Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t ı p l a ı ı AŞKDAGEZER Necati Cumab *—' CurtSurİYÖ Ç a 8 Ftaffianu A Ş TMrocagı Cad No 39/4] L V kitap kulûbû lj433.»ıCaga.t>glu-lstaııbu:Tei . 2L2l 512 05 0i Cumhuriye«0. YIL SAYI: 28523 / 500.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Ölümünün 65. yıldönümünde Atatürk'ü unutmadık, unutturmayacağız Ozleıııle aıııyorıız Geleceği Gören Kurucu.. Atatürk 1938 yıhnın 10 Kasımı'nda gözlerini ha- yata kapattı. Bugün ölüm yıldönü- mü. Mustafa Kemari20'nci yûzyıun ilk yansında yi- tirdik; artık 21'inci yüz- yılın gerçekleri içinde ya- şıyoruz... Bu gerçeklerden biri de Avrupa'da ulus devletle- rin bir birlik oluşfurma- sıdır; Türkiye bu oluşuma katılmak istiyor: yasalan- mızda bu nedenle bir dizi değişiklik yaptık. Yine de Atatürkçülü- ğûn AB'ye girişi engelle- diği yolunda bir dizi sav, çeşitli kişi ve çevrelerce di- le getirilmektedir. Bu doğru değildir. • Atatürkçülük ile Kema- lizm arasında bir ayrım yapılmak istenmektedir; ancak bu sav boşuna bir çabayı vurgulamaktadır. tki sözcük de Kemal Atatürk'ün iki adından türetilmiştir. Atatürkçü- lük veya Kemalcilik (Ke- maliznı) özdeştir; bunlan ayırmak isteyenler hiçbir bilimsel muhtevası bulun- mayan uydurma görüşler ileri sürmektedirler. Ayrıca Avnıpa Birli- ği'ne uyum yasalannda Atatürkçülüğü (ya da Ke- malizmi) dile getiren ana- yasamızin başlangıç met- ni kabul gönnüştür. Başlangıç metninin 5'inci fıkrası şöyledir: "Hıçbır faaliyetin Türk mılli menfaatlerinin, Türk varhğının, Devleü ve ülke- siyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milli- yetçiliği, ilke ve inkılaplan- nın ve medemyetçiliğinin karşısında korunma göre- meyeceği ve laıklik ilkesi- nin gereği olarak kutsal din duygulannın, Devlet ışleri- ne ve politikaya kesinlikle kanştınlamayacağı" öngö- rülmektedir. AB'nin onayladığı bu anayasal metin, Türkiye içinde -karanlıkçı çevrele- rin dışladığı- bir ortak te- meli dile getiriyor. • Atatürkçülüğe karşı çı- kan 'ırtıca' yalnız yurti- çinde sorun değil; Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde tesettür sava- şımı sürüyor: bizde ise türban kavgası çok daha derinde bir şeriat siyaseri- nin flamasıdır. Kemalist devrim, kadı- nı miras, aile ve ceza hu- kukunda -dinsel yasalan yıkarak- erkekle eşit du- ruma getirdi; Atatürkçü- lüğün bu kurallanna ses çıkarmayanların türban çevresinde çatışma yarat- malan, kurnazca bir stra- tejiyi yeğlediklerini vur- guluyor. • 1923 Devrimi demokra- siye açılışın "olmazsa ol- rnaz* koşulu olan laik Cumhuriyetin kuruhışu- dur. Atatürk, Batı ve Do- ğu medeniyetlerinin bir- ltştiği Anadolu'da büyük bir hukuk devrimiyle yep- yeni bir devleti tarih sah- lesine çıkardı. 21'inci yüzyılda tslam tünyasıyla Hıristiyan Ba- t arasında yaşanan olay- ar, Atatürk'ün ne kadar jerçekçi bir uygarhk mo- (elini u\guladığını göste- dyor. Cumhuriyet C umhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yayımladığv mesajda, "Atatürk, ulusal birliğimizin, bağım- sızlığımızm, çağdaşlaşmanm ve aydınlanmanm ^»^ simgesidir. O, ulusumuzun hiçbir zaman sönme- yecek ışık kaynağıdır" dedi. Sezer, "Hepimize düşen gö- rev, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, dü- şüncesini ve felsefesini özümsemek ve özümsetmektir. Türk ulusu, çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyetimizi sonsuza değin yaşatmaya kararlıdır" ifadesini kullandı. G enelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 10 Kasım nedeniyle TSK'ye yönelik bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün sadece Türkiye'ye değil, —,_n — dünyaya mal olmuş bir lider olduğuna işaret eden Orgeneral Özkök, "O, bizi arkasında değil, önünde görmek isteyen dâhi bir liderdir. Bize itici gücü o ver- miştir. Karşılaştığınız durumlardan korktuğunuz zaman, onun Nutuk'unu okuyunuz. Yetenekleriniz ve cesaretini- zin farkına vardığınızı göreceksiniz" dedi. • 8. Sayfada Cumhürî üniversiteye hazırlıyor Büyük Gün Burası Türkiye 'dir. Bütün ovalar başakta *•* Savaşlar başkaldırmalar zindanlar Gözyaşları uzakta •*• 10 müyondan daha çok öğrenci Okumakta yazmakta ••• Oğullanmız kızlarımız gözleri parlarken Özgürlük bayrağını taşımakta ••* Yurdun îoprağım kırmızı kılmış şehitlerimiz adına kocaman Anıtkabir ayakta Fazıl Hüsnü Dağlarca Kınkkale-Samsun karayolu TIR ile minibüs çarpışü: 17 ölü YağlŞİl hava nedeniyle direksiyon hâki- miyetini kaybeden minibüs şoförü, Kı- nkkale'den Samsun yönüne gitmekte olan TIR'a çarptı. Kaza sonucu, mini- büste bulunan 17 kişi yaşamını yitirdi. Aralannda TIR şoforünün de bulunduğu üç kişi ağır yaralandı. • 3. Sayfada Mustafa Kemal Sakarya'da / A\ni Arbaş. (Orhan Karaveli Koleksiyonu'ndan) Orhan Karaveli anlatıyor: 'Bir portrenin ılginç oykusu K abataş 'Setüstü'ndeki Boğaz ve Üskü- dar manzarah iddiasız konut ve atölye- sinde nice söyleşilerimiz oldu kısa süre önce yitirdığimiz 'son ustalar'dan Avni Ar- baş'la. Bizdeki bir akşam yemeğinde -iki tarafa da önceden haber \ ermeksizin- uzun yıllar kom- şuluk ettiğımiz Melih Cevdet ve Suna An- day'larla bir araya getirmiştik üstadı. Nasıl da mutlu eönişti bu sürpriz buluşma 'Türk Aydın- lanması'mn iki büyük isminı... "Vay,sen bura- da mısın?.." diyerek nasıl çocuklar gibi se\in- dıklerini ve sarmaş dolaş olduklannı unutamam. Kendisine ait bir 'natürmort'u da içeren kolek- siyonumdaki resimleri ilgiyle incelerken: - 'Sizden' bir 'Mustafa Kemai'im olsun is- terdim, demiştim. - 'Ismarlama' resim olmaz ama aynı ocaktan feyz aldığınuz için sana iltimas yapıp gene de so- racağım; nasıl bir Mustafa Kemal?.. - Bir ulusun ve ülkenin kaderini gencecik omuzlannda taşıyan ve gene de ezilmeyen... diş- leri azim veinançla kenetlenmiş bir Mustafa Ke- mal!.. Bir 'sarışın kurt'!.. Bir yıl boyunca bu konuşmamızdan ne o bir daha söz erti ne de ben. Ve bir gün telefonum çal- dı. 'AvniAğabey': - Resmin hazır, diyordu sözü uzatmadan. îs- tersen gelal!.. WLArkasıSa.8,SiLl'de Atatürk Posteri bugün Cumhuriyet 1e birlikte Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla Tüm yurtta anma etkinlikleri A dolup taşacak Üniversiteye hazırlanan gençler, gazeteniz, ÖSS için özgün sorulardan oluşan Sınava Doğru kitapçığını bu sezon da ülkemizin en iyi dershaneierinden Fen Bilimleri Merkezi'ne hazırlattı. Fen Bilimleri Merkezi Cumhuriyet işbirliğiyle hazırlanan Sınava Doğru derginizi bu pazartesi ve her pazartesi bayinizden istemeyi unutmayın... Özden AKP 'yi eleştirdi Devletyerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan aynlışının 65. yıldönümünde tüm yurtta dü- zenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Cum- hurbaşkanı Sezer başkanlığındaki devlet erkânı, sa- at 09.05'te Anıtkabir'e çelenk koyacak. Çağdaş Ya- şamı Destekleme Derneği, Dünya Atatürkçü Sivil Toplum Kuruluşlan üyeleri, gaziler, sanatçılar, spor- cular, engelliler, öğretim üyeleri ve emekli subayla- nn da aralannda bulunduğu gruplar, bugün Anıtka- bir'i ziyaret ederek Ata'ya bağlılıklannı bildirecekler. Haber Merkezi - Kurtuluş Savaşımızm büyük önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ku- rucusu ve çağdaşlaşma yolun- daki devrimlerin yaratıcısı Ga- zi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan aynlışının 65. yıl- dönümünde tüm yurtta düzen- lenen çeşitli etkinliklerle anılı- yor. Çağdaş Yaşamı Destekle- me Demeğı (ÇYDD), Dünya Atatürkçü Sivil Toplum Kuru- luşlan üyeleri, gaziler, sanat- çılar, sporcular, engelliler, öğ- retim üyeleri ve emekli subay- lann da aralannda bulunduğu gruplar bugün Anıtkabir'i zi- yaret ederek Ata'ya bağlılıkla- nnı bildirecekler. Büyük Önder Atatürk'ün 65. ölüm yıldönümü ve Atatürk Haftası dolayısıyla dün Üskü- dar Rotary Kulübü tarafından "Atatürk'ü YaşatmaYürüyü- şü" gerçekleştirildi. Galatasa- ray Lisesi önünden başlayan yürüyüşe, Şişli Belediye Baş- kanı Mustafa Sangfil, Ulusla- rarası Rotary 2420. Böjge Gu- vernörü Hitay Güner, Üsküdar Rotary Kulübü Başkanı Özay- dın Yalçın ve bölge Rotary ku- lüp temsilcileri katıldı. Katılım- cılar, Taksim Meydanı'na ka- dar ellerinde bayraklarla ve "Dünya düşse peşimize, yer sarsılsa yerinden, ne senden vazgeçeriz, ne senin eserin- dea" yazıh pankartı taşıyarak yürüdü.Yürüyüş, Taksim Cum- huriyet Amtı'nda düzenlenen törenle sona erdi. Anma etkin- likleri kapsamında Antalya ve Konya'da "Ata'ya saygı yûrü- yöşleri" düzenlendi. Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen yürüyüş Cam UArkası Sa. 8,5ü. 3 'te Eski Anayasa Mahkemesi Baş- kanı Yekta Güngör Özden, Kamu Yönetimi Temel Kanu- nu Tasansı'nın anayasaya ay- kın olduğunu söyledi. Özden "Tasan, anayasanın 2. madde- sinde öngörülen 'Cumhuriye- tin yapısına, içeriğine, ilke- lerine' açıkça aykındır; 'Devlet yerine şirket' anlayışı- na geçilmesi, anayasanın 'Kanun önünde eşitlik' ilkesi- ne aykırıdır" dedi. IŞIK KANSU'nun haberi • 4. Sayfada Yöneticiler yetki peşinde Belediyeler 'kamuyu'istiyor AKP yönetimi, 7 bölgede ger- çekleştirilen yerel yönetim toplantılanyla seçime dönük stratejilerini saptadı. AKP'li belediye başkanı ve meclis üyeleri, yerel seçimi kazanmak için Hazine arazileri, Köy Hizmetleri, DSÎ ve Karayollan müdürlükleri dahil olmak üze- re birçok kamu olanağımn belediyelere aktanlmasım is- tiyor. BÜLENT SARIOĞLU'nnn haberi • 4. Sayfada Başkuşkulu El Kaide Riyad'da yabancı sitesine saldırı ABD'nİn "El Kaide vuracak" uyansı yapmasının ardından Suudi Arabistan'ın başkentinde bomba yüklü araçla düzen- lenen intihar saldınsında Arap kökenli 11 kişi öldü, 122 kişi yaralandı. ABD te- rör tehdidi gerekçesiyle Riyad Büyükel- çihği'ni kapatmıştı. 1 1 1 . Sayfada Rakiplerini 2-1 yendiler Beşiktaş ve Galatasaray galip Süper Lig'in 12. haftasının son gününde Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2- 1 yendi. Siyah-Beyazlılann ilk golü tar- tışmaya neden oldu. Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Soğuk hava nedeniyle San-Kır- mızıh tribünler boş kaldı. • Spor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY fözülmüş Konulanı îopuna Dönüştürmek i ibi ö . . . AKP'nin bir yıllık icraatını başlıktaki gibi özetleye- biliriz. Gerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerek- se onun sözlerine birkaç yeni tümce ekleyerek yeni görüşler açıklayan parti yöneticileri, bugünlerde sü- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog