Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

£5 AĞUSTOS 2O02 PAZARTEŞİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Üniversite adaylarına uyarı OSS tercih formlan için son hafta SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk AMCARA (AA) - Öğ- renci Seçme Sınavı (ÖSS) tercih formlannı teslim sü- resi. 9 Agustos 2002 Cu- m a •zünü sona eriyor. 2002-ÖSS de 105 veüs- ttinde puan alan 1 milyon 34 bin 750 adayın yükse- köğrctıın prograrnlannı ter- citı işiemlen sürüyor. Ter- cüb formunu. 2002-ÖSS 'ye girjp 105 \eya daha fazla puan alaniardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayan- lar, 2002-ÖSS 'ye giren ve aynı zamanda sınavsız ge- çiş hakkma sahip olanlar ve sadece2002-raeslek yük- sekokullanna sınavsız ge- çiş içinbaşvuranlardoldu- rabilecek. Yüksekögretim prog- ramJan tercihini tamamJa- yan adaylar, yurtta barın- mak istiyortareaformunar- ka yuzündeki yurt başvu- ru fbrmunu da doldurabi- lecekJer. Adaylar, tercih formu ve yerleştirme üc- reti olarak Vakıflar Ban- kası, Iş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası şu- belerinden birine 9 milyon lira yatıracaklar. Adaylar, bankadan alacaklan de- kontunbirnüshasını ve ter- cih formunu, lise ve den- gi okul müdürlüklerine ve- ya ÖSYM sınav merkezi yöneticilikJerine teslim edecekJer. Adaylar, teslim sırasında da 1 milyon lira ücret verecekJer ve karşı- hğında makbuz alacaklar. Adaylann, bu makbuzu saklamalan gerekiyor. ÖSS tercih formJannın teslim süresi 9 Ağustos Cuma gü- nü mesai saati bitiminde sona erecek. Adaylar, tercih formu- nu mutlaka süresi içinde teslim edecelder. Adaylar tercih formlannı üıternet yoluyla da gönderebile- cekJer. Bu işlem için ÖSYM'nin osym.gov.tr in- ternet adresi kullanılacak. APO - KAYIP BAŞINA BİR GUN YATSAM, OTUZBİN ÇİZGİ, 82 YIL EDEFL Üniversite öğrencileri bekâret eşittir namus kavramınm doğru olmadığına inanıyor 'Bekâret'ebakış değişiyorANKARA (AA) - Ankara Üniver- sitesi (AÜ) ve ODTÜ öğrencileri ara- sında yapılan bir araştırma, "bekâ- ret" ile -namus" ilişkisinin değişme- ye başladığını ortaya koydu. AÜ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Sosyal Antropoloji Anabi- lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zaferb- bars'ın danışmanhğuıda gerçekleşti- rilen araştırma, Ankara Universitesi DTCF'den 100 ve ODTÜ Fen Edebı- yat Fakültesi'nden 54 son suııf öğ- rencisi üzerinde yapıldı. Buna göre, ODTÜ'lü kız ögrencilerin yüzde 96.3'ü "bekâret ve namus arasında iUşki obnadığun" belirtirken yüzde 3.7'si "kişi kendi iç huzuru için bekâ- retini korumabdır, bu da namustur" yorumunda bulundu. AÜ'deki kız öğrencilerin yüzde 70'i • Ankara'da 154 üniversite öğrencisiyle yapılan araştırma bekâret kavramına bakışın değiştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, ODTÜ'deki kız öğrencilerin yüzde 96.3'ü "bekâret ve namus arasında ilişki olmadığını" belirtirken yüzde 3.7'si "Kişi kendi iç huzuru için bekâretini korumalıdır, bu da namustur" yorumunda bulundu. "bekâretvenamus" kavramlanm bir- birinden ayınrken yüzde 16'sı "Be- kâret namus için gereken şartlardan biridir'', yüzde 8'i "Namus bekâreti konımaknr". yüzde 6'sı da "Bekâret namustur" anlayışına sahip. "Bekâret ve namus arasmdaki fliş- k f erkek öğrencılere soruiduğunda ise şöyle bir tablo ortaya çıkt: "ODTÜ'de yüzde 74.1: Bu kavramlar arasında bjçbir flişki yoktur. Yüzde 7.4: Bekâ- ret namus için gerekli şarüardan biri- dir. Yüzde 7.4: Bekâret namusluluğun işaretidir. Yüzde 7.4: Bir kadmm na- musu bekâretidir. Yüzde3.7: Topium- da bekâretin bozulması, serbest ilişki demektir, bu yüzden bekâret namus- tur." AÜ'de yüzde 68: Bu kavramlar ara- sında bjçbir ilişki yoktur. Yüzde 24: Bekâret namusun göstergesidir. Yüz- de 4: Bu kavramlar arasındaki ilişki örflerle, geleneklerle açıklanabilir. Yüzde 2: Bekâret namus için gerekli şartlardan biridir. Yüzde 2: Bu iki kav- ram arasmdak) ilişki sadakattir." "Bekâreon evfiKğe saklanmasmın gereklüiğine"' ilişldn soru üzerine OD- TÜ'deki kız öğrencilerin yüzde 81.5'i bunun şart olmadığını belirtirken yüz- de 3.7'si "gerekJT, yüzde 14.8'i de "kesinlikle gerekK" yanıtuıı veriyor. AÜ'deki kız öğrencilerin ise yüzde 2'si "hiç gerekli değfl", yüzde 60'ı "ge- reki değfl", yüzde 6'sı "gerekB" ve yüz- de 30'u "kesinJildegerekti" yorumu- nu yapıyor. Aynı soru "Evleneceğiniz kran bakireolmasıgerekiyor mu" şek- liyle erkek öğrencilere soruJduğunda ODTÜ'dekılerin yüzde 33.3'ü «ke- sinliklegerekli'', yüzde 7.4'ü "gerek- K", yüzde 33.3 'ü "gerekK degH", yüz- de 26'sı "hiçgerekli degfl* karşıhğını veriyor. AÜ'dekilerin ise yüzde 50'si "kesinJikJe gerekfi", yüzde 2'si "ge- rekfi", yüzde 48 'i de "gereksiz" oldu- ğuna inanıyor. Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer İlbars, araş- tırma sonuçlannı değerlendirirken kendisinin de aynı konu üzerinde 20 yıl önce bir çalışma yürüttüğünü be- lirterek DTCF'deki tüm son sınıf öğ- rencilerinin "bekâret" hakkındaki gö- rüşlerini incelediğini söyledi. Beri- van Vargün'ün gerçekleştirdiği son araşürmaile kendisinin20yıl önceger- çekleşrirdiği araştırmanuı sonuçlan arasında büyük farkJıIıkJar bulundu- ğunu kaydeden Prof. Dr. tlbars, "Oza- man, hem kızhem erkek öğrencfler bu değere çok sahip çıJayoriardT dedi. Erdemîp'in bulufu ABD'de • CHICAGO (AA) - Sürtünme katsayısını sıfıra indiren karbon atom kaplama buluşuyla dünya çapuıda ün yapan Türk bilim adamı Dr. Ali Erdemir'in bu buluşu, Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafindan gemiler ve denizaltılarda kullanılmak üzere ele aluıdı. Amerikan Deniz Kuvvetleri taranndan yapılan açıkJamaya göre, silah kımdakJanndan kapı menteşelerine ve denizaltılardaki hareket eden tüm aksamJara kadar yüzlerce aynnhda Erdemir'in buluşunun kullanılması konusu ele alınacak. Sd baskınları sürüyor • SAKARYA / GAZİA1YTEP (AA) - Gaziantep ve Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev e ışyerini su bastı, trafilc önemli ölçüde aksadı. Gariantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Çatalsu köyünde yıldınm çarpması sonucu Ayfer Altın (30) öldü, yanlanan Zeliha Aslangün (25) Devlet Hastanesi'nde tedıvi altına alındı. Sakarya'da ise yıldınm düşmesi sorucu kentte 7 bölgede yangın çıktı. YangınJarda henangi bir can kaybı ve yaralama meydana gelnezken maddi hasar oluştu. 2tazkardeş boğuldıı • stanbul Haber Servisi - Küçükçekmece'de, sernlemek için baraj gölüne giren 2 kız kardeş boğıldu. Eski Şamlar köyü yakınındaki Sazlıdere Baaıı'nda meydana gelen olayda, aileleriyle birlürte pikıİk yapan Çiğdem Erkut (23) ile evli ablası Yasmin Aslan (25), serinlemek amacıyla suya girdi. lyi aizme bilmedikleri öğrenilen iki kız kardeş, bir sür sonra yaknılarınm bakışlan arasmda sulara gönûldü. Sefaköy itfaiye ekiplerinin gölde yaptıklan çaljmalar sonucu Çiğdem Erkut ve Yasemin Asıııın cesetleri baraj gölünden çıkarıldı. İUyan turiste kapkaç • iönbul Haber Servisi - Fatih Karagümrük'teki fCaje Müzesi'ni kafileyle birlikte gezen Italyan tırrt Daniella Galli (39), gezinri bitiminde kafile ototsünün bulunduğu Kariye Caddesi'ne doğru yünken yanına yaldaşan ve plakası alınamayan otdıibilin ön koltuğundaki bir kişinin, çantasını k:ol»dan çekmesi sonucu bir süre yerde süriUdenerek yaılmdı. Galü'nin bu"aktığı çantayı alan kapkaççılar sejzla olay yerinden kaçhlar. Kol ve bacaklannda îiyldar oluşan Daniella Galli, Haseki Eğitim ve \j-.tnna Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi. Mcür eroini ortaya çıkardı • DtRNE (AA) - Adı açıklanmayan bir TIR önisü, 38 LU 747 plakalı TIR ile Adana'dan -Cieliği kurusoğanlan, Macaristan'a götürmek ^zeüpıkule Sınır Kapısı'na geldi. TIR surücüsü, L^alde'den çıkış yapacağı sn-ada, taşıdığı yükten Sjeenip gümrük muhafaza memurlanndan, arama ^rulannı istedi. Yapılan aramada, TIR'ın "zula" Ealadlandınlan bölümlerinde, 56 kilo 726 gram r~û ;le geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlahldı. Mafyı taranndan zorla genelevlerde ya dastriptiz kıüüplerinde çahşnnlan kadulann ötüm korkusu nedeniyte konusmamalan Bûieşnuş IVIiDetfer görevHleri ve yerelpotisin efini kohura bağnyor. Kosova'da uyuşturucu ve kadın ticaretini yöneten mafya giderek güçleniyor Modern dünyanın seks köleleriÇevfriServisi-Kosova'yaher yıl Doğu Avrupa ve Asya'dan Sırp ve Bulgar tacirlerce Italya veya Ahnanya'da iyi bir i§ ve maaş vaadiyle kandınlan 200 bin kadın getiriliyor. Kucağma atıldıklan Arnavut mafyasımn kadın simsarlanna bırakılan ve ülkeye getirildik- ten sonra pasaportianna el ko- nulan kadınJar ya bir genelevde ya da bir striptiz kulubünde ça- lışmak zorunda bırakılıyorlar. Kazandıklan paranın büyük bö- lümünü sûnsarlara vermek zo- runda kalan kadınlann fiyatla- -n 1000 ila 2000 dolar arasmda değişiyör. Genelde tercih ediJenler Mol- davyah kadınlar. Çünkü hem dahagüzeller hem de ülkelerin- de neredeyse açlık sınınnda ya- şadıklan için kandınlmalan çok daha kolay. Ülkede kadın tica- retinin yanı sıra uyuşturucu tra- fiğini de yöneten mafya, Sırp- lara karşı savaşmış Kosova Öz- gürlük Ordusu'yla (K.L.A.)ya- km bağlantılan nedeniyle, Ko- sova'da özellikJe savaş sonra- sında daha da güçlenmiş du- rumda. 1998 Şubat ve Mart aylann- den fazlasını da ülke sınırlannın dışına kaçmak zorunda bırak- mıştı. Nihayet 1999'da Sırp gü- cü NATO birliklerince kmldıy- sa da olan olmuş özellikle genç Arnavut kitlenin büyük bir kıs- mı Priştine ve diğer bölgelerin sokakJannda mafyanın himaye- sine girmişti biJe. • îş vaadiyle kandınlarak fuhuşa sürukJenen ve sayılan yılda 200 bini bulan Doğu A\Tupa kadınlannın ticaretini elinde tutan mafyanın bu sektördeki geliri yılda 7 ile 12 milyon dolar arasında değişiyör. da binJerce göçmeni Kosova'nm Drenica bölgesine süren ve kı- sa sürede etnik bir temizliğe gi- rişen Sırplar, NATO kuvvetleri bir yıl sonra ülkeye geldiklerin- de arkalarmda W binden fazla ölü Arnavut bırakmış, 800 bin- Mafyanın suf kadın ticaretin- den elde ettiği gelir yılda 7 ila 12 milyon dolar arasmda deği- şiyör. Parayı, dolayısıyla da gü- cü elinde bulunduruyor. Rüşve- tin yanı sıra yerel yasalardaki eksijk düzenlemeler ve kadınla- nn öldürühne korkusuyla ko- nuşmamalan nedeniyle ortak- laşa operasyonlar düzenleyen Birleşmiş Milletler ile yerel po- lis güçlerinin eli kolu bağlı. Bulgaristan yılda 10 bin ka- dını tacirlere knrban veriyor. Moldavya kadın nüfusunun or- talama üçte ikisi Kosova'da ça- hştınlıyor. Bu ülkeleri Roman- ya, Ukrayna ve Rusya takip edi- yor. Kosova'da halen her birin- de 20 kadının çalıştınldığı 100'den fazla genelev, sayısız striptiz kulubü bulunuyor. Bölgede gazetecilere hıçbır zorluk çıkanhiuyor. Sanki hep- si orada olup bitenin daha da duyulmasını istiyor. DuyuJma- sını ve daha etkili bir kamuoyu gücü ve baskısının oluşrurul- masmı... (VanityFair'dençeviren Gam- ze Akdemir) AYDENLANMA EMRE KONGAR Üçüncü MilHyetçj Cephe Geliyor Aslında olası seçim sonuçlan üzerindeki bu ya- zıyı biraz daha ilerde, seçimlere daha yakın bir ta- rihte yazmak istiyordum. Fakat değerli dostum Ali Sirmen geçen cuma gürtkü köşe yazısında, bana gönderme yaparak, seçim sonuçlan açısından Üçüncü Milliyetçi Cep- he tehlikesine işaret edince, artık bu konudakı dü- şüncelerimi siz okurlarımla paylaşmayı daha faz- la geciktirmek istemedim. Ama daha önce Ali Sirmen'in, Cumhuriyet'te- kitartışmalanmızdadilegetirdiğim birolasılığı, ya- zısında, adımı anarak belirtmiş olmasına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz, hem akademik çevrelerde hem de yazılı ve görsel basında insanlar, ilk kez başkasından da duymuş olsalar, benimsedikleri dü- şüncelerı, kaynak belırtmeden kendi fikirieri diye yazar ve söylerler. Oysa gerek akademik nezaket ve ahlak, gerek- se basın ahlakı ve nezaketi, başkasının ortaya at- tığı bir göruşten söz ederken, onu ortaya atanın adını anmayı gerektirir. Tabii "genelahlakyozlaşması"medya ile birfik- te akademik çevreleri de egemenliğine aldığı için artık kimse böyle inceliklere dikkat etmiyor. Doğrusu ben de, adımın anılmasından çok dü- şüncelerimin tartışılmasına önem verdiğim için, kendi ürettiğim kavramlar açısından yıllardır işin bu yönüne hiç dikkat etmiyordum. Sevgili okurianm, biz Cumhurfyet'te genellikle, Nadir Nadi'den miras kalan ve şimdi llhan Sel- çuk'un oturduğu odada sık s/k biraraya gelir, Tür- kiye'nin genel dunjmu ile güncel olaylar hakkında degerlendirme ve tartışmalar yapanz. Işte önümüzdekı seçimlerin, sonuç olarak, bü- yük biro/asılıkfa Üçüncü Milliyetçi Cephe'yi gün- deme getireceğıni böyle bir toplantıda söylemiş- tim. Sevgili Ali Sirmen'in bu olasılığa dikkat çeker- ken, benim adımı anması, bu bilimsel nezaketi ve duyarlılığı beni hem çok şaşırttı hem de (onun adı- na) çok sevındirdi. Demek yazarlar ve hocalar arasında hâlâ ahlak ve nezaket kurallanna dikkat eden böyle dino- zorlar var. (Ali Sirmen aynı zamanda Galatasa- ray Üniversitesi'nde hocalık yapmaktadır.) Evet şimdi gelelim esas konuya: Bütün seçim araştırmalan Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nı birinci sırada gös- teriyor. Bu partinin, birinci olmasa bile, seçimlerde önem- li oranda oy alacağı anlaşılıyor. Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi, Avru- pa Birliği ve Türkiye'nin gündemindeki temel so- runlar açısından, öteki partilerin üzerinde uzlaşmış göründükleri genel çözüm önerilerine aykın bir muhalefet sergiliyor. Türkiye'deki Avrupa Birliği karşıtlannın oranı yüz- de 20-30 bile olsa, bu oylann tek adresi olarak, or- taya MHP çıkıyor. Bugünkü oy oranlan açısından yüzde yirmiyi ya- kalayan bir partinin birinci parti olma olasılığı da- hi var. Demek ki AKP ile MHP birinci ve ikinci parti bi- le olabilirler. Bunlara, birde DYP veANAP'tan, baraj^aşacak birorta sağ partiyi eklediniz mi, alın size Üçüncü Milliyetçi Cephe hükümeti. Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe hükümetle- rinin Türkiye'yi 12 Eylul darbesıne götüren karga- şa sürecindeki önemli rollerinı düşünürseniz, orta sağla desteklenen bir "şeriatçı-ırkçı-milliyetçi" sentezi simgeleyen Üçüncü Milliyetçi Cephe ola- sıhğının ne kadar korkutucu olduğunu derhal gö- rürsünüz. Bu oluşumu engelleyebilecek olan tek süreç kendilerini solda ya da merkezde gören, "demok- ratik", "sol" ve "liberal" eğilimleri ağır basan par- tilerin bir araya gelmesidir. Yani bir Üçüncü Milliyetçi Cephe felaketinin ön- lenmesı, ancak Ecevrt, Baykal, Cem, Derviş, Ba- yar, Tantan, Karayalçın, Inönü gibi politikacıla- rın bir araya gelerek ortak bir hareket oluşturma- lanyla olanaklı kılınabilir. Bugüne dek, değil bir araya gelmek, amip gibi bölünmeleri yetmiyormuş gibi, birbirlerinin önünü kesmek uğruna büyük kentierin yönetimlerini din- ci görüşleri ağır basan politikacılara amnağan eden bu liderierin bir bölümü, işaret ettiğim tehli- keye karşı birfeşir mi? Yoksa zamkla yapıştıklan oligarşik koltuklannı yi- tirme korkusuyla, bugüne kadar yaptıklan gibi, kendi çıkarlannı Türkiye'nin çıkarlannın önünde görmeye devam mı ederier? Tarih kendisinden ders almayanlan bağışlamı- yoıi ekongara cumhuriyet.com.tr. MPİ'den yeni sans oyunu w On Numara' yarın başhyor ANKARA (AA)-Mil- li Piyango Idaresi'nin (MPI) yeni şans oyunu "On Numara" yann başhyor. On-üne sayısal oyun olan On Numara, bu ta- rihten itibaren, sayısal oyun bayiîerinde buJu- nan oyun terminallerin- den oynahlmaya başla- nacak. Kolon ücreti 150 bin lira olarak belirle- nen oyunda, hiçbir nu- marayı doğru tahmin edemeyenlerin de içinde bulunduğu 6 grup ikra- miye dağıtılacak. On Numara adı veri- len oyunda, oyunkupon- lannm üzerinde her bir kolonda 1 'den 80'e ka- dar numara yer alırken çeküişle belirlenecek 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğ- ru tahmin edenlerile hiç- bir numarayı doğru tah- min edemeyenler ikra- mıyeye hak kazanacak- lar. Istenilen sayıda ko- lonla oyuna katıhnanın mümkün olduğu oyun için iştirakçiler, her bir kolonda 10 adet numa- ra işaretleyecek. Çoklu çekiliş işaretle- mek suretiyle aynı nu- maralar 2,3 ve 4 çekiliş için de oynanabiJdiği gi- bi. sen-seç ile de oyuna katılmak mümkün. On Numara oyununun çe- kilişleri,TRT/lkanalın- dan her pazartesi günü canh yayın ile yapılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog