Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Şimdi 5 değil tam 10 ay boyunca kontör hediye! ÜstesJik ayda yûkleyenier <te kazanıyor! Cu m huriyet 10. yılımız şerefine... HediyeCellden kaç aylık hediye secerseniz bir o kadar ay da bizden hediye!* ' Kampanya 3-6-12 ayhk konuşma ve tusamesaj hedıyeiermde geçeftıdır TURKCELLHediyeCELL AyrınMı bılgı: TurkceliErtra lar Abone Merk«tefi «0 VIL SAYI: 28525 / 500.000 TL KDV çnde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) 12 KASIM 2003 ÇARŞAMBA Kamu ihalelerini denetlemekle yükümlü kurum, kendi ihalesinde usulsüzlük yaptı Sayıştay ihalesi Sayış!Tek kelimelik değİŞİklİk Sayıştay kendisi- ne ait lojmanlarla ilgili ihalede tek kelimelik bir değişiklik yaparak 7 şirketin 6'sını eledi. Ihale, en yüksek fiyatı vermesine karşın kalan tek fir- maya verildi. Elenen firmalann yaptığı şikâyet- le usulsüzlük ortaya çıkınca ihale iptal edildi. Ancak Sayıştay, 'davetiye usuhVyle yaptığı ye- nı ihalede de şikâyetçi olan firmalan "Siz istekli veya is- tekli olabilecek konumda değilsiniz" diyerek geri çevir- di. HACER BOYACIOĞLU'nun haberi • 5. Sayfada 1.5 katrilyonluk gecîkme Hazme Müste- şarlığı, Maliye'den gelen uyanlan bir buçuk yıl \\ sonra dikkate alarak sahte döviz alım belgele- f) rini iptal etti. Bu gecikme devlete 1.5 katrilyon liraya mal oldu. Maliye'nin 2002 Haziranı'nda sunduğu raporda, bazı şirketlerin kâğıt üzerin- de işlemler yaparak sahte döviz alım belgesi düzen- ledikleri belirtildi. Bu belgeler karşılığında 1 milyar 2 milyon 538 bin dolar rutannda döviz yurda getirilmiş gibi gösterildi. tLHAN TAŞCrnın haberi • 5. Sayfada . AKP'den • TBMM'deki ^ letmek için yeni bir Adalet Karma Komisyonu, hakkındaki dosyalan yine gün ilk toplantısım yapacak olan komisyonun AKP'li başkanı Kuzu, yasama dokunulmazhğı konusun- da bir araştırma komisyonu kurulduğunu, bu komisyonun çahşmalanmn beklenmesi gerektiğini söyledi ve aksi tak- dirde saygısızlık etmiş olacaklanm ileri sürdü. • s. Sayfada Duruşmadan çıkanlan türbanlı sanığa destek çıkan hükümetin, yargıya müdahale ettiği vurgulandı Yar -UII an AKP'ye sertyanıt Müdahale kabul edilemez Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun bildiri- Avrupa'da türbana yasak sinde. yargının bir süreden beri haksız ve yersiz eleş- tirilere uğradığının ve yıpratılmak istendiğinin altı çi- zildi. Yargının, kendisine verilen yetkiyi Cumhuriye- tin temel niteliklerini gözeterek kullandığına işaret edilen bildiride, yargıya müdahalenin asla kabul edi- lemeyeceği bildirildi. Kurulun, bildiri yayımlanması karannı oybirliğiyle aldığı öğrenildi. • 7. Sayfada Almanya'nın Ba- den-Württemberg eyaletinde kamu kuruluşlannda ve okullarda türban yasağı getiren tasan Eyalet Meclis'inde kabul edildi. Fransa'da da ana muhalefet konumundaki Sosyalist Parti Genel Sekreteri'nin, okullarda dini ve felsefi simgelerin taşınmasının yasaklanmasına ilişkin bir yasa teklifini, parti yönetim kurulunun bugün yapaca- ğı toplantıda tartışmaya açacağı bildirildi. • 7. Sayfada Laiklik karşıtına af yok Laiklik karşıtı pro- paganda yaptığı ge- rekçesiyle kamu görevine son verilen öğretim üyesi- nin üniversiteye dönme girişimi Danıştay'a takıldı. Üniversitenin temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay tdari Dava Daireleri Genel Kurulu, laiklik karşıtı söy- lemlerin "şeref ve haysiyet kıncı" suçlar kapsamına girdiğine hükmederek öğretim üyesinin af yasasından yararlanamayacağına karar verdi. • 7. Sayfada ÖRGÜTÜN SÎYASALLAŞMA ÇABALARIARTTI PKK'nin terör oyunu Terör listelerinden çıkarak siyasallaşmak için ismini KADEK diye değiştiren örgüt, bir kez daha isim değiştirerek Kürdistan Halk Kongresi admı aldı. Kandil Dağı'nda düzenlenen kongrede örgüt, silahlı gücü Halk Savunma Kuvvetleri'ni de özerk bir yapıya kavuş- turdu. Örgüt, Leninist örgütlenme biçimini de terk ettiğini açıkladı. MEHMET FARAÇ Irak-îran sınınndaki Kandil Da- ğı'nda, aralannda Cemil Bayık, Os- man Öcalan ve Duran Kalkan'ın da bulunduğu 364 "delege"nin katılı- mıyla düzenlediği tek gündemh "stra- tejik" kongrede kendını fesheden KADEK, "Leninist parti şekillen- mesi"ne son verdi. Polıtikasında kök- lü \e kapsamlı değişikliklere giderek ikincı kez ısım değıştiren örgüt, yeni bir yapılanmayla siyasallaşma yolun- da ilerlemeyı hedeflıyor. Silahlı gücü Halk Savunma Kuvvetleri'ni özerk bir yapıya ka\iışturan KADEK, Kür- distan Halk Kongresi (KHK) adını alarak eylemlerden annmaya çalışıyor, ABD ve A\Tupa'nın terör örgütü liste- sinden de kurtulmayı planlıyor. UArkası Sa. 8, Sü. 3'te Bremer apar topar aynldı ABD'nin Irak'taki sivil yöneticisı Paul Bremer, Irak'ı ziya- ret eden Polonya Başbakanı Miller ıle yapacağı görüşmeyi de iptal ederek ülke- den aynldı. Bremer'ın ABD'ye gıdış nedenı hakkında açıklama yapılmadı. H 11. Sayfada 'îmkânsızı istemeyiz' Müzakere taahhü- dünde bulunmayan Verheugen, "Türkiye'- den imkânsızı isteme- yiz" dedi. Verheugen, yeni koşul ileri sürdü: •'Kriterleri karşılama- nız yetmez. AB kamuoyu sizi kabul etmeli." NİLGÜN CERRAHOĞ- LU'nun haberi • 10. Sayfada Kayalığa oturduğu için arka tarafına yakın yerden ikiye bölünen geminin kaptamna 12 saat sonra helikopterle ulaşıldı. (AA) Fırtına gemiyi ikiye böldü tstanbul Boğazı'nda karaya oturan Gürcistan bandıralı kuru yük gemisi ikiye aynldı. Geminin personeli karadan gemiye uzatılan halatlarla dün sabaha karşı kurtarıldı. Kar nedeniyle Erzurum'da 49 köy yolu kapandı. Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Haber Merkezi - Ya- ğışlı hava yurtta yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Istanbul Boğazı'nda ön- ceki gece karaya oturan Gürcistan bandıralı kuru yük gemisi ağır hava ko- şullan nedeniyle ikiye bölündü. Geminin perso- neli sabaha karşı karadan gemiye uzatılan halatlar- la kurtanldı. Şiddetli fir- tına nedeniyle geminin yarattığı kirliliğe müda- hale edilemediği bildiril- di. Kamboçya bandıralı bir gemi ise Karadeniz'de battı. Geminin personeli kurtanldı. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Işletmeleri Ge- nel MüdürYardımcısı Sa- lih Orakcı, Gürcistan bandıralı geminin önceki MArkası Sa. 8, Sü. 3'te TEKEUin özelleştirilmesi Sigara ihalesi iptal TEKEL Sigara Sana- yii îşletmeleri için Ma- liye Bakanı Unakıtan tarafından başlatılan "fıyat arttırma" girişi- mi sonuçsuz kaldı. 1 mih/ar 150 milyon do- larla en yüksek teklifi veren JTI, teklifini ye- nilemeyince ÖtB ihale- yi iptal etti. Unakıtan, iptal öncesi JTI yöneti- cileriyle yaptığı görüş- meyi "nezaket ziyareti" olarak değerlendirmiş- ti. • 13. Sayfada Sayılan 4 kat arttı Kriz çoculdarı 2001 krizinden bu ya- na Çocuk Esirgeme Kurumu'na çocuklannı bmıkmak isteyen aile- lerin sayısı 4 kat arttı. NTV'ye konuşan Ço- cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürii Tathbal, sokakta yaşayan tinerci çocuklann büyüyen bir tehlıke olduğuna dikkat çekerek "Soru- nu 3 yıla kadar çöze- mezsek Istanbuüular sokağa çıkamayacak" uyansında bulundu. • 3. Sayfada Göker Curnhuriyet'te Usta ka- rikatürist Yurdagün Göker, Cumhuri- yet ailesi- ne katıldı. 1951yı- lında "Karakedi"de mesleğe başlayan Gö- ker, Türkiye ve Alman- ya'da çok sayıda gazete ve dergide çizdi. Göker, bugüne kadar 5 karika- tür sergisi açtı. Göker'in gazetemizdeki ilk çizgi- si 11. sayfamızda. TURİZMCİLER BAYRAMYAPIYOR M 6. Sayfada DEGÎŞÎM ARACI OLARAK TlYATRO • 14. Sayfada 1 \KDENİZ ÇAĞDAŞ VIÜZİK GÜNLERİ • 75. Sayfada ŞENOL GÜNEŞ'ÎN 11 SIKINTISI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Evdeki Hesap AKP sessiz ve derınden, muhaliflerini ürkütmeden Mart 2004'teki yerel seçimlere hazırlanıyor. ll başkanlarını topluyor, yerel seçimler üzerinde konuşuyor, yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren tasarıları yasalaştırmaya çalışıyor. Hazırlık iki tasan üzerinde yoğunlaştı: Yerel Yöne- timler Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasast. Ne ki, her iki tasan yasalaşmadı. örneğin hükümet, MArkası Sa. 8, Sü. l'de Dizinden ve ayağından vuruldu Çiüngiroğlu y na saldırı Işadamı Kaya Çilingiroğlu Etiler'de 3 kişi tarafin- dan düzenlenen silahlı saldında dizlerinden ve ayağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldınlan Çilingiroğlu'nun hayatı tehlikesinin olmadığı açıklandı. Eşkali belir- lenen saldırganlar aranıyor. • 3. Sayfada Hükümet yurttaşlara afeti yeniden yaşattı Depremzedeye gözaltı 4 yıl önce bugün Düzce depreminde evlerini yitiren yurttaşlara bir darbe de AKP hükümeti vurdu. Konut yapımı için arsa ve düşük faizli kredi isteyen ve 70 gündür Abdi îpekçi Parkı'nda "seslerini hükümete duyurabilme" mücadelesi veren deprem- zedeler dün polis tarafından gözaltına alındı. Yurttaşlar "Gö- rüntü kirliliği yaratıyorsunuz" denilerek Başbakanlık'tan kovuluyordu. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog