Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı ÖYKÜNÜN DIŞINDAYSAN ÜŞÜRSÜN Ümit Otan C*S Paarlama A } Turtocağl Cad No 39 41 (34334ı Cagaloau-lstanbul Tel (212>5120<05 Cumhuriyet Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı YAŞAMIN İKİ UCU Ümit Otan Çag Pazürlama A.Ş Tuıiocagı Cad. No 39/41 KulObÛ 34334ı Cagaloglu-İstanbul Tel 121i) 512 05 05 90. YIL SAYI. 28532 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 KASIM 2003 ÇARŞAMBA Bugün Spor gazeteSİ Alışveriş ekini•• •• gunu Futboldan yelkene tüm branşlor Cumhuriyet Spor gazetesinde... 1 m& 1 'Jenemc^: mKKm MKKm ' al tm, B u g ü n v e h e r ç a r ş a m b a C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e ü c r e t s i z . . . Modadan zarif esin kampanyalar... Önce okuyi Yarın Cumhuriyet'Ie b i r l i k t e ü c r e t s i z . . . Şeriatçı örgüt operasyonlannın bıçak gibi kesilmesi saldınya zemin hazırladı Ağur iluııalAKP'nin bir yıllık iktidanna bakıldığında radikal dinci örgüt- lere yönelik operasyonlarda önemli bir gevşeme olduğu göz- leniyor. Islamcı basının "zaaf içinde" olmakla suçladığı em- niyet yetkilileri ile valilerin büyük bölümünün AKP döne- minde değiştirilmesinin terör örgütlerine yaradığı savunulu- yor. Sinagog eylemlerinin failleri olarak gösterilenlerin sık sık başta Iran olmak üzere dinci örgütlerin kamplannm bu- lunduğu ülkelere nasıl rahatça girip çıktıklan merak ediliyor. Türk bayrağına sarıldılar Kurbanlar için acı tören Neve Şalom ve Beth îsrael sina- goglannda iba- det ederken pat- lamalarda can veren biri Ru- men 6 Musevi kurbanın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. 5 Musevi yurttaşı- mızın Türk bay- raklanna sanlı cenazelen, ya- kınlannın göz- yaşlan arasında toprağa verildi. Aşkenaz Musevi Mezarlığı'ndaki tö- rende, teröre karşı tüm insanlığın ve dinlerin güç birliği bir kez daha göz- ler önüne serildi. Cenaze törenine, Israil'den Parlamento Başkanı Riv- lin, hükümeti temsilen Devlet Baka- nı Güldal Akşit katıldı. • 8. Sayfada Hizbullah G.Doğu'yu kan gölüne çevirirken RP ve SP yöneti- cilerinin suskunluğu da akıllardan gitmiyor. Hizbullah'a yö- nelik operasyonlarda 2001 yılında 1596, 2002 'de 710 kişi ya- kalanmıştı. Oysa AKP'nin iktidarda olduğu dönemde ope- rasyonlarda yakalanan militanlann sayısı 200'ü bile bulmu- yor. Polis, 20 bin kişinin örgüte özgeçmiş verdiğini açıkla- mıştı. Son bir yılda yüzlerce tetikçinin yakalanmasına yöne- lik ne yapıldı? MEHMET FARAÇ'm haberi • 9. Sayfada Dışişleri Bakanı Gül, tüm dünyanın teröre karşı tek cephe olması çağnsında bulundu "Salcbıı Afganistan baglantılı' Zfhnlyet ve anlayış aynı Abduiiah GÜI, terör eyleminin aslında tüm ınsanlığa karşı gırişilmiş bir eylem olduğunu gösterdiğinı belirterek tüm dünyanın terorizme karşı tek cephe halinde sa- vaşması gerektiğıni söyledi. Gül, Istanbul'da iki sinagoga yönelik saldında "zihniyet ve an- layış olarak" Afganıstan'dakı örgütle bağlantının ortaya çıkanldığını açıkladı. • 8. Sayfada Baykal hükümete yüklendi CHP Udeh Baykal, "terör karşısında gevşek. rahat bir ta- vır içine ginlmesinı" eleştırdı. Baykal. "Eve Dö- nüş" diye anılan yasaya sadece kendilennin kar- şı çıktığını anımsatırken "Hükümet bir eliyle bu olaya da adı kanşan Hizbullah sanıklannı bul- maya çalışırken dığer eliyle Hizbullahçılan tah- liye ettirmeye çahşıyor" dedı. • 8. Sayfada TÜrkiye yanllj adreS' The Guardıan gazete- si, Istanbul Musevılerinden Nino Deborar'm "Teröristler Anel Şaron'un yönetıminın görüş- lenni yansıtan bir toplumu aramış ise yanlış ad- rese geldiler" görüşîenne dikkat çektı. Fransız Liberatıon ise yeni bulgulann Türkiye'de ciha- da eğilimli bir hareketin varhğına ılışkin tartış- malan alevlendırdığini behrtti. • 9. Sayfada TCYTASARISINA ÖRTÜLÜMADDE Türbanı engelleyene cezageliyor T ü r k Ceza Yasası Tasansı'nm 170. maddesi ile şu anda yürürlükte olan yasada yer almayan "ayınm- cılık" üst başlığı altında yeni bir hüküm getiriliyor. Tasanda, "din. mezhep nedeni ile ayınm yaparak bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlarulması- nı engelleyen kimse hakkmda 6 aydan bir yıla ka- dar hapıs'" cezası öngörüldü. Hukukçular, "türban" yasağım "siyasal Islamcı" kesimin "dinsel inanca karşı aynmcılık" olarak ni- telediğine dikkat çekerek tasandaki maddenin "ka- mu alanına yönelik rürban yasağım delme"ye yöne- lik olduğunu dile getirdiler. AKP iktidan, Kamu Yö- netimi Temel Kanunu Tasansı'na da benzer madde koymuştu. IŞIK KANSU'nun haberi • 5. Sayfada BAKANLAR VAKIFLARINIKOLLUYOR Bağış yasağından Hmtiyaz1 Kamu kuruluşlannın yurttaşlardan "zorla bağış almasını, kamu kaynakla- nnı kullanmasmı ve bu yolla kayıt dışı gelır kaynaklan yaratmasını" önlemek üzere hazırlanan tasan ölü doğdu. Dü- zenlemeye özellikle Içışlen ve Adalet bakanlıklannın kendi kurumlanndaki vakıflan korumak için ıtiraz ettiği öğ- renilirken Bakanlar Kurulu karan ile behrlenecek vakıflar, yasa kapsamı dışında tutulacak. • 4. Sayfada Dava yasağı Kadrolasma Vakit'e tedbir DSİ sürgünü Türk Silahh Kuvvetlen'nde görev yapan 312 general ve amırale hakaret ettiği ıçın hakkmda açılan davaya ilişkın yayın yapan Vakit'e ihtiyari tedbir kondu. I 4. Sayfada DSİ'debırdefadal5 bölge müdürü ve müdür yardımcısının görev yen değiştırildi. Sezer'ın imzasını gerektiren atamalar "geçici görev" adı altında gerçekleştinldi. • 5. Sayfada '*< MEDYA ÎKTİDARA * DİRENEMİYOR "i- M 7. Sayfada ff PARAN1GETİR * MEMUR OL • 7İ. Sayfada ATATÜRK ÎÇİN KONSERLER • 15. Sayfada ANADOLU'NUN DOSTU MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni Tezgahlar Terör genel siyasetın üzerinı örttü. Sabah terörle kalkıyor, akşam terörle yatıyoruz. Türban, imam hatıpler, YOK sorunları... Işsızlik, açlık, yoksulluk, hemenheralandakiyozlaşma... Hü- kümet, muhalefet... Hepsı bir yana. Varsa yoksa te- rör. Toplumun, bireylerın -hıç kuşku yok- Istanbul'da- ki terörle birlikte eski kaygıları, kuşkuları canlandı. Te- MArkasıSa.8,Sü. l'de ULUSAL TAKIM ÎKİNCÎ MAÇINA ÇIKIYOR Barajın arkası Portekiz Ulusal Futbol Takımı, 2004 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için bugün Letonya ile ikinci baraj maçına çıkıyor. Riga'daki maçtan 1-0'lık yenilgiyle aynlan Türkiye'nin Portekiz vizesi alabilmek için sahadan 2 farklı yengiyle aynlması gerekiyor. MSpor'da TÖRE KURBANIGENÇ KIZ TOPRAĞA VERÎLDÎ K.D'ye kadınlar sahip çıktı Diyarbakır'da bir akrabasının tecavüz etmesinden sonra hami- le kaldığı için ağabeyinin taşlı ve satırlı saldınsı sonucu yaşamı- nı yitiren 15 yaşındaki K.D'nin cenazesi toprağa verildi. Hasta- nede 5 gün yaşam mücadelesi veren K.D'nin bebeğinin babası- nın belirlenmesi için savcılığın izniyle ceninden parça alındık- tan sonra cenazeyi annesi ile birlikte 15 kadın örgürü temsilcisi aldı. K.D'nin cenazesini kadın örgütleri demetti. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog