Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

5 «AĞÜSTC'S 2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA SAGLIK Meslekhastalıklannın duyarsızlık yüzünden ihmal edilmesi ekonomik kayıplara yol açıyor Hem zamanhem sağbkkaybıSAADETUSLU MasLe, kulak tıkayıcısı, gözlük gi- bı basr aletlerle önüne geçilebile- cek meslek hastalıklan, hem işve- ren hera de çalışanlann duyarsızlıgı yüzünden görmezden geliniyor. Prof. ArifHikrnetÇımna Tüıkiye'de mes- leğe bağlı olarak yılda ortaya çıkan saglık sorunlanna bir Atatürk Bara- jı kadaıpara aktanldığanın düşünül- düğüni. söyledi. Doç. tbrahim Ak- kurt da ABD'de 1996 yılında yapı- lan hesaplamalarda b u miktann 26 mılyar dolar olduğunu belırttı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Göğüs Hastalıklan Anabilim Da- lı Başkanı Doç. tbraJıim Akkurt, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine Ensık kaza ağır sanayide Türkiye Metal Sanayicıleri Sendikası'nın 2000 yılı verilerine göre 105 bin işgünü kaybı yaşandı. MESS üyeleri arasuıda yapılan çalışmada, 79 kişi meslek hastahğına maruz kalırken 6 bin 273 kaza meydana geldi. 6 kişi ise yaşamını yitirdi. En sık iş kazası nedeni bir nesnenin kesmesı, en sık kazaya maruz kalan organ ise el parmaklan oldu. Kazalann yüzde 49'u 26-35 yaşlan arasındaki kişiler arasında görülürken iş kazalan yüzde 20 oranında pazartesi günleri meydana geldi. En sık kazanın yaşandığı meslek dalı ise metal ana sanayii oldu. Meslek hastalıklanna en sık fiziki etkenlere bağlı olarak ve yine 26- 35 yaşlan arasında rastlandı. Meslek hastalıklannın yüzde 92.41 'i ise motorlu kara taşıtı, römork ve yan römork imalatında görüldü. göre 160 milyon kışinin meslek has- talığına yakalandığım belırterek şu bilgileri verdi: "Bizim ülkemizde sanki meslek hastahğı yok gibL Rakam yok. Çün- kü tanı kqyma sorunu var. Dünyada enryikoşulardakiiş\çrterindebflebm- de4-12 arasmda meslek hastahğıbek- lenirken bizdeki rakamtarbinde0.16. Bu çabşma şartJan çok iyi anlamına gebniyor. Avrupa'da işçi ya tazminat ahyorya da uygun bir işe giriyor. Biz- de ise kişi hekime gidip tanının yok edilmesini istiyor. 'Hastayım' dese kendisini kapı önünde buluyor." Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Göğüs Hastahklan Anabilim Dalı'ndan Prof. Anf Hikmet Çımnn ise mesleklere bağlı akciğer hastalıklannın geliş- mekte olan ülkeler kadar gelişmiş ülkelerde de ciddi bir sorun olduğu- LcİNCt ÖLÜM NEDENİ İ ^ — — — — — ^ — ı Duman zatütreenin dostutstanbul Haber Servisi - Türkiye'de çocuklarda ölüm nedenleri arasında birinci sırada gelen solunum yolu hastalıklan, aynı zamanda ikinci önlenebilir ölüm nedeni. Bildirimi zorunJu hastalıklar arasında yer alan zatürree vakalannın bildirilmemesi ülkemizdeki sorunun görülmesini engelliyor. Türkiye'de önemli ölüm nedenleri arasında yer alan zatürree, hâlâ "yaşhlarda ötüm gemismin kaptanı" olarak gösteriliyor. Hafif vakalarda yüzde 1, ağır vakalarda ise yüzde 15-30 arasuıda olan ölüm görülen hastalık, antibiyotiklerin çıkışıyla birlikte hafife alınmaya başladı. Mikroorganizmalarda dırenç gelişmesiyle birlikte hastalığın yeruden artış göstermesi, uzmanlann bu konuya daha dikkatli eğılmesine yol açtı. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk ve Göğüs Hastahklan Anabilim Dalı'ndan Prof. Uğur Özçetik, enfeksiyondan ölümün bir ülkede toplum sağlığının az işlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Aşılamanın yetersizliğinden hasta sayısının arttığını belirten Özçelik, "Kızamık ve boğmacada direnç çok düştüğü için ağır zatürree görülüyor. Kızamık aşısı artarsa koruyucuhık da artar. Anne sütünün ilk 6 ayda kullammı mutlaka desteklenmetL Evde sigara içimi (mutfakta içmenin bir konıyucuhığu yok), çevre kbühği de zatürreenin görülme riskini arttmyor" diye konuştu. Kentlertle daha fazla 60 yaş üstü kişilerde görülme sıklığı artan zatürree, alkol kullammı ve bilinç düzeyinde azalmaya yol açan tüm nörolojik durumlar, solunum salgılannnı akciğerlerde birikmesine ve pnömoni gelişmesine yatkınlık yarahr. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olan zatürree, kentsel ve kırsal alanda farklılık gösteriyor. Kentsel alanda bir çocuk ydda ortalama 5-8 kez hastalanırken kırsal alanda bu sayı 1-3 arasuıda değişiyor. Zatürreeden korunmak için aluıabilecek önlemler ise şöyle: - Mutfakta iyi bir hava sirkülasyonu sağtanmah. - Hastahk damlacıklar yoluyla bulaşöğı için okuL kreş, hapishane gibi tophı buhınulan yerlerde havalandırma sağlanmaİL -Kış mevsüni, evde sigara içimi, çocuğnn ild yaşının altmda otanası risk faktörleri arasmdadır. AFRİKA HASTALIKTÂN KURTULAMADI Sadece Afrika'da bulunan ve mikrop taşıyan bir sinek törfi tehlike yaratryor. Kan ve sinir sistemini ah üst eden Trypanosomosis adh bir hastahk yayan mikrop, Etryopya'nın Ghibe kasabasmda birçok insanın hastalanmasına yol açti. Sineğin taşadığı mikroptan hayvanlar da kurtulamadı. SinekJerle mücadele için yapılan çahşmalara ise Afrika Bnüği Organizasyonu Atomik Enerji Derneği destek veriyor. Bhieşmiş Mffletier'in bazı örgütleri de mücadekye yardımda bulunuyor. (AP) Yurttaşlar yeterli ilaçlama yapılmadığından yakınıyor Sivrîsînekler uyutmuyor HİLALKOSE Kavurucu sıcaklarla birlikte ortaya çıkan sivrisınek- ler, yurttaşlann hem sağlığını tehdit ediyor hem de uykusuzbırakıyor. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sağ- lık Daire Başkanı AhmetZeki Şengiil, srvrisinekle mü- cadelenin düzenli olarak yapıldığını savunurken Is- tanbullular sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmadı- ğını, geceleri gözlerine uyku girmediğini belirtiyor. Genellikle çöplerde, bahçelerdeki su birikintile- rinde, kuyularda, dere yataklannda üreyen sivrisi- nekler, ani ölümlere neden olabilecek kadar tehlike- li virüsler taşıyabiliyor. Yurttaşlar, yerel yönetimle- rin bu komıdâ hiçbir önlem almadığını belirterek "Sivrisinekler nedenrvie sabaha kadar uyuyamryo- nızvepek çokbabtşıa hastahktehdidialtmdayız^de- di. Yurttaşlar önceki yıllarda belediyenin yaptığı ilaç- lama çalışmalannın belirgin şekilde gözlendiğini, özellikle bu yıl ilaçlamanuı yapılmadığını öne sür- dü. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Ah- met Zeki Şengül ise sıvrisineklerden kurtulabilmek için üreme alanlanmn yok edilmesi gerektiğini an- latarak "ShTİsüıek 10 günden fazla bekleyen bütûn su birikintilermde ohışmaya başjar. 15 günlük su bi- rikimileri çevreye shrisinek yayar" diye konuştu. Şengül, sineklerin insan sağhğmı tehdit ettiğini, "Ba- ö nil virüsü'' taşıyan "Kuleks" tipi sineklerin ani ölümlere yol açuğını anlatarak bu tür sineklerin ge- rekli araşürma yapılmadığı için Türkiye'de yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini söyledi. nu söyledi. Meslek hastalıklannın önlenebilir olduğunu vurgulayan Çımnn, korunmamn sağlanması du- rumundahem ekonomik hem de sos- yal bir kazanrmuı sağlanacağuıı söy- ledi. Türkiye'de ilk sırada görülen mesleki akciğer hastalıklannı, "toz birudnıinebağbhasaıt»r.astım,bn>n- şit, ciğer sirozu, pamuk fiflerinden oluşan bronşjt" olarak sıralayan Prof. Çunnn. sigara içilen işyerlerinde ris- kin daha da arttığını vurguladı. Çun- nn, diğer bazı meslek hastalıklannı ise şöyle anlattı: "Hemşireterdevedi- ğer sağlıkçahşanlannda iğne batma- sına bağlı enfekshon hastahklan (ATDS, hepatit). aynı pozisyonda dur- maktan fiziksel sorunlar (gazeteci, hekim), marbaacıhkta astDn." II ÜBERKÜLOZ Hastane hasta ediyor ŞULE KÖKTÜRK Yedikule Göğüs Hastalıklan Hastanesi'nde çalışan 3 hekim ve 2 yardımcı sağhk personelinin aktif tüberküloz olduğu bildinldi. Hastanede tüberküloz virüsünün ortamdan anndınlmasını sağlayan özel havalandırma sıstemi "Negatif Basınçh Ventilasyon r> un henüz kurulmadığı kaydedildi. Istanbul Tabıp Odası Basın Sözcüsü Dr. Mustafa Sütlaş, Yedikule Göğüs Hastalıklan Hastanesi'nde çalışan 3 hekim ve 2 yardımcı sağlık personelinın aktif tüberküloz olduğunu belirterek "Bu kurumda çahşan kişiler direncü tip dediğimiz tüberküloz virüsü ile karşılaşıyor ve bu tip tüberkülozun iyileşmesi de oMukça zordur" dedi. Tüberküloz mikrobunun, havada asılı kaldığını ve hava yoluylu bulaştığmı ammsatan Sütlaş, "Hastahklann bulaşma riskini azahmak için hastanelere özel havalandırtna sistemi kuruhıyor. Burada henüz bu sistem kuruhnamış" dedı. Tüberkülozun bulaşmasuıın önlenmesinde aşının da önemini vurgulayan Sütlaş, dirençh tüberkülozda ise çok daha uzun süre ve daha fazla doz ilaçla tedavı gerektığuıi söyledi. Cocukluk mlrası Yedikule Göğüs Hastalıklan Hastanesi Başhekimı Doç. Dr. Sedat Ahm da tüberküloz virüsünün çocuklukta vücuda girdiğini belirterek ıleriki yaşlarda vücut direncının düşmesi halinde bu hastalığın aktif hale geçtiğini savundu. Hastanedeki doktor ve yardımcı sağlık personelinin birlikte aktif tüberküloz olmasının tesadüf olduğunu bıldiren Altın, "Hastanede yatan hastalar daha çok dirençh' tüberküloz oluyor. Hastalanan çalışanlann ise hiçbiri dirençB tüberküloz değiL Yani hastahğı hastaneden ahnanuşlar. Çocukhıkta akhklan tüberküloz virüsü aktif hale geçmiş" dedi. Hastanede bulaşıcıhğın önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün (WH0) belirledigi standartlardaki önlemlerin alındığım ifade eden Altın, şunlan söyledi: "Tüberküloz mikrobunun ölnıesini sağlayan ultraviyole lambalan hastanemizde kuUanılmaktadır. Negatif basmçh ventilasyon sistemi ise VVHO tarafindan zorunhı kummamış ve çok pahah bir sistem. Kurmamız çokzor." Erkeklerde risk 1.5 kat daha dusuk Akciğer kanseri kadım vuracak tstanbul Haber Servisi - Gazi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklan Anabilim Dalı'ndan Prof. Can Öztürk, yüzde 90 oranında sigarayla ilişkili olan akciğer kanserinin önlenebilir ancak en çok ölüme yol açan kanser türü olduğunu belirtti. Son 15-20 yılda yüz güldürücü gelişmeler yaşandığrnı söyleyen Öztürk, "Önemfi olan sigara içiminin azalülması" dedi. Erken teşhıs durumunda da hastalann yüzde 30-40 oranında yaşama şansı bulduklanna dikkat çeken Prof. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde akciğer kanserü hastalarda yaşam şansı yüzde 10 civannda. Daha çok erkeklerde görülen hastahk önümüzdeki yıllarda kadınlarda da arüşa geçecek. Aynı miktarda sigara içen kadında risk, erkekten \5 misB daha fazla." Bazı kanser türlennde genetık yatkınlık sayesinde önlemler alrnabildiğini ifade eden Öztürk, akciğer kansennde ise bu şansın olmadığmı söyledi. Öztürk şöyle konuştu: "Süre, çevresel ve genetik faktöıiere göre değişiyor. Light sigaralar riski azahmryor. Pasif içiciliğin de kansere yol açtığı kesinkşti. ABD'de akciğer kanserhierin yüzde 5'i pasif içicL Türkiye'de de 2 bin kişi pasif içicilikten öKiyor." ESMO'yu Avrupa Medikal Onkoloji Derneği düzenliyor Kongrenin ev sahibi Istanbul tstanbul Haber Servisi - Avnıpa'nın en büyük kanser kongresi ESMO, 2006 yıluıda Istanbul'da yapılacak. Avrupa Medikal Onkoloji Demeğı'nin düzenlediği ESMO (European Society for Medkal Oncotogy) Kongresı'nde onkoloji alarundaki son gelişmeler, klinik ve lâboraruvarda yapılan uygulamalar ele alınacak. 2006 Ekim'inde yapılacak kongreye 6-8 bin uzman katılacak. Türkiye ekonomisine 20 mılyon dolarlık gelir sağlaması beklenen kongrede konaklamalar için tstanbul'daki otellerde 5 bine yakın oda kullamlması bekleniyor. ESMO Kongresi'nin Istanbul'da yapılmasında önemli rol oynayan Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ve Istanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hahık Onat, aynı zamanda kongrenin başkanlığrnı yürütecek. ESMO yetkilileri, Istanbul'un Avnıpa'nın önde gelen kentleri arasnıda olması ve bu büyük organizasyon için elverişli koşullara sahip ohnası sebebiyle, kongre içuı Istanbul'u seçtiklerini belirtti. Türkiye ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlaması beklenen kongrede, konaklamalar için de Istanbul'daki otellerde 5 bine yakın oda kiralanacak. Alternatif tedavinin gözdesi Doğal taştan şifa umanlar çoğahyor tSTANBUL (AA) - Olağandışı, özel ve na- dir şeylerden görsel ve ruhsal açıdan etkilenen çoğu insan, aşk ve gücün sembolü olarak kabul et- tiği, bazı rahatsızlıklara da iyi geldiğine inandı- ğı doğal taşlara bağlılı- ğuıı yüzyıllardır sürdü- riiyor. Elmas gibi kimi taşlar mücevherci vitrinlennin en değerli parçası olur- ken, ametist gibi bazı- lannın da stresten mide ağnsma kadar birçok ra- hatsızhğa çare olduğuna inanılıyor. Alternatif tedavi yön- temlerine gösterilen ilgi- nin giderek çoğalmasıy- la, doğal taşlann birçok fiziksel ve ruhsal rahat- sızhga şifâ verdiğine ina- nan insanlann sayısı da hızla artıyor. Istanbul Kuyumcu Es- naf ve Sanatkârlan Oda- sı'nın aylık yayuı orga- nı l ^oWNews" dergi- sinde yer alan bir araş- tırmaya göre, birbirin- den renkli doğal taşlar ile şifa verdikleri fizik- sel ve ruhsal rahatsızhk- lar şunlar: Agat: Uzun ömür ve mutluluk simgesi, stre- si atıyor. Fîruzeflurkuaz: Olumsuzu olumluya çe- virir, nazara ve göz ağ- nlanna iyi gelir, üret- kenliği arttrnr. A>taşı: Seziyi güçlen- dinr, kramplara iyi gelir. Kaplan gözû: Sahip- lenme duygusunu güç- lendirir, konsantrasyo- nuarttuır. AkDc Uğurve bereket taşıdır. Erkeklerde er- keklik bezıni, kadınlar- da yumurtalıklan korur. Mavi kalsedon: Dü- şünce yeteneğini güç- lendirir, iyi konuşmayı sağlar. Zebercet: Cihazlann kaydedemediğı kalp çar- pmtılanm ve korkulan giderir. Opal: Sevgi ve şefka- tin sungesidir. Eklem il- tihabuıa iyi gelir. Topaz/Sitrin: Kan do- laşımı bozukluğuna ve mide rahatsızlıklanna iyi gelir. Telepati yetene- ğini artnnr. Lal: Ateşlilik ve can- lılık sağlar. Jade/Yeşim: lyı ilişld, vefah dosthık simgesidir. Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan ateşi düşü- rür. Lapislazuli: Ruh ve beden arasındaki den- geyi sağlar, hazmı ko- laylaştuır. Ametist: Stres, mig- ren, iştahsızlık, göz ağ- nlan ve akciğer hastalık- lanna iyi geliyor. Kristal kuvars: Ener- ji simgesidir, tansiyonu düzenler, meditasyonda kullanılır. Cep telefonu gibi cihazlann verdiği radyasyonu önler. Knzopras: Seksüel ve depresif sorunlan hafıf- letir, kişisel yetenekleri ortaya çıkanr. Pyrite: Irade gücünü arttinr. Jasper. Sevgı ve inanç simgesidir. Karaciğer, dalak ve mesaneyi güç- lendirir. Melahit: Dengeleyi- cidir. Sol elde oynanrr- sa vücuttaki starik elekt- riğin fazlasuu alır. Pembe kuvars: Nef- ret, suçluluk, kıskançlık ve korku duygulannı yok eder. Lav: Ateşlilik ve can- lılık verir. Bilinçaltında- ki blokajlan temizler. Hematit/Demir: Maf- sal romatızmasına iyi gelir, dalağın doğru ça- hşmasım sağlar. Aquamarin: Beden ve zihin ilişkisini güçlen- dirir, duyarhlığı artnnr. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor Sağhklı yaşam için doğal ekıııek tSTANBUL (AA) - Uzmanlar sağhklı ya- şam için doğal ekmek tüketilmesinin önemi- ne işaret ederken Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) üretilen doğal ekmek "Borodmsky"nin de hem kilo vermeyi ko- laylaştırdığı, hem de kan şekeri ile yüksek ko- lesterolün kontrol altuı- datutulması- na yardımcı olduğu bildi- nldi. TMOVak- fı'ndan alı- nan bilgiye göre, vakfin ekmek fabri- kasında üre- tilen ve Ku- zey Asya ile Avrupa ülke- TMO tarafindan üretilen Borodinskv isimh' ekmek hiçbir katkı maddesi içermiyor. Bu yüzden de ekmek- lerin posa denilen diyet lif içeriği bakımından zengın olduğunu anlatan Prof. Dr. Baysal, bağır- saklann çalışması için bu maddenin gerekli ol- duğunu bildirdı. Prof. Dr. Baysal, "Do- laysıyiabuekmekler ba- ğırsakların çahşoıasuıa yardımcı oluyor. Ba- karsaıuzza- yıflamak is- teyen birçok insanria ka- bızhk soru- nu vardır. Dola\Tsrvla zayıflamayı kolaylaştırı- yor" dedi. lerinde 1800Tİ yıllar- dan beri tüketilen Bo- rodinsky, enzim gibi hiç- bir katkı maddesi içer- miyor. Tam çavdar unu kul- lanılan ekmek, uzun sü- ren bir mayalanma sü- recinden sonra 1 saat 15 dakikadapişiriliyor. Ha- len sadece Ankara'da satışı yapılan ve gıda boyası kullanılmayan ekmeğin, diyet lif oram da oldukça yüksek. Beslenme uzmanı Prof. Dr. Ayşe Baysal, bu tür ekmeklerin ya- pıldığı tahıllann öğütül- me aşamasuıda içinde- ki hiçbir maddenin ke- pek de dahil aynlmadı- ğuıı söyledi. Yine çav- darda bulu- nan bazı maddelerin, kolesterol sentezinde rol alacak ba- zı moleküllerin ince ba- ğu^aktan kana geçme- sini de yavaşlattığını ifa- de eden Prof. Dr. Bay- sal, şunlan kaydetti: "Birnevikolesterotün kontrolalandatutuhna- smda yardımcı oluyor. Yine aynı şekilde bağır- saklardan basit şekerin kana geçmesüıi yavaş- lattığı içuı de kan şeke- rinin hızh yüksefanesini ve düşmesini önlüyor. Bu nedenle bu tür ek- meklerizavnianıakiçin diyet uygula>anlara, tip 2 diyabet hastalanDe ko- lesterolü yüksek olan ve bunubiraz dengeiemek isteyenlere öneriyoruz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog