Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p ! a r ı BAHÇE BİZtZ GÜL BİZDEDİR Mivase İlknur ^t Pa^1 *™ \ S Tü*-OCagı Cad So 39(41 . Kltap külubü ı34334)Cag>ioflu-t5aııbtılTel (212)5120505 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı HACIBEKTAŞ EFSANEDEN GERÇEĞE İrene Melikoff y ÇagPlzariamıAS Türicocagı Cad. \o3941 kulûbu ıj4j34)Cafa1 oilu-IstaEbulT e] |212IM;OSO5 30. YIL SAYI: 28535 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945, BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 KASIM 2003 CUMARTESİ Yurttaşlan eyleme çağıran sivil toplum örgütleri, terörü ve dünyayı savaşa sürükleyenleri protesto edecek Teröre kar alaııl'Sessiz' yürüyüş bugün DÎSK,Türk-îş,Hak-ış, KESK, Türk Kamu- Sen, Memur-Sen, TM- MOB, Türk Tabipleri Birliği, bugûn başta tstanbul, Ankara ve tzmir olmak üzere tüm kentlerde "Şiddete ve teröre karşı banş" için ortak bir sessiz protesto gerçekleştirecek. Tüm yurtta saat 11.00'de başla- yacak eylem Ankara'da Kızılay, tstanbul'da Taksim ve Izmir'de Ko- nak meydanlannda yapılacak. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, "Teröre zafer armağan ettirmeyeceğiz. Diri diri kefen giyme- yeceğiz"' dedi. TlHAK Genel Başkanı Nevzat Helvacı, saldınlann asıl hedefinin laik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı. Basbakan işini iyî yapsın' AKP'nin izlediği terör- le mücadele ve dış po- litika yanlışlan sorgu- lanmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Baykal, Basbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek "Ona buna sa- taşacağma işini doğru dürüst yapsın. Basbakan'm işini doğru dürüst yapmamasının bedelini 70 milyon insan ödüyor" dedi. AKP'nin teh- likeli bir kararsızlık içinde olduğunu belirten DSP lideri Ecevit, ba- zı ülkelerin Ortadoğu politikalanmn, ABD'nin yönlendiraıesiyle be- lirlendiğini söyledi. CHP'li Öymen ve Batu, Türkiye'nin, dış politi- kadaki değişikliğin bedelini ödediğini vurguladılar. U4.veS. Sayfada trtica Terörü Teröre yabancı bir iilke de- ğiliz; ama, bu kez karşı karşı- ya kaldığımız saldırı daha ön- cekilerden farklı niteliktedir. Türkiye büyük çoğunluğu Müslüman olmasına karşın tslamcı terörle karşı karşıya- dır. Vurulan hedefler îstan- bul'un tarihi sinagoglan, In- giliz Konsoloshanesi ve bir In- giliz bankasıdır; ama, gerçek hedefin Türkiye olduğu da aşikârdır; terör eylemlerinde onlarca yurttaşımız ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Saldırılann tüm ülkede ve dünyada yankıları büyüktür; Türk toplumunda yarattığı tedirginlik aynı zamanda çok boyutlu tepkileri de içermek- tedir. Ancak ortada bir umutsuz- luk veya çaresizlik havası yok- tur. Bu gibi dummlarda doğal olarak iki yönlü gelişmeler olabilir. Birincisinde terör git- tikçe yayılır, toplumu teslim alır; ikincisinde halkın irade- si çözülmez, devlet gerekli ön- lemleri yürürlüğe koyar; te- rör bitirilir. Türkiye, dışardan destekli Güneydoğu terörünün, hiç kimsenin ummadığı biçimde, icabına bakmıştı; bu kez din- ci terör saldırısımn da elbette hakkından geiecektir. Tersini düşünmek, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin so- nu olur ki gökte uçan kuş bi- le böyle bir olasıhğa şans ta- nımaz. • tslamcı terör, Türkiye'nin dışında çcşitli coğrafyalarda eylemler gerçekleştirmekte- dir. Çeçenistan'dan Afganis- tan'a kadar geniş bir harita- da ayaklanm irtica katmanla- rına day amıştır. Bu durumda Türkiye'nin sınır ötcsindeki çahşmalara, kavgalara. savaş- lara dahil olması tehlikesi cid- di bir gündem oluşturuyor. Ankara'nın bu konuda çok duyarlı olmasında saymaida bitmez yararlar vardır. Teröre karşı uluslararası ortak dayanışma doğaldır. Ancak bu dayanışmanın bi- zi Ortadoğu savaşlarının içine çekmesi tehiikesini unutma- mak gerekir. tçerdeki terörü bilirmek için ülke dışındaki seriivenlere çekilmek riziko- su göz önünde bulundurul- malıdır. Böyle bir maceraya atılmaktan sakınmalıvız: ata- cağımız her adımda uluslara- rası meşruiyetin koşullarına özen göstermek zorundayız. • tslamcı terörün ülke içinde hangi koşullarda bannabile- ceği de Türkiye'nin ciddiyet- leele alması gereken bir sonın oluşturuyor. Laik Cumhuri- y ete karşıt iç güçlerin dışar- dan ülkemize çengel atan din- ci terör örgütleriyle ilişkileri işbirliğine dönüştüğü yerde Tirkiye büyük tehdit altına girer. Teröre karşı elbirliği içerde gtrçekleştiği zaman sorunun iistesinden kolayca gelebilece- ğknize inannoruz. Cumhuriyet MGK, SALDIRILARIELE ALDI Küresel mücadele çağrısı MGK, îstanbul'daki bombalı saldınlan uluslararası terörün uzantısı olarak değerlendirdi. MGK yönetmeliğinde askerin dediği oldu. Buna göre genel sekreter sivil ise yardımcısı asker, genel sekreterin asker olması durumunda yardımcısı sivil olacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mil- lı Güvenlik Kurulu'nun (MGK) kasım ayı toplantısında tstanbul'daki bombalı terö- rist saldınlar ağırlıklı olarak görüşüldü. Toplantıda saldınların "uluslararası te- rörden kaynaklandığı" tespıti yapılırken Türkiye'nin uzun süredir "teröre karşı uluslararası alanda daha etkin ve örgüt- lü mücadele etmesi" çağrısı yinelendi. Hükümet ıle Genelkurmay arasında MGK Genel Sekreterliğı Yönetmeliği'nde yaşa- nan "sicil amiri" konusundaki anlaşmaz- lık toplantıda gidenldı. Yönetmeliğin Ba- kanlar Kurulu'na sevkı kararlaştmldı. MArkası Sa. 8, Sü. î'te tstanbul Üniversitesi Öğrenci Dernekleri Beyazıt Meydanı'nda Istanbul'da meydana gelen bombalı saldınlan kınayan bir basın açıklaması y aptılar. YURTTAŞLAR TOPRAĞA V'ERİLİYOR - Beyoğlu ve Lcvcnt teki saldınlarda yaşamını yitiren 30 kişiden Sedat Yeşilyurt. Ahmet Dama, Yonca Bilgin ve Ismail Çiftlik düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. HSBC Bankası çalışanlarından \on- ca Bilgin için de Mecidiyeköy Nlehmetçik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Morgdan alınan Nazmi Harmankaya'nın ise bugün öğlen Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği belirtildi. Saldırıda yaşamını yitiren Kiraz Gündüz ve Cafer Gündüz Alibeyköy CemevTnde düzenlenen törenin ardından memleketleri Gümüşhane'ye gönderildi. 19. Sayfada (FotoSraflar: AA) Uzmanlar, CIA ve MOSSAD'ın bilgi vermediğini, Türkiye'de de eşgüdüm sorununun yaşandığını belirttiler îstihbaratta işbirliğiyok Olenlerin anısına karanfıl Dün öğle üzeri HSBC binasının karşısına çiçek bırakan ve çoğunluğunu kadınların oluşrurduğu bankacılar terörü lanetlediler. Farklı bankalardan gelen bankacılar, ''Terörden korkmuyoruz. Burada ölen ve yaralanan insanlar savaşan askerler değil. ekmek parasını kazanmaya çalışan shillerdi" dediler. Güvenlik kaynaklan, eylemi yapan örgütlerin yeni metodolojisinin ortaya çıkanlmasının önemine dikkat çekerek ancak bu yöntemle olası olaylan önleme şansının elde edilebileceğini kaydettiler. Aynı kaynaklar, CIA ve MOSSAD gibi birçok ülke istihbarat örgütünün de Türkiye ile çok açık işbirliği yapmadığını, verdikleri bilgilerin de genelleme içeren istihbaratı geçmediğini söylediler. Türkiye'de de polis, asker ve MİT'in eşgüdüm içinde Oİmadığı ileri sürüldü. tLHAN TAŞCI'nın haberi • 4. Sayfada BD BAŞKANI BUSH, BASBAKAN ERDOĞAN1ARADI: Türkiye cephe seçfldi Bush, terorizme karşı Tür- kiye'ye yardım etmek is- tediklerini söyledi. "Du- alanmız Türk halkıyla bir- likte" diyen Bush, terö- ristlerin Türkiye'yi cephe olarak seçtikJerini belirtti. Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George Bush, Basbakan Tay\ip Erdo- ğan'ı arayarak Istanburdakı olaylarla il- gilı taziyelerini bildirdi ve birlikte çalış- ma ısteklerini ilettı. Görûşmede, Erdo- ğan'ın Bush'a, ABD Dışişleri Bakanlı- ğı'mn Türkiye'ye yönelik "seyahat MArkasıSa.8,Sü. 5'te Vahşeti yoksulluk besliyor MEHMET FARAÇ'ın haberi • 5. Sayfada Hedef medeni dünya • 6. Sayfada El Kaide yine tehdit etti • 6. Sayfada Olenlerin sayısı 30'a yükseldi • 9. Sayfada Bush'a desteğin bedeli • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu Kafayla... Iç ve dış kaynaklar Türkiye'yi sarsan terör eylem- lerini El Kaide'nin gerçekleştirdiğını öne sürüyorlar. Değışik yorumlar yapılıyor. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hükümet adına Türkiye'nin terörle savaşı- mında destek vermeyen ülkeleri suçlamayı sürdürü- yor. Sözcü Çiçek'in son açıklamasına göre, ikinci te- rör dalgası hukümetı nihayet "terörle mücadeleyiye- MArkası Sa. 8, Sü. l'de TÜBÎTAK Yasası'na veto C u m h u r b a ş k a m Sezer, Bilim Kurulu üyelikleri için Başbakan'a atama yetkisı veren yasayı Meclıs'e geri gönderdi. Se- zer, yasanın özerklik, kamu yaran ve hu- kuk devleti ılkesiyle bağdaşmadığını be- lirterek "Yasa, Bilim Kurulu'nun ulusal ve uluslararası saygınhğına, çalış- malannın ve yayımlannın yaıısızlığına gölge düşürecektir" dedi. • 3. Sayfada Bugün Cumhuriyet'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY İkiz Saldınılap ve Terör Tezleri... Şıddetli biryumrukyerseniz, ilksersemliğin ardın- dan hemen kendinızi toparlar nereden geldiğine ba- karsınız... Dahatoparlanmayafırsat bulamadan ıkin- ciyi yersenız, durum vahim demektir! Türkiye bu durumu yaşıyor. Bilinemezlerçok olun- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog