Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

5 -AĞUSnS 2002 PAZAJ^TESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karayalçın'dan koaHsyon çağrısı • ANKA3A (Cumhurr-et Bürosu) - Partisinin Mtındağ Uçe Kongresı'ıe katılan SHP Genel Başcanı Murat Karayalçır. sol partilerir» başkanlanna seslenerek "Gelin birçatı partisi kuralım. 3 ayhk. Seçimlere <adar çalışacak. Her parti yerinde dursun. Çatı partisi içinde ortak programlaı hazırlansın, ortak başbakan adayı çıkanJsın. Seçimden önce sol koaHsyon kurulsun" diye konuştu. SHP Altındağ llçe Kongresi'ndeki seçime tek aday olarak giren Nihat Yeşil ilçe başkanlığına seçildi. Aygün: İşadamlan polîtikaya gipsin • ANKARA (ANKA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Türkiye'nin basiretli işadamlannın elinde şirket gibi yönetilmeye ihtiyacı olduğunu belirterek ünJü işadamlan Rahmi Koç, Sakıp Sabancı ve Bülent Eczacıbaşı'na "siyasete girin" çağnsında bulundu. Aygün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi krizi aşmak için ekonominin usta aktörlerini, siyasi arenaya çağınyorum" dedi. Bugüne kadar ülke ekonomısine üreterek katkı verenlerin, şimdi Aygün, Türkiye'nin yeniden ınşası için kollan sıvayıp, kazma küreği alıp inşaata girmesi gerektiğini kaydetti. HADEP Ittifaklara açık • BATMAN (Cumhuriyet) - HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, seçimlere bağımsız olarak katılmayacaklannı, ittifaklara açık olduklannı söyledi. Bozlak, uyum yasalan oylanırken AKP'nin üciyüzlü davrandığuıı belirtti. İerteme raporda yeratocak • KOPENHAG Cumhuriyet) - AB lyum yasalannın TBMM'de »naylanmasının ırdından bir açıklama /ayımlayan Danimarka Dışişleri Bakanı Per Stig vlöller. Türkiye'nin caydettiği ilerlemelerin :kim ayında /ayımlanacak genişleme -aporunda yer alacağını jildırdi. Möller, ıçıklamasında fürkiye'nin jerçekleştirdiği yasa ieğışikliklerinin AB ilkelerini bugün bir ıçıldama ve ieğerlendirme yapmaya îorhdığını kaydetti. Ceylan, DYP Ankara k Başkanı • ANKARA 'Cunauriyet Bürosu) - DY? Ankara II 3aşianhğı'na Nevzat Ceyian yeniden seçildi. Seloı Sırrt Tarcan Spor— Saloıu'nda dün yapılan DT> Ankara 7. Olağan tl Koıgresi'nde 460 oyun geçdi 409'unu alan CeVan, yeniden il Daşıanı oldu. Kongrede ayrra, büyük kongre içır.43 delege tespit sdiHı. AB'ye uyum yasalanndaki değişikliklerle PKK'nin isteklerinin yerine getirildiğini savundular Şehitailelerinden idam tepkisi• Terör Mağdurlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayaruşma Derneği Başkanı Mehmet Alptekin, idamın kaldınlması ile anadilde öğrenim ve yaym konusundaki maddeler lehine çaba gösterenleri nefretle kınadıklannı söyledi. lSTANBLX/ANKARA(Cumhuriyet) - Şehit aileleri, idamın kaldınlmasına tep- ki gösterdi. idamın kaldınlmasını pro- testo etmek amacıyla Boğaziçi Köprü- sü'nü bir buçuk saat süreyle trafiğe ka- patan şehit yakınlanndan 30'u gözaltına alındı. Ankara'da düzenlenen basın top- lanhsında konuşan TerörMağdurlan Sos- yal Yardımlaşma ve Dayaruşma Derneği Başkanı Mehmet Alptekin. idamın kaldı- nlması ile anadilde öğrenim ve yayın ko- nusundaki maddeler lehine çaba gösteren- leri kınadıklannı belirtti. Şehit aileleri, idam cezasının kaldınl- masını protesto etmek amacıyla Boğazi- çi Köprüsü'nde bir gösteri yaptı. Boğa- zıçı Köprüsü'ne saat 15.15 sıralannda gelen Istanbul Şehit Analan Dayanışma KÖPRÜDE EYLEM - Şehit aileleri, idam cezasının kaldınlmasını protesto etmek amacryla dün Boğaziçi Köprüsü'nde ey- lem yapü. Köprünün Avrupa'dan Anadolu Yakası'nageçiş bölümünü trafiğe kapatan30 kişi gözaltına abndL (Fotoğraf: AA) ve Yardımlaşma Derneği'ne üye 30 kişi, köprünün Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş bölümünü trafiğe kapattı. Şehit ya- kınlannın fotoğraflannı taşıyan grup, olay yerine gelen pohs ekiplerinin "trafiğiaç- malan" yönündeki uyanlannı dınleme- yerek eylemlerine devam etti. Dernek Başkanı Paldze Alp Akbaba, megafonla, idam cezasının kaldınlmasını sağladığı- nı öne sürdüğü parti liderinin köprüye gelmesini isteyerek aksi takdırde eylem- Ierini sürdüreceklerini söyledi. Olay ye- rine gelen pohs müdürlerinin "eylemibi- tirmeleri'' yolundaki uyanlannı da din- lemeyen gruba, Çevik Kuvvet Şube Mü- dürlüğü ekipleri müdahale etti. Bazı şe- hit yakınlan, polise direnirken göstericı- lerin tamamı gözaltına aluıdı. Polis, şe- hit ailelerini otobüse bindirerek Ortaköy Polis Karakolu'na götürdü. Eylemcılerden 25'i kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldı.Yaklaşık 1.5 saat süren eylem ne- deniyle, Boğaziçi Köprüsü ve bağlantı yollannda trafik kilitlendi. Ankara da düzenlenen basın toplantısın- da bir araya gelen şehit yakınlan, idamın kaldınlmasına duyduklan tepkiyi dile ge- tirdiler. Toplantıda konuşan Terör Mağ- durlan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış- ma Derneği Başkanı Alptekin, AB'ye uyum yasalanndaki idamın kaldınlması, anadilde öğrenim ve yayın konusundaki maddeler ile terör örgütü PKK'nin istek- lerinin yerine getirildiğini savundu. Alp- tekin şöyle konuştu: "DSP, ANAP, SP, YTP ve DYP'nin tu- tumlannıTürkiye'nin 48üinde kurulmuş derneklerinıiz aracıbğrvia tüm vatandaş- lanmıza anlatarak bunlan seçim sandık- lanna gömmek de bizim boynumuzun borcu oisun. İdam cezasının kaldınlması ile küitürel haklann verilmesi lehine çaba gösteren partileri nefretle kmıyoruz.Buya- salan çıkararak PKK'nin isteklerinin ye- rine getirihnesi ile şehit cenazelerinde kan- lan yerde kabnayacak diye nutuk atanlar da şehit ve gazilere sahip çıkmadı." Alptekin, bir soru üzerine, "MHP'nin konuyu AnayasayaMahkemesi'ne götür- mesini destekBvoruz" dedı. Ekinci, AKP iktidannın ülkeyi Afganistan'ın da gerisine götüreceğini belirtti Taleban özLemlerî varANKyRA(CumhııriyetBürosu)-DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, "AKP'nin ülkeyi Afganistan'ın, Tale- ban'ın da gerisine götüreceğini'' savun- du. Halkın artık seçimlerde macera ara- maması gerektiğini kaydeden Ekinci, "Refah'm tran öztemi, AKP'nin Afga- nistan özlemi vanhr'' dedı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise Ekinci'nin sözlerini "akla,mannga,siya- si nezakete. demokratik rekabete uyma- yan sözler" diye niteledı. DYP Ankara 7. Olağan tl Kongresi'nin açılışında konuşan Hasan Ekinci, kong- reyle DYP'nin "seçim startmT verdiği- ni söyledi. Konuşmasında MHP'ye de sert eleştiriler yönelten Ekinci, "Bu hü- kümetin bir parçası olan MHP, Apo'yia gekti,Apo'yiagidfyor.Koltuğunayapışro Sayın Ecevit'in koltuk değneği otap Apo dosyasmı Başbakanhk kasasında sakta- yacaksnuz, sonra Kayseri yayialannda Türkive'ye mesaj göndereceksiniz. HaDc bunun hesabmı soracakur Sayın Bahçe- K" görüşünü dile gerirdi. AKP'nin Afganistan özleminde oldu- ğunu ve ülkeyi, Afganistan'ın da gerisi- ne götüreceğini savunan Ekinci, YTP'yi eleştirirken de u Demokratik düzen için- de, masketi balo oynanmaktadır.'Değiş- tün, yenilikçiyim'diye5yüdırmflletekan kusturaniar, bugün yeni olabifirier mi? Obmazlar" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Şener ise Ekinci'nin sözleri- ni M binşin flara" olarak niteleyerek tepki gösterdi. Şener, "Saym Hasan Ekinci'nin ifitdek^BaranaşamayacağmıTBMM'ye giremeyeceğini gören DYP'nin telaşını yansrtmaktadır. Bu sözlerin cevabmı mfl- letmnzsandıktaverecektir'' diye konuştu. AB paketini eleştiren Bahçeli 'Cumhuriyetin temel dengeleriyle oynandı' dedi Yenî azııılıklanıı yolu açdıyorEMİNE KAPLAN RECEPBULUT KAYSERİ / ERCtYES - MHP Genel Başkanı ve Başba- kan Yardımcısı Devlef Bahçeti, AB uyum paketiyle yeni azın- lıklaryaratmanın yolunun açıl- dığını, Türidye Curnhuriyeti 'nin temel dengeleriyle oynandığı- nı savunarak siyasi partilerin "teslimiyet batakhğuıa" saplan- dığını söyledi. "Dününadildü- zencüerinin. bugünün banl dii- zencileri olduğunu" ileri süren Bahçeli, MHP'yı suçlayanla- nn Abdullah Öcalan ı kurtar- mak için Meclis'te sıraya girdik- lerini ıfade etti. Erken seçim karan ve AB pa- ketinin Meclis'ten geçmesının ardından düzenlenen 13. Erci- yes Zafer Kurultayı, MHP'nin gövde gösterisine dönüştü. 5 bin 600 çadınn kurulduğu Te- kir Yaylası'ndaki kurultaya yak- laşık 250 bin kişi katıldı. Partililer alana yoğun güven- lik önlemleri alhnda alınırken alanın girişindeki denehmlerde 58 tabanca ve 4 pompalı tüfe- ğe el konuldu. MHP'ye bağlı Sağlık, Bayındırlık, Karayolla- n, Tanm ve Ulaştırma bakan- lıklan ile belediyelerin araç-ge- reç ve tüm personel olanaldan seferber edilirken bakanlıkla- ra ait binek ve hizmet araçlan- nin "sij-ah plakalan" gizlen- meksizin Erciyes'e gönderil- mesi dikkat çekti. Bakanhklar- da ve belediyelerde çalışan per- sonelin de 10 gün öncesinden organizasyonda görevlendiril- diğı öğrenildi. Kayseri Şeker Fabrikası 'na bağlı Pansu da Te- kir Yaylası'nda hem çadır kur- durdu hem de ücretsiz su dağıt- tı. Alana Bahçeli ve bozkurt posterlen asılırken şölende Ata- türk'ün Nutku kendi sesinden okundu ve 10. Yıl Marşı ile Gençliğe Hitap seslendırildi. Alanda "Rehber Kuran, he- def Turan", "Umudun Türkçe olsun, diişün, konuş, sev" yazı- lı nşörtlersahlırken Bahçeli'nin konuşması sırasında partililer sık sık "Devietin başına Deviet getecek" sloganlan attılar. Bahçeli, yaptığı konuşmada, özellikle iktidar ortaklan ve muhalefet parrilerini sert bi- çimde eleştirerek AB paketini değerlendirdi. Milli duyarlı- lıklannı kaybedenlerin gelece- ğin karanlık dehlizlerinde kay- bolmaya mahkürn olduklannı ıfade eden Bahçeli, AB konu- sunda gerçekleri göremeyenle- rın yapacaklan tek şeyin kolay- cılığa kaçmak ve AB üyeliği yann gerçekleşecekmiş gibi gösterip kendilerini kurtancı ilan etmek olduğunu belirtti. sahte cennet Üyelik sürecinin akıl almaz vaatîerle sahte cennet yolculu- ğuna dönüştürüldüğünü savu- nan Bahçeli, şöyle konuştu: "Terörist başını kurtannak için Meclistebirbimie yanşan- lar, Kıbns'ta Türk mUİeti aley- hinde yaşanan gelişmeleri hafı- fe alanlar, bu ülke>e hiük degii kötülük yapnuşlardır. Herkes akhnı başına aunak zorunda- seçim karan ve AB paketinin MecKs'ten geçmesinin ardından düzenlenen 13. • Erciyes Zafer Kurultayı, MHP'nin gövde gösterisine dönüştü. (Fotoğraf: AA) dır. Meclis'te düşüncesizce aû- lan adımlarla ne yazık ki yeni azınnklaryaratmanm yohı açü- mış, Türkiye Cumhurneti'nin temel dengeleriyle ovnanmışür. Düne kadar MHP'ye teslimi- yetçi dh enler. ne acıdirkibugün teslimrvetçilik batakhğuıa sap- lanmışlar. kendi kazdıklan ku- yuya düşmüşlerdir. ne acıdir ki, caniyi kurtannak için Meclis'te sıraya gÛTnişlerdir." Bahçeli, konuşmasını, "Bugün 4 Ağus- tos2002,4Kasmı 2002'de tekba- şınaiktidarolarak Erciyes'te de- ğii Ankara'da buluşuyoruz" sözleriyle tamamladı. DYP Genel Başkanı Çiller, yasalann hükümete rağmen çıkanldığını söyledi: AB, Öcalan yüzünden geciktiİstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, AB uyum yasala- nnın •'hükümete karşm" çıkanldığını belirterek yasalann, Abdullah Öcalan'ın idamı konusundaki tartışmalar yüzünden geç kaldığını ifade etti. Tansu Çiller, par- tisinin İstanbul 11 Merkezi'nde düzenle- diği basınla sohbet toplantısında erken seçimi ve AB uyum yasalannı değer- lendirdi. Çiller, 450'ye yakm oyla erken seçim karan aiınmasıru demokrasi açısından bir zafer olarak niteledi. Türkiye'nin AB uyum yasalannı çıkarma konusunda za- man kaybettiğinı ifade eden Çiller, ya- salann Abdullah Öcalan" ın ıdamına en- • Türkiye'nin AB uyum yasalannı çıkarma konusunda zaman kaybettiğini ifade eden DYP lideri Çiller, yasalann Abdullah Öcalan'ın idamına endekslendiğini söyledi. dekslendiğini söyledi. Çiller, Öcalan üzerine siyaset yapanlan da yadırgadık- lannı ifade ederek "Biz35vTkhrhepşıı- nu söykdik; 'gecikırsenız, yargı karan he- men o gün eğer uygulamaya konmazsa, endişe ederiz ki biz zaman gelir artık AB'ye girme zamanı geldiğinde, bu ya- pılamaz hale gelir \ e bız o zaman AB'yı seçeriz'.3.5yılgeçtikten sonra seçim,AB mi, Öcalan'ın geleceği mi noktasına ge- Kndi''dedi Çiller, bütün sıvıl toplum örgütleri, basının tüm unsurlan ve halkı seçim ya- salan konusunda Meclis'e "savfl baskı" yapmaya çağırarak Türkiye'nin istikrar aradığını söyledi. Bunun için özellikle se- çim ve siyasi partiler yasalannda yapıl- ması gereken değışikliklerin son derece önem kazandığını anlatan Çiller, yüzde 10 barajının indirilmemesi gerektiğini belirtti. Çiller, Türkiye'de istikrar sağla- nabilmesi için iki turlu seçim sisteminin kaçınılmaz hale geldiğini ifade ederek ba- sın ve sivil toplum örgütlerinin ısteme- si halinde bu konunun 48 saatte Meclis'te halledilebileceğini söyledi. Tansu Çiller, îş Güvencesi Yasa Tasa- nsı ile ilgili bir soru üzerine, hükümetin yapmadığı şeyleri devamlı şekilde mu- halefetin yapmak durumunda kaldığmı ve rejimin altüst olduğunu savundu. — Hükümetin buyasanın çıkması için söz vermesine karşın son güne kadar diren- diğini anımsatan Çiller, konunun Mec- lis'te ayn bir madde olarak ele alınma- sı halinde katkıda bulunabileceklerini söyledi. Çiller, seçim yasalanyla ilgili li- derlerin yaklaşımını da "ildyüzlü'' bul- duğunu belirterek bu yasalann AB kadar önemli olduğunu ifade etti. 50 ilde mitinglere katılacak Erbakan, AKP'ye karşijSPiçin meydanlaraçıkacak ANKARA(Cumhu- rryet Bürosu) -Kapatı- lan RP'nın yasakh lı- den Necmettin Erba- kan, Recep Tay>ip Er- doğan'ın AKP'sıne karşı SP mitingleriyle meydanlara çıkmaya hazırlanıyor. Altuıoluk'taki yaz- lığında SP genel baş- kan yardımcılanyla bır- likte partinin kampan- yasım hazırlayan Er- bakan'ın, seçim çalış- malanna katılmak üze- re bu hafta Ankara'ya döneceğı belirtildi. Er- bakan'ın seçim kam- panyası, AKP'nin "de- ğişim r ' söylemine kar- şı "MiIK Görüş'e dö- nüş" pohrikası üzen- ne oturuyor. Geçmişte partileri "Hak ve baûl olanlar" diye ayıran Milli Görüş kadrosu, bu kez kampanyalan- ru "IMFyandaslan ve SP" karşıthğına kuru- yor. Alınan bilgiye göre Erbakan, SP'li yöneti- cilere, bağımsız aday- lıkta karar kıldığı se- çim bölgesinin Konya olduğunu söyledi. Er- bakan'ın, "onurkonu- ğu" olarak SP miting- lenne de katılacağı ve genel başkan Recai Ku- tan'la halka seslenece- ği öğrenildi. Erbakan, bu amaçla yaklaşık 50 ildekı mitinglere katıl- mayı tasarhyor. Erba- kan hakkındaki 5 yıl- lık siyasetyasağı Şubat 2003'e kadar sürecek. Yasaklılider, 18Nisan seçimlerinden sonra Si- yasi Partiler Yasası'nın 95. maddesındeld de- ğışıkhğe dayanarak ba- ğımsız milletvekili ada- yı olabıleceğini savu- nuyor. YSK Başkanı lufan Alganın gazete- cılerin siyasi yasaklar- Ia ilgili sorulanna ver- dıği yanıt ise Erba- kan'ın millervekili ada- yı olamayacağı şeklin- de yorumlanmıştı. An- cak Algan, bu yanıtının 312. madde hükümlü- leriyle ilgili genel bir değerlendirme olduğu- nu söyledi. Erbakan'ın adaylık olasıhğım araş- tırmak için SP millet- velali ŞerefMalkoç'un YSK Başkanı ile gö- rüştüğü öğrenildi. Kurban kesimine Öcalan'ın kardeşleri ve HADEP tl Başkanı da kaüku. (Fotoğraf: AA) Öcalan hn aüesi Adana 'da kurban kesti ADANA (AA) - TBMM'de kabul edi- len AB Uyum Yasası Teklifi 'nin birinci mad- desüıde yer alan, savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışındaölüm ce- zasının kaldınlmasının ardından terör örgürü- nün elebaşı Abdullah Ocabn'ınyakınlan kur- ban kesti. Adana'nın Merkez llçe Yüreğir'e bağlı Ya- kapınar Beldesi'nde oturan Öcalan'ın abla- sı HavvaKesertarafın- dan kurban kestirildi. Kurban kesimine kar- deşi MehmetÖcalan'ın yanı sıra HADEP Ada- na II Başkanı Osman Fatih Şanh ile Keser' in komşulan katıldı. HADEP Adana II Başkanı Şanlı, burada yaptığı açıklamada, TBMM'de, Türkiye'de ihn'yaç olan ve toplum- sal banşa katkı yapan tarihi birkarar alındîğı- nı söyledi. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ise idamın kalkmasının Türkiye'nin geleceği ve demokratikleşme açı- sından gerekli olduğu- nu belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog