Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet k ı t a p 1 a r ı 09MN1I tMPARATORLUĞU'NUN fÜKS:LÎŞ VE ÇÖKÜŞ TARİHİ Dimitri Kantemir 0iJPjzaiiamaA.STnrtHKa8iCai.No 3*41 MvMlCağaloglu-tsaEİJUİTd (2121 514 01 96 Cumhuriyet Cumhurryet k ı t j j l ı t ı FATlrfV Ertfoğ ^ kftap k >IL SAV I: 28065 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7991) 9AĞÖ9TQŞ2002 iynmıru lükümet ve DSP içeriden yıkılmaya çalışıldı Yılmaz'a ağır suçlama'Sol CHP'de, sağ DP'de birleşsin' Başkanlık Divanı oluşumunda kendisine yakın isimlerin tırpanlanmasıyla ANAP'la yol aynmma gelen Erkan Mumcu, parti yönetimini hedef aldı. ANAP'mTurgut Özal'^n çizgisinin dışma çıktığını savunan Mumcu, "ANAP bu yolda yürüyecekse ben yürüyemem" dedi. Türkiye'nin kundaklanmaya çalışıldığını savunan Mumcu, istikrara kavuşulması için sağın DP, solun da CHP çatısı altında birleşmesini önerdi. ISTÎFA SÜRESt SONA ERDÎ 'Kamu' boşaldı DYP,ANAP'INÖNERİSÎNİTARTIŞIYOR ' YAZICIOĞLU'NAHAZÎNEYARDIMI # Milletvekili adayı olacak kamu görevlilerinin istifa sûresi doldu. TBMM Genel Sekreteri Vahit Erdem AKP, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşan Ali Helvacı MHP, Gümrük Müsteşan Nevzat Saygıhoğlu ANAP, Gelirler Genel Müdürü Akif Hamzaçebı ise CHP'den aday olmak için görevlerinden aynldı. Büyûkelçi Onur Oymen'in de CHP'den aday olması beklenıyor. • 4. Sayfada Taktik savaşı BBP trilyoner ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP'la yol aynmına gelen Isparta Millet- vekili Erkan Mumcu, ANAP liden Mesut Yılmaz'a sert eleştiriler yöneltti. Son 3 ayda Türk demokrasısinin kundaklanmaya çalışıl- dığını kaydeden Mumcu, "DSP'nin parça- lanarak, hükümetin içerden yıkılmaya ça- lışıldığını" söyledi. îttifak arayışının ülkede "elit oligarşi kurma" amacına dayandığını savunan Mumcu, "ANAP eğer o yoldan yü- rüyecekse benim o yoldan yürümem müm- kün değil" dedi. Sağuı DP, solun da CHP'de bütünleşmesini öneren Mumcu, partisinden aynlabileceği sinyali de verdi. Yeni başkanlık divanı oluşumunda kendi- sine yakın isimlerin tırpanlanmasından ve partinin yürüttüğü politikalardan rahatsızhk duyan Mumcu'nun ekibiyle birlikte ANAP'- tan aynlabileceğıne dikkat çekildi. Parti içın- de 15 kadar milletvekilinin de Mumcu ile bir- likte hareket ettiği belirtildi. Mumcu dün yaptığı açıklamalarda, parti yönetimini hedef aldı. Türk demokrasisine karşı son 3 aydır komplo kurulduğunu söyle- di. Bu siyasi oyunlar nedenıyle MHP'nuı er- ken seçim istediğini kaydeden Mumcu, bü- yük çıkar gruplarını ve iş çevrelerini gÖzeten bır hükümet tasarlandığını savundu. Mumcu, 57. hükümetin düşürülmek, ıçerden yıkılmak, Başbakan Bülent Ecevit'in yerine başkasının getırılmek ıstendığini, bu nedenle DSP'nin parçalandığını söyledi. Mumcu, bu söylemiy- le, MHP ve DSP'nin "hükümetin kundak- lanmaya çalışıidığı" tezlenne destek veren ilk ANAP'lı oldu. "Hem tuluat oynandığı- nı hem güç odaklı bir ilişkiyle kendilerine # ANAP'uı "seçim öncesi ittifak" önensi, DYP'yi böldö. DYP lideri Tansu Çiller, kurmaylanna "Seçimlerden sonra AKP ile koalisyon kurmak zorunda kalabilıriz. Daha önce bunu denedik, ama tatsız şeyler oldu" diyerek ANAP'uı önensıne sıcak yaklaştığı mesajını verdi. Ancak bazı DYP'liler, bunun partıye zarar verebileceğıne dikkat çekerek karşı çıkıyor. I 5. Sayfada göre bir hükümet, Türkiye tasarlamaya ça- lıştıklarını, bunu yaparken de toplumu dı- şarıda bırakmayı arzuladıklannı görüyo- rum" diyen Mumcu, bu odaklan da "57. hü- kümetin içerden yıkılmasını, DSP'nin par- çalanmasını isteyenler" olarak tammladı. ANAP'ın da seçim baskısı nedeniyle kendi çizgisi dışuıa çıkanldığı eleştırisinde bulun- du. Mumcu, ANAP'ın yeniden Turgut Özal çizgisini kazanması için mücadele edeceğı- ni, bunun sonucunda da siyasete devam edip etmeme karan alacağını vurguladı. • MHP'den ıstıfa eden Kahramanmaraş milletvekili Edip Özbaş'ın katılunıyla milletvekili sayısı 3 'e yükselen BBP, böylece 2.8 trilyon liralık Hazine yardımını almaya hak kazandı. BBP Genel Başkanı Muhsm Yazıcıoğlu, Hazine yardımını almayacaklannı, bu yardımın şehit yakınlan ve Mehmetçik Vakfi'na aktanlmasını istediklerini söyledi. • 4. Sayfada Kendisine çok sayıda partiden teklif geldi- ğinı de söyleyen Mumcu, ancak öncelikle ANAP ıçinde mücadele edeceğinı aktardı. Mumcu, "Doğrusunu isterseniz yol ayn- mında olup olmadığımı bilmiyorum. Bu kararsızlık değil. Bu ANAP'ın hangi yol- dan \ürü\eceğine bağlı. ANAP eğer o yol- dan yürüyecekse benim o yoldan yürü- mem mümkün değil" diye konuştu. Mumcu, Türkiye'nın istikrara kavuştunıl- UArkası Sa. 8, Sü. 3'te • BlRİNCl ADAMLIKTAN MUHALÎFLtĞE • 8. Sayfada • CHP'DE MERKEZ YOKLAMASI EĞÎLÎMt • 5. Sayfada • CEM ÎLE BAYAR ORTAK HAREKET EDECEK • 5. Sayfada 'Sizi kanlı bir yenilgi bekliyor' Saddam, Bush 'u uyardı • 1980-88 arasında süren Iran-Irak savaşının sona ermesinin 14. yıldönümünde televızyonlardan canlı yayımlanan bir konuşma yapan Saddam Hüseyin, ABD'nin tehditlerinden korkmadığını ve ülkesinın her saldınyı püskürtmeye hazır olduğunu söyledi. Saddam Hüseyin, "Arap ve Müslüman halklanna zarar vermek isteyen bütün ımparatorluklar toprağa gömüldü" dedi. • 11. Sayfada IMF kurtarıyor Bredfya y ya rekor kredi # IMF, büyük bır ekonomık krizin eşiğindeki en büyük Latın Amerika ekonomisi olan Brezılya'ya 30 milyar dolarlık dev bır kredı planını açıkladı. Bu rakam, IMF'nin tarihinde herhangi bir ülke için kabul ettiği en büyük kurtarma planı nitelığini taşıyor. • 13. Sayfada Sırafutbolda Ve top 45. kez santrada. 44 yılını geride bırakan, son 2 yıldır da Süper Lig adını alan Türkiye Birinci Futbol Ligi, bu akşam Trabzon Avni Aker Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Geçen sezon adı Birinci Süper Lig olarak değiştirilen Birinci Futbol Ligi'nde. geride kalan 44 sezonda şampiyonlukları yalnızca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor paylaştı. MSpor'da ANAP YÜRÜRLÜK TARİHÎNt ERTELETTÎ İş gûvencesi 2003'e kaldı1 İş gûvencesi tasansı, zorlu bir sürecin ardından DSP ve MHP yönetımlerinın çabalanyla genel kurulda görüşüldü. Meclis'te görüşmelerin başlaması üzerine pazarlık koşullannı değiştiren ANAP, öncelikle yasanın yürürlük tanhinin 1 yıl ileriye ertelenmesini sağlamaya çalıştı. Çalışma Bakanı Arseven, Başbakan Ecevit, işçi ve işveren temsilcileri arasındaki seri görüşmeler sonucu, yasanın yürürlük tanhinin 15 Mart 2003 olması konusunda uzlaşıldı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - İşçi ile işveren kesimı arasında çetin pazarlıklara neden olan iş gû- vencesi yasa tasansı, MHP ve DSP yönetimlerinin ısrarlı girişimleri so- nucu dün gece TBMM Genel Kuru- lu'nda görüşüldü. İşveren kesiminin baskısı doğrultusunda koalisyon or- taklarını zorlayan ANAP, son* daki- ka pazarlıklanyla yasanın yürürlük tarihini 15 Mart 2003 tarihine erte- letmeyi başardı. 10'dan fazla işçi çalıştmlan işlet- melerde işten çıkarmalara karşı yar- gıda hak arama yolunu açan yasa ta- sansı, işveren temsilcilerinm hükü- meti baskı altına aldıklan zorlu bir sürecin ardından genel kurul günde- mine geldi. MHP ve DSP yönetim- lerinin çabalan sonucu genel kunıl- daki görüşmeler başladıktan sonra da pazarlıklar sürdü. Görüşmeleri başından itibaren ızleyen Türk-Iş Başkanı Bayram Meral, DlSK Baş- kanı Süleyman Çelebi ve Hak-lş Başkanı Salim Uslu, sık sık kulisle- re inerek milletvekillerinin genel ku- rula katılımını sağlamaya çalıştı. Konfederasyon başkanlanyla gelen MArkası Sa. 8, Sü. 3'te İstifa mı kutladılar Okuyan'ın sitemli vedası # İş güvencesınde ANAP Genel Başkanı Mesut Yümaz'la anlaşamadıklan için istifa ettiğini belirten Yaşar Okuyan, "Istifamız, bazı 5 yıldızlı otellerde kadeh tokuşturarak kutlandı" dedi. Yenı Çalışma Bakanı Nejat Arseven ıse ış güvencesinde ışverenden yana tavu" aldı. Arseven, "Işveren mağdur edilmemelı, ışçiye de hakkı verilmeli" diye konuştu. • 8. Sayfada HALlL BEZMEN SIMRDIŞI EDlLECEK M 3. Savfada ClNSELTACtZSUÇ SAYILMIYOR "^" M 3. Savfada EĞITİMLİİNSAN YARATILIYOR • 6. Sayfada TÜRKİYE AB'DEN TARİH İSTEDİ • 8. Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Belli Olan, Olmayan. Seçım, kimi partilerin gizlemeye çalıştıklan gerçek kımliklerinı sergiliyor. Işte örnek; iş gûvencesi yasası! örnegin ANAP, toplumun hemen her kesiminin yararlannı koruyan bir parti diye satış yapıyor. Oysa genel başkanları iş dünyasından baskılara dayanamıyor. İş gûvencesi yasasının MHP'nın çağ- nsıyla Meclıs'ın olaganüstü toplantısında gorüşülme- MArkasıSa.8,Sü. l'de Locarno 55 yaşında rCannes'darrsonra Venedik'ten önce gelen bu tatil şenliği, dev festivallerle yeni film, yeni yetenek yakalama yanşını bir yana bırakıp halka yönelik keyifli ve güncel bir vitrin hazırlamış. • 14. Sayfada Tercih için son gün I Öğrenci Seçffif Sfliavı tercih formlannın teslim süresi bugün sona eriyor. Uzmanlar, gençlerin kendilerini mutlu edebilecek mesleklere yönelmelerini ve tercihlerinde daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalannı Öneriyor. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY PKK K.lpak'ta Ozerk Bölge Arıyop. Irak'taki gelişmelerden "pay isteyenler" giderek artıyor. Değışik coğrafyalardan gelen haberler bırbı- riyle çelışse de gelişmeler Irak etrafındaki kıpırdama- nın devam ettiğini gösteriyor. 1- Adını KADEK olarak değiştirip farklı zeminler MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog