Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

5A~ĞUSTC*2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Bilrr kurulunun çelişkileri F'rofesörrden oluşan "Bılım Kuruu"r<3i hazırlanan Iş Yasası tssarsınr "kazanılmış ışçı h&klaını tuyuk ölçude genye ç/töturdûğı" gerekçesıyle s-endı<alaın tepkısıyle karşılaştıŞnı duyurmuştuk B u kez ç<nel ırd elemelenn d ışınca, tsannın dığer yasalarla çelışmes Masılığı da eleştın konusu dnaya başladı Örneğın tasarı bırşçının sendıkal nederlerleışten çıkanlması halınde ış\erenın ışçıye en az 6 ay, en çok 1 yıllık ucretı tutannda tazmınat cdemesını ongoruyor Oysa, şu anda yürurlukte olan Sendıkalar Yasası, sendıkal nedenle ışen çıkarılan ışçıye "ûcretnin 1 yıllık tutanndan az olmamakızere" tazmınat odenmesırı ıçerıyor Tasarı bu halıyleçıka-sa, Iş Yasası ıle SendıkalarYasası bırbınyle çelışmış olacak öte yandan, tasarı bır ışyenndek; her bırtaşeronu "ayn bırışveren" sayıyor Soz gelırnı, iskenderun DemırÇelıf Fabrıkası'nda 40'a yakın taşenn şırket var Tasarı yasalaşırsa bunlann her bırı bırer "ışyerı" olarak, dolayısıyla sendıkalar 4-0 ayn yerde orgutlenmek, 40 ayn toplu ış sozleşmesı yapmak zorunda kalacak1 Uç ışçı konfederas/onunun yetkılennı devrettıkler ve çalışmalarını sessız sedssız ızledıklen "Bılım Kurulu", ış hukuku uzmanlarından oluşuyor ve "Bılım Kunılu"nun uzmanları gundeme gelen çelışkılen gormuyor Dıkkat çekıcı 1 ISIK KA\SÜ Seçime ne gerek? Seçımın yapılma nedenı bellıdır Se- çımlerde, ulkeyı yonetmeye aday sıyası partıler yanşır, kazananlar da ekonomıden tutun sosyal alana değın sorumlulukları- nı yenne getırmek uzere ıktıdara gelırter ya da muhalefette kalarak ıktıdardakılen denetlerler Temsılı demokrasılerde çark boyle doner Ya bu çark "sıyaset ekono- mıden elını eteğını çeksın" sloganının peşınde gıderek bozulmuşsa ne olacak? Kamu Yonetımı dergısı son sayısını buyuk olçude "Bağımsız Idarı Otonte- ler" konusuna ayırmış Dergıdekı lısteye bakılırsa son bırkaçyıldaonlarca "özerk kurul" oluşturulmuş "Bankacılık Duzen- lemeveDenetleme Kurulu EndustnBol- gelen Kurvlu, Enenı Pıyasası Duzenleme Kurulu, Kamu Ihale Kurulu, Radyo ve Televızyon Üst Kurulu, Şeker Pıyasası Kurvlu, Tanm Satış Kooperatıflen Bıriık- lennı Yenıden Yapılandırma Kurulu, Ta- rımda Yenıden Yapılandırma ve Destek- leme Kurulu, Telekomünıkasyon Kurulu, Transıt Boru Hatlan Kurulu, Turk Akre- dıtasyon Kurulu, Tutun, Tutün Mamulle- n ve Alkollu Içkıler Pıyasası Kumlu, Fon Bankalan Yonetım Kurulu, Insan Hakla- n Ust Kurulu, IntemetKurulu, Kamu Ban- kalan Ortak Yonetım Kunjlu, Konut Yuk- sek Kurulu, Yurtdışı Muteahhıtlık, Mu- hendıslık ve Mımariık Hızmetlen Koordı- nasyon Kumlu ' Kamu yonetımı uzmanı Gokhan Günaydın dergıdekı makalesın- de Bağımsız Idan Otonteler"\n ne anla- ma geldığını şoyle ozetlemış "Seyahat acentesı gıbı çalışarak uye- lennın tumunun dünya seyahatlen yap- tığı, butçeye malıyetlen bır katnlyonu aşan, ulkede bakanlıklan by-pass ede- rek çalışanlan açısından ıkılı, ışlevlenaçı- sından altematıfburokrasıyaratan bağım- sız ıdan otontelenn asıl ışlevı, sıyaset ıle ekonomıarasındakıbağıkopararak, tem- sılı demokrasının dolayımlı da olsa onem- lı bır etkıleyıcısı olan yurttaşı ekonomık sıstemden otelemek bır başka deyışle sosyal devletın tasfıyesı sürecını hızlan- dırarak kaynak transfennı emekten ser- mayeye ve çevreden merkeze doğnıyön- lendırmektır" Bu durumda, neredeyse hepsı bırbın- ne benzer hale gelen sıyası partılenn er- ken seçımde yarışmalan anlamsızlaşıyor Kım kazanırsa kazansın, ulkeyı, yurttaş de- netımınden kaçınlmış, pıyasanın yansıla- nna gore hareket eden "kurunar yone- tecek zaten AnkaaMarVakfr, ovguye de- ğer urunler yaratıyor Bunlar- dan bırı de Ayşıl Tükel Ya- vuz'un derledığı "Tanhlçınde Ankara" kıtabı. Bu yaprtı okur- ken ınsan ıster tstemez dun ıle bugun arasında gelgrtleryaşı- yor. Dıl ve Tanh-Coğrafya Fa- kultesı oğretım uyelerınden Doç Dr MusaÇadırcı'nınkı- taptakı yazısından anlıyoruz kı, Osmaniı donemındeAnka- ra Sancağı, "arpalık" olarak yuksek rutbelı devlet gorevlı- lenne venlırmış Onlar da bu "arpalığı" bır tur "taşeron" olan mutesel- lımlere (vergı toplayıcısı) dev- rederiermış Mutesellımler, da- Tarihten gelen gelenek ha çok kentı ekonomık yonden denetımlennde bellıbaşlı aıle- lerden seçılırmış Doç Çadırcı, "derebeyleş- me" öztemı ıçınde bulunan bu aılelerden ve mutesellımler- denorneklervermış "18.yûz- yılda Ankara yoresınde Mü- demszadeler ve Mımarzade- ler bırbırienyle mucadele et- mektedırter Müdemszadeler- den Ahmet, onceşehnn aya- nı olmuş, sonra mutesellımlı- ğe geçerek sancağı 6 ytl yö- netmıştı Bu görevlen sırastnda halk- tan topladığı vergılenzımme- tıne geçırerek hazıneye 320 kese para borçlanmıştı Bor- cunu ödemeyeceğı anlaşılın- ca onemlı bırkısmı affedılmış, sadece25 bın kuruş ödemek- le yetınmıştı " Mımarzadelerden Mehmet ŞaHrde, 1769-1774yıllan ara- sında mutesellımlık yapmış Halk kendınden yakınmaya başlayınca Mehmet Şakır hak- kındasoruşturmaaçılmış Bu- nun uzenne çevresıne topla- dığı eşkıyalarta ısyan edınce Kastamonu ya surgun edılen Mehmet Şakır ıçın araya gı- renler olmuş Sonuçta, Anka- ra'da kalmasına ızın çıkmış. 1800-1808 yıllan arastnda mu- tesellımlık yapan Mesut Ağa tse halka etmedığını bırakma- mış "Cenme"adıaltındahak- sız yere epey para toplayınca muhasebestnın yapılması ıçın emırgondenlmış 101 bın 305 kuruşluk hazıne gelınnı zım- metıne geçırdığı saptanmış, ama Mesut Ağa, Bozok mu- tasamfı Cebbarzade'nm ara- ya gırmesı uzenne affedılmış Başımızdakılerın yaptıklan- nın yanlanna kar kalması, geç- mışten gelen koklu bır gelene- ğımız herhalde ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI \ILMAZŞÎPAL 'İşçi Sagbğı ve İşyeri Hekinılîği' Anayasanın 56 maddesı "Sağhk hizmederi ve çevrenin ko- runmasma" aynlmıştır "Herkes, sağhkh ve dengeü bir çevrede yaşama hakkına sa- hiptir. Çevreyi getiştirmek, çe\Te sağbğııu korumak veçevre kirlen- mesini önlemek devletin ve vatandaşlarm ödevidir. Devlet, herkesin harvatuu, beden ve ruh sağhğı içinde sürdur- mesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artürarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağhk kurulus- lannı tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimJerdeki sağhk ve sosyal güveıüik kurumlanndan yararlanarak, onian denetleyerek ye- rinegetirir. Sağhk hizmetlerinin yaygın bir şeküde yerine getirilmesi için kanunla genel sağhk sigortası kurulabilir." Anayasanın bu maddesı de yıllardır yaşamageçınlmeyı bek- leyen anayasa maddelennden bındır tnsan sağlığının "ticari mal" gıbı gorulduğu ulkemızde, "in- sanvesağhğı" her geçen gun hızla değennı yıtırmektedır Ozel sağlık kurumlannın bır bolumu, "insan sağhğmT parasal gü- cu olanlann satm alabıldığı bır hızrnet olarak gormekte ve "sağhk borsası'' oluşturarak, ınsan sağlığını bır "hisse senedi" olarak değerlendırmektedır Çıkarsız hızrnet veren kamu ve ozel sağlık kuruluşlan, bazı kurum ve kışılenn kurumsal ve bıreysel çabalan ıle ayakta ka- labılmektedır Halk sağlığı ıle ılgılı "Umumi Hıfnssıha KanunıT (Gunu- muz Turkçesıyle Halk Sağhğuıı Koruma Yasası), 24 Nısan 1930tanhlıdır ResmıGazete'deyayımlandığıöMayıs 1930'dan bu yana geçen 72 yılı aşan surede hemen hemen değışıklığe uğramadan yürurlukte kalmıştır 1930 yılında yururluğe gıren ve 72 yılı aşan sureçte "çivibi- kçakümayan", 1593 sayılı Halk Sağlığını Koruma Yasası'nın 18 maddesı, bazı ışverenlere, ışyerlennde ışyen hekımı gorev- bndırme yukumluluğu getırmıştır "SürekH olarak en az elü ldşi çahştıran işyeri sahiplerini, işçi- ferinin sağhk durumlanna bakmak üzere bir ya da birden çok fcekimi işçilerinin sağhk kontrollerini sağlamak ve hasta olanla- n iyileştinnekle görevlendirmek zorundadır." Bu konuda, Istanbul Tabıp Odası Işçı Sağlığı ve îşyen He- lımlıfı Komısyonu'nca "Bir Halk Sağhğı Sorunu Olarak Işçi Sağlığı ve tşveri Hekimliği" uzenne yapılan araştırmalan ıçe- en bJraporhazırlanmıştır Tıtız bır çalışma urunu olan ve sağlam venlere dayalı bu ra- torda."İşyeri hekimi bulundurmak ne sağlar, ne kazandınr?" «orusunun yanıtı da venlmıştır "1) Işçi Sağhğı ve Iş GüvenHği mevzuatuun gerekleri yerine jeririlmiş olur. 2) İnsani ihtiyaç ve haklara savgıh bir çahşma ortanu için ça- la harcandıgı somut olarak gösterilmiş olur. 3) Kazave sık gorulen hastahklara bağhişgücu veişgünü ka- iplan nünimize edilmiş, tazminat, tedavive rehabih'tas}on ma- İyetkri kontrol edilmiş olur. 4) Çahşanlarasağlanan,kapsamh sağhk hizmetleriylesıkkar- ılaşıkn hastahklaryerinde,ayakta tedaviedilir.Koruyucusağ- ii hinnederi gereken ölçekte sağlanarak çahşanlarm motivas- onu -t iş memnunivetleri arfünhr, aidivet duygulan güçlendi- iür. % gücu verimHliği arttınhr. 5) Toplumsal sorumJulukgeregi verinegetiriürken şirketuna- nınîuçlendirUmesi sağlaıur. 6) Siğhkb-güvenh' bir iş-çahşma ortamı bir maKvet unsuru de- il' \vırırn sa>ılmaktadır. Bu harcamalann maİrvetAararühk çısııdan en verimli vaünmlardan biri oktuğu arük genel ka- ul gnnnektedir." Işynnde hekım bulundurmanın yararlan konusundakı go- ışle"; katılıyoruz Ayca gerek sağlık, gerekse başka konularda yapılacak ya- ılara. meslek odalannın katılımını sağlamanın ya da en azın- an gruşlenm ahnamn, yararlı olacağı goruşumuzü eklıyoruz Veon sozu, saygıyla andığımız Onursal Yargıtay tkıncı Bas- arıı ^fustafa Çenberci'ye bırakıyoruz "(_ çahşan insamn beden ve ruh tamhğuun korunması için arafl her önJem, gerektirdiği gider ve zahmet ne ohırsa obun, \eroin koruma önlemi ahna ödevi çevresine girer. İnsan var- &mıkutsalhğı,paravezahmetin çokyücesinde oluşu, buyönü ^terace açıklayacak niteliktedir." Deneme yanılma Seçımlerde AKP'nın şansını yuksek gorenler çoğunlukta Anadolu'da daha once dığer partılere oy verenler "Bu kez oyumuzAKP'ye" dıyortarmış "Nıye" dıye sorulunca da "Dı- ğerlennı denedık AKP hem de- nenmedı, hem de farklı " kar- şılığı gelıyormuş AKP Ekonomıden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ta- rafından yayımlanan TurkEko- nomısınde Başlıca Temel So- runlar ve Acıl Çozum ûnenle- n" krtapçığını açalım, okuyalım ve gorelım AKP farklı mıymış, değıl mıymış AKP'nın IMF'ye ılışkın goruşu şoyle "Türkıye'de şu anda kullanıl- makta olan IMF fonlan, Turkı- ye'nın 'ıflas' noktasına gelme- sını onlemektedır Bu fontann akışında meyda- na gelecek bır sapma Turkı- ye'yı 'borç odeyemez' duru- muna duşurecektır Bu neden- le, IMF fonlanna olan bağımlı- lık, ekonomıyı çok hassas bır dengede tutmaktadır " AKP, IMF'yı "kurtancı" ola- rak gormekle kalmıyor, onun ıs- temlenyle gerçekleşen uygula- maian da ovuyor "Türkıye'de IMF'nın talebıy- le yapılmakta olan ekonomık reformlann pek çoğu yıllardır gecıktınlmış ve ulkemız ıçın son derece önemlı olan reformlar- dır" IMF'nın ıpıyle kuyuya ındık, halımız meydanda Aynı ıpe sa- nlan AKP'nın neresını deneye- cekler, anlamak olası değıl KİM KtME DUM DUMA BEHİÇAK behıcak(a turk.net H A R B t SEMtH POROY semihporoy a yahoo.com BULLT BEBEK NLRAYÇiFTÇt bulutbebekın hotmail.com TARİHTE BUGÜN MLMTAZARIKAN 5 Ağustos FIL ADAM JOSBPH CAREYMERRICK.. 8U&UM, 'FIL AOAM" DlYE puuyAYA egLMiçrt s YAŞ/MA oeĞtu GAHATStZUĞt CLMAYAN Meft B6tf£r7üE£/Hr GOSTSHMEYB Tt KONUSU NAS7AUK, MGRjeıCtL'/N E&MeH ÖZ.ELUKLE DERlSI URLAÜLA VE SABKAN KIU- oerULMÜÇ, YÛZU TrtNtUMAZ HALS Ş, SAÇI SUYUMUÇ, KOL VE SACAKLAIZI', KALÇAS/ SON DEGeCe OEFOKMe OU4UŞTU.. U2.UH YILLAR "FIL AÛAM* c *~> AOIYLA S//SKL£e- DE TUTVLAAJ MSfOS/CK, 1886'OA,SOM 4 YfU- GEÇHSMEK U2££E YATTTĞı HASTPNEOE OLMU hashılığm ht Hash»lı§ı(Slef<mHasıs) ık ıfsıS/ ŞARKİKARAAĞAÇ ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİNDEN DosyaNo 2001/94 Davacı Nuray Çımen (karşı davalı) tarafından karşı davalı Huseyın Çımen aleyhme açılan boşanma davası nedenıyle mahke- memızde venlen ara karan gereğınce. dava dilekçesının ve duruşma gununun tum aramalara rağmen adresı tespıt edılemeyen davalı Nuray Çımen'e teblığıne karar venldığınden, Bütün aramalara rağmen adresı tespıt edılemeyen ve teblıgat yapılamayan dava dilekçesının ve duruşma gunu olan 03 10 2002 gunu saat 9 00'da duruşmada bızzat hazır bulunması veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesme, aksı halde yargılamaya devam olunarak karar venleceğı dava dılekçesı yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 47458 SAGNAK NtLGÜN CERRAHOĞLU Türkiye'ye'EvetAma...' Telefon eden edene Eş dost sureklı anyor Teb- nk edıyor ve Ankara'dan bu zamanlamayla çıkan re- formlan hayretle karşılıyofiar Fakat dostlardan bın reformlara değıl, "Meclıs'e" şaşmış "Benıçokşaşırttı" dedı "frapan veultramo- dem Bu goruntüyu hıç beklemıyordumi" "Arabeskmı buldun" dedım Guldu "Klasığınçok dışında" demekle yetındı Sokaktaki adam 'şaşkın' Ikı gundur ItalyanlarTVIerde sabah akşam TBMM'yı ızlıyor Pembe koftuklar, çıçekler, cam fanuslar ve kursude soz alan bıyıklı mılletvekıllen Bır tek kadın yok "AB reformlannı" onaylayan Meclıs'ten "Avnı- palı Eteyc/ye"yansıyangoaıntubu AlışılmışABpar- lamentolarından farklı hakıkaten Izleyıcıler yalnız "mazrufa" değıl, "zarfa" da bakıyor Meclıs goruntulennden sonra hemen her zaman Öcalan'ın Imralı duruşması ekranagelıyor Bu gorun- tulen de başortulu şehıt analan ve turbanlılar ızlıyor Hadı Meclıs'te kadın yok Ama sokaktaki kadın da ya geleneksel ya "tesetturtu" Kamera sonra cad- denın bınndeasılı bırbez afişe "zoom"yapıyor Uze- nnde "Turkıye'nın yen Avrupa 'dır*"yazıyor Bunu ter- cume edıyor habercı Ve asıl "mesajı" soylemedıkle- nyte venyor Arkadakı gonıntulerie "Reformlaraslın- dayuzeysel Bu afiş gıbı slogandan ıbaret Sızger- çeğe bakın Turkıye gerçeğı bu'" demeye getınyor Turkjye'nın "AB donemecım" destekleyen çekım- ler bunlardan ıbaret Turkıye'ye adım atmamış orta- lama Italyan tabıı şaşıyor "ölum cezasını kaldırsalar da Turklerhâlâ bızden çok uzak ve farklı " dıye du- şunuyor ıster ıstemez 'Vîzyon sırası AB'de' Bu "klışe bakış" otuz yıldır ttalya'da yaşayan Fer- zan Özpetek'ı de rahatsız etmış olmalı kı o da buna ısyan edıyor "// Messagero "ya dun verdığı demeç- te "7V'ye bakarken bu ımajlan nerden buluyohar dı- ye duşunuyorum" dıyor Özpetek "Turkıye'ye gıden tum arkadaşlanm 'uygar bır ulkeyle' karşılaştıklannı ve buna 'şaştıklannj' soyluyorlar Turkıye 'yı hep böy- te farklı, uzak, egzotık bır ülke olarak gostermek ar- tıkçokbanal Reformlar yuzeysel değıl Arkasında halk var Tunkıye'de tanıdığım hen\es ölum cezasına karşı Gelışmelersıyasete ılgıyı yenıden uyandırdı llen doğru buyukadım attı Turkıye Bu (Kürtçeye ılış- kın atılan adımlar da) bır uygahık jestı Ikı taraf ıçın de bır kardeşlık anı olarakyaşanmasını dılıyorum " "Sokaktaki Italyan" Türkıye'de olan bıtenı kavra- masa da sıyası elıt -hemen hemen ıstısnasız- bu re- formlan "tanhı donemeç" olarak goruyor Yalnız Tur- kıye değıl, bunun Avrupa ıçın de bır "tanhı done- meç" olduğunauyananlarıkıgrubaaynlıyor "Dınfar- kını"one çıkaranlar ya da "aşın sol onyargtlarta" ko- nuya yaklaşanlar bır "Eyvah Şımdı ne yapacağız?" telaşıyla "kontrpıyede kalıyor" Italyan komunıstlen- nın gazetesı "Manıfesto" buna en tıpık ornek "Av- rupalı Turktyeıdamsehpasınıkaldırdı", "Yenı Turkı- ye 'Avrupa gıbı' " turunden tımak ıçıne alınan "kına- yelı" başlıklar kullanıyor Sol entelektuellenn referan- sı gazete, reformlara "kuşkuyla" yaklaşıyor 'Püzen' destekliyor "Establıshment" -kurulu duzen- kanaat onderten ıse son derecede olumlu Dışışlen Bakan Yardımcısı Margherita Boniver orneğın, "Avrupa Turkıye'ye kapılannı artık ardına dek açmalı'" dıyor Kurulu du- zenın mabedı sayılan "Comere della Sera", en etkı- lı yazarianndan Sergıo Romano'nun yorumuyla Tur- kıye'ye açılımı destekliyor Muhafazakâr"// Tempo" gazetesı ıse "Turkıye Batı'yı seçtı" başlığının yanı sı- ra Avrupa Parfamenten üa Sartori ımzasıyla çıkan koşe yazısında "Turk ve Avrupa tanhı buluştu" yo- rumunu yapıyor Fakat en çarpıcı yorum "Avvenıre" gazetesınden gelıyor "Turkıye AB'de Işte Reformlar" manşetının altında gene "ö/r"den gosterdığı yorumunda "Anka- ra'nın curetıAvrupa'ya lyı gelır" başlığını kullanıyor Ve kısaca "Ankara'nın gosterdığı sıyası cesaret ve vızyon sırası şımdı Avrupa'da" dıyor llgınç olan şu "Gunun en önemlı haben" olarak konuyu ışleyen "Avvenıre"devnmcı bır cesaretle yaklaşıyor konuya Turkıye'nın "AB üyelığı" kılıseyı de bolmuş anlaşılan "Hınstryan kımlığını" one çıkaran kesımlere karşın, bır kesım de Turkıye'nın Avrupa seruvenını kılıse ıçın ra- dıkal Islama karşı guvence olarak goruyor B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN 1 2SOLDA.NS4Ğ*- 1/ Domatese, kuşburnunave çeşılı meyve- lere kırmızı rengını veren 4 organık bıle- şık 2/Vucut- takıAIDSvı- 6 rusunu sapta- maktakullanı- lan test Bır topluluğu oluşturan bıreylerden herbm 3/Kuçukya- püı bır kanguru cın- sı Rutbesız asker 4/ Ses Zambıa'nın başkentı 5/"Dağlar- - açar Veysel dert açar" (Âşık Veysel) 6/ Rıze-Erzurum ka- rayolunda bır dağ ve geçıt Başortusüola- rakkullanılanbırturıpeklıdokuma 7/Vurmalıbır çalgı Ayın yay şeklındekı gorunüşu 8/Çanakka- le Boğazı'nda, pek çok denız kazasının meydana geldığı burun Altından sopa gostenlır. 9/ Kü- ba'nın başkentı îskambılde bır kâğıt YUKARIDAıN AŞAĞIYA: 1/ Meyve şeken 21 Duyuru Hınt muzığıne oz- gu tellı bır çalgı 3/ Islandığı zaman kolayca bı- çımlendınlebılen yumuşak ve yağlı toprak Acem pınncıyle pışınlıp uzenne kuzu etı konularak ye^- nen pılav 4/özgun çızım, hanta, plan gıbı şeyle- nn fotoğraf teknığıyle çoğaltılması Eskı Mı- sır'daguneştannsı 5/Ayakkabı tşyen olarak kul- lanılanbuicaçkatlıyapı 6/Hınstıyan 7/Çıplakvu- cut resmı Bır pamuk cınsı 8/ Tav lada "bır" sa- yısı Antalya yoresıne ozgu, et ve pılavla yapı- lan bır yemek 9/ tstanbul'un Beyoğlu semtınde- kı unlu tanhı otel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog