattıkları kampanyalarla doğaya sahip çıkmava çalışıyor. HAKAN DtRtK'in haberi • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA^TREK 'Başkadır Benim Memleketim1 70 mılyonluk buyük ülke olmakla övünen Türkiye'de: Yaşayan 16 milyon 400 bın ailenın yuzde 20'si, 3 mıl- yon 200 bıni yoksul, toplam gelirın yüzde 9.3'ünü; yüz- de 20'si, 3 milyon 200 bıni zengın, toplam gelirin yüz- de 38 2'sini paylaşıyor. MArkasıSa.8,Sü. l'de ŞampiyonlarLigi Maçlar tarafsız sahada UEFA, Galatasaray'ın Italyan Juventus, Beşık- taş'ın Ingıhz Chelsea ile Istanbul'da oynayacağı maçlan tarafsız sahaya al- dı. Istanbul'da düzenlenen bombalı terör saldınlan sonrasında Italyan ve Ingi- lız ekıplen L^EFA'ya baş- \ r urup maçlann tarafsız sa- haya alınmasını istemişti. Beşiktaş Başkanı Bılgili. "LTFA teröre şapka çıkar- dı" derken teknik dırektör Lucescu, "Futbol adına utanç verici" şeklinde ko- nuştu. Başbakan Erdoğan, "Uluslararası teröre prim venlmiştır" dedi. Beşiktaş ve Galatasarayın karara bugün itiraz etmesi bek- lenıyor. • Spor'da tktidarı uyardılar Gazilerden 'evedönüf eleştirisi TSK Rehabılıtasyon ve Bakım Merkezı'nde kalan gaziler, TBMM Başkanı Annç'a terorizm sıtemin- de bulundu. Gazı Göksel Gümüş, "Hükümette istik- rar olsaydı. terör olaylan yaşanmazdı" derken Top- luma Kazandırma Yasa- sı'nı eleştiren Ozan Şahin "Şehitlerimizi niye ver- dik' diye sordu. Bir başka gazi de AKP hükümetinin Atatürk ılkelenne bağh ol- masını ıstedı. • 8. Sayfada BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER'tN AIDS RAPORU 40 milyonu aşkın hasta AIDS hastalığıyla savaşım ıçın oluşturulan UNAIDS'in raporunda dünya çapında HIV taşıyan 34-46 yaş / arası kışı sayısı 40 milyon olarak açıklanırken, 15 yaş altında 2.5 milyon çocuğun da AIDS'e yol açan virüsü taşıdığı tahmmine yer verildı. Raporda, dünyada geçen yıl görülen 5 milyon yeni vakanın 3 milyonunun Güney Afhka'da. hastalıktan ölen 3 milyon kışinin 2.3 mil- yonunun da yine bu bölgede olduğu vurgulandı. • 3. Sayfada 'TÜRKİYE TAZMtNATI ÖDEDİ^ tDDtASI ^Loizidu'da kritik gün TÜrkİye'nİn, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nin verdiğı karar doğrultusunda Rum kesimi vatandaşı Titiana Loızıdu'ya fa- ıziyle birlikte yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar tutanndakı tazmınatı ödediği ileri sürüldü. Avrupa a Konseyi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Delegeler Komitesi*nin tazmınatın ödenmesi için Türkiye'ye geçen hafta tanıdığı ek süre bugün doluyor. M 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog