Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AŞIK KADrNLAR SOKAĞI Hikmet Çetinkaya C i l l l l » t t İ Î İ ÇagPaarlmaA-Ş Tüıfa>cagı Cad. No:3»'4l Kitap kulübû >?4;!4>Ca|alo|!a-îsaa2*<ulTd.(2l2)51401« Cumhuriyet CumhurİYet k ı t a p 1 a r ı ÖĞRETEMEDÎĞÎMİZ TÜRKÇE Kemal Ateş Ça| Pasıiama A Ş Tütocagı Cad No:3»'41 k ^ kitap klrfûbû (34334 ı Cajjfcgiı-İstaııbuITel |2:2|514O1% Cunmuriyrt kitap kuiubû . YIL SAYI: 28063 / 5 0 0 . 0 0 0 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİI1945-199İ1 7 AĞUŞTOS 2002 ÇARŞAMBA Başbakan, Derviş'in kalburüstü bazı çevreler tarafından baştan çıkarıldığmı söyledi Ecevit: Karar versinDERVtŞ, DSP'YE YAN1T VERDt: Gittiği yere kadar # Kemal Derviş, Emrehan Halıcı'nın "siyaset ya da bakanlık"tan birini seçmesi gerektiği yönündeki açıklamalanna karşılık, '"Görevimin başındayım. Bakanlığımı başanh bir biçimde gittiği yere kadar sürdürmek istiyorum" dedi. Hedeflere kavga gürültûyle de olsa ulaşıldığını, bunım dışanda güven topladığım belirten Derviş, kendisinin sosyal demokrat olduğunu, ancak öğrencınin, esnafın. çiftçinin isteklerinin biraz daha beklemesi gerektiğLru vurguladı. • 5. Sayfada ANAP: ARAYIŞLARI DOĞAL 'Biz rahatsız değiliz' # ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in görevini sürdürmesinden "rahatsızlık duymadığını" belirterek "Bakanlık görevini sürdürmesi, birtakım siyasi arayışlarda bulunmasına engel değil" dedi. Başbakan Ecevit'in Derviş ile ügili görüşlerine saygı duyduğunu kaydeden Mesut Yılmaz, "Derviş ile aynı görüşleri paylaşıyorum. Türkiye'nin geleceğinden endişe duyan herkesin bir çözüm bulması gerekir" diye konuştu. • 5. Sayfada 'DSP'nin sabrı kalmadV Ecevit, Kemal Derviş'in "il il, kapı kapı dolaşıp politika yapmasının" kabul edilemez olduğunu belirterek "gitmek ya da kalmak'" konusunda bir an önce tercih yapmasını istedi. Ecevit. Derviş"e karşı partisinin sabnnın kalmadığını vurgulayarak "Bu tutum böyle sürdürülemez. Yollarımızı ayırmak ya da ayırmamak Derviş'in elinde" diyerek açık kapı bıraktı, 'Seçim kararı içime sinmedV Sağlığının ıyi olduğunu ancak hastanede yapılması gereken sağlık kontrolünü kendisine yöneltilen "rencide edicı iddıalar" nedeniyle göze alamadığını belirten Başbakan Bülent Ecevit, "Türkıye'de hiçbır pohtikacı benim çektiklerimi çekmedi" yakuunasında bulundu. Ecevit, seçım karannı da "içine sindiremediğini" vurguladı. 1 5 . Sayfada YILMAZ, ECEVİT' LE GÖRÜŞTÜ Güç birliğîne DSP karşı, ANAP ısrarh • ANAP lideri Yılmaz, "4 Kasım'da AB hükümeti" istemiyle gündeme getirdiği "güç birliği" önerisi için ilk görüşmesini Başbakan Ecevit ile gerçekleştirdi. Ecevit, ancak ideolojik çizgisi önem taşımayan partilerin ittifak sağlayabileceğini belirterek " B i z ittifaka karşıyız ve kapalıyız" karşıhğını verdi. # Mesut Yılmaz, ittifaka sıcak bakmayan Ecevit'ten Türkiye'nin koşullannı dikkate alarak bu öneriyi yeniden gözden geçirmesini istedi. Yılmaz, "Ecevit'e seçim ittifakı yapılabilecek partiler konusunda bir model sundum. Ancak bu partileri, uzlaşmaya varmadan deşifre etmem fe doğru olmaz" dedi. • 4. Sayfada TBMM BAŞKANI ÖMER ÎZGİ: Ocalan'ın cezası 12 yıla düşer # TBMM Başkanı Izgi, gazetecilerin AB'ye uyum paketiyle ilgili sorulannı yanıtladı. Ocalan'ın ceza süresiyle ilgili bir soru üzerine Izgi, "Öcalan'ı yeniden yargılama gibi bir sürece girilmesi durumunda Allah korusun TCY'nin 59. maddesi işletilebilir. O zaman cezası çeşitli indirimlerle 12 yıla iner. Bu en karamsar tablo, böyle bir şeye ihtimal vermiyorum" dedi. • 4. Sayfada YUNAN BASININDATÜRKİYE YORUMU: Pijama reformları # Etnos gazetesi gece yansına kadar yapılan yoğun çalışmalarla kabul edilen yasalan "Pijama Reformlan" başlığı ile yorumladı. Uyum yasalannın TBMM'den geçmesinden sonra, Belçika basını ilk kez ciddı şekilde "Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağı" görüşünü yansıtmaya ve bu gelişmenin sonuçlannı tahlil etmeye başladı. ATtNA / BRÜKSEL (Cumhuriyet) - TBMM'de geçen hafta kabul edilen ve Türkiye'nin AB ile müza- kere sürecini başlatması beklenen uyum yasalaruıa en ilginç tanunlama Yunan basmından geldi. Etnos ga- zetesi gece yansına kadar yoğun çalışmalarla kabul edilen yasalan "Pijama Reformları" başlığı ile yo- rumladı. Uyum yasalannın TBMM'den geçmesinden sonra, Belçika basını ilk kez ciddi şekilde "Türki- ye'nin bir gün AB üyesi olacağı" görüşünü yansıt- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Meclis'e 500 metreden fazla yaklaşmanın suç olduğunu belirten polisle konfederasyon başkanları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. (AA) îş güvencesi yasa tasansı, TBMM'nin yeniden tatil karan almasıyla zora girdi Meclis'eyürüdüler• Türk-îş, Hak-Iş ve DİSK, başkanlar kurullannı olağanüstü toplayarak iş güvencesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Milletvekillerine işverenlerin baskılanna boyun eğmeme çağnsında bulunan konfederasyon ve sendika başkanları, toplantıların ardından Meclis'e yürüdü. Petrol-îş Sendikası'na bağlı, PETKİM ve TÜPRAŞ'ta çalışan yaklaşık 6 bin işçi, iş güvencesi yasa tasansının bir an önce çıkanlması amacıyla 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk- Iş, Hak-tş ve DÎSK, iş güvencesine ilişkin ça- hşmalar tamamlanana kadar Meclis çahşma- lannı yakından izleme karan aldı. Güne baş- kanlar kurullannı olağanüstü toplayarak baş- layan 3 konfederasyon, milletvekillerine de iş güvencesi konusunda, işverenlerin baskılan- na boyun eğmeme çağnsında bulundu. Kon- federasyon ve sendika başkanlan daha sonra Meclis'e kadar yürüdü. Pasabahce Protestolar sürüyor # İş güvencesi olduğu takdirde haklannı yargı yoluya arayabilecek, kapatmanın ekonomik kaynaklı olup olmadığını bilirkişilere tespit ettirebilecek Paşabahçe çahşanlan, Şışecam'ın önerilerinin, kayıp ve beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle protestoya devam ediyorlar. H 13. Sayfada Türk-îş, Hak-Iş ve DÎSK, iş güvencesi ko- nusundaki son gelişmeleri değerlendirmek için dün başkanlar kurullannı olağanüstü ola- rak topladı. Türk-îş BaşkanlarKurulu toplan- tısı öncesinde açıklamalarda bulunan Türk-îş Genel Başkanı Bayram Meral, iş güvencesi- nin çıkanlması konusunda milletvekillerine güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Işveren- lerin bazı siyasilere tasanyı okumadan bilgi verdiğini söyleyen Meral, "Tasannın görii- şülmesi için 210 millervekili ve siyasi par- tilerin grup başkanvekillerinden imza al- dık. Bu saatten sonra işverenlerle oturup tasanyı yeniden müzakere etme şansımız yok" dedi. Tasarmm 9 öğretim üyesi ve Ba- kanlar Kurulu onayından geçerek Meclis gün- demine geldiğini anımsatan Meral, "Mec- lis'te iş güvencesini kabul eden ve etmeyen- UArkası Sa. 8, Sü. 3'te fartışmayı bitirdi: Tekstili QIZ bünyesine alamayız • "Tekstilin Nitelikli Sanayi Bölgeleri (Qualifıed Industriel Zones-QIZ) kapsamına alınmasını unutun. Amerika'daki tekstil lobisı buna izın vermez" diyen ABD'li yetkıliler "Biz Türkiye'ye yardımcı olmak istiyoruz. Bırakın hazırlanan yasa tasansı eylülde Kongre'den geçsin. Biz tekstil sektörü ile ilgili farklı anlaşmalar yapmaya hazınz" diye konuştular. ÖZLEMYÜZAK Tekstil sektörünün Nite- likli Sanayi Bölgeleri (Qu- alified Industriel Zones- QIZ) kapsamına alınıp alınmaması tartışmasına son noktayı ABD koydu. "Tekstilin QIZ kapsamı- na alınmasını unutun. Amerika'daki tekstil lobi- si buna izin vermez" di- yen ABD'li yetkıliler, "Biz Türkiye'ye yardımcı ol- mak istiyoruz. Tekstilin sizin için ne demek oldu- ğunu da anlıyoruz. Ama MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de TalabaniAnkara da Muhalif liderlerle yakın temas • Irak Kürdıstan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal Talabani ABD'de gerçekleştırilecek Irak muhalifleri toplantısı öncesinde Türkiye'ye geldı. Ankara programında Başbakan Bülent Ecevit ile görüşme yer almazken AKP liden Tayyip Erdoğan'ın bulunması dikkat çektı. Irak Kürdistan Demokratik Partisı (IKDP) Mesud Barzani'nin yeğeni ve bölgesel yönetım sorumlusu Neçirvan Barzani'nin de Washington toplantısı öncesinde Ankara'ya uğrayacağı bildirildi. • 10. Sayfada KKTCDışişleri Bakanı: Avrupa KıbrısHa samimi değil • KKTC Dışişlen ve Savunma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na göre AvTupa, Kıbns konusunda samimi değil. Kıbns'ın yeni bir Girit yapılmaya çalışıldığını söyleyen Ertuğruloğlu, bunun için AB'nin kullanıldığını söylüyor. Bakan, AB konusunda da birilerine hoş görünmeye çalışmadan yola devam etmek gerektiğini vurguluyor. LEYLA TAVŞANOĞLU'NUN YAZISI • 9. Sayfada MALİ MİLAT ERTELEMESÎNE RET • 8. Sayfada AMMAN'DA IRAK TRAFİGI —— M 10. Sayfada 'YOL'SUZLUĞUN NEDENİ 'PLAN'SIZLIK • 7. Sayfada AGLARA TAKILAN YAŞAMLAR • 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dereyi Görmeden Paçayı SıvamakGaliba dereyi görmeden paçaları sıvıyoruz. Yetkili etkili kişılere (Mesut Yılmaz'ın tehdit rica ka- rışımı konuşmalarına) bakılırsa uyum yasalan çıktı mı, aralık ayında AB'nin üyelik görüşmelerinin başlan- gıç tarihini ilan etmesi olasılık bile değildi, kesinle- şecek birsonuçtu. mirkasıSa.8,Sü.Vde ! BUYIL ÎÇtNDE SİNEMALARDA Pinokyo döndü Her yalan söylediğinde burnu uzayan, tahtakukla Pinokyo. bu yılın Noel'inde dünya çocuklanyla buluşacak. ttalyan oyuncu ve yönetmen Roberto Benigni, çocukluk düşlenni gerçeğe çevırip Pinokyo oldu. • 14. Sayfada KENT EYLÜLDE BELİRLENECEK F-l savaşları # Formula 1 yanşlan için pist seçimi bakanlan da karşı karşıya getirdi. Devlet Bakanı Tunca Toskay, yanşlann Antalya'da yapılmasının tunzme smıf atlatacağmı söyledi. Kültür Bakanı Suat Çağlayan ise Formula l'e en uygun kentin Izmir olduğunu belirtti. • 7. Sayfada MÎLLl PİYANGO Şansızlara oyun 9 Milli Piyango Idaresi'nin hiçbir numarayı bilmeyenlerin de kazanmasma olanak veren yeni şans oyunu "On Numara'" başladı. Oyun her kolonda yer alan 80 numaradan 10 tanesı seçileTek oynanıyor. Büviik ıkramıyeyi 10 numarayı doğru tahmin edenler kazanacak. B 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog