Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p K n l( «CUMHURİYET'tN BtREYl OLMAK Türkan Savlan Cu r\İKjrt/al C"* Pazarlama * Ş Tmocagı Cji \o 39 41 (crtap kUİÜbÜ (3^5J4>CagaJoflu-lstanWTtl (212ı 51205 05 Cumhuri Cumhurfyet k ı t a p I a r ı •4 CUMHURİYET'ÎN BtREYl OLMAK-II Türkan Savlan Çaç Pazariama A-Ş TMMca^Cad. \o J9H] Ö * M ı Ca^JoJlu-lslanbul Tel B fî) <12 05 05 0 0 . YIL SAYI: 28538 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU YUNUS UAD] H924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 25 KASIM 2003 SALI Cumhuriyet'e ışık tutan asırlık öğretmenler • Atafürk ile yola çıkıp Cumhuriyef'i, çağdaş yaşamı Anadolu insanına anlattılar. S Çocuklarının beyinlerini nakış gibi işleyerek, yeni Türkiye'nin köşe faşları yapfılar. •• *f Omrünü ulusa! eğitime adayarak Cumhuriyef'e ışık fufan öğretmenlerin yaşamöyküleri, anıları, yaşadıkları sıkıntılar ve genç meslekfaşlarına öğütleri. Nermin Yılmaz'ın yazı dizisi 9. Sayfada. Futboldan cimnastiğe tüm spor dalları Cumlıuriyef Spor gazetesinde... Yarın ve her Çarşamba Cumhuriyef 'le birlikte ücretsiz. Sezer, bayram mesajında, dini siyasallaştırarak ülkeye egemen kılmak isteyenleri uyardı: Laikliği koruyacağız Okurlarımızın Şeker Bayramı'nı kutlarız... CumhuHyel Türkiye'nin, demokratik, laik yapısı ve çağdaşlaşma çabalan nedeniyle köktendinci terörün hedefleri arasında olduğunu vur- gulayan Cumhurbaşkanı Sezer, "Devletimiz, halkımızla birlikte tüm tehditleri yok edecek güçtedir. Saldınlar Türk insanını yıl- dıramaz" görüşünü aktardı. Başbakan Erdoğan. terör olaylannın banş, huzur, güven ve istikrara zarar veremeyeceğini belirtti. CHP lideri Baykal, partilerin ve sivil toplum örgütlerinin Ata- türk'ün çizdiği temel hedef etrafmda birleşmesini isteyerek "Terör örgütleri Jaik, demokratik cumhuriyete sahip olma karar- lılığımızı etkileyemeyecek" ifadesini kullandı. DSP lideri Ece- vit, "Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere gücümüzü his- settirirsek sorunların üstesinden daha kolay gelebiliriz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Lıderlenn Şe- ker Bayramı mesajlanna lstanbul"dakı terör olaylan damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Ahmet \ecdet Se- zer, devletin halkıyla birlikte, "dini siyasallaştıra- rak ülkeye egemen kılnıa peşinde koşanlann, de- mokratik ve laik düzene karşı yöneltebilecekleri tüm tehditleri yok edeceğini" vurguladı. CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal ıse Türkiye'nin karşılaş- tığı yenı tehditlenn aşılmasmda. sıyasi eğilımi ne olursa olsun bütün partılenn ve sivil toplum örgütle- nnın Atarürkun çızdığı temel hedefler etrafında bır- leşmelennm büyuİk önem taşıdıgını belirtti. Cumhurbaşkanı Sezer'in Şeker Bayramı mesajının ana konusunu tstanbul'dakı kanlı teröreylemlen oluş- turdu. Sezer, teröre karşı güç bırlığinin önemıne ışa- ret ederken dmı siyasallaştırarak ülke yönetimi üze- rinde egemen kılmak isteyenlere sert mesajlar verdi. Masum ınsanlan hedef alan terörün, herhangi bir ül- Lider ve binlerce üye kayıp Hizbullah dddiye alınmıyor Kayıtsızlık tehlikeli Hizbullah'ı tanımama- nın, ciddiye almamanın Gaffar Ok- kan'ın öldürülmesi eyleminde olduğu gibi, geçmişte yarattıgı sıkıntıiar unu- tuluyor... Istanbul'da düzenlenen bom- balı eylemler göz önüne alındığında dınci örgütlere yönelik kayıtsızlığın ileride de önemli sorunlara yol açabi- leceği endişesi büyüyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 5. Sayfada keyi ya da ulusu değil, tüm insanlığı tehdıt eden kü- resel boyutta bır sorun olduğuna işaret eden Sezer, "İnsanlık dışı bu saldırıları bir kez daha nefretJe kınıyorum. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu sal- dınlar, Türkiye'ti ve Türk insanını vildıranıaya- caktır" ifadelenni kullandı. Demokratik ve laik ya- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Almanya Dışişleri Bakanı Fischer Dünya sorguluyor Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'nin 4 yıl öncesi- ne kadar Kürt aynhkçılara karşı Hiz- bullah "ı kullandığını ve İslami kökten- dınciliği körüklediğini yazdı. Resmi soruşturmalara dayandınlan haberde "Hizbullah, hükümetten silah yardımı aldı" iddiasına yer verildı. • 5. Sayfada İstanbul Va- lisi Güler, Beyoğlu'ndaki patlamada saldırganın kımlik tespitinin yapıldığım, Levent'te- kı saldınyla ilgili olarak çalışmalann sürdüğünü açıkladı. Güler, Valilik ve Emniyet Müdürlügü'ndeki kriz mer- kezlerinde bilgi ahşverişi için birim oluşturulacağını belirtti. • 4. Sayfada 1/t/t ^yx mJ .... Türkiye'nin önemli turistik merkezlerinde Şeker Bayramı hareketliliği JflçsVSI'Tfî ya Şanı .vor -TatiliçinEgeveAkdeniz'itercihedenyurttaşlardenizinvegü- neşin kevfini yaşarken bazı tatilciler de "beyaz cennet" Uludağ'a akın et- ti. Uludağ'da sezonun erken açılması nedeniyle bölgede bulunan 17 oteiden 5'inin hizmet verebüdiği bildirildi. Marmaris, Fethi- ye ve Bodrum gibi turistik merkezlerdeki otellerde ise doluluk oranının yüzde 90'lara uiaştığı belirtiliyor. Devlet Meteoroloji tş- leri Genel Müdürlüğü,Türkiye'nin bayram tafili süresince nrspeten ılık havanın etkisinde bulunacağmı açıkladı. (Fotoğraflar: AA) terörekarşı yarjjnızdayız' t$blrllğl yoğunla$tırılacakAlmanya Dı- şişlen Bakanı Fischer'in günübırlik Ankara zi- yaretinde, iki ülkenuı teronzmle mücadelede işbirliğini "yoğunlaştırması" kararlaştınldı. Fischer, köktendinci terörle mücadelede Tür- kiye'nin yarunda olacaklannı vurgularken hü- kiimetten terörist saldınlar nedeniyle demok- ratikleşme çabalanna ara vermemesini istedi. Tarlhln garailtlSİ yok Istanbul'u hedef alan terörist saldınlann, Türkiye'nin 2004'te AB'- den müzakere tarihi alabilmesi için "ne engel ne de bonus" olacagını anlatan Fischer'in, "Müzakere tarihınin garantisi yok. Ancak re- formlarda ve uygulamasında bu kararlılığınızı sürdürür ve Kıbns'ı da çözerseniz, bu iş olur" mesajını verdiği öğrenildi. • 4. Sayfada Cimliği tespit edildi Şevardnadze sonrası dönemde ayrılıkçı akımlann yükselmesi Bakû-Ceyhan'ı tehlikeye sokabilir Ankara'nın kaygısı boru hatü Mihail Saakaşvili Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnad- ze'nin istifasımn ardından ülkenin istik- rarsızhğa düşme olasılığı, Türkiye'yi en- dişelendiriyor. Amerikalı uzmanlar, Aca- ristan bölgesinin Gürcistan'dan kopabi- leceğini ve iç savaş çıkabileceğini belir- terek, Bakû-Tiflis-Ceyhan projesinin tehlikeye düşme olasıhğına işaret ediyor. Ulusal Hareket Bloku lideri Saakaşvili, eski parlamento başkanı Burjanadze'nin vekâleten devlet başkanlığını üstlenece- ğini bildirdi. Muhalefet, dış politikada Şevardnadze çizgisine bağh kalınacağını duyurdu. Şevardnadze, Alman televiz- yon kanalına yaptığı açıklamada "Ül- kemde kalacağım" dedi. • 11. Sayfada Yangın facia yarattı Rusya'da Halklann Dostluğu Üniversitesi öğrenci yurdunda dün sabah meydana gelen yangında 32 öğrenci hayatuu kaybederken 139 öğrenci yaralandı. Yetkililer, yangın çıkan bölümde Çin, Vietnam, Ekvador, Tahiti, Afganistan, Tacıkistan ve Angolah öğrencilerin bulunduğunu açıkladılar. • 10. Sayfada OT0BÜSÜ KAÇIRDJ. CA^TPLARA KARIŞTI • 3. Sayfada EVET TlYATRO ÖNEMLİ • 14. Sayfada VRZlĞtN RESMTNİ IZLEMEK • 15. Savfada JEW HER DÖNEM MODA ı f Arka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kimliklep, Kişilikler Yakıştırma ısimlerin hangisinı kullanacağına insan şaşınyor. Son teröreylemlerinikımileri Türkiye'nin 11 Eylül'ü diye ad/andınyor. Kımileri New York'taki ikiz kuleler faciasına benzeterek ikiz bombalar diyor. Trajıkomik gelişme İstanbul Emniyet Müdürü Ce- lalettin Cerrah'ın medyayı suçlamasıyla başladı. Cerrah'ın "tewyefme"çabasıylaoiay-son modade- MArkası Sa. 8, Sü. 11de Kadına şiddet durdurulmalı B M Nürus Fonu, "Ka- dına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Daya- nışrna Günü" nedeniyle bildiri yayımladı. Bildiride, daha ne kadar kadının tecavüz, dayak ve töre cinayetleri ile karşı karşıya kalacağınm sorgulanması gerek- tiğine dikkat çekildi. • 3. Sayfada 4- Kuran kursunda sınırsız eğitim KöktendİDCİ örgütlerin Kuran kurslannı istismar etmemesi için getirilen bazı sınırlamalar AKP tarafın- dan kaldırdı. Akşam Kuran kursla- nnın açılmasına olanak sağlayan düzenlemeye göre yaz kurslan için öngörülen "haftada 5 gün" smın uygulanmayacak. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gürcistan Ne Olçüde Hiipcistan Kalabilecek? Gürcistan'da 2 Kasım'da yapılan ama sonuçlana- mayan seçimlerin ardından yaşanan "sivil darbe" yahut "kadife devrim", bilinen ikı temel durumu bir kez daha canlı gösterdi: 1 - Seçimle gelen iktidarın seçımle gitmesı, sanıl- MArkosı Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog