Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA. CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2002 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus@cumhuriyet.com.tr AÇI MUMTAZ SOYSAL Kare As' ve Sol BİRLEŞME,yıllardırdillerden düşmeyen bir söz. Özelliklesolda. Dünyada da böyledir, Tür- kiye'de de. Yalnız Sovyetler Birliği'nin dağılışıy- la ortaya çıkan bir çözülüşün tepkisi değil bu, daha önce de sardı. Hatta başlangıçtan beri. ikin- ci Dünya Savaşı s-onrasının bölünüşü bile ge- nellikle sanıldĞı kadar basit çizgili değildi. Do- ğuda Moskova-Pekin kutuplaşması çevresinde, çoğu ÜçüncL Dünya'ya taşan zıtlaşmalar var- dı. Batı ise oncoojzuncu yüzyıldan gelen so( fark- lılıklann çeşitlemelerini yaşamaktaydı. öbürblo- ka yakınlık duyan Italyan ve Fransız komünist- lerini de içerircesine bir çeşitlilik. Ne gariptir ki o dönemlerde ortaya çıkan 'birleştirme' çaba- larının büyükçebir bölümüyeniayrışmalannda başlangıcıydı ve b u kopuşların ortaya çıkardığı parti adlannda birieşik' sıfatından geçilmezdi! N için böyle? Çünkü dinamik sol, insanı in- san yapai. birbirini aşarak devam eden ve edecek olan yeni özelliklerden güç alıp onlan da- ha ileriye götümeyi amaçlar. Yaşamda kalma içgüdüsü, hayvanlarla paylaştığımız bir içgüdü. Ama, insanoğlubununlayetindi mi? Insanlıkta- rihi, dinsel inançiaria başlayıp özgürtüğe, demok- rasiye varan dana yüce kavramlann kök salma tarihidir. Bu çizgide bencillik, kazanç hırsı gibi birbakıma 'ilkel' saıyılabilecek dürtülerden yurt- severlik, dayamşma, eşitlik kavramlanna doğ- ru geüşmenin en ileri noktası, ekonomik ve sos- yal sistem değışiklikleriyle insan doğasını değiş- tirmeyi, 'daha iyi' bir insan yaratmayı amaçla- mak değil midır? Sol, gerçek anlamını o 'irade- cilik'le bulur. Bölünmeler de orada başlar. Son haftalann Türkiyesi'nde beliren 'birleş- tiriciler'in en tuhaf özelliği de bu noktada: Karayalçın, 'Özkan-Cem', Derviş dörtlüsü, Türk insanının doğasını 'iyiyedoğru' değil de ters yönde değiştiren ekonomik ve sosyal po- litikaların hep ya ortağı, ya uygulayıcısı, ya sus- kun seyircisi ya d a ithaiatçısı olmuş. 'Karşı- devrimci' 1950 politikalannın uzantılanyla bir- iki yıllık iktidar uğruna diz dize ortaklığın 'sol' kavramına sığan bir yanı var mıdır? 'Sol' eti- ketii partinin 'irtibat zabrtliği'ni yaparak Özal ka- lıntılannın felsefesini yıllarca uygulattınp sonra solu birleştirici 'kare as'a girmek olur mu? Bu uygulamalar sürerken uslu uslu oturarak AB da- yatmaları için isyan saati gelince ayaklanmak hangi 'sol' etikte yazılıdır? IMF ve Dünya Ban- kası reçeteleriyle ülke yönetmeye soyunup ar- dından 'liberalsol' gibi acayip bir bayrakla bir- leştiriciliğe kalkmanın anlamı nedir? Kısacası, böyle birleştiriciliklerden sola ve ülkeye ne ha- yır gelir? Din-Doğabilim-Toplumbilim (*) BAŞSAĞLI 9 Eylül Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Fidaner'iHüray kaybettik. Can dostumuz, güzel insanı uğurlarken üzüntümüzü ailesiyle paylaşıyoruz. 03.08.2002 KAYA ve EREN Aileleri HüsnüA.GÖKSEL V e insan doğanın varhğuu aynmsa- dıbirgün. Veken- disinin doganın içinde, doğanın bir parçası olduğunun aynmına vardı. Kim bilir, kaç milyon yıl- lar geçmesi gerekmişti, insan beyninin bunu görecek, düşü- necek noktaya gelmesi için... Doğanın ve kendisinin varlı- ğının aynmına, bilincine vann- ca düşündü yine insan: Eğer bir şey varsa onu yapan biri, birile- ri de olmalıydı. Sırtına giydiği postu, avladığı hayvanın pos- tundan yapan kendisi değil miy- di? Kuşlan görmüştü, bir ağaç dalına yuva yapıyorlardı. Evet, bir şey varsa onu yapan biri, bi- rileri de olmalıydı. Kimdi, bu doğayı, doğanın bir parçası ola- rak kendini, insanı da yapan bi- ri ya da birileri? Yıldınm düştü ormana bir gün. Orman yanıyordu. Ateşi gördü. Yanına yaklaşılamayan ateşi, aievleri... Göriinmeyen biri var- dı demek ki, çok güçlü biri. Kız- dığı için göndermişti yıldınmı ormana. Korktu, çok güçlü biri olmalıydı bu. Onun da kendisi gibi insan olduğunu sanıyordu. Fakat bildiği, gördüğü insanla- nn üstünde bir insan, ölçüsüz güçte bir insan... O da insan gi- bi sever, kızar, cezalandınrdı. Ve insan YüdınmTanns'nı ya- rattı. Ve firtına çıktı bir gün, ağaç- lan kökünden söken bir firtına. Bunu da yapan biri olmalıydı elbet. Ve Fırüna Tanna'nı ya- rattı insan beyni. Ve başka tan- nlan... Güneşi gördü. Alev ren- gindeydi, sıcaktı. Bu da ateşti de- mek. O da bir tannydı. Ve insan GüneşTannsTru yarattı. Böyle- ce çok tannh din ortaya çıktı. İnsan muhtaçtı tannlara çünkü. Doğayla, doğanın gücüyle tek başına başa çıkamayacağının aynmındaydı. Tannsuu, (annlannı yaraür- ken yabancılaşb kendine insan. Yarattığı "YüceVarhk" ımgesi- nin kulu oldu. Secdeye kapan- dı önünde. Güçsüzlüğünü gös- teriyor, tannsını memnun etmek yollannı anyordu. Sığınıyordu ona, yalvanyor, kurbanlar kesi- yordu, hatta kendi çocuklannı bi- le... Merak ediyordu: Nedir bun- lar? Neden oluyor? Beyin ge- liştikçe merak artıyor, doğayı keşfetmek dürtüsü güçleniyor- du. Bu dürtü, doğabilimin çıkış noktası ve itici gücü oldu. Me- rak, bilimi; korku, tannlan, di- ni yaratmıştı. Din ve biüm, bir- Kkte doğdular asnnda, doğar doğmaz da ayrdddar, bir daha da birleşmedikr. Dinin temeli inanç, bilimin temeli kuşku'ydu çünkü. OnJan birleştirmeye ça- lışmak, bilimde din, dinde bi- lim aramak, bilimi dinle, dini bi- limle öğrenmeye, doğanın giz- lerini çözmeye çahşırken gör- kemli gücü karşısında şaşkın, ezik, saygılıydı. Doğanın o gör- kemli gücünden yararlanabilir miydi acaba? Evet yararlanma- lıydı. Yararlanabilirdi, yarar- lanmalıydı da. Ateşten örne- ğin. Uğraştı, didindi ve kendi- sâıin ateşyakabihiKsi için efli bin yd geçmesi gerekti. Bu elli bin yıl sonunda doğa ile doğa bilim- lerinin bir çocuğu oldu. Adını "Teknik" koydular. »Teknik" doğanın gücünü doğaya karşı kullanmaktır. Yukandaki satırlarda birçok sözcükler geçti. Zaman örne- ğin. Zaman var mı doğada? Ha- yır yok. Ne var? Sadece mad- de ve enerji. Ve durmayan bir hareket... Atomaltı parçacıklar- dan galaksilere kadar durma- yan, duramayan ama hep bir düzen içinde sürüp giden hare- ket. Peki bilim diye bir şey var mı doğada? Hayır o da yok. Din var mı? Hayır o da yok. Doğa- da teknik var mı? Yok elbet. Bütün bunlar ve birçok başka- lan hep evrimini sürdüren, hâ- lâ da süregelen, insan beyninin ürünleri, doğayı anlamak, doğa- nın gücünden yararlanmak için, kımbilir belki de sadece öğren- mek dürtüsü ile yanıp tutuşan insan beyninin ürünleri, bilim- sel yürüyüşte insan beyninin yol ağızlanna koyduğu kilo- metre taşlan. Tophım'a el aüş~. tnsan, başka birçok hayvan- lar gibi yalnız değil, başka in- sanlarla bir arada yaşıyordu. tn- san beyni toplum'a el attı bu kez. Tophım düzenini araşnrma- ya, düzeltmeye. Ve toplum bi- limleri doğdu. Doğa bilimleri var olanın, in- sanın varoluşundan önce var olmuş olanın, öğrenilmeye, bi- linmeye çabşılmasıdır. Toplum bilimleri ise insan beyninin ûrû- nû, insan yapısı'dır. Doğa bilimleri evTenin her yerinde, her noktasuıda her za- man geçerlidir. Deney yapılır- sa aynı sonucu verir. Toplum bilimleri ise, şu küçük dünya- mızda toplumdan topluma de- ğişriği gibi, değişik zaman di- limlerinde de değişiktir. Hukuk örneğin. Hukuk bir toplum bi- limidir. Avrupa'da ortaçağ hu- kuku ile bugünkü hukuk aynı mı? Bugünkü Avrupa Hukuku ile bugünkü Irak, bugünkü Suudi Arabistan Hukuku aynı mı? Oy- sa Avrupa'da ortaçağdaki yer çekimi neyse, bugünkü yer çe- kimi de o. Ya da bugün Avru- pa'da yer çekimi ne ise, Irak'ta- ki yer çekimi de aynı. Doğa bilimJerinde deney ya- pılabilir. Ve aynı koşullarda ya- pılan deneylerde aynı sonuçlar alınır. Toplum bilimlerinde ise deney yapılamaz. Doğa bilim- lerinde yapılan deneyin toplum bilimlerinde yapılmaması onun eksiğidir. Toplum bilimlerinde bir Gahleo, bir Pastetır yoktur. Doğa bilimlerinde gelecek, bilinebilir. Güneş tutulmasının, örneğin hangi ayın, hangi gü- nü, saati ve dakikası ile dünya- nın nerelerinde olabileceği ay- larca önceden bilinebilir. Top- lum bilimlerinde ise böyle bir kestirim yapılamaz. Tarih bir toplum bilimidir. Geçmişin, geçmiş olaylann in- celenmesidir. Tarih, sanıldığı gibi bir yineleme midir? Hayır. Tarihten ders alınır mı? Hayır. Çünkü zaman ve kişiler, o top- lumu oluşturan kişiler, kısaca- sı toplum değişmiştir. Başka bir toplum, başka bir zaman için- dedir artık. Yani koşullar de- ğişmiştir. Bu nedenle de tarih sa- dece geçmişin incelenmesi, yo- rumu olarak kalır. Geleceğin tarihi yazılamaz. Çünkü hiçbir zaman aynı koşullar sağlana- maz. Geçmişin koşullan, gele- ceğe uygulanamaz çünkü. Hit- ler gelecek beş yüz yıluı tari- hini yazmak iddiası ile fldnci Dünya Savaşı'nı başlatmıştı. Cephede ve geride, asker ve si- vil 50 milyon insan öldü o sa- vaşta. Şimdi toplum bilimlerin biraz daha derinlerine inelim. Toplumun yapı öğeleri bireyler- dir, yani tek tek insan. Nedir, kimdir insan? însan şu küçük dünyamızda yaşayan milyon- larca, belki de milyarlarca çe- şit canhdan biri. Varlığuun bi- lincine varan bir canlı. Bu in- san denilen canlı bilinmezse toplum bilimlerine doğru bir yorum getirilemez. Tophımsal olaylann yorumu için önce in- sanı bilmek gerekir. Her canlı, bu arada insan, bir- çok organdan her organ da bin- lerce, milyonlarca, milyarlarca hücreden oluşur. Her hücre ken- di başına, bir canlıdır. Kendine özgü metabolizması, davranış- lan, işlevleri vardır. Her canlı, konumuz insan ol- duğuna göre her insan, içinde bir ölüm çekirdeği ile dünyaya, yaşama gelir. Bu çekirdek bü- yür, büyür, büyür... tnsan öldü- ğünde, onu olusturan, onun için- deki, her biri ayn bir canlı olan binlerce, milyonlarca, milyarlar- ca hücre de ölür. Fakat, evet, fakat... tnsan içinde özel bir grup canlı vardır ki, insan öl- mezden az ya da çok zaman ön- ce onu terk edip başka bir can- lı içinde yaşamını sürdürür. Kimdir, nedir bu canlı? tn- san ölmeden önce aynhp baş- ka bir canlı içinde ölümsüzlü- ğe koşan bu canlı nedir? "Gen" onun adı. Annenin ve babanın genleri yan yana gelip çocukta yeni bir "gen mozaiğT oluştu- rurlar. Bireyin yaşamını düzen- leyecek, kişiliğini belirleyecek olan işte bu gen mozaiğidir. Yü- zü, sesi, boyuposu, davranışla- n, tepkileri, hep bu gen moza- iğine bağlıdır. Eğitim olmayanı getirmez, olanı geliştirir ancak. Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar da ınsan yüzü vardır. Nasıl birbi- rinin aynı insan yüzü yoksa, bir- birinin aynı iki gen mozaiği de yoktur. Başka bir deyimle her insan tektir. Ve hiç kimse ken- dinden başka biri olamaz. Ve hiç kimse de kendinden başka biri olmaya zorlanamaz. Insan ve insan gibi tüm canlılann ya- şamdaki görevi "gen taşıyıcıb- gı-dır. Gen mozaiğindeki kişisel özelliklerin belirginleşmesin- de ya da "uyur" kalmasında, beslenme, iklim, çevre faktör- lerinin rolü vardır. Sağlık so- runlan da var olan kimi yetenek- leri geçici de olsa işlevsiz bıra- kabilir. Waterlo'da Napolyon'un ye- nilgisinı harp tarihçileri kendi açılanndan, karşı tarafa yardım gelmesine ve benzeri nedenle- re bağlayabilirler. Waterlo'da Napolyon'un mide ülseri san- cılan ve hemoroidi olduğu hiç akıllara gelmez. Politika da bir toplum bilimi- dir. Tarih için, hukuk için söy- lenenler politika için de geçer- lidir. Kişileri eleştirirken onun gen mozaiğinin değişmeyece- ğini, değiştirilemeyeceğini bil- mek gerekir. Toplum bilimcilerin, yazarla- nn, politikacılann temel biyo- loji eğitimi almalan onlara top- lumsaJ olaylan doğabilimin şaş- maz terazisinde tartmak olana- ğı sağlar, onlan her gün saçma sapan şeyleryazmak, saçma sa- pan konuşmalar yapmak zahme- tinden korur. (*) Buyazı, KarlR. Popper 'in "ThepovetyofHistorirism*, Tho- masKuhn'un "The Stricture of Scientific Revolutions", E.H. Carr 'ın "Tarih Nedir? " başlık- lıyapıtlanndan yararlamlarak yazıldı. Yazarolarak benimkat- kım sadece bazı ekleme veyo- rumlardan ibarettir. JEOPOLtTİK Bilimsel Araştımıalar Dergisi tKbJCÎSAYISIÇIKTl Batıda Kapitalızm, Hıristiyanlık ve Ulusallık Örtû^nesi Prof. Dr. Er'ol MANİSALI Tüıkiye'nin Avîasya AJtematifi Prof Dr. AmlÇEÇEN 11 Eylül Sonrasmda Onadoğu ve Irak Prof Dr. Osnun MetİD Öztfirk Tûrkiye-lCıbns-AB llişkilen ve Kıbns Sorununun Muhtemel Çözümû (El Tuğ. Dr. Haül ŞİMŞEK 21 yj-'ın Başlannda Tûrkıye Ve Ota .^iya'nın Yeni Jeopolitik Konumu Dr Mehmet ATAY '"Çeşıt Çeşit Enerji Kervankr"run Geçecegı Yeni Bir "tpek Yolu" Olarak Türtdye Prof. Dr Tolgı YAR.MAN 1921 Tûrkiye-So\'yeı Rusya DosJhık ve Kardeşlik Andlajmasının Çağdaş Tûrk Dış Polıtikasındaki Onemi Y. Doç. Dr Mesot Hakkı CAŞIN Ermenıstan Dıasporası Ve Tûrkıye-Ermenistan llişkilen Doç. Dr Musufa MITLUER Güney Ban Asya'da Jeopolitik Rekabet Doç. Dr. Emin GÜRSES Soğuk Savaş Sonrasında Tûrkiye'nin Coğrafi Konumu Neler Bıldiriyor? AB Boyutuna Nasıl Yansıyor? Doç Dr t Ya^ar HACISALİHOĞLlî Küreselleşme ya da Yeni Sömûrü Düzeni Etkisi Alhnda Av Celal ÜLGEN Küresel Jeopolitik Durum \'e Rusya Değerlendiraıesi Doç.Dr .t.YaşarONAY Jeopolitiğin, Jeostratejinin, Jeokültûriin Ve Joekonomuıın Önerru \'e Jeopolitik Tezler (E) Kur. Alb. Nevzat DENK Miili Istihbaratta "Gizlilik Teorisi"-Amerikan Merkezı Istıhbaral Teşkilatı (ClA)nın Kuruluş Felsefesı Dr Mehmet ATAY IkİDCİ Dûnya Savası'nda Tûrkiyede Gizli Faaliyetler Emrullah TEKİN Yeni NATO Oyesi DoŞu AvTupa Olkelerinın Dünya Silah Piyasasındalu Yerleıi Borak ÇI>AR Türkiye'nİB Stratejik Fırsatlar Penceresi Paul Michatl V\THBEY-Şule KILIÇARSLAN JEOPOLİTtK DERGlSİNE ABOVE OLABİLİRSİNİZ Abonelık ı Yıllık. 4 Sayıı: lö.OOO.OOO.-TL. Banka Hesap numaralan Türkiye lş Bankası 1084 Laleli-tstanbul Şubesi Hesap No: 172617 Yapı Kredı Bankası 0234-5 Laleli-lstanbul Şubesi Hesap No: 1000580-1 ÇANTAY KİTABE\1 BüyûkreşıtpasaCad. No: 44C 344^0-Lalelı-Istanbul Tel: (0212) 5137968-5227445-5269045 Faks: 10212) 5285851 Editör e-posta: hacısllihoğtu(g suptroolİDe.coın KADINLARA DAİR ORAL ÇALIŞLAR Oral Çalışlar "bir erkek olarak, kadın konusunun en çok erkekleri ilgiiendirdiğinı" düşünerek kaleme aldığı kadın üzerine yazıları için 'Bu yazılar benim kadınlara daır düşüncelerimi ve gündelik olaylar karşısındakı tepkilerimi ilade ediyor." Çıt*çe?B« Sot No:» C^lojhı/ist Tel: (0 212) 512 94 67 F«: (0 212) 520 8212 TC BABAESKİ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMEiNKUL AÇK ARTTIRJMA İLANI Dosya No: 2002 928 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti, adedi. evsafi: 1- Babaeski ilçesi Yenimahalle Köyü, Arpalı mevkii. 145 parse] sayılı taşmmaz tamamı 5180 m2 miktannda kepir tanm arazisi vasfında olup bir dönümünün değeri 300.000.000 TL.'den. tamamının değeri: 1.554.000.000 TL'dir. Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 09.15-09.25 arasında- dır. 2- Babaeski ilçesi Yenimahalle Köyü, Dikilitaş mevkii, 320 parsel sayılı taşınmazın tamamı 1400 m2 miktannda sulanabilir kumlu tanm arazisi vasfında olup bir dönümünün değeri 250.000.000 TL.'den, tamamının değeri: 3.500.000.000 TL.'dır Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 09.30-09.40 arasmdadır. 3- Babaeski ilçesi, Yenimahalle Köyü. Dikilitaş mevkii, 3678 parsel sayılı taşınmaz tamamı 11360 m2 miktannda sulanabilir verimli tanm arazisi vasfında olup bir dönümünün değen 300.000.000 TL'den, tamamının değeri: 3.408.000.000 TL.'dir. Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 09.45-09.55 arasmdadır. 4- Babaeski ilçesi. Yenimalhalle Köyü, Kavaklı hududu mevkii. 881 parsel sayılı taşmmaz tamamı 13875 m2 miktannda sulanabilir kepir tanm arazisi vasfında olup bir dönümünün değeri 400.000.000 TL'den, tamamının değeri: 5.550.000.000 TL.'dir. Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü sa- at: 10.00-10.10 arasmdadır 5- Babaeski ilçesi. Yenimahalle Köyü, Kurt Dere mevkii, 1077 parsel sayılı taşınmaz tamamı 500 m2 miktannda kepir tanm arazisi vasfında olup birdönümün değeri 300.000.000 TL.'den. tamanın değeri: 1.500.000.000 TL'dır Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 10.15- 10.25 arasındadu. 6- Babaeski ilçesi, Yenimahalle Köyü. Kurt Dere mevkii, 1363 parsel sayılı taşınmaz tamamı 5320 m2 miktannda kepir tanm arazisi vasfında olup bir dönümünün degeri 300.000.000 TL.'den, tamamının değeri: 1.596.000.000. TL.'dir. Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 10.30-10.40 ara- sındadır. 7- Babaeski ilçesi, Yenimahalle Köyü. Ova mevkii, 1625 parsel sayılı taşınmaz tamamı 6840 m2 miktannda sulanabilir taban arazisi vasfında olup bir dönümünün değen 400.000.000 TL.'den, tamamının değeri: 2.736.000.000 TL.'dir Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 10.45-10.55 arasm- dadır. 8- Babaeski ilçesi, Yenimahalle Köyü. Tülüce deresi mevkii, 1780 parsel sayılı taşınmaz tamamı 7260 m2 miktannda sulanabilir kumlu tanm ara- zisi vasfında olup bir dönümünün değeri 300.000.000 TL.'den, tamamının degeri: 2.178.000.000 TL.'dir Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 11.00-11.10 arasmdadır. 9- Babaeski ilçesi, Yenimahalle Köyü, Kurt Dere mevkii, 1108 parsel sayılı taşınmaz tamamı 20125 m2 miktannda kepir tanm arazisi vasfında olup bir dönümünün değen 300.000.000 TL.'den, tamamının değeri: 6.037.500.000 TL.'dır. Taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 11.15-11.25 arasmdadır. 10- Babaeski ilçesi. Gazi Osman Paşa Mahallesi, Istasyon Caddesi. 7 ada, 58 pafta, 14 parsel sayılı taşınmaz tamamı 589.05 m2 miktanndaki arsa üzerinde 3 katli kâgir apartman ve yer evi bulunmakta, kâgir apartmanın değeri 50.000.000.000 TL.-, yer evinin değeri 3.000.000.000 TL., arsanın değen 12.000.000.000 TL.'den taşınmazın toplam değeri 65.000.000.000 TL olarak bilirkişi tarafından tespit edilmiş olup taşınmazın 1. satışı 10.09.2002 günü saat: 11.30-11.40 arasmdadır. Satış şartlan: 1- Satış 10.09.2002 günü saat 09.15'ten 11.40'a kadar Babaeski lcra Müdürlüğü'ünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- len kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı ,-ıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 20.09.2002 günü aynı yer ve saatte ikınci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu mik- tar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın tahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösteriîen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki. arttırma bedelinin mahn tahmin edilen kıymetini % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakiann topla- mından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dûşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV ihale pulu, tellaliye, tapu harcınm 1/2'si ve teslım masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tapu harcınm 1/2'si satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belge- lerileon beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmamdıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayncıa temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir. 6- Sanşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002-928 sayılı dosya numarası ile müdürlüğûmüze başvurmalan ilan olunur. 16.07.2002 Not: tşbu satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğ için gönderilmiş olup, adreslerine tebligat yapılamaması halinde ve adresi tespit edilemeyenler için de. işbu ilan ilgililerine ilanen tebligat yerine kaim olmak üzere ilan ve ihtar olunur. 16.07.2002 (*) llgililer tabrine imfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 46702 UŞAK tZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMEN KULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Sayı: 2002/9 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi ve evsafi: 1. Uşak Küme Mah. Çiçek ve Taşlak Sokak köşesinde kâin 196 ada, 7 parsel sayılı 306 m2 miktarlı arsanın tamamı üzerinde zemin katı kahvehane ve iki dükkân üzerinde 2 kat otel bulunan kâgir üç katlı binadır, zemin katta Taşlak Sokak'ta otel girişi, giriş kapısı demir, yan tarafı bina köşesi önünde demir. camekân ve giriş kapısı bulunan Taşlak Sokak'ta otel girişi, giriş kapısı demir. yan tarafı bina köşesi önünde demir camekân ve giriş ka- pısı bulunan kahvehane. yan tarafta Çiçek Sokak üzerinde 3 adet dükkân giriş kapılan, zemin kat tabanlan mo- zaik, duvarlan sıvalı ve boyalı, ıslak hacimlerin tabanlan dökme mozaik. duvarlan 1/2 karofayans kaplamalı. 1. ve 2. katlar otel olarak kullanılmaktadır. Toplam 18 oda mevcuttur, oda ve antre tabanlan mozaik kaplamalı, ta- van beyaz kireç badana, duvarlar plastik badana ile boyalı, oda kapılan ahşaptan, pencereli demir doğramadan yapılmış ve boyalıdır, 3. kat ise çekme kat gibi terasın üzeri demir doğramalarla çatı yapılarak çatı üzeri ater- mitle örtülü, otelin çamaşır kurutma yeri olarak kullanılmakta. bodrum kat depo, kalorifer kazanı, kömürlük olarak kullanılmaktadır, binanın bulunduğu mahal belediye binasına yakın belediye işhanı karşısında, bulundu- ğu yerin yıllardır iş merkezi olması arsa değerini arttırmakta, 32-33 yıl önce yapıldiğı oteli kaloriferle ısıtıl- makta. imar planında bitişik nizamda 4 kata kadar müsadeli ticari alana isabet etmekte muhammen bedeli 242.522.748.000 TL.'dir. 2. Uşak Küme Mah. Çavdar Sokak'ta kâin tapunun 196 ada. 2 parselde bulunan 169 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilen bodrumlu biri zemin, üç normal kattan ibaret olan 4 katlı kâgir apartman binadır, bu bina- da bulunan kat irtifalanna göre 25 100 arsa paylı 1 no'lu bağımsız bölüm zemin kat. 25 100 arsa paylı 2 no'Iu bağımsız bölüm 1. kat, 25 100 arsa paylı 4 no'lu bağımsız bolüm 3. kat dairelerdir. Daireler bir L salon, 2 oda, mutfak, kiler, antre, banyo, VVC'den ibarettir, dairelerin salon ve oda tabanlan ahşap geçkili tahta, diğer bölüm- ler mozaik kaplı, mutfak tezgâhı anlı fayansla kaplı, altı ve üstü ahşap dolap, duvarlar sıvalı boyalı, kapı ve pencere doğramalan ahşap, 1 ve 3. kat 124 m2. zemin 110 m2. civannda, kaloriferli olan bina dış cephesi püs- kürtme sıva yapılarak boyanmış, çatı üzeri kiremitle örtülü 18 yıllık, binanın şehir merkezi yerinde olması her türlü belediye hizmetlerinden yararlanması imar planında bitişik nizamda 4 kata kadar müsadeli ticari alana isabet etmekte, I no'lu meskeni muhammen bedeli 23.080.875.000 TL.. 2 No'lu meskenin muhammen bedeli 25.211.850.000 TL., 4 no'lu meskenin muhammen bedeli 25.211.850.000 TL'dir. Satış şartlan: 1. Satış 16/09/2002 günü ve saat 10.00'dan 11.40'a kadar Uşak Adliyesi önünde açık artırma suretiyle yapıla- caktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranı taahhüdü baki kalmak şartıyla 26/09/2002 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edileme- mişse gayrimenkulün en çok artıranı taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösteriîen müddet sonunda en çok artırana ihale edelecektir. Şu kadar ki artırma bedelini mahn tahmin edilen kıymetini % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklannı toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dûşecektir 2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geç- memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, KDV bedeli tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bi- rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gaymrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde hak- lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2002/9 esas sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 23/07/ 2002 (*) llgililer tabirine irtifak haİdcı sahipleri de dahildir. Not: İşbu satış ilanı tüm paydaşlara da tebliğe çıkartılmış olup tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir. Basın: 47745
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog