Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2002 PAZARTESİ 8 HABERLERİN DEVAMI Seçimyasası sorunuU Baştarafi 1. Sayfada lonusunda YSK'den gö- riıs sorulması gerektiğini belirtmişti. Taslak progra- ıra göre seçim tafoimi çarşamba günü başlaya- Cük. ANAP ve DYP grup başkanvekillerinden olu- şan çahşma grubunun, YSK"den almacak görüş doğrultusunda önennin ana hatlannı bugün oluş- turması bekleniyor. Aday olacak kamu gö- revlileri 8 Ağustos Per- şembe günü saat 17.00'ye kadargörevlerinden aynl- ma isteğinde bulunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim ya- sası değişikliği ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği için uzlaşma bulunmadı- ğını, bunlann yetiştiril- tnesinin olanaklı göriin- aıediğini belirtirken DSP 3enel Başkanı Bülent Ecevit "tercihli siste- min" ısteyen parti tarafin- ian uygulanmasına olum- u yaİdaşabileceğini, an- cak bunun kendi partisini :lgilendirmediğini Çil- £r'e söylemişti. Olası de- ğişiklik konusunda parti- lerin önerileri farklılık göstenyor. Çiller'in iki tur ıstemine Ecevit karşı çı- Inyor. DYP lideri, buna karşı "sol ve sağ yelpa- zenin temsil edilmesi" için ikinci tura 4 partinin kalmasını öneriyor. Çiller, yüzde 10 barajı- nın korunmasını istiyor, ancak SP ve ANAP "tem- silde adalet" gerekçesiy- le barajın düşürülmesini öneriyor. ANAP ve SP'nin seçim öncesi itti- faklara olanak tanıyacak değişiklik istemine DYP karşı çıkıyor. SP, erken seçimden ön- ce Siyasi Partiler Yasa- sı'nın değiştirilmesinde ısrar ediyor. SP ve AKP'nin koşullan, siyasi yasaklarla ilgili hükûm- lerde yoğunlaşıyor. SP, Necmettin Erbakan'ın genel başkanlığına yol açabilmek için 5 yıllık si- yasi yasak süresinin kısal- tılmâsını istiyor. AKP de Recep Tayyip Erdo- ğan'ın milletvekili aday- lığına olanak tanımak amacıyla ilgili yasalarda Türk CezaYasası'nm 312. maddesine atıf yapan bö- lümlerde değişiklik öne- riyor. AKP, seçim bölgele- ri daraltma konusunda DYP'nin istemine kaulı- yor. Tercihli oy sisteminin aynntılan konusundaki belirsizlikler de buna da- yalı bir sistem değişikli- ğini zora sokuyor. YSK Başkanı Tufan AJgan 23 partinin yer aldığı yakla- şık 1 metreyi bulan mev- cut oy pusulalannın bası- mının bile aylar süreceği- ne dikkat çekmişti. Tercihli pusulalann YSK açısından yeni bir sorun oluşturabileceği be- lirtiliyor. Aynca 40 milyo- na yakm seçmen nüfusun- da okuma-yazma bilme- yen kişilerin "seçme hakla" ile ilgili sorunun anayasal engel oluşturabi- leceğine ve düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne takılabileceğine dikkat çekiliyor. Tercihli oylardaki sa- yım güçlüğu, sandık ku- rullannın buna göre yeni bir çalışma sistemi oluş- turma gereği, tercih yapıl- mayan pusulalann sırala- maya dahil edilme yön- temleri gibi birçok tartış- malı konu, düzenlemenin açmazlannı oluşturuyor. Seçimlere 23 parti katılacak ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Yüksek Se- çim Kurulu (YSK), 3 Ka- sım'da yapılacak seçimle- re 23 siyasi partinin katı- lacağtnı bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgileri değerlendiren YSK, mevcut yasalara göre halen faaliyette olan 48 siyasi partinin 23'ünün seçimlere gir- meye hak kazandığım tespit etti. YSK'nin kara- nna göre 3 Kasım millet- vekili seçimlerine katıla- cak 23 parti şöyle: "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),Anavatan Partisi (ANAP), Aydın- hk Türkiye Partisi (ATP), Bağıimsız Türki- ye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP) , Cumhuriyet Halk Par- tisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokrat Türkiye Partisi (DTP), Demokratik Halk Par- tisi (DEHAP), Demok- ratik Sol Parti (DSP), Doğru Yol Partisi (DYP), Emeğin Partisi (EMEP), Halkııı De- mokrasi Partisi (HA- DEP), tşçi Partisi (tP), Liberal Demokrat Par- ti (LDP), Milliyetçi Ha- reket Partisi * (MHP), Millet Partisi (MP), Sa- adet Partisi (SP), Yurt Partisi, Ozgürlük ve Da- yanışma Partisi (ÖDP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Türkiye Komü- nist Partisi (TKP), Yeni Türkiye Partisi (YTP)." Üçüncü reform adımıI Baştarafi 1. Sayfada lemesi, daha sonra işveren ke- siminin itirazlanyla sürünce- meye bırakılmıştı. Milletvekillerinin işveren lobilerinin baskısından kurtul- masrnı sağlayan erken seçim karan, 4 aydan beri Meclis gündeminde bekleyen tasan- nın yasalaşması konusunda ça- hşan kesim için umut oldu. Iş güvencesi; 1983'ten beri en geniş sivil anayasa değişik- liğıni ve AB'ye uyum düzen- lemeleriyle demokratikleşme adımını gerçekleştiren 21. dö- nem Meclis'inden üçüncü bü- yük toplumsal beklentiyi oluş- turuyor. ANAP Grup Başkanvekili Nahit Gökbulut, genel kuru- lun salı günkü toplantısmm gündem konulanyla sınırlı olacağmı, aym gün ek bütçe ta- sansının Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda görüşüleceğini be- lirtti. GökbuJut, iki tasannın genel kurulda ele alınması için Mec- lis'in çarşamba günü ikinci kez olağanüstü toplanmasırun planlandığım vurguladı. 10 ve daha fazla işçi çalıştı- nlan işletmeleri kapsayan ya- sa tasarısı, işverene işten çıkar- manın haklı bir gerekçeye da- yandığını kamtlama yükümlü- lüğü getiriyor. Tasanya göre iş- veren, sendika üyesi olduğu için çalışamn işine son vere- meyecek. Mevzuattan veya sözleşmeden doğan hakJaruıı takip için işveren aleyhine ida- ri veya adli makamlara başvu- rulabilecek. Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, ha- milelik, din, siyasi görüş, et- nik veya sosyal köken, hizmet akdinin feshi için geçerli ne- den olmayacak. Çalışan, işverenin kendisini haklı bir nedene dayanmaksı- zın, işten attığını savunuyorsa bir ay içinde iş mahkemesine başvurabüecek. tşverenin hak- sız bir gerekçeyle işten çıkar- dığı anlaşılırsa çalışan bir ay içinde iş yerine geri dönecek. Belirlenen süre içinde işe başlatma gerçekleşmezse işve- rene tazminat yükümlülüğü doğacak. işveren ekonomik gelişmeler ve teknolojik yeni- lenmeyi gerekçe göstererek iş- ten çıkarma uygulamasına başvurabüecek. Mali milat ertelenebilir îktidann ANAP kanadı, bu arada mali milat uygulaması- mn da bir kez daha ertelenme- si için girişimde bulunuyor. 1998 yılında getirilen ve ka- muoyunda "Nereden Bul- dun" olarak adlandınlan yasa, 1999 yılında 3 yıl süreyle as- kıya almmış ve uygulama tak- vimi 1 Ocak 2003'e ertelen- mişti. ANAP'lı Maliye Baka- m Sümer Oral, erken seçim sürecinde piyasalardaki tedir- ginliği gidermek gerekçesiyle uygulamamn 1 yıl daha erte- lenmesi için girişimlerde bu- lundu. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, mali milatı 2004 yılına sarkıtacak düzen- lemenin ek bütçe tasansına konması istemini diğer koalis- yon liderlerine iletti. Yetki tartışması Hükümetin, Irak'a olası bir operasyonu dikkate alarak Meclis'ten yetki isteyebileceği de kulislerde dile getiriliyor. MHP'li bir grup yöneticisi, olası Irak operasyonuna dönük yasa gücünde kararname çıka- rabihnek için Meclis'ten yetki istenebileceğini söyledi. Li- derlerin geçen hafta yaptığı toplantıda konunun gündeme geldiği belirtildi. Nihat Gökbulut ise "Zaten olası bir operasyonda, Mec- lis Başkanı, Meclis'i olağa- nüstü toplantıya çağınr ve gerekli karar çıkanlır. Seçi- me gidilirken bir yandan da olası bir savaşa göre karar çıkarmak doğru olmaz" gö- rüşünü dile getirdı. TÜSÎAD'dan tasanya muhalefet Istanbul Haber Servisi - AB'ye uyum paketine tam destek veren Türk Sanayici ve Işadamlan Derneği (TÜSİ- AD),TBMM gündemine geti- rilmesi planlanan tş Güvence- si Yasa Tasansı'na muhalefet ediyor. TÜSlAD, tasannın mevcut haliyle çalışma yaşa- mında yakalanan uzlaşma or- tamının bozulmasına yol açabileceğini öne sürüyor. TUSİAD'dan yapı- lan yazılı açıklamada, 1971 yılından bu yana kapsamı hiçbir değişi- me uğramamış olan 1475 sayılı Iş Yasa- sı'nm birbütün olarak ele alınması gerektiği ifade edildi. Sosyal ta- raflann görüş birliği- ne vararak kesimleri temsilen 9 akademis- yenin yer aldığı bir bi- lim kurulu oluşturul- duğu anımsatılan açıklamada, kurulun iş güvencesini ve Türki- ye'nin çalışma yaşa- mına ilişkin tüm ulus- lararası yükümlülük- lerini de ele alacak bi- çimde tş Yasası'nı gözden ge- çirerek çağdaş bir yasa tasla- ğını tamamlama aşamasına geldiği belirtildi. Süreç dikkate alınmadı Açıklamada, Iş Güvencesi YasaTasansı'mn Iş Yasası ha- zırlık süreci dikkate alrnmak- sızın sadece iş güvencesi bağ- lamrnda bazı iyileştirmeleri hedeflediği ve ILO'nun 158 sayılı sözleşmesinin normla- nnı bile aşacak hitelikte oldu- ğu görüşü dile getirildi. Iş Güvencesi Yasa Tasan- sı'nın, AB Katılım Ortaklığı Belgesi'nde bulunmamasına karşın Ulusal Program'da yer aldığı ve AB uyum paketi içi- TOBB BAŞKANI RİFAT HÎSARCIKLIOÖLU: tş güvencesinde hatamız oldu HACER BOYACIOĞLÜ GÜMÜŞHANE/BAYBURT - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı- oğlu, iş güvencesi tasansınm sos- yal banşı bozma gibi gündeme ge- tirildiğini, ancak bu konuda işve- renlerin de hatasının olduğunu söyledi. TOBB, 30 Kasım uzlaşmasında yer alan mali milat ve enflasyon düzenlemesinde ısrarcı. TOBB Başkanı, mali milat ve enflasyon muhasebesıne yönelik çahşmala- nn tamamlanma aşamasına geldi- ğinı belırterek "Bu düzenlemeler er geç çıkarılacak" dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı- oğlu, Tokat, Gümüşhane, Kelkit ve Bayburt sanayi ve ticaret odalannı ziyaret etti. Gazetecilerin günde- me ilişkin sorulannı yanıtlayan Hi- sarcıklıoğla, iş güvencesi tasannın çıkması dunımunda, ürerimin bal- talanacağım savundu. Hisarcıklı- oğlu, "ış güvencesi konusunu orurup hep birlikte değerlendir- meliyiz. İşverenler olarak bizim yaptığmuz hatalar da var. Bun- lan inkâr etmemek lazım" dedi. ne yerleştirilmek istendiği sa- vunulan açıklamada şöyle de- nildi: "tş Kanunu'nun tüm- den gözden geçirilmesi ama- cıyla bir bilim kurulu oluş- turulması süretiyle sosyal ta- raflar arasında tesis edilen ve çalışma hayatına yönelik çok olumlu gelişmelere ne- den olabilecek uzlaşma ze- «^ mini ciddi derecede ze- 1 delenecektir. tş güven- > cesinin, tş Kanunu bağ- lamında bütüncül bir ' yaklaşımla ele alınma- ması, birim işgücü ma- liyetine önemli bir yük getirecek, işgücü piyasa- sının esnekliğini daha da azaltacak ve zaten dip noktada olan istih- dam edebilme kapasite- sini tamamen yok olma aşamasına getirecektir. ' tş GüvencesiYasaTasa- nsı'mn AB Katılım Or- taklığı Belgesi'nde bu- lunmamasına rağmen Ulusal Program'a bağlı olarak AB Paketi içinde yer alacağı iddiası sür- dürülürse şeklen ciddi bir hata yapılmış ola- ı cakbr." Paşabahçe Şişecam'da kritik güntstanbul Haber Servisi - Paşabahçe Şişecam'ın Beykoz'daki fabrikasrnda üre- timin durduruhnası karan üzerine işçile- rin başlattığı eylem 2 haftayı geride bırak- tı. tşverenin verdiği 15 günlük süre bugün sona ererken taraflar arasında uzlaşma hâ- lâ sağlanamadı. Türk-lş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Bü- yükkucak, fabrikada belirsizliğin devam ettiğini belırterek işverenin fabrikayı bo- şaltma karan vermesi halinde "kan çıka- bileceği" uyansında bulundu. Cam işçilerinin, Paşabahçe'nin Bey- koz'daki fabrikasında 15 gün üretimi dur- durma karan ahnası üzerine başlayan ey- lemde, sürenin dolmasına karşm işçiler fabrikayı terk etmeyi düşünmüyor. Türk-Tş 1. Bölge Temsilcisi Fanık Bü- yükkucak, süre dolduğu için işverenin tebligat yaparak "Fabrikayı boşaltın" emri verebileceğini anımsatarak "Eğer bu gerçekleşir, işçi zorla fabrikadan çı- karılnıaya çalışılırsa, kan akar. Devlet ve ona bağlı kurumlar bu sorumlulu- ğun altına girmemeli. Sorun masa ba- şında çözülmeli" dedi. işverenin yaklaşımını sendikamn kabul etmediğini belirten Büyükkucak, işçilere en az 6 ay süre tanınmasını istedi. Büyüklcucak, fabrikada üretim yapıl- mayacağınm kesinleştiğini vurgulayarak "tşçilerin diğer fabrikalara yatay geçi- şi sağlanmalı. Emekliüği gelenler emekli edilmeli. 700 kişinin en az zarar- la bu işten çıkması sağlanmalı" dedi. Gün içinde fabrika bahçesinde toplan- tı düzenleyen işçiler, işçi temsilcileri ve sendikacılar, durum değerlendirmesi ya- parak bundan sonra alacaklan tavn net- leştirmeye çalıştılar. İstanbul Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada da sorununun çözümü için taraflar kapsamlı görüşme yapmaya ça- ğmldı. Açıklamada, Paşabahçe Fabrikası'nda yaşanan olaylann sosyal bir sorun olarak kamuoyunun gündeminde yer aldığı be- lirtılerek "Sorunun sosyal boyutu dik- kate alınmalı. tşyerinin ve istihdamın korunmasının ortak bir yararı var" denildi. ÜNİVERSITEYE GIREMEYENLER!.. + İŞTEN ÇIKARILANLAR • İŞSİZ GENÇLER: Daha ne kadar boş bekleyeceksiniz ? * Bilgisayarı Onparmakla + Bakmadan kullanabilen; * Dakikada en az 40 hatasız sözcük yazabilen; * Isietmenlik ve Muhasebe de bildiği halde • İşsiz kalan kimse gördünüz mü ? * Gelin ! Sizin de geleceğinizi kurtaralım: * jşsizlikten korkmayanlardan olun l',Z:ı yıl 14 Dtııya Rckoru 2* DAaya 9amptyMil«ta 7S730 O NtoM+b7S.730 ptyMil«ta NtosMc+b r.sampiyon-kurslarf.com.tr-sampiyon@superonline.com ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE DAKTİLO + YABANCI DİL ESKI FIYATLARLA Beyazıt 517 92 57 + Faks: 517 92 31 Kadıköy: 336 11 50 I ŞişK: 2309037 (216) 338 08 42 I 234 30 49 Bakırkdy: 561 29 06 571 31 31 VOLKAN BOZKIR: Treni son aııda yakaladık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreter Yardımcısı Volkan Bozkır, "Eğer AB yasalan çıkmasaydı, Türkiye ideallerinden vazgeçmiş olurdu. Başka trene binmek zorunda kalacaktık" dedi. Bozkır, TRT 1 'de yayınlanan Pazar Panorama programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye uyum yasalannı Meclis'ten geçirerek ideallerini gerçekleştirme firsatı yakaladığını söyledi. AB'ye tam üyeliğin bir devlet politikası olduğunu belirten Bozkır, "Eğer bu yasalar Meclis'ten geçmeseydi, Türkiye yeni bir tren beklemek zorunda kalacaktı" dedi. Yasalann çıkanlmasıyla işin bitmediğine işaret eden Bozkır, şu görüşleri dile getirdi: "AB, yeni genişleme politikası ile ilgili karannı verecek. Kopenhag'daki son zineye kadar aday ülkeler için yayımlanacak genişleme raporlanyla müzakereler başlayacak ve 12 ülke AB'ye alınacak. Bu ülkelerden 6 tanesi eski Sovyet bloku ülkesi. Tek amaçları NATO ya da AB'ye girmek ama hepsi özel sektörde, siyasette, ekonomide Türkiye'den çok geride." Dosdoğru îoprağaverildi Geçengün yaşamını yitiren Emekçi KöylüPartisive Tür- kiye Komünist Partisi yöneticilerinden Dr. Hulisi Dos- doğru, dün son yolculuğuna uğurlandı. 77 yaşında yaşa- mını yitiren Dosdosru'nun cenazesi, Selimiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Ihlamur Kuyu Mezar- bğı'nda toprağa verildi. (Fotoğraf: ÖZKAN GÜVEN) GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada "güçlü siyasete geçiş programı" hazırlıyor! Ekonomi kurumlarının başındakiler, ekonomi- deki durumu hiç de iyi yorumlamıyorlar. Son ola- rak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu çok net ifadelerde gidişin iyi olmadığını, iflasa sürüklen- diğimizi söyledi. IMF ile ilişkilerimizi düzenleyen Derviş'in kendisini programdan sorumlu hisset- mesi güzel bir duyarlılık. Ancak burada da gidişin çok fazla sorgulanmadığını görüyoruz. Son prog- ramla birlikte borçlarımız 50 milyar dolar daha arttı. Biz ödedikçe borcumuz artıyor! Yeri gelmişken IMF'den aldığımız kredinin faizi- ni de anımsatalım: Yüzde 14. Dolar üzerinden yüzde 14 faiz. Dünyadaki ben- zer parasal dolaşımlarda faizlerin yüzde 4-5'in üzerine çıkmadığını vurgulayalım, Derviş'in siya- si programıyla devam edelim... Bize öyle geliyor ki, Derviş'e ABD temasları sı- rasında şunlar söylendi: - Sen bizim en güvendiğimiz adamımızsın. Gön- derdfğimiz paranın vanası sende. Bu yüzden se- nin gireceğin hareketin yüzde yüz başarılı olaca- ğı konusunda emin olmamız gerekiyor. - Sen siyasete girerken gücünü belirteyemedi- ğin bir hareketi güçlendirmek için çaba harcama- malısın. Güçlü bir hareketi taçlandırmalısın. Adım- larını ona göre at. - Türkiye'de yaratılacak yeni heyecan yüzde 60 sağdan, yüzde 40 soldan oy almalı ve böylece bü- yük bir merkezi hareket olmalı. Yeni Türkiye böy- le bir hedefle kuruldu. Ancak şu aşamada ucunu göremiyoruz. Bir süre daha arayışlannı sürdür. Sol sözcüğünden kaçış! Derviş de bu değerlendirmeler ışığında adımlar atacak... Derviş'in siyasi çizgisindeki değişikliği aynca irledelemekte yarar var... Gelişinin ilk günlerinde yerli-yabancı basına kendisini şöyle tanımladığını söyledi: Sosyal demokrat, demokratik sol... 6-7 ay sonra bu tanımının başına ek yaptı: Liberal sol, liberal sosyal demokrat... Geçen hafta ortasında ABD dönüşü havaala- nında arayışını şöyle özetledi: Sosyal liberal birçoğunluk... İlk bakışta dikkat çekici olmasa da Derviş'in si- yasi yelpazesinin giderek genişlediğini görüyo- ruz. Başbakan Bülent Ecevit'le görüşmesinde kar- şılıklı parti alışverişınde bulundular. Ecevit, Der- viş'i DSP'ye çağırdı. Derviş, Ecevit'i kendi arayı- şına çağırdı. Çağır babam çağır, taraflar sağır! SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la çatı- yı konuştular. Karayalçın, Kent-Koop kültüründen gelen bir anlayışla, güçlü bir çatının kurulması ha- linde altına herkesin girebileceğini düşünüyor. Derviş bu görüşü de defterine yazıp çıktı. Derviş'in hafta sonu İstanbul turu zengindi. Programda Erdal Inönü de vardı. Sanınz son haf- talardaki en yararlı görüşmesi bu olmuştur. Zira Inönü, arayış konusunda son derece deneyimli. Geçen yıl, aylarca aradı, aradı, aradı. Bir şey bu- lamayınca, "Arkadaşlarkusura bakmayın, benyo- kum. Bana umut bağlayanlardan da özür diliyo- rum" dedi. Bu görüşmede Inönü, Derviş'e neyin nasıl olmayacağını söylemiştir. Nasıl olacağmı bil- se, görse zaten kendisi yapardı... Derviş'in önümüzdeki günlerdeki planları ara- sında Anadolu kentlerine gitmek de var. Zemin bulursa, belki Eskişehir'den, belki Gaziantep'ten başlar... Ister misiniz bir de, "Herili dolaştıktan sonra ka- rar vereyim" desin! ankcum@ttnet.net.tr Iki kentte tenııik ölüm • Baştarafi 1. Sayfada lan srralamasında birin- ci sırada yer aldığmı ifade ederek "Özellikle Tunçbilek çevresinde akciğer ve solunum yollanndan şikâyetçi hasta sayısı her geçen gün artmaktadır" de- di ler. Kütahyalılar ise yılın her mevsiminde nefes alamaz duruma geldik- lerini belırterek "En kı- sa sürede santrallere fîltre takılmaudır" dı- ye konuştular. Kütahya'da santralla- nn yol açhğı sorunun sa- dece hava kirliliği olma- dığına dikkat çeken yurttaşlar, 5 yıl önce de kente 20 kilometre uzak- lıktaki Seyitömer Ter- mik Santralı'ıun 22 yıl- dır biriken külünün he- yelan sonucu Kınık ve Turgutlar köylerine aktı- ğını anunsattılar. Kahra- manmaraş'taki Afşin- Elbistan A Termik Sant- ralı da Seyitömerve Tuç- bilek santrallan gibi halk sağlığını tehdit ediyor. Yılda en fazla 72 bin ton linyit kömürü yakı- lan santraldan 140 ton kül açığa çıktığı belir- lendi. Filtreler yüzde 99 kapasiteyle çalıştığmda bile 14 ton külün kentin üzerine dökülmesine yol açan santralda zehirli gazlar ise kesinlilde ön- lenemiyor. Elbistan Inşaat Mü- hendisleri Odası Başka- nı Poyraz Poyrazoğlu, B santralını alan firma- nın A santralının da ba- ca gazı antma tesisini yapma tahahhüdünde bulunduğunu, ancak ye- rine getirmediğini belırt- ti. TEMA Elbistan Gö- nüllü Temsilcisi Dr. Ah- met Akat da santral ba- calanndan çıkan kükürt dioksit, azot oksitleri ve kömür tozlan nedeniyle çevreye ve insanlara ön- lenmesi olanaksız zarar verdiğini söyledi. Böl- gede kronik bronşit ve kanser vakalannda artış- lar olduğunu belirten Akat, Göğüs Hastalıkla- n Enstitüsü olan üniver- sitelerin bölgede araştır- ma yapması çağnsmda bulundu. Geçen hafta- larda Kahramanmaraş'ta incelemede bulunan Sağlık Bakanlığı Müste- şan Sefer Aycan daböl- geye kanser tanı merke- zi kurmak için çalışma- larda bulunduklannı an- lattı. Bacalardan çıkan duman ve kül konusun- da ölçüm yapılmasmın istediğini ifade edenAy- can şöyle konuştu: "Olçüm yapmanın ne anlamı var. Zaten bacalarda filtre sistemi yok. Filtre yoksa mut- laka kirlilik vardır. E- sas olan filtrelerin bu bacalara en kısa süre- de takılmasıdır. 20 yıl- dır bu fabrika böyle çalışıyor. Birinci önce- lik buraya filtrelerin takılmasıdır. Bu konu- da da biz üzerimize dü- şen görevi yerine geti- recegiz Enerji Bakanlı- ğı'nı ve Çevre Bakanlı- ğı'nı uyaracağız. Hiç- bir şey insan sağlığın- dan önemli değildir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog