Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

5AYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2002 PA2ARTEJ 16 TELEVİZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Gönah Bende mi 09.30 Star Dram | Teğmen olarak orduda göreve başlayan Ha- luk. eve döndügünde hasta olan babası ondan, taşlca bir erkeğe âşık olup lcaçan annesıni bulup, in- tkam almasım ister. Bir süre sonra, görevine dönen Haluk, savaşta Rus birJiklerine esir düşer. Burada kendisine daha önceden yardım ettiği pilot Boris ile karşılaşır. fki askerin kaderleri müthiş bir sırla ke- s.şmektedir. Yönetmen: Nevzat Pesen. Oyuncular: Türkân Şoray, Engin Çağlar (1969). %ksul 10.00 TRT1 Dram /İ7\ Voksul bir işhanı çaycısının yaşantısı içinde >S' ekonomik savaşım veren iş çevrelerinin inanıl- maz entrikalannın öyküsü. Zeki Ökten'in yönet- menligini üstlendiği filmde, Kemal Sunal, Şehnaz Dılan. Vaman Okay rol alıyor (1986). ftrroıu. 15.30 TNTINT Güldürü • Işten kovulacaklannı anlayınca patronlannı kaçınp, şirketin yönetimini ele geçiren iki ka- fadann seriiven öyküsü. Zeki Alasya'mn yönetmen- ligini yapıp. başrolünü Metin Akpmar"la paylaştığı film, üniü güldürü ikilisinin alışılmışjest ve mimik- lerini yineledikJeri, eğlenceli bir seyirlik (İ985). EKeda-, 16.15 Sho w TV Duygusal • Mutlu bir e\liliği olan öğretmen Dursun'un. kocasıyla arası açık olan zengın kızı Sibel'le kurduğu ilişkinin öyküsü. Zeki Alasya'mn yönetti- ği filmde Kadir Inanır ve Ahu Tuğba var (1982). KaJbimin Efendisi 17.30 Star Dram ı Tuzağa düşürülerek ıftira atılan evli. çocuklu bir kadınm. gerçek anlaşılınca dağılan yuva- sını yeniden onanna çabalannın öyküsü. Yön: Er- tem Eğılmez. Oyn: Ediz Hun, Hülya Koçyiğit. Sii- Jevman Turan, Münir Özkul ( 1970). Sevenek- 18.15 Show TV Melodram • Eşini kalp knzı sonucu y itirdikten sonra kabu- ğuna çekilen genç bir îcadın uzun süre sonra yeniden âşık olur. Ancak. âşık olduğu adamı. kız kardeşinin kocası olarak bulur... Yönetmenliğini Or- han Aksoy'un üstlendiği filmin başrollerinde. Hül- ya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın oynuyor (1971). Alev Akv 18.30 TRT 1 Dram I Teknesinde çalıştığı işadamının yegeniyle ev- lenmek zorunda kalan bîr kaptanın hamile bı- raktığı nişanlısının öç öyküsü. Halit Refiğ'in Erdo- gan Tünaş'ın senaryosundan çektiği film, tecimsel sinemanın olanaklanyla donatılmış. yılm gişe reko- runu kıran gösterişlı iş fîlmlerinden biri. Kültür Ba- kanlığı Sinema Başarı Ödülü'nü kazanan yapımın başrollerinde Tank Akan. Gülşen Bubikoğlu. Cü- neyt Arkın ve Çiğdem Tunç yer alıyor (1984). Leon 21.15 Mo vieMax Macera , (Leoo) - Kiralık katil Leon, yaşadığı apartman- da bir olaya bulaşır. fCapı komşusu aile. bir grup psikopat uyuşturucu satıcısı tarafından katle- dilir ve ailenin hayatta kalan son üyesi olan Matil- da adlı küçük kız. ona sığınır. Matilda"nın tek ama- cı intikamdır. Leon, küçük kıza intikam yolunda yardım etmeye karar verir... Yön: Jean Reno, Gary Oldman, Nathalie Portman (1995 Fransa. 108 dk). Herkes SenL_21.25 M.Max 2 Duygusal (Everyone Says I Love You) - Artık başka bir erkekle evli eski kansından bir kızı olan Joe. yalnızlığına çare bulmak için Avrupa'ya gider. Ve- nedik'te karşıiaştıgı Vbn'u, ikisinın birbirleri için yaratılmış olduklanna inandırmaya çalışır. Ne var ki, yakalar gibi olduklan mutluluk yine kaçıp gide- cektir. Kadın yeniden kocasına döner. 'Herkes Se- ni Seviyorum Der' fîlminin hem yönetmenliğini, hem de başrol oyunculuğunu VV'oody Allen üstleni- yor. Yapımda aynca. Goldie Havvn, Alan Alda, Ju- lia Roberts, Edvvard Norton, Drevv Barrymore gıbi sanatçılar da rol alıyor (1996 ABD. 100 dk). Şekerpare 21.50 Star Güldürü • Mahalle bekçisi Cumali ile randevuevi serma- yesi Şekerpare'nin gülünç aşk öyküsü. Atıf Yılmaz'm yönettıği filmde, llyas Salman, Yaprak Özdemiroğlu ve Şener Şen oynuyor (1983). 22.00 / CNBC-e / Final... Aynntı yanda 22.45/TGRT/Beyazlar... Aynntıyanda Baba 23.00 Star 2 Dram ©(Dady)- Boby. müzik okulunun en kıdemli, en popüler öğrencisidir. KJZ arkadaşı Stacey ile yasadıklan mutlu bir beraberlik Staeey'nin hamile İcalmasıyla bozulur. Stacey çocuğu doğurmakta ka- rarlıdır Ama Boby buna hazırlıkJı değildir ve Sta- cey'i terk eder. Sorumluluklannın farkına varması ve baba olacağma inanması haftalar alır. Boby ve Stacey'i artık yepyeni bir hayat beklemektedir. Yö- netmen: John Herzfeld. Oyuncular: Patricia Arqu- ette, Dermot Mulroney (1987 ABD. 100 dk). Trafik 00.30 MovieMax Macera C7\ (Traffic) - Toplumda denn yaralar açan uyuş- ^y turucu konusunun ele alındığı filmin yönetme- ni Steven Soderbegh. Oyuncular: Michael Douglas, Don Cheadle, Benıcio Del Toro. Dennis Quaid ÜOOOAlmanya-ABD, 138 dk). North By... 01.00 CNBC-e Macera /C\ (NorthbyNortwest)-RogerThornhill. NewY- ^Zs ork'ta yaşayan başanlı bir rekJam şirketi yö- neticisidir. Birgün, annesiyle bir oteldeyemek yer- ken. George Kaplan'ı arayan bir otel görevlisine yanlışhkla yanıt verir. Bu da. Kaplarfı arayan ca- suslann Roger ThornhiH'in peşine düşmesine neden olur... Cary Grant. Eva Mane Saint, James Mason, Leo G. Carroll'ın başrolde oynadığı filmin yönet- meni Alfred Hitchcock (1959 ABD, 136 dk). Harikalar Diyan 01.05 TRT 1 Dram /O) (Wonderland)-GünürnüzLondrası'ndageçen ^Cy filmde, yaşlı bir karı-koca. sürekli bir arayış ıçerisinde olan ve her birinin ayn sorunlan bulunan bzlan ve torunlannrn öyküsü anlatılıyor. Yön: Mic- hael VVinterbottom. Oyn Gina McKee. Shirley Hen- derson, Molry Parker(l999 Ingiltere, lO8d'k). HedefTole^o 01.10 Kanal D Macera (C\ (DestinationTokyo)-Kaptan Cassidy, sınırda- \Zs ici bir Amerikan denizaltısının kaptanıdır. Gö- R\İ, müttefıklerini yapılacak herhangi bir saldınya karşı korumaktır. Ancak sınırda görev yapmak çok Ehlikelidir. YönetmenlığİTU Delmer Daves'in üst- bndiği filmde, Car> r Grant, John Garfield. Alan ha- fc. John Ridgely oynuyor (1943 ABD, 135 dk). Hong Kong~ 02.30 Show TV Macera ıT?) (HongKoı^97)-1 Haziran 1997 gecesinde In- \ZS giltere'nin Hong Kong üzerindeki himayesi •ona erecektir. Reg Cameron. Shenvood şjrketler pıbu için çalışan bir kiralık katildir. Ve Kızıl Ordu fserallerinden birini buözel gecede öfdürmek için enir almıştır. Bütün kurşunlannı generalin üstüne to^alttıktan sonra kendisinı takip edip öldürmeye Oİışan bir kiralık katij oldugunu fark eder. Yönet- nen: Albert Pyun. Oyuncular: Robert Patrick, Bri- z James (1994 ABD, 91 dk). ©Izteyin Orta Değmez Yabancı Yerli 'Beyazlar Beceremez', basketbolun sokakta nasıl oynandığını merak edenler için isabetli bir seçim Basketbolda siyah-beyaz savaşılıyor, daha dayanıklı oluyor. Kısacası sporda ve atletik ya- pı gerektiren her sahada siyah- lar önde. Ancak iş organizas- yona, analize, hızlı düşünme- ye gelince beyaz adam öne ÇJ- kıyor ve kazanmanın gerekti- ği yerlerde hep iistün duruma geçiyor. "BevazlarBeceremez'' filmi de bu mantık zincirine göre ırkJar arası şartlanmalar, fark- Iılıklar, tartışmalar, kavgalar üzerine oturtulmuş mizahi ha- vaylagidiyor. Yönetmen Shd- TV Servisi - Basketbolun, anavatanı ABD'de nasıl yaşan- dığını, sokakta nasıl oynandı- ğını ve etrafindaki kültürü me- rak edenler için "BeyazlarBe- ceremez" isabetli bir se- çim olacak bu gece. Venice (Kaliforniya) kentinde yaşayan zenci Sydney Deane (Snipes) usta bir sokak basketbol- cusudur ve geçimini po- ta altındaki bahislerden kazandığı paralarla sağ- lamaktadır. Birgün ken- dine ortak olarak beyaz oyuncu Billy Hoyle'u (Harrelson) seçer. Zenci oyuncular tarafından önemsenmeyen Hoyle için Deane'in ortakJığı son fırsattır, çünkü maf- yaya ödeyeceği kabank bir borcu vardır... Filmin Ingilizce adının anlamı "Bevazlar apla- yamaz" zencilerin belli bir fıziksel avantajını or- taya koyuyor. Siyah ırk, adalelerindeki uzunluk nedeniyle daha hızlı ko- şuyor, daha yükseğe zıp- VVesley Snipes'in oynadığı vapım, heyecanlı, hareketli ve sokak kültiirünü yansıtan jyi bir çalışma. ton da "üç kağrtçıhk bölümJe- ri"ni uzatarak filmin spor ya- nını zedelese ve sık sık "topun konrrolûnü kaybetse de" so- nuçta ortaya heyecanlı, hare- ketli, gırgır, sokak kültii- rünü iyi yansıtan bir yapıt koymayı başanyor. Vücut vücuda maç gö- runtülerinin yer yer erotik tatlar verebileceği sahne- lerle dolu olan fihn, "stre- etbafl"ın (sokak basketbo- Ju) Türkiye'de yaygınJaş- madığı dönemde gösteri- me girmiş, gişede başanlı bir grafîk çizememişri. TGRT 22.45 Beyazlar Beceremez - White Men Can't Jump / Yönetmen - Senaryo: Ron Shelton / Görüntü: Russell Boyd / Oyn: VVesley Sni- pes, VVoody Har- relson, Rosie Pe- rez, Tyra Ferrell / 1992 ABD yapımı, 112dakika. NTV 10.15 İlkyardım teknikleri TV Servisi - «Sağük Raporu"nda bugün, "flk- yardım teknikleri" hak- kında bilgi veriliyor. Acil Tıp Derneği Baş- kanı Dr.UlkümenRodop- hı'nun konuk oldugu ya- pımda, ilkyardımın nasıl yapılması gerektiği, basit ilk yardım kurallan ve nasıl eğitim alınacağı gi- bi konularda açıklamalar yapıhyor. 'Watergate' olayını konu alanfilm, daha önce TRT2 de dizi olarakyayımlanmıştı Başkanı istifa ettiren skandal tv8 10.40 Hepatit B ve tedavisi TV Servisi - Oya Cel- kan'ın hazırlayıp sundu- ğu sağlık programı "Ya- şam Parametresi"nin bu bölümünde, "Hepatit B ve tedavisi''konu ediliyor. Hafta içi her gün ya- yımlanan programa ko- nuk olarak, enfeksiyon hastalıklan uzmanı Dr. Dilek Mançu katılıyor. Yapımda, Hepatit B has- talığının gelişimi, neden- leri, tedavisi ve görülme sıklığı hakkında izleyen- lere bilgi veriliyor. TV Servisi - Daha önce TRT 2'de üç bölümlük bir dizi halin- de ekrana gelen ve Ameri- ka'daki "Watergate Skanda- lı"nı konu alan "The Final Days" bu kez de CNBC-e'nin "Dfinya Sineması" kuşağında yayımlanıyor. ABD'de 1972 yılındaki baş- kanJık seçim kampanyası sıra- sında Cumhuriyetçi Richard Nixon yönetiminin yasadışı yöntemlerle Demokrat Par- ti'ye ait Watergate binasına gizli dinleme aygıtlanm yer- leştirmesi sonucu ortaya çücan ve politika tarihine "\Vaterga- te Skandata" olarak geçen ün- I CNBC-e 22.00 The Final Days / Yönetmen: Richard Pearce / Oyuncu- lar: Lane Smith, Richard Kiley, David Ogden Stiers, Ed Flanders, Theodore Bikel, Graham Beckel, Ja- mes B. Sikking, Gregg Henry /1989 ABD, 150 dk. lü siyasal casusluk olayını ko- nu alan filmin yönetmeni Ric- hard Pearce. 17 Haziran 1972'de Was- hington'da Watergate adlı bi- nada bulanan Demokrat Partı Ulusal Komitesi'nin genel merkezine gizlice giren beş ki- şi tutuklanır. Bunların suçu merkeze gizli dinleme aygıtla- n yerleştirmektir. Ardından Beyaz Saray eski danışmalanndan Howard Hund ile Başkan'ın Yeniden Seçilmesi Komitesi danışma- nı Gordon Liddy de tutukla- nanlara katıhr. Olayı planla- yanlann, Başkan Nixon'ın ya- kın çalışma arkadaşı olduğu iddia edilmektedir. Başkan Richard Nixon'ın id- dialann gerçek olmadığını açıklamasından sonra Senato, VVatergate olayını soruşturmak için özel bir komisyon kurar. Ancak Nixon, Senato Soruş- turma Komisyonu'nun istedi- ği görüşme bantlannı verme- mekte direnir. 1973 yılı başın- da başyargıç John Sirica baş- kanhğındaki ABD Bölge Mahkemesi 'nde yargılanan sa- nıklardan beşi, suçu kabul ed- er, ikisi jüri tarafından suçlu bulunur... "The Final Days", daha ön- ce izlemeyenler için başanlı bir biyografi denemesi. SP cenel Baskanı Kutan 'Teke Tek'te TV Servfei - Fatih Altayh "Teke Tek"te bu hafta, SP Genel Başkanı Recai Kutan ı konuk ediyor. Yapımda, "SP meydanlara Erbakanta mı çıkacak", "Kutan ve arkadaşlan da değiştiler mi, yoksa mifli görüş mirasuıa a\nen sahip mi çıkıj'orlar'', "SP baraj sorunu yasryor mu" gibi sorulara yanıt aranıyor. • Kanal D 23.15 Mesut Yılmaz 'la siyasi gelişmeler TV Servisi - Pmar Türenç ve Fatih GûBapoğlu'nun birlikte hazırlayıp sunduğu "Tûrkiye A^ası" programına, Başbakan Yardımcısı ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz katılıyor. Yılmaz, Avrupa Birligi yolundaki gelişmelerin ve erken genel seçimin perde arkasını anlatıyor. • tv8,22.00 '90 Dakika' boyunca Futbol konusu TV Servisi - Kenan Onnk, Haşmet Babaoğhı ve Hıncal Lluç, spor pro- gramı "90 Daldka"da yeni sezondan beklenrileri ve üç büyüklerden son haberleri tartışıyor. Yapımda, gelecek hafta hem lig maçına hem de Şampiy- onlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin değeriendirmesi de yapdıyor. • NTV 21.05 tv8 17.31 Terazinin Kefesi' TV Servisi - Hukul programı "Terazinin Ke- fea"nin ikinci bölümün- de "Kat mülkrveti" konu- su ele alınıyor. Avukat Münir Gö- ker'in sunduğu progra- mın yönetmenliğini Öz- gûr Oztürk üstleniyor. tv8 18.10 Hıfzı Topuz katılıyor TV Servisi-"SesliDû- şünenler" programında Sedef Kabaş, yakın tari- himizin gizli kalmış olay- lannı ve tarihteki ünlüle- ri, günlük yasamlanyla günümüze taşıyan gaze- teci-yazar Hıfeı Topuz'u konuk ediyor. Yapımda, Topuz 'un "Fîkriye'' adlı kitabı üze- rine sohbet edilerek, A(a- türk'ün hayatında farklı pencereler açan olaylar tartışıhyor. NTV 20.30 Bodrum Sohbetleri TV Servisi - Gani Müj- de, "Gündem Dışrnda yaz sohbetlerine MFÖ Grubu'ndan FuatGüner ile devam ediyor. Müjde, Güner ile Tür- kiye'deki müzik endüst- risi hakkında sohbet edi- yor. Güner yapımda ayn- ca, oynadığı müzikaller, bu yaz düzeleyecekleri konserler, MFO ve grup üyeleriyle ilişkileri üzeri- ne de konuşuyor. CNNTfirk 2lTlOİ Tunceli'den yansıyanlar TV Servisi - "5N İK" programmın bu akşamki bölümü Tunceli'den ekra- na geliyor. Cüneyt Özde- mir'in hazırlayıp sundu- ğu yapımda, Tunceliler'le sıkıyönetim, sıkıyöne- timden sonraki hayat gi- bi konular hakkında yapı- lan söyleşiler yer alıyor. TRT 2 21.10 'Ekonomi Dosyası' TV Servisi - "Ekonomi Dosyasrnda bu hafta, özel tüketim vergisi konu- sunu ele alıyor. Programı, Nazmi Kal sunuyor. Tv PROGRAMLARI 09.35 Çizgi Film: Rugrats 10.00 Yerli Film: Yoksul 11.35 Dizi: Nasıl Evde Kal- dım 12.30 Dizi: Bızim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Seni Daıma Seveceğirrt 14.30 Di- zi: Cosby 15.00 Yabancı Film: Lassie Gökyüzünde 16.30 Yaz Oyunlan 17.30 Çizgi Film: Flıpper 18.00 Ha- berler 18.30 Yerti Film: Alev Alev 20.00 Haber 20.35 Spor Haberleri 20.45 Dizi: Aynlsak da Berabenz 21.20 Dizi: İki Oda Bir Sinan 22.15 Dünya Coğrafyası 23.05 TSM Stüdyo Konseri 00.15 SuçfieSavaşanlar 01.05 Yabancı Film: Harikalar Diyan (0 312 490 43 00). 10.35 kültür.net.trt 11.10 Dalgıçların Dünyası 12.10 Ekonomi Haberleri 12.35 İş Günü 13.10 Spor 13.35 Dün- ya Gündemi 14.35 Güne Düşen 14.40 Belgesel: Bi- lim ve Yaşam 15.05 Ekonomik Adımlar 15.40 Kültür Sanat Rehberi 16.05 Yurt Bülteni 16.15 Eğitim Dün- yası 17.35 Büyüteç 18.35 Spor Yorum 19.45 Ekogün 20.00 Akşama Doğru 20.25 Likya Mavi Uygarlık 21.00 Haberler21.10 Ekonomi Dosyası 22.10 ŞeytanınAvu- katları 23.05 Süreç 23.35 Tarih Konuşmaları 24.00 Gün Biterken 00.30 Rock Market (0 212 259 72 75). 10.30 GAPHaber10.45 Dizi: Bizim Ma- halle 11.15 Dizi: KamberAğa 11.35 Yö- relerımiz Türkülerimiz 12.05 Robocop 13.00 Dizi: Huzursuzlar 14.00 Gezelim Görelım 14.40 TSK Saati 15.10 Muzaffer Sarısozen Belgeseli 15.45 Anadolu Düşleri, Bir Renk Dörtlemesı 15.55 Yolların Türküsü 17.35 Türkü Şöleni (Bant) 18.59 TRT 3 Acı- lış 19.00 Avrupa Atletizm Şamp. Başlarken-Açıkotu- rum 20.00 2002 FİFA Dünya Kupası Futbol Karşılaş- ması 21.50 2002 VVİmbledon Tenis Turnuvası 23.20 Avruap Atletizm Şamp. Başlarken-Açıkoturum. 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğre- tim Fakültesi Ders Programı 13.00 Fa- sıl 13.30 Şarkılar Bizi Söyler 14.50 At Yanşları (Canlı) 18.30 Açık llköğretim Okulu lletışim Rehberlik ve Ders Prog. 19.30 Açıkögretim üsesi lle- tişim ve Rehberlik Ders Prog. 20.00 Bir Besteci 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Bir Dilden Bir Telden. 10.00 Yerli Film: Yavrumu Kurtarın 11.30 Belgesel: Mıdas'ın Gordionu 1Z0O Dizi: Aynlsak da Berabenz 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzakta- ki Yakınlanmız 14.35 Dizi: Yedi Numara 15.30 Yerli Film: Patron Duymasın 17.35 Klipler 18.00 Haber- ler 18.25 Dizi: ÇiçekTaksı 19.15 Dizi: Bızim Evin Hal- leri 20.00 Ana Haber Bülteni 20.35 Spor 20.45 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 21.20 Dizi: Yeditepe Istanbul 22.10 Seyyah Olup 22.35 Halkalı Şeker 23.40 Belge- sel: Ata Yadigârı 00.10 Ekonomi Dosyası. 07.00 Günaydın 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgi Film: Ninja Kaplumbağalar 10.20 Çizgi Fi/m: Şirinler 11.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 12.00 Dizi: Çılgın Bediş 13.00 Ha- berler 13.20 Yerli Film: Oğ- lum 15.10 Çizgi Film: Digımon 15.40 Çizgi Film: Sevimli Kah- ramanlar 16.20 Yasemince 17.20 DIZI: Aşk Meleği 18.20 Dizi: Ruhsar 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.35 Dizi: Kobra Takibi 22.30 İster Inan İster Inanrna 23.15 Teke Tek 00.50 Bu Gece 01.10Yabancı Film: Hedef Tokyo 04.30 Trafik (0 212 215 51 11). —. * 09.30 Çizgi Film: S l Y l f Küçük Cüceler * " * w 10.05 Çizgi Film: Tex Avery 10.40 Çizgi Film: Küçük Aslan 13.00 Gün Orta- sı 13.30 Çizgi Film: Tex Avery 14.05 Çizgi Film: Küçük Güce- ler 14.45 Dizi: llişkiler 16.00 Di- zi: Sıcak Saatler 17.00 Dizi: Aşk ve Nefret 18.00 Dizi: Ma- sum Aşk 18.55 Dizi: Maria Barno 20.00 Haber 21.00 Ya- bancı Film: Hong Kong'da Dehşet 22.40 Dizi: Deli Yürek 00.40 Dizi: Uçüncü Göz 01.40 Haberler (0 272 297 10 00). SH©W TV. 08.00 Dizi: Fırtı- nalı Günler 09.00 Dizi: Maria Clara 10.15 Dizi: Samantha 11.15 Çizgi Film Kuşağı (Örümcek Adam, Müthiş ikizler) 12.15 Dizi: Sıdıka 13.15 Dizi: Miras- yediler 14.15 Keyifli Saatler 16.15 Yerli Film: Elveda Dos- tum 18.15 Yerli Film: Seve- rek Aynlalım 20.00 Ana Ha- ber Bülteni 21.00 Spor Sayfa- sı 21.15 Dizi: Üçkağıtçı 22.15 Televole 24.00 Mobıl Hayat 00.30 Show Spor01.15 Haber Hattı 01.45 Belgesel: Vahşi Yaşam 02.30 Yabancı Film: Hong Kong 97 04.30 Yaban- cı Film: Göklerde (0 212 355 01 01). 07.00 Güne Baş- larken 10.15 Sağlık Raporu 11.15 Ekonomi 11.35 E-Net 11.45 Doğru Tercih 12.00 Gü- nün Içinden 14.10 NTV'ye So- run 15.10 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.15 Ekonomi 17.00 Haber 17.45 Gece Gün- düz 18.05 Yüzde Yüz S/yaset 18.35 Dunyaya Bakış 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor 20.30 Gündem Dışı 21.05 90 Daki- ka 23.00 24 Saat 23.40 Spor 00.05 NTV'ye Sorun (0212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film Kuşa- ğı (Aslan Kral Simba, Huckfinn, Masal Dün- yası) 08.30 Dizi: Kayıp Çocuk 09.30 Yerli Film: Gü- nah Bende mi 11.30 Dizi: Kaygısızlar 13.00 Haber i a i 0 Dizi: Aşk Hırsızı 14.30 Yanş- ma: Otel 15.50 Dizi: Fırtınalar 17.30 Yerli Film: Kalbimin Efendisi 19.30 Ana Haber Bülteni 20.10 Star Spor 20.20 Dizi: Üvey Baba 21.50 Yerli Film: Şekerpare 23.40 Otel 00.30 Teksoy Görevde 01.50 Spor Gecesi 02.30 Ana Haber 03.20 Yabancı Film: Karan- lık Emir (0 212 448 80 00). star 07.00 Kral TV Müzik Programı Yayını (Can- lı) 20.30 Star 2 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Çrfte Bela 23.00 Ya- bancı Film: Baba 00.45 Mü- zik 01.00 Kral TV Müzik Prog- ramı (0 212 448 80 00). 07.00 Yenigün 07.40 Finans Bülteni 09.10 Parametre 10.45 özel Sektör 11.20 e.com 12.10 Parametre 13.00 Ajans 13.35 İş Yeme- ği 14.40 artinfo 15.20 Özel Sektör 16.35 Pa- rametre 17.40 Spor 18.30 Önce Eğitim 19.05 Soru Ce- vap 19.40 Spor Ana Haber 20.00 Bugün 21.10 beşN- birK 21.55 Magic Life Info 22.05 Sesler ve Renkler 23.00 Editör 00.30 Once Eğitim (0 212 478 50 00). 08.05 Bu Sabah 09.35 Ekonomi 10.40 Ya- sam Parametresi 11.00 Haberler 11.35 Hl- 812.40 Satır Arası 13.00 Haberler 13.40 Ta- tile Çıkıyorum 14.45 Trend 15.20 Ekonomi 15.55 Trend 16.00 Haberler 16.20 3. Seans 17.35 Terazinin Kefesi 18.00 Haberler 18.10 Sesli Düşünenler 19.00 Hayatı- mız Sınav 20.00 Ana Haber 21.00 Turizmden Türki- ye'ye 60 Mi/yar Dolar 22.00 Türkiye Aynası 24.00 Ha- berler 00.05 Sportmen 02.00 Haber (0212288 51 52). SffAC "^-O5 Yabancı Film: İkinci Geliş 07.45 Ya- bancı Film: Kraliçe Guinevere 09.15 Ya- bancı Film: ölümün Maskesi 10.50 Ya- bancı Film: özgür Hawai 12.20 Yabancı Film: Kendi Çöplüğünde 14.00 Yabancı Film: Senli Benli 16.00 Ya- bancı Film: Silah Kaçakçısı 17.20 Yabancı Film: Stel- la'ya Neler Oluyor? 19.20 Film: Brooklyn'de İntikam 21.00 Dizi: Evli Erkekler: Dans21.30 Dizi: Üç Kral 23.25 Film: Apartman 00.55 Playboy TV (0 212 336 15 15). 08.30 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi Mü- ( zik Sepeti 13.30 Ferah Ferah 16.30Sarı Şe- ker 19.00 Gerçek Kesit 20.00 Flash Haber 21.00 Yabancı Film: Jo Jo 22.30 Yaz Magazin 23.30 Dizi: Sıcak Takip 00.30 En İyi Klipler (0 212 256 82 82). 09.30 Uzaklardaki Afrika 10.25 Gezginler 11.20 In- şaat Harikaları 12.15 Şeytan Adası 13.10 Gerçeğın Peşin- de 14.05 Küçük DevAdamlar 15.00 Robotik 16.30 Jeff Corvvin'le Uçuru- mun Kenarında 17.30 Köpekba/ığı Dosyaları 18.25 Gizemli Okyanuslar 19.20 Bihnmeyen Havvaiı 20.15 Ya/- nız Gezegen 21.10 Eski Imparator- lukların Sırlan 22.05 Kayıp Uygarlık- ların Peşinde 23.00 Gece Yarısı Ge- len Ölüm (0 212 288 75 75). 10.15 Dış Pıyasalar 10.35 Analiz 11.10 Port-f ö v Y ö r | etimi 12.00 Fi- nans Cafe 12.30 Ekono- mi Haberleri 13.45 Zile Doğru 14.15 Dış Piyasalar 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Piyasalar 16.00 Son Baskı 16.30 Borsa Kapanış 17.35 Dış Bor- salar 18.00 Kampus 19.00 Dizi: The Simpsons 19.30 Dizi: Seinfie/d 20.00 Dizi: Tucker 20.30 Dizi: Evli ve Ço- cuklu 21.00 Dizi: Davvson's Creek 22.00 Yabancı Film: The Final Days 01.00 Yabancı Film: North By Northwest (0 212 330 01 01). 0:15 D 13.00 Mars'a Yolculuk 14.00 Filmlerin Perde Arkası 15.00 Öldürmeye Programlananlar: Ça- yırlar 16.00 Mumya Gösterisi 16.30 Yaşayan «•«••• ı Olülenn Hikâyesi 17.00 Yaşam Yolculuğu: Ya- şam Çizgisi 18.00 Mars'a Yolculuk 19.00 Mumya Gös- terisi 19.30 Yaşayan Ölülerin Hikâyesi 20.00 Kırtup Ayı- SJTM Ararken 21.00 Farklt Oyunlar: Paktstan-Oyuntann Kralı 21.30 Geleneksel Ritmler: Merengue-Donimik Cumhuriyeti 22.00 100 Dolarlık Taksi Turu 22.30 Tim- sah Güncesi: Sancak Kurbanlan 23.00 Deniz Avcılan 24.00 Kalmar Nyckel (0 212 293 00 68). 09.30 Dizi: Komşular 10.30 Esra Özmen'le Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Mana 14.00 Çizgi Film: Denver 15.30 Kfip Shop 17.00 Di- zi: Eltiler 18.00 Dizi: BizeNeOldu 19.00 Haberler 20.15 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.30 Telekrıtik 22.45 Yaban- cı Film: Beyazlar Beceremez 00.30 Gece Haberleri 01.45 Dizi: Gurur 02.30 Her Sabah (0 212 454 56 CO). Sağlık Raporu İlk yardım teknikleri Dr. Ülkümen Rodoplu sorulorı yanıtlıyor CANU 190 Dakika Kenan Onuk, Hıncal Ulııç ve Haşmet Babooğlu Yeni sezonun ilk progromında ligden beklentiler ve takımlar degerlendirıliyor www.nWmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog