Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ŞERİAT PAZARI Hikmet Çetinkaya Ça{ Pazarlama \ Ş Türtiocajı Cad No 39 41 k kltap kulûbü 1343İ41 Cajaloghı-isanblı] Tei (2121 512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TÜRKİYE' NÎN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya Ça.% Pazartama \ Ş Turtocajı Cad No 39/41 134334) Cagaloglu-lsanbulTel (2121512 05 05 80. YIL SAYI: 28527 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S tiAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ11945-1991) İçişleri Bakanlığı, yurttaşlık başvurusunda bulunanlann kökenleri hakkında araştırma y Çingeneye yurttaşlık >M<ASIM 2003 CUMA ıstedi kizgin Türkiye'de 1934 tarihli İskân Yasası'na göre göçebe Çingenelerin ülkeye girişine izin verilmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın da yurttaşlık başvurusunda bulunanlarla ilgili olarak dilenci ya da Çingene olup olmadıklanna ilişkin araştırma yapılmasını istemesi tartışmayı yeniden alevlendirdi. Çingene dernekleri ve insan haklan örgütleri düzenlemeyi 'aynmcılık' olarak değerlendirdi. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - îçişleri Bakanlığı'nın yurttaşlık başvurusunda bulunanlar hakkında temel alınacak ölçütler ara- sına. "Dilencilik ve Çingenelikle iliş- kilerinin bulunup bulunmadığı" ko- şulunu da eklemesi Türkiye'de Çinge- nelere yönelik aynmcılığı yeniden su yüzüne çıkardı. Göçebe Çingenelerin Türkiye'ye girişini yasaklayan 1934 ta- rihli Iskân Yasası'nın daha da genişle- tılmesi Çingene derneklen ve insan haklan savunuculan tarafından "ay- nmcüık" olarak nitelendırildi. Iskân Yasası'nın 4 maddesinin son fıkrasına göre. "Göçebe Çingeneler" Türkiye'ye kabul edılmiyor Geçen dö- nemlerde yasanın değıştirilmesine yö- nelik bazı gınşimlerde bulunulmasına karşın hiçbirinden olumlu bir sonuç alınamadı. AB'nın 2003 Türkiye Iler- leme Raporu'nda Çıngenelere yönelik aynmcılık ıçeren bu yasa eleştırildı. Raporda özetle şöyle denildi: "Göçebe Çingeneleri, Türkiye'de göçmen olarak kabul edilmeyen 5 kategorideki topluluklar arasında gören yasal düzenlenıeler hâlâ uy- gulamadadır. Bazı Roman topluluk- lan toplumsal dışlamaya neden olan güçlü önyargılann hâlâ sürdüğünü beürtmektedir." îçişleri Bakanlığı'nın da yurttaşlık başvurusunda bulunanlar hakkında ya- pılacak araştırmaya, "Dilencilik ve Çingenelikle ilişkilerinin bulunup bulunmadığı" maddesini ekJemesi ise Türkiye'deki tartışmayı yeniden alev- lendirdi. Yurttaşlık ölçütlerinı belirle- yen Içişlen Bakanlığı, yasadaki "Göç- men Çingene" tanımını "Çingene" olarak genışlettı. içişleri Bakanlığı ta- raftndan ilgılı emnıyet birimlenne gön- derilen yazıda, yurttaşlık başvurusun- da bulunanlar hakkında "Dilencilik ve UArkası Sa. 8, Sü. 3'te Dokunulmazlıktan kaçan AKP, 4 eski bakan hakkında soruşturma önergesi verdi Yolsıızhık çelişkisiTürkiye aşlret devleti değil CHP îiden Baykai, do- kunulmazlık dosyalannın işleme konulması için Başba- kan ve Meclis Başkanı'nı göreve çağırdı. Anayasa Ko- misyonu Başkanı Kuzu'nun yargıya güvenmediğine iliş- kin sözlerine tepki gösteren Baykai. '"Bu dosyalann savsaklanması anayasal suçtur. Türkiye aşiret devleti de- ğil" dedi. Erdoğan ve Unakıtan'la ilgili dosyalann Mec- lıs'e gelmediğine dikkat çeken CHP'li Anadol da AKP'yi "Aklanmaktan Kaçanlann Partisi" olarak nitelendirdi. Yılmaz ve Aydın kararı haftaya AKP, enerjı ıhaie- leriyle ilgili olarak eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan- lan Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan, Halk Bankası'ndan usulsüz olarak kullandınlan kredilerle ilgili olarak da es- ki Başbakan Yardımcısı Hüsamettın Özkan ve eski Dev- let Bakanı Recep Önal hakkında soruşturma önergesi verdi. Koray Aydın, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner için karann gelecek hafta verileceği belirtildi. • 5. Sayfada ÎMAR BANKASI SORUŞTURMASITAMAMLANDI Kemal Uzan için 96 bin yıl istemi Şişli Cumhunyet Başsavcılığı, Kemal Uzan, kardeşleri Yavuz, Bahattin ve oğlu Hakan Uzan'ın da aralannda bulunduğu 25 sanık hakkında "suç işlemek için çete kurmak", "zimmet", "nitelikli dolandıncılık" suçlanndan fezleke hazırladı. Kemal Uzan ve Yavuz Uzan'ın 96 bin 676'şar yıla kadar hapsi istendi. Ancak, yasa gereği sanıklar üst sınır olarak 36 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyorlar. Başsavcılık, BDDK ve SPK yetkilileri hakkında da "görevi ihmal veya kötüye kullanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Önceki gece İmar baskını yaşayan Akçakoca'ya BDDK, TÜStAD ve eski BDDK Başkanı Temızel sahip çıktı. • 13. Sayfada Vakit-generaller davası îslamcı basından yargıya baskı TSK'de görev yapan 312 general ve amiralm Vakit gazetesi aley- hinde açtıklan davanın ilk du- ruşması 10 Aralık'ta yapılacak. Dava nedenıyle Vakit gazetesi tarafından yapılan yayınlann yargıyı etkılemeye yönelik ol- duğu bildirildi. Vakit gazetesi, kendısi hakkında dava açan 312 general ve amiralin isim- lerinı dünkü sayısında yayım- ladı. • 4. Sayfada veto beklentisi TÜBÎTAK'ın umudu Sezer'de Cumhurbaşkanı Sezer'ın, ku- rumun başkanıyla 6 Bilim Ku- rulu üyesini seçme yetkisini Başbakan" a bırakan yasa hak- kında alacağı tutum merakla bekleniyor. Sezer'in yasayı ve- to etmesini beklediklenni dile getiren TÜBÎTAK Başkan Yar- dımcısı Prof. Gürkan, yasanın, kurumu zedeleyeceğini belirt- ti MUSTAFA ÇAKIR'm haberi • 4. Sayfada Mısır'ı 3-0 yendik Japonya 'da devam eden Dünya Kııpası 'nda Bayan Voleybol Ulusal Takı- mımız, tesettürlüoyuncuların bulunduğuMısır'ı 3-0yendi. Japonseyirci- lerin Türkiye 'yi desteklediği maçta, Neslihan, Natalia ve Bahar yıldızla- şırken genç oyuncularda forma giydi. Bazıları türbanla oynayan Mısırlı voleybolcular, Türk takımının smaçlan karşısında etkisiz kaldı. USpor'da 'Gürültüyapmayın' diyen kadını öldürdüler Izmir'de 'çocuk' vahşetiYaşlan 14 ile 17 arasında değişen 8 genç, kavga etmeye başladı. Bu sırada, parkta bulunan emekli öğ- retmen Lale Mumcu, gençleri gü- rültü yapmamalan konusunda uyardı. Bu uyan üzerine kavgayı bırakan gençler Mumcu'nun üze- rine yürüdü. Gençlerin elinden kurtulan kadın, taksi durağına sı- ğınmak istedi, ancak başaramadı. Gençlerin yakalayarak yeniden taş, yumruk ve bıçak darbeleriyle ağır yaraladığı Mumcu, yere dü- şerek bayıldı. Hastaneye kaldın- lan Mumcu kurtanlamadı. Mum- cu'nun vücudunda 5 bıçak darbe- si tespit edildi. Olaydan sonra ka- çan gençler yakalandı. OZAN YAYMAN'ın haberi • 6. Sayfada îzmirdeyangın İhmal 9 can aldıBornova'da çalışma ruhsarı olma- yan bir kafede çıkan yangında 9 kişi yaşammı yitirdi. Yaşamını yi- tirenlerin panik sırasmda mutfağa sığınanlar oldugu belirlendi. Bele- diye yetkililerinin uyanlanna kar- şm kafenin giriş kapısının kapalı tutulduğu öğrenildi. OĞUZ YILDIZın haberi • 8. Sayfada Erdoğan ve Baykaigidiyor KKTC'ye çıkarmaBaşbakan Erdoğan 'ın yann KKTC'nin kuruluşu yıldönümü törenlerine katılmak üzere adaya yapacağı ziyaretin önemi, Ankara ve Lefkoşa'dan yapılan açıklama- lann ardından daha da arttı. Bay- kai'ın yanı sıra çok sayıda millet- vekilinin de adaya gidecek olması "KKTC'ye tam destek" olarak değerlendiriliyor. • 10. Sayfada FRANSIZ-ALMAN BİRLÎĞÎNE DOĞRU • 8. Savfada EĞİTÎM POLlTlKASI KÖTÜ NlYETLl • 9. Savfada LlG ULUSAL TAKIMA YETIŞEMIYOR MSpor'da KADINLAR BOYUN EĞMlYOR MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Büyük Sorun, Küçük Sopun!.. Dışişleri Bakanı Gül, YÖK ve türbanı "lokal, küçük sorunlar" diye tanımladı. Gerçek böyle mi? YÖK'ü de türbanı da ülke gündemine yerleştıren sankı hükümet değilmiş ve iktidar partisi A'dan Z'ye MArkasıSo.8,Sü. l'de Yapay virüs üretildi Tedavisi olanaksız çok sayıda hastalık için umut ışığı doğdu. Virüsün zararlı bakterileri etkisiz hale getirebileceği belirtildi Dış Haberler Servisi - ABD'li araştırma- cılann sentetik genler kullanarak yapay bır vırüs üretmeyı başardıklan bildirildi. Ya- pay virüsün, zararlı bakterilere saldınp on- lan etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor. Phı-Xl 74 virüsünün yapay versiyonu, ger- çek virüsün genetik kodu kullarılarak üre- tildi. Virüsün üretilmeşi çalışmalannın 14 gün sürdüğü açıklandı. ABD Enerji Baka- nı Spencer Abraham. deneyin sonuçlan- nın açıklandığı basın toplantısında, deneyin eneıji ve çevre sorunlanna biyoloji temelli çözümler üretme imkânını hızlandıran, ola- ğanüstü ve heyecan verici bir gelişme oldu- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de M GUNDEM MUSTAFA BALBAY Top On'daki TEKE Nasıl Tapon' Oldu? Hüsranla sonuçlanan TEKEL'ın sigara işletmeleri bölümünün özelleştirilmesi çalışmaları pek çok şe- yin açığa çıkmasını sağladı. Tabii ders çıkaran olursa! Konunun onlarca boyutu var ama bugün, ihalede MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog