Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına ÎLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeru: İbrahim Yıldız " • Yazıışlen Müdürleri: Satim Alpaslan - Necnü Çelik # Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu • Haber Meıkezi Müdünı Hakan Kara Istıhbarat Cengiz \ ıldırım 0 Ekonomı Öz- lem \ üzak # Kultıır Eeemen Berköz 0 Spor Abdülkadirt ücelmantf Makaleler Sami Ka- raören 9 Duzehme Abdutlah ^ azıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlerı Meh- met Faraç • A\ rupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kuaılu: Hhan Selçuk (Ba^- kan). Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinç. Hikmet Çetin- ka\a, Şükran Soner, tbrahim Yıİdız. Orhan Bursalı. Vlusta- fa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTemsılciM Mustafa Balba> Ataturt Bul\ an No 125. Kat4. Bakanlıklar-\nkara Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027•tzmırTembilcısı SerdarKınk. H Zı>aBl\.l352S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418745 #-\danaTemsilciii Çetin V iğcnoğlu. tnonu Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11, Faks. 363 12 15 \luessese Muduru Erol Erkut • «.oordınator \hmet Korulsan • Mu- hasebe Bülenc \ e n e r 0 [dare Hüse>in Gürer 0 Satı5 Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şli. • Genel Mudur Gülbuı Erduran#Koorduıatör Reha Işıtman # Gend MdıluA rd Se>da Çoban 9 Fınanaman Müdurii Çetin Erduran Tel 0212 514 0"? 5^ - M.-S460-61 Faks 0212 513 846' Yayunb>aır. YenıGun Haber Ajansı Basın ve\awncıht. \ îj Baslı: Sabah \ avmulık \ Ş Türkocagı Cad 39 41 C agalojlu "54314 ktanbııl PK 246 - Sırkeu '4435 Utarbul Tel (0212ı 512 05 05 (20 hal> Faks <0212l513 85y? 5AĞUSTOS2002 Imsak: 4 11 Guneş: 5.56 Öğle. 13.17 lkındı 17.09 Akşam: 20.25 Yatsı: 22.02 Balık yerine tarihi çapa • AVŞA(AA)- Balıkesir'e bağh Avşa Adasfnda, balıkçılann ağına balık yerine 400 kilo ağırlığındaki tarihi çapa takıldı. Avşalı bahkçı Ertuğrul Tuğrul, "Rahman" adlı teknesi\le çıktığı av sırasında ağına takılan 400 kilo agırlığındakı çapayı adaya getırdi. Avşalılar ve adada tatil yapanlann ılgisini çeken çapa, balıkçı Tuğrul tarafindan Avşa Belediyesi'ne hıbe edildi. Tarihi çapa, Belediye Başkanı Cenap Yasakçı'nın talimatıyla denizden çıkanlan çeşitli eserlerin sergilendıği Avşa Açık Hava Müzesi'ne yerleştirildi. 4 metreHk bisiklet yaptı • GAZİANTEP(AA)- Gaziantep'te mucıt bisiklet tamircisi Habeş Gelmez, ayakta kullanılan motosikJet ıle 4 metrelık bisiklet yaptı Magazalar ve ftıarlar ıçin reklam amaçlı 4 metre yüksekliğinde bisiklet yaptığını anlatan Gelmez, "Bu bisikJetten şu ana kadar 8 tane yaptım ve 100'er mılyon liradan sattım" diye konuştu. Bisıklete motor takıp. moto-bisiklet yaptığını bildiren Gelmez, "Moto- bisikletim yoğun ilgi görûyor" dedi. Daskyleion'a Iranlı ziyaretçi • BANDIRMA(AA)- ABD'dekı Soudavar Vakfı üyesı Fatema Farmanfamaian, Bahkesir'in Bandırma tlçesi'ne bağh Eğrili köyündekı Hisartepe mevkıinde bulunan ve arkeolojik kazı çalışmalannın sürdürüldüğü Daskyleion antik kentini ziyaret etti. Pers, Frig ve Helenistik döneme ait kahntılann bulunduğu höyüğü ziyaret ederek kazı çahşmalannı yürüten arkeologlardan bilgi alan Fatema Farmanfamaian, Anadolu'da Pers uygarlığıyla ilgili kazı yapılmasının kendilerini heyecanlandırdığmı söyledi. Emekli rahibe 25 yıl hapis • HOUSTON(AA)- ABD'de 72 yaşında emekli bir rahip, iki çocuğa cinsel tacizde bulunmak suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptınldı. Bir çocuğa ağır cinsel tacizde bulunmaktan 25 yıl, başka bir çocuğu taciz etmekten de 20 yıl hapis cezasına çarptınlan emekli rahip Cohelia Jones, mahkemede önce suçlu olduğunu kabul etmiş, ancak daha sonra "masum" olduğunu, kendisıni suçlayanlann "'yalan söylediğini" ileri sürmüştü. Emekli rahip iki cezasını birlikte çekecek. önsiyete göre kapı tokmagı... • KARABÜK(AA)- Karabük"ün Safranbolu ilçesindeki tarihi evlerin kapılanna iki adet çakılan ve çıkardıklan sese göre gelenlerin cinsiyerini belli eden kapı tokmaklannın benzerlerini yapan demir ustalannın ürünleri, modern evlenn vazgeçihnez aksesuan ohTia yolunda gelışme kaydediyor. Evlerin dış kapılanna iki adet çakılan bu tokmaklardan kalın ses çıkartanı ve sağ tarafta bulunanı erkek, diğer taraftaki ince ses çıkartanını ise kadınlar çalıyor. Az bulunan kuş türlerini barındıran bölgenin 1. derece SİT alanı ilan edilmesi isteniyor Cennetiçinbinlerceimza• tzmir Kuş Cenneti'nin 1. Derece Sit Alanı kapsamına alınması için imza toplanıyor. Aynca binlerce kuş türünü barındıran SazlıgöTün DSl'ce tatlı su göletine dönüştürülmesine de tepki gösterildi. İZMtR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu>- tzmir Kuş Cenneti'nin do- ğal StT statüsünün 1. dereceye çıkanhnası için başlatılan imza kampanyasına binlerce kişi ka- tıldı. Ege Kuş Gözlem Toplulu- ğu ve Çevre Mühendisleri Oda- sı tzmir Şubesi'nin hazırladığı ra- porda da, kuş cennetinin denize bağlantısını sağlayacak kanal açma projesinden vazgeçihnesi istendi. tmzaya açılan ve Koruma Ge- nel Müdürlüğü'ne gönderilen tzmir Kuş Cenneti'nin korun- ması istemlı metinde, sözkonu- su 2. derece StT alanınm mah- muzlu kızkuşu ve uzunbacak başta olmak üzere pek çok su kuşu için önemli bir yaşam ala- nı olduğu belirtilerek şu görüş- lere yer verildi: "Uhıslararasısözteşmeleriede korumakyükümlülüğünü taşıdı- ğmuzbunadircanhlanntaııir'de- ki yaşamlannı devam ettirebil- meleri için, söz konusu İkinci De- rece SİT AJanı'nın Birinci Dere- ce StT Alanı kapsamına alınma- sı gerektiğine ûıanıy orum." Öte yandan Ege Kuş Gözlem Topluluğu da yaptığı basın açık- lamasında, deltamn en az bo- zulmuş doğal tatlı su ekosiste- mine sahip alanlardan biri olan Gediz Deltası'mn kuzeyindekı Sazlıgöl'ün 22 kuş türünün üre- mesine olanak sağladığı vurgu- landı. Açıklamada, Kültür Bakanlı- ğı'nca 1. derece StT alanı içıne alınan Sazhgöl'de üreyen 8 kuş türünün koruma altında olması gerektiğine dikkat çekilerek Ege- Koop ve DSÎ'nin burayı tatlı su göletine dönüştürüp çevresını rekreasyon alanı haline getir- mek ıstemesıne tepkı gösterildi. Koruma altındaki Sazlıgöl'de bu projelerin gerçekleşmesi du- rumunda doğal yaşamın yok o- lacağının vıırgulandığı açıkla- mada, şöyle denıldi: tt Kuş Gözlem Topluluğu ola- rak Ege Koop ve DSİ'yi Sazhgöl veçe>resindeki doğalyaşamıyok edecek projeler jerine alandaki doğal yaşamı koruyacak, gelişti- recek projeler üretmeye çağjn- voruz." Eşcinsellerin 'Gurur Festivali' STOCKHOLM - tsveç'ın başkentı Stockhohn'de yaklaşık 30 bın eşcınsel ve travestınin katılımıyla 5. kez yapılan "Gurur FestivaJi" önceki gün yapılan görkemli yürüyüşle sona erdi. Kent merkezını boydan boya geçen yürüyüşe escinsel polisler de ünıformalı olarak katıldı. Dalgıçlardan itfaiyecilere kadar pek çok işkolundan escinsel de yürüyüşte hazır bulundu. Çocuklan escinsel olan bazı aileler de yürüyüşe katılarak çocuklanna destek verdi. Parlamentoda yer alan partilerden Hınstiyan Demokratlar dışmda bütün partiler de yürüyüşe temsilci gönderdı. Eşcınsel olduğunu açıklayan tek milletvekilini bünyesinde bulunduran Sol Parti'yı ise genel başkan Gudrun Sch\man temsil etti. îktidardaki Sosyal Demokratlar'dan da Göçmen Bakanı Mona Sahun, kortejde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Festival çarşamba Stockholm'ün güneyindeki Tanto Parkı'nda başlamıştı. Tanınmış sanatçılann konser verdiği etkinlikler kapsamında çeşitli konularda tartışmalar düzenlendı. Tartışmalarda bu yıl, "InterseksüeUerin Haklan'' konusu ışlendi. "Interseksüel" sözcüğüyle, kadmhkla erkeklık arasında geçiş durumunda olan kışiler kastediliyor. Tahta ve köreltilmiş silahlann kullanıldığı dövüşc. izleyenler de kışkırtıcı söylcmleriv le katıldı. tzleyicfler, Roma döneminin ölümle başa baş mücadelesine tanık oldu. (AA) Gladyatörier İzmir'de aovuştu İZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- "Uluslararası 16. tzmir Festivah", Roma döneminin ölüme kafa tutan gladyatör dövüşlennin bırebır canlandınldığı özel bir gösteriyle sona erdi. Izmirli sanatseverler bu yıl da Fıliz Eczacıbaşı Sarper'in başkanlığındaki tzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfi'nın (tKSEV) gerçekleştırdığı. u Efes Gladyatörleri Gösterisi- Öğleden Sonra ÖlünT gostensıni izleme olanağı buldu. Antik Doğu Yunan'ın Roma etkısıne gırmesınden sonra Asya eyaletınin başkenti olarak adlandınlan Efes Stadyumu arenasuıda düzenlenen gladyatör dÖNÜşlennın canlandınldığı göstenye ilgı, dığer etkınliklere oranla azdı. Almanya'nın Elsendorf kentınde, geleneksel gladyatör eğıtimı alan "Familia Gladia Comicinis" (Pullı Cornicınıs Ailesı Gladyatörlen) adlı topluluğun sundugu gösteride. seyircilere dövüş öncelennde kullanılan sılahlar, teknıkler ve gladyatörier hakkında tngilizce ve Türkçe açıklamalarda bulunuldu. Marmara Adası açıklanndaki sualtı kazısı Bizans'ın geçmişine ışık tutacak EMpteld tarih açığa çıkıyor BİSİKLETÇİLER AYASOFYA'DA ^Japon bisikletçilerin "Çin-İtalya Ipek Yohı 20 Yü Projesi" çerçevesinde Kapadokya'dan başla\an turlan Ayasofya Meydanı'nda dün sona erdi. 35 Japon bisikletçi, 27 Temmuz'da Kapadokya'dan hareket etmişti. (Fotoğraf: AA) Kapadokya 9 yı Japonlar tanıtacak NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Japonya'da özellikle kültürel içerikli programlarla tamnan "TBS" kanalı, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerinde belgesel fıkn çekimî yapıyor. TBS kanâlF^ kültür programı yönetmenlerinden Eısuke Kono, yaptığı açıklamada, Sony firması sponsorluğunda bir süreden beri UNESCO tarafindan kültür mirası olarak açıklanan merkezlere yönelik tamtım filmlen hazırladıklanm kaydetti. Bu yıl Hattuşaş, Kapadokya ve Truva'da belgesel çekim yapacaklarmı ve çalışmalannın eylül ayına kadar süreceğiniifade eden Kono, çektikleri belgesellerin ekim veya kasraı aylannda yayurdanacağını söyledi. Kapadokya'daki çekimler 12 Ağustos tarihinde sona erecek. Su altı kazısı Bizans ve İtalyan taıihini incelcycn tarihçüer ve arkeologlar tarafından * yakından izlenhor. BANDIRMA (AA) - Balıkesır'e bağlı Marmara Adası açıklannda 13. yüzyılda batan bir gemide, Bizans tarihi açısından son derece önemli sualtı kazısı yapılıyor. Bizans ve ttalyan taıihini inceleyen tarihçüer ve arkeologlar tarafuıdan yakından takip edilen sualtı kazısından u Bizans İmparatorluğu'nun, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz ticareti hâkimiyetini İtahan kolonilerine kapOrdığı için za\Tfladığı" tezini test edecek önemli sonuçlar çıkması bekleniyor. tstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojısi Programı Öğretim Uyesı Prof. Dr. Nergis Günsenin başkanlığındaki ekip tarafindan, Marmara Adası Çamaltı Burnu'nda 5 yıldff sürdürülen çahşmalarda, 40 metre derinlikte bulunan batıktan bugüne kadar 300 civannda amfora (seramik şarap kabı) ile çeşitli gemi aksamı çıkanldı. Şarap taşıdığı belirlenen batıkta, bilgisayar kullanılarak yapılan belirlemelere göre 600'ü aşkın amforanın bulunduğu tahmin edilıyor. Kazı başkanı Prof. Dr Nergis Günsenın, batığın, 13. yüzyıldan kalan ve kazı yapılan ilk ve tek batık olması nedeniyle büyük önem taşıdığını belırtti. Kazı sonuçlaruun tüm dünyadaki tanhçıler ve arkeologlar tarafindan da dikkatle ızlendiğini kaydeden Prof. Dr. Günsenin, bugüne kadar elde edilen verilenn, batığın Bizans gemisı olduğu düşüncesini güçlendirdiğinı anlattı. Tarihçiler arasında, "Ortaçağda İtah an kolonilerinin, Bizans İmparatorluğu üzerinde, özellikle deniz ticareti yönünden ezici bir üstünlüğü olduğu, Bizans'ın da bu yüzden zayüladığı T ' yönünde yaygın kanının olduğunu anlatan Prof. Dr Günsenin, batığın menşeinin belirlenmesinin, Bizans ve îtalyan kolonilerı arasındakı ilişkiyi aydmlatması açısından büyük önem taşıdığını bildırdı. Prof. Dr. Nergis Günsenin başkanlığında, Türkiye'nin çeşitli ünıversitelerinden 25 kişilik ekip tarafindan gerçekleştirilen sualtı kazısı. 15 Eylül tarihine kadar sürdürülecek. Khapta, astronotun avakkabılarmm hastalık riskme karşı uzayda bıraküdığı belirtiliyor. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi Armstrong'un ayakkabılan uzayı dolaşıyor ANKAR\ (AA) - Ay'a ilk ayak basan astronot Nefl Armstrong'un "insanhk için büyük adım" attığı ayakkabılannın uzayda dolaştığını biliyor muydunuz? Birbirinden şık kıyafetler içindeki Avrupa sosyetesinin kadın-erkek aynı model ayakkabılarla dolaştığını hayal edebiliyor musunuz? Cenazelerde yas rengi olarak bilinen siyahın, "hayaledere" karşı bir önlem olarak kullanılmış olabileceği hiç aklınıza gelir miydi? Bütün bu 'lüzumsuz amaflgmç"bilgileri, Tamer Korugan'ın yazdığı ve Aykın Yayınlan'ndan piyasaya çıkan "Lüzumsuz Bi^iler Ansiklopedisi' 1 nın ikinci cildinde bulabilırsınız. Kitaba göre Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un ayakkabılan, dönüş yolculuğunda herhangı bir hastalık veya bilinmeyen bir kirlenme tehlikesıne önlem olarak dünyaya getirilmedi ve uzaya bırakıldı. Armstrong'un ayakkabılan, o gün bu gündür uzayda dolaşıp duruyor. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi, ayakkabının günümüzde kullanılan şeklıne gelene kadar hangi aşamalardan geçtığıni de gözler önüne seriyor. Buna göre, günümüzdeki anlamı ve şekli itibanyla ayakkabının ilk olarak sandalet şeklinde sıcak iklimli ülkelerde ortaya çıktığı sanıhyor. Öte yandan 18. yüzyıla kadar Avrupa'da kadın v e erkekler aynı tür ayakkabılan giyıyordu. 19. yüzyıla kadar ise tüm dünyada sağ ve sol farkı olmadan "her iki ayak için eş ayakkabdar" kullanıhyordu. Batı kültüründe görülen "cenazede siyah giymek'* ise hayalet korkusundan kalma bir gelenek. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi'ne göre binlerce yıl önce cenaze töreninde bulunanlar, gömülecek ölünün hayaletinin orada bulunanlardan birinin bedenıne girmek isteyeceğine inanıyorlardı ve hayaletten saklanmak için \iicutlanni sıyaha boyuyorlardı. Zamanla bu âdet, siyah gıysi olarak devam etti ve günümüze kadar geldi. Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi'nde, bugüne kadar yeryüzünden ne kadar insanın gelip geçtığine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bilim adamlan, bu sayının 60 mılyar ıle 110 mılyar arasında olduğunu tahmin ediyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog