Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a ı ATATÜRK VE AVRASYA Anıl Çeçen Çıg Pazarlana ; Tûr*.oajı Cad No 39 41 kUİûEû 134334lCagal.filstanb>Tii>l (21215120505 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TOPLUMVEEDEBİYAT Adnan Binyazar Ç j ^i f3ZM ™ K $ Tirkocağı Cad. No 39*41 , kftap kuliibu B4334lCagaıo|hl-isanbuntl (212)512 05 05 tO. YIL SAYI: 28526 / 5CO.OOO TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ11945-1991) 13 KASIM 2003 PERŞEMBE Yargıtay Başkaalar Kurulu'na Barolar Birliği'nden destek 'Türban laiklik karşıtı simge' Türkiye Barolar Birlıği Başkanı Özdemir Özok. "Hiç kimse savıınma hakkını gözeten kesimi kendi siyasal amaçlan için yıpratmasın" dedi. Özok şunlan söyledi: "Siz, başkaldınnın, siyasal tavTin, kendine göre yeni yapılanmanın. bir anlamda karşıdevrimin simgesi olan bir örtiıyle gırerseniz, bunu hiç kimse kabul edemez. Bu söylenenler, yapılanlar, bir planın, uygulamanm uzantısıdır. Bunu açıkça ortaya koymak lazım." CHP'den tepki 'GüVün sözü acz ifadesV Dışişleri Bakanı Gül'ün Türki- ye'deki türban yasağını eleştir- meyen AB'ye sitem et- mesi CHP'nin tepkisi- ne neden oldu. CHP, "Ülkesini dışanya şi- kâyet etme anlayışı sürmektedır. Açıkla- ma. bu siyası hareketin kendi çıkarlannı ülke çıkarlarının önünde gördügünün bir göster- gesi. Urkütücü bır ge- lişme" açıklamasında bulundu. • 4. Sayfada ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun. hükümetın yargıya mü- dahalesine tepkı göster- digi bıldiriye, barolardan da destek geldi. Türkıye Barolar Birliği (JBB) Başkanı Özdemir Özok, hükümetin amacının "üzüm yemek değil problem çıkarmak" ol- duğunu vurgulayarak "Hayafında hukukun 'h'sini bilmeyenler, bu konuda üstad-ı azam (başüstat) olanlara sa- vunma hakkı yöniinde bir söyleyecekleri varsa Türkiye çok kötü nok- talara gelmiş demektir" dedi. TBB Başkanı Özok, çağdaş ve laik hukukun kalesi olan Yargıtay'ın duyduğu rahatsızlık ne- deniyle bıldiri yayımladı- ğını belirterek "Doğru- dan laik hukuk sistemi- ni hedef alan ve onun üzerinden yargıyı yıp- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Guevara'nın oğlu Türkiye'de 'ABDMe hasta demokrasi var' Küba Dostluk Günleri ne- deniyle Türkiye'ye gelen Camılo Guevara March, ABD'de halkın yansının oy kullanmadığı "haLsta" demokrasiden daha ge- lişmiş olduğunu savızn- duğu Küba'daki sisteme. sosyalist ya da proleter demokrasi yerine '"h<er- kesin demokrasisi" diyor. Guevara iki ülkenin ırygu- lamalannı şöyle kar§ılaş- tınyor: ABD'deki, lobıle- rin demokrasisi. îşadam- lan seçimlere para alatı- yor ve seçilenlerin n ^ yapması gerektiğini "be- lirliyor. Küba'daki is-« bır savaş demokrasisi... GAMZE ERBÎL'in söyleşisi I 7. Sayfazda Camilo Guevara: Kü- ba da Che'nin oğlu ol- nıanı nedeniyle bir ay- ncalığa sahip değilim. TÜBtTAK'TA^ ERDOĞAN'^, ATAMA YETKÎSÎ • 5. Sayfada TÜRKİYE'YE LOlZÎDU UYARISI /; • 10. Sayfada ttalyan polis karakoluna yönelik intihar saldırısında bina yerle bir oldu. Çok sayıda asker enkaz altında kaldı. Irak'a 3000 asker gönderen Italva da böylece büyük bir kayıp verdi. Saldırıda 2 intihar komandosu da öldü. (AP) Irak'ta bombayüklü araçla düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü îtalya davurulduNasıriye 'deki îtalyan karakolu, bombayük- lü bir kamyonun, cephane deposunun önünde patlaması sonucu yerle bir oldu. llk belirlemelere göre, 16'sıasker, 2'sisi- vil 18 îtalyan ve 9 Iraklı yaşamını yitirdi. Saldırı, Irak'taki koalisyon güçlerine yö- nelik en büyük eylemlerden biri oldu. Bağdat yakınlarındaki iki ayrı saldırıda, 3 Amerikan askeri öldü, 2'side yaralandı. Felluce'de,önceki akşamAmerikan asker- lerinin bir kamyona aîeş açmasıyla 5 Irak- lı öldü, 4 'ü yaralandı. Amerikan asker- leri, yanlışlıkla Geçici Hükümet Konseyi üyesini taşıyan araca ateş açtı. • //. Saldırı Roma'yı kanştırdı Karadeniz ve C. Doğu 2 bin 500 PKK'li sızdı KADEK'in Kandil Dağındaki kongrede kendisini feshetmeden önce Kuzey Irak'taki güçlerirun önemli bir bölümünü Bingöl-Tun- celi üzerinden Güneydoğu, Hatay, Ordu, Tokat ve Sıvas kırsahna kaydırdıgı belirlendi. MEHMET FARAÇ ve FERİT DEMİR'in haberi • 5. Sayfada ! ı Vtfashington KHK terörist orgüttur Kendisini feshederek ısmini Kürdistan Halk Kongresi (KHK) olarak değiştiren PKK'TCADEK, ABD'nin terör örgütü listesine gir- mekten kurtulamadı. ABD, "PKK, hangi adı alırsa alsın, terörist bir örgüttür. Hiçbir isim değişikliği, bu gerçeği değıştiremez" açıkla- masını yaptı. • 5. Sayfada Irak'ta 18 îtahyamn yaşamını yitirmesi, Itarya'yı yasa boğdu. Îtalyan muhalefeti, Irak'taki askerlerrn derhal geri çekilmesi- ni isterken Başbakan Berlusconi, saldırının kendilerini yıldırama- yacağını söyledi. Terorizm konusunda araştırmalanyla tanınan eski senatör Caldi, îtalyan or- dusunun ve Berlusconi'nin, ABD ve Israil'e yakın olmasırun bedeüni öde- diğini söyledi. Ülkede bugün büyük bır yürüyüş düzenlenecegi belirtildi. NİLGÜN CERRAHOGLU'nun haberi • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\T REK Ak Pnopagandanın Kara Şarkıları Baştan beri izledikleri politika iki ana ilkeye daya- nıyor: Ufak tefek karşı çıkışlar dışında temelde ABD'nin hemen her dediğine, isteğine şapka çıkarmak, ka- bullenmek. UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Eyuboğlu'nu yitirdik Bugün Cumı în istemeyi unutmayın. Uzun süredir kanser tedavisi gören yazar ve çevirmen Ismet Zeki Eyuboğlu 78 yaşında yaşamını yitirdi. Eyuboğlu 'nun cenazesi bugün Selımiye Camisi'nde kılınacak öğle namazınm ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Trabzon'a götürülecek. • 14. Sayfada 'Akçakoca 'yla üişkili '4 evde îmar evraklan arandı 'Kayıp belge' baskınıİ m a r Bankası so- ruşturması kap- sarmnda banka- ya ait bazı kayıp evraklann bu- lunduğu yönün- de ihbar alan mali polis, geçen hafta istifa eden eski BDDK Baş- kanı Engin Akçakoca'yla ilişkili olduğu belirtilen 4 evde arama yaptı. Akçakoca'nın bir arkadaşı- na ait daire ile depoda, BDDK'ye ait olduğu sanılan bazı belgelerin "fotokopileri"ne el konuldu. Devlet Bakanı Şener, el konulan belgelerin, îmar Bankasf nın ka- yıp evraklan olduğunu sanmadı- ğını söyledi. Şener, "herbürokrat gibi Akçakoca'nın da ileride çı- kabilecek sorulara karşı kendi dönemiyle ilgili belgelerin suret- lerini sakladığını" belirtti. Ak- çakoca ise kendisinde kayıtlann bulunmasının söz konusu ol- madığını kaydetti. • 12. Sayfada Marka marka satılacak TEKEVe böl-sat formülüH ü k ü m e t , ıptal edilenTEKEL'in sigara bölümü özelleştirmesinde yöntem degiştirmeye karar verdi. Sigara bölümünün "böl-parçala" yöntemiyle "marka marka" özel- leştirilmesinin planlandığı öğrenil- di. Rekabet Kurumu, "parçalana- rak" satılması yönünde uyanda bu- lunmuş, ancak dikkate alınmamış- tı. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi • 13. Sayfada Sayıları 2 kat arttı 3 milyon kişi işsiz Türkiye îş Kurumu'nun araştırması- na göre Türkiye büyüyor, ama iş- sizlik azalmıyor. En büyük işsizlik bankacılık sektöründe. Gençlerin işsizlik oram ise yüzde 30'a çıktı. ANKARA (Cumhu- ^ riyet Bürosu) - Türki- ye îş Kurumu'nun araştırması, Türki- ye'deki işsizlik sorununun 'kangrene dönüşme eğilimin-1 de" olduğunu ortaya koydu. 2000 yılına göre işsiz sayısının 2 katına çıktığını gösteren araştırmada, genç ve eği- \Arkası Sa. 8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Terön Bilmecesi: Mücadele mi Mukavele mi? Bir terör örgütünün adını değiştirip "Ben yepyeni bir hareket oldum" demesinin Türkçesi şudur: Kanlı bir gömleğin üzerine yeni bir gömlek giyip, "Tertemiz oldum" demek! 1- PKK-KADEK'in ad değiştirmesi sürpriz bir ge- lişme değil. Haberi ilk, bölgedeki olayları yakından MArkasıSa.8,SiL8'de J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog