Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Oımhurtyıef k ı t a p 1 a r ı ISLAMÎYETÎN EKONOMİ POLİTİĞI-4 Erdoğan Aydın f ÇunJhuHyğî C^S Pamiama ^ 5 Tuıtcocajj Cad. No 39'41 ^ tjtap kulübfl (34334iCa|ak>glu-lstal*u]TeI (212)5120505 I Cumhuriye Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı ISLAMÎYETTE AHLAKVEKADIN-3 Erdoğan Aydın Çag Pazarlaraa A Ş Tüıtocagı Cad No 39 41 <343>4J Cagaloglu Istanbu] Tel (21*1 <12 05 05 8O. YIL SAYI: 28531 / 500.000 TL (KDVıçınde) »arda ile bu kadar edi KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-1997) Spor gazetes Futbolun unutturduğu tüm branşl Cumhuriyet Spor gazetesi Yorumlar, röportajlar ve araştırmalar Türk sporuna ışık tutaca Satır aralarında kalan rekortmenler, sporun isimsiz kahraman Cumhuriyet Spor gazetesinde... Yarın ve her çarşamba Cumhuriyet'le birlikte ü 18 KASIM 2003 SALI Polis, kanlı sinagog saldınlannı düzenleyen teröristlerin kimliklerini belirledi Sıra destekçilerdeeğltim Neve Şalom'a yönelik saldınyı Azad Ekinci, Beth îs- rael'ye yönelik saldınyı ise Mesut Çabuk'un gerçekleştirdiği açıklan- dı. întihar eylemcilerinin El-Kaide ile ilişkileri bulunduğu ve îran'da as- keri ve silahlı eğitim aldıklan öğrenildi. Ekinci'nin şeriatçı terör örgüt- leri IBDA-C üyesi, Çabuk'un ise Islami Hareket Örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Istanbul, Bingöl, Ağn ve Batman'da gerçekleştirilen operas- yonlarda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Polis 5 kişiyi daha anyor. Kimler kullandı? Polis çaüyı kuruyor El Kaide'nin K. Irak'taki uzantısı Ensar El Islam, ağır- lıklı şüpheli olarak öne çıkı- yor. Üst düzey bir polis yetkı- hsi, "Eylemin kökû dışanda. Marjinal gruplar içındeki inanmış insanlan kullanmış- lar. Şu bir gerçek; eylemciler Türk, yönlendirenler kesin- likle Ortadoğulu gruplar" de- di. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada Uğlirlll aratiiyor Gözaltında bulunan 3 kişinin saldınlarla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Beyoğlu'ndaki patlamada kullanılan kamyonetin sahibi Ahmet Uğurlu'nun oğlu Feridun Uğurlu ise aranıyor. Ailesi ço- cuklanmn 3.5 ay Pakistan'da kaldığını belirtirken Şişli'de bulunan 2 pa- saporttan birinin Pakistan pasaportu olduğu ve bunun da Uğurlu'ya ait olabileceği üzerinde duruluyor. îstanbul Valisi Güler de "Bulgular doğ- rultusunda yeni gözaltılar var" dedi. ECEVtT KILIÇ'ın haberi • 8. Sayfada Bakan Aksu: Aileler incelemede İçişleri Bakam Aksu, düğü- tnü, Ekinci, Çabuk ile Uğur- lu'nun ılişkılerinin çözeceğini bildirdı. Yurtdışı bağlantıları- nuı araştınldığını söyleyen Aksu, "Türkiye'deki örgütle- rin mecah yok" dedi İLHAZV TAŞCl'nın haberi • 8. Sayfada Uzmanlar: Pandora'nın kutusu açıldı Polis Akademisi Öğretim Ûyesi Ihsan Bal, Türkıye'nin, ABD-Israil eksenh politikası- nın bedelıni ödediğinı savun- du. IÜ Öğretim Üyesi Yavuz GökalpYıldız, "Türkıye'nin dış polıtıkasındakı zıkzakJar Pandora'nın kutusunu açtırdı" dedi. HATİCE Tl'>CER'in haberi • 6. Sayfada met Özdoğan'ın cenazesi, Büyükada MezarhğTnda defnedildi. Töre- ne.Türkiye Hahambaşılığı'nı temsilen Dini Kurul Üyesi Leon Adani katıldı. Eski Divriği Yağbasan Kövlüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Şahinin cenazesi ise A\ cılar Firuzköy Sonev- ler Ceraevi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi. Musevi yurt- taşlann cenazeleri ise bugün toprağa \erilecek. • 6. Sayfada Cenazeler toprağa veriliyor Şişli'deki patlamada yaşamını yitiren polis memunı Bülent Bostanoğ- luAnkara'da Cebeci Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. 5 ayhk hami- le olan Musevi eşi Berta Özdoğan ile birlikte hayatını kaybeden Ah- Bakan Çiçek, Türkiye'nin terörist dediği örgütleri koruyan ülkelere yüklendi 6 Timsah gözyaşları'Bakanlann gündemi terör Terör saldınlannm ele alın- dığı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama ya- pan Hükümet Sözcüsü Çiçek, bugün Türkiye'ye taziyelenni sunan ülkelerden bazılannın Türkiye'nin çağnlanna karşın bazı örgütleri terör listesine almadığını, hatta kucak açtığmı belirtti. Çiçek, "Bu vahşetten sonra bize taziye mesajı gön- deren bazı ülkeler bir vicdan muhasebesi yapmak zorunda- dır. Aksi takdirde timsah gözyaşlandır"' dedi. • 9. Sayfada BUSh yardim Önerdİ Bombah saldınlarla ilgili olarak Başbakan Tayyip Erdoğan"la yaptığı telefon görüşmesinde taziye dileklerini ileten ABD Başkanı Bush, saldırganlann yakalanması konusunda yardım önerdi. Bush, saldınlann teröre karşı savaşın farklı cephelerde devam ettiğine ilişkin bir hatırlatma olduğunu belirtti. Istanbul'daki saldmları üst- lenen El Kaide'nin hedef aldığı ülkeler. terörle mücadele konusunda önlemlerini yoğunlaştınyorlar. • 9. Sayfada Barolar, Türkiye'ninyakın tarihin en sıkıntılı günleriniyaşadığını belirtti 'AKP iktidarı Cumhuriyet ileçelişiyor' Ankara, Istanbul ve Izmir baro başkanlanyla ortak bir basın toplantısı düzenleyen Türkıye Barolar Birliği Başkanı Özok, Türkiye'nin sıkıntı ve sorunlanrun kaynağının hükümet olduğunu söyledi. Özok, ulusal ve uluslararası alanda kendi siyasal amacına ulaşmak için her türlü aracı kullanma kararlılığında olan hükümetin, göreve geldiği günden bu yana sürekli Cumhuriyetin temel kurum ve kurullanyla 'didiştiğini' vurguladı. • 5. Sayfada Irak'ta komutayı devredecek ABD y nin aklı başına geldi ABD Başkanı Bush ve İngiltere Başbakanı Blaır'ın Irak'la ilgili yapacaklan durum değerlendirmesinin ışığında, ABD'nin, daha önce kesin bir biçimde reddettiği Irak'taki birliklerin komutasına uluslararası kontrol seçeneğini kabul edebileceği belirtiliyor. AB temsilcisi Solana, "Sanınm herkes, uluslararası topluluğun çatısı altında daha fazla işbirliği yapmanın daha iyi bir yol olduğunu öğreniyor" dedi. • //. Sayfada ABD Temsilcisi Weston Ankara 'da Kıbns trafiği hrjandı KKTC'de seçimlerin yapılmasuıa bir aydan az bir süre kalırken adada kalıcı çözümün sağlanmasına dönük diplomatik hareketlilik artıyor. ABD'nin Kıbns Özel Temsilcisi Weston, "KKTC'deki seçmen kayıtlanyla ilgili kaygılarmın olduğunu" söyledi. Ankara ise seçimlere müdahale edilmemesi yönünde ABD'yi bir kez daha uyardı. Kıbns Rum Yönetimi Sözcüsü Kipros Hrisostomidis, Başbakan Erdoğan'ın KKTC'de yaptığı açıklamalann, "çözüm olasıhğını azalttığuıı ve körümserliği arttırdığmı" savundu. M10. Sayfada İMAR'DA ÖDEME HA2IRLIĞI 112. Sayfada KURUMLARDA .VL\AŞ SAV.A.ŞI M13. Sayfada ANKARA'DA ^ISTÎVAL COŞKUSU %14. Sayfada GJNEŞ, SİSTEMI DE TAKIMI DA DEĞÎŞTİRİYOR MSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Siyasal Nedenlep Çeşitli kaynaklann yorumu bir noktada toplanıyor: Uluslararası terör Türkiye'yi de içine aldı! El Kaide veya benzeri terör örgütleri, Irak'ta ABD işgalı sürdükçe, Müslüman olsun veya olmasın ABD ile işbirliği yapan devletlerin hedef seçildiğini önce- ki günler hemen her ıletışim araçlarıyla duyurdu. Terör, Irak'a asker gönderen veya göndermeyen, Müslüman olsun olmasın her ülkeyi Irak'ta işgal sür- MArkasıSa.8,Sü.l'(le Kızılağaç katliamına zorunlu onay Sezer, TBMM'den önüne ıkıncı kez gelen Orman Yasa- sı'nda değişıklık yapan dü- zenlemeyi ımzaladi. Sezer'ın, kızılağaçlıklar ile aşılı kesta- neliklerin orman sayılmaya- cak yerler arasına alınmasına ilişkin 1. madde ile bu yerlerden yararlan- mayı özel bir rejıme bağlayan 13. madde- nın ıptalı ıçin Anayasa Mahkemeı,ı'ne iptal davası açacağı bıldinldı. • 5. Sayfada 8. Istanbul Bienali'nin ardından Sanatçı, eleştırmen, sergi yapımcısı. yazar ve felsefecı- lerimizin, 8 Istanbul Bienali üzenne değerlendirmelenni yayımlıyoruz Ahmet Oktay "Bu yılın küratorünün tercih- len de tam bir fıyaskoyla so- nuçlanmıştır Irak"ın Amerıka tarafından ıs- tıla edıldığı bir sırada 'Şıırsel Adalet' diye bir tema seçmek bir körlüğun ıfadesıdır" de- ğerlendirmesmde bulunuyor. • 75. Zayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Terör lınparatorluğu••• Amerika Birleşik Devletlen'nin oluşturmaya çalış- tığı yeni Amerikan yüzyılı (YAY) karşıtını şöyle oluş- turmuş görünüyor: Terör imparatorluğu... Istanbul'da yaşanan vahşi terörü de en geniş an- lamda bu çerçevede değertendırmek gerekiyor. Ola- yı, El Kaide örgütünün üstlendiğine ilişkin veriler var. Orgüt, bunu üstlenmekle kalmıyor, önümüzdekı dö- MArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog