Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

S^KĞÜSTCS 2002 RAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 ABD Başkanı'nın Irak'ı vurma karannı birkaç hafta içinde açıklayacağı öne sürülüyor Bush savaşı ilan edecekOış Haberler Servisi - ABD Baş- kanu Georgf W. Bush' un bu kış ger- çekJeşecek jlası bir Körfez savaşı- nın ilk aşamasını temsil eden bir adırn olarak*Saddam Hüseyin'ide- virmeje nivedi oldugunu" birkaç hafta içinde açıklayacağı bildirildi. Ingiltere'de yayımlanan Observer gazetesi dür. yayımJanan "Bush sa- vaş ilan etineyehazır" başlıklı habe- rinde, yetkilîlerin, Irak'a karşı bir saldınnın arak kaçınılmaz olduğu- na ve gelecek 6 ay içinde gerçekle- şeceğine inandıklan vurgulandı. Savaşın zamanJamasının Bush ta- rafından agustos ayı içinde netleşti- rilmesinin bekJendiği belirtilirken bu karann ardından ABD Başka- • Washington'ın Irak'a saldırma olasılığı güç kazanırken, savaşm tarihinin bir iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Bush yönetimi, önce Ortadoğu konusunda adım atılması gerektiğine inanan Londra'ya da katılmıyor. nı'nın Pentagon'a savaşa hazırlık emrini vereceği kaydedildi. Buyön- deki haberlerin Ingiltere ile ABD arasında yaşandıf ı ileri süriilen gö- rüş aynlıİdannın ardından belirgin- leşmesi dikkat çekici bulundu. ABD, Irak'ı ayınyor Ingiltere'de yayımlanan Sunday Telegraphgazetesi, George Bush'un, Ingiltere Başbakanı Tony Blairın Irak'a bir saldın öncesinde Ortado- ğu sorununa çözüm bulunması çağ- rısını reddettiğini öne sürdü. Telegraph, Başbakan Blair'in özel görüşmderinde Bush'a konuyia il- gili uyanlanru iletriğini, ancak Be- yaz Saray'ın direnişini kırmayı ba- şaramadığını iddia ederken, ABD yönetiminin, "Irak'ı ayn bir kutu- tavnnda olduğunu savundu. Gazete, bir Ingiliz hükûmet yetki- lisinin ise bu durumu değerlendirir- ken, u Bizinıpozis>f>numuzisebubek- kntiye ırygun değü Tabii ki Ortado- ğusorunu çözübnedenTrakkonusun- da hiçbir şey yapılamaz demiyoruz ama, Ortadoğu sorununda hiç değil- se üerknıe sağlanmış olarak Irak ko- nusunaelanlmasuudestekliyoruz.Bi- zim ABD'IOerden bekkntimiz,Orta- doğusorununuhaOedecekleriyönün- de dûnya kamuoyuna bir söz verme- leridir.ABD,busorunu Ariel Şaronia bile olsa çözecek kapasitede, ancak çözmûyor" dediğini bildirdi. Telegraph, Bush'un Filistin lide- ri Yaser Arafat ile iş yapma konu- UNAN BASINIDÎSKETİYAYIMLADI Konsolosluk hedefteydi • 17 Kasım'ın 1990-91 yıllannda 6 ay süreyle Türkiye Başkonsolosluğu'nu izlediğini gösteren disket yayımlandı. ArtNA(Ajanslar)-Yu- adun adım izlenerek, git- nanbasını, 1990-1991 yıl- lannda Türkiye'nin Sela- nik Başkonsolosluğu'nun 17 Kasım tarafindan iz- lendiğini yazdı. Basın, Atina'daki hücre evinde ele geçirilen 50 bilgisa- yar disketinden, izleme raporlannı içeren birinin çözümünü yayımladı. Örgütün Selanik ken- tındekı "obahedeflerinT belirleme amaçlı izlerne faaliyetlerinin 1990-1992 yıllan arasıru kapsayan bölümünün çözülen dis- kette yer aldığını belir- ten gazeteler, 17 Ka- sım'uı Türk, Israil, Ame- rikan, Alman "hedefle- rinin" izlediğinin orta- ya çıktıgını yazdılar. Diskette yer alan bil- gi]erl7Kasım'ın 1990- 1991 yıllannda yaklaşık 6 aysüreyle Türkiye'nin Selanik Başkonsoloslu- ğu'nu izlediğini gösterdi. Disketin çözümü, baş- konsolosluga ait yeşil renkli bir Chevrolet mar- ka aracın zaman zaman tiği yerlerin ve saatlerin not ahndığını ortayakoy- du. Notlarda, izleyen ör- güt üyesinin aracın baş- konsolosa ait olduğu ka- nısını taşıdığı ifadesi de yer aldı. PASOK bağlantısı Bu aradaABD'nin Ati- na Büyükelçisi Thomas Müler, 17 Kasım'ın, ik- tidar parrisı PASOK ve öncüsüPAK ile bağlan- tısı olduğuna ilişkin ka- nıt bulunmadığını söyle- di. Miller, To Vîma gaze- tesine verdiği demeçte, yine ABD kaynakiı iddi- alan "sonumuzhık" ola- rak niteledı. Miller, "Bu bağlanüya ilişkin hiçbir kanıtyok. BaaesldAme- rikah Vetkililerin vardık- lan sonuçJarkanıdarada- yanmıyor* dedi. ABD'nin eski Atina Büyükelçisi Thomas Ni- les, 17 Kasım'ın PAK ve daha sonra PASOK ile bağlantısı olduğuna inan- dığını açıklamışrı. Irakblar, yenı bn* savaş oiasıfağmı endişeyle beldiyoriar. (Fotoğraf:AP) Irak:ABD 'nin derdibaşka Dış Haberier Servisi - Irak, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri ABD'ye karşı çıkmaya ve Irak'ın si- lah denetçileriyle görüşme önerisini kabul etmeye çağırdı. Bağdat'ın geçenperşembe yaphğı görüşme teklifine ABD'nin ve Ingiltere'nin gösterdiği tepki- ye geniş yer verilen Irak medyasında, "ABD ve In- giltere'ninsontutumu,kendikrinin silahdenetinüve zaten mevcut obnayan Idtk imha silahlannın orta- dankaldırünıaaikilgifir>ü-dertferininolrnadığınıka- nrtfayor" değerlendirmesi yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı CoHn PoweD'ın "önemli olandenetçüerdegiLIrak'm silahsızlanmasKhr" şek- lindekı açıklamasına gönderme yapan Babil gaze- tesi, "süahstzlanmanındenetçilerolmadannasılkont- roiedüeceği'' sorusunu ortaya atarak ABD'yi Irak'a yönelik suçlamalannda samimiyetsizlikle suçladı. sundaki gönülsüzlüğüne rağmen, Dovvning Sokağı 'ndaki Ingiliz Baş- bakanJığı'nın Saddam Hüseyin üze- rinde bir baskı yaratmadan önce Arap dünyasında olumJu bir hava yaratmanın önemine inandığını da belirtirken, Irak için, bu şartlardaki bir Batı dünyasında yeni bir bölün- me ve tartışma yaratma şansı doğ- duğunu da öne sürdü. Gazete, buna rağmen Ingiliz Or- dusu'nda Noel öncesinde başlatıla- cak bir Irak operasyonu için hazır- lıklann sürdüğüne dikkati çekti. Bush: Hiçbir şey değişmedi Bağdat yönetiminin BM silah de- netçileriyle gÖrüşmelere oturma tek- lifınin ardından tepldsi bek- lenen George Bush, ABD'nin, Irak ile ilgili po- litikasında hiçbir şeyi de- ğiştirmediğini söyledi. Bush, "neye maloJursa ol- sun ülkesinin özgürtiiğünü savıınacağınr söyledi. Blj\, Bağdat'ın davefi- ni geri çevirdi Irak'ın davet ettiği BM silahsızlanma müfettişle- rınin başkanı Hans Blix de Bağdat'a gitmeyeceği- ni bildirdi. Arap El Hayat gazetesıne demeç veren ve "Irakhlardenetimika- buJ etmeden benim oraya gjtmemem gerekir'' diye konuşan Blıx ise "Bu aşa- mada Bağdat yetkilüerfy- le görüşnıelere başlama- nın. temelsiz umutlar do- ğurabfleceğini'' söyledi ve Bağdat yönetiminin, her şeyden önce 1998 yılında askıya alınan silahsızlan- ma denerimlerinin yeni- den başlamasını kabul et- mesi gerektiğini belirtti. "Irak'a gider ve görüs- melerden sonuç alanıaz- sam,savaşriskidahadaar- tar" diyen Blix, "Dunım daha da berbat olur. Sah- te umutyaratmamanyız" ifadesini kullandı. Irak, BM'ye mektup yollayarak, Blix'i Bağ- dat'a davet etmiş, ABD daveti reddetmiş, BM de soğukkarşılarruştı. Bhx'in başkanlığmdaki BM de- netleme heyeti, 1998 yılı- nın aralık ayında Irak'tan aynlmış, bunun ardından ABD ve Ingiltere Irak'ı vurmuşru. BİSMtL ASLtYE HUKUK MAHKEMEStiNDEN Esas No: 1999 168 Karar No. 2002 315 Da\acı Fahn Karadeniz vekilJeri Av. M. Emrn Aktar ve arkadaşı tarafindan davalılar Salih Özdernir ve arkadaşlan aleyhine açılan tapu iptali tesciJ davasının Bismil ilçesi Akpınar Mah. 191 ada 77 parsel ve Bismil Bozkurt Mah. 263 ada 13 parsel no'lu taşınmazlann sanşlanmn ip- tali ile Hüsnü Ipek adına tesciüne dair 30.05.2002 tarih ve 1999 168 Esas 2002.315 karar sa- yılı hükmü adresleri meçhul olan Hüsnü tpek ve Ibrahim Ceylan'ın 7201 sayılı Tebligat Kanu- ru'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yennegeçmek ûzere iianen tebliğine, ga- zetenın ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Basın: 47662 tZMÜ* 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRÎMENKÜLÜN AÇIK ARTTIRMA tLAM DosyaNo: 2002 164 Saölmasına karar \erilen gayrimenkulün cinsi. kj>xnetL adedi. evsafi: Jzmir ili, Gazı- emır ilçesi. Sakarya Mahallesi. Pafta 18. Ada 68. Parsel 375'te kayıtlı 435 rrü aJanlı vr e arsa vasftndaki gayrimenkul açık armrma suretiyle satılacaktır. Taşınmaz tapu kaydın- da arsa oJarak belirîiJmişse de üzerinde betonarme karkas sistemiyle yapılmış iki katlı iki mesken daireli bir bina bulunmaktadır. Zemin ve bırinci katta yer alan meskerüer iki oda. bir salon, salomanje, WC, banyo ve mutfaktan ibarettir. Salon ve odalann tabanı ahşaprabıta, diger hacimler karo mozaik kaplı. banyo duvarlan tavana kadar fayans kap- lı. gömme küvetli, hilton lavabolu, mutfak tezgâhı mermerkaplı. ait ve ûst dolaplan mev- cut ahşap ve ciJak iç kapılan ahşap. dış kapı ve pencereleri demir doğramalı. tavan ve duvarlan badanalı, elektrik ve suyu mevcut, sobaiı ve 90 m2 taban inşa alanJı yapı kul- lanışlı dunımdadır. Yine dosyasında mevcut 20.02.2002 tarihli imar durumu belgesine göre taşınmaz ticaret seçenekli konut bölgesinde olup. aynk nizam beş kat, ] 5.80 m. ga- banlı. çatı katsız mak. 22 m. bina derinliği, 5 m. ön bahçe. 3 m. yan bahçe. krokiye gö- re arka bahçe mesafeli olarak inşa müsaadeiidir. Taşınrnazın halihazır-\e imar durumu, konumu, alanı. mevkii. her türlü beJediye hizmetlerinden istifade edışi, merkezi yerle- re olan mesafesi, civardaki emsal taşınmazlann degeri dikkate alındığında arsa ve üze- rmdeki yapı ve tesislerle bir bütün olarak Izmir 9. Icra Tetkik Mercii'nin 2002/287 E.- 5S4 karar sayılı kıymet takdiri karan uyannca muhammen bedeli 60.000.000.000.-TL olarak tespit edilmiştir. Saö5 şarüan: A- Satış. 17.09.2002 Salı günü saat 11.00-11.15 arası îzmir 15. Icra Da- iıesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin ediJen kıymetin yüz- cfc 75'ıni ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok fiyat verene ihale olunur. Böyle bjbedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bağlı kalmak kaydıyla 27.09.2002 Cuma günü Izmir 15. Icra Dairesi'nde a\-nı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu attırmada satış. paraya çevirme ve paylaştjrma masraflannı karşdaması. muhammen kymetın yüzde 40'ını bulması şartıyla en çok arttırana ihale olunur. B- Arttırmaya iştirak edeceklerin iştirak edeceği bölüme ilişkin yüzde 20 pey akçesi v;ya bu miktar kadar mifli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. KDV dımgaresmi,teslim masrafı ve tapu satım harcı ahcıya aitnr. Tellaliye, aynından doğan v;rgı borçlan ve tapu alım harcı ihale bedelinden ödenir. Satış bedeli için istendiğinde 2) gün mehil verilebilir. C- îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hu- sısiyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde da- irîimze bildirmeleri lazımdjr. AJcsi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay- İEşmadan hariç bırakılacaklardır. D- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise llK'nun 133. madde- sıgereğince ihale feshedilir. iki ihale arasındaki farktan ve yüzde faizden alıcı ve kefil- len mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil olunacak- tr. \arsa öncelikle teminattan mahsup edilir. E- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- nfi lenldigi takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. F- Tapu sicilinde taraf oiup adresi belli olan veya olmayanlara gönderilen satış ilanı- nn bila tebliğ müdürlüğümüze iade edilmesi halinde işbu gazete ilanı tebliğ mahiyetin- dtdLMÜKm.127) G- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- ^kian. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/164 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze tjışıjrmalan iJan olunur. 24.07.2002 (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahil- ir. Basın: 47933 FETHİYE1. tCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKAKTTIRMA İLANI Sayı: 1999 3286 Esas Bir borçtan dolayı satışına karar verilen Gayrimenkul; Muğla iîi Fethiye ilçesi, Gûnlükbaşı Ma- hallesi, pafta: 08c-4c, Ada: 2084, parsel: J.CiJt: 72, sayfa: 7046, yüzölçümü: 616 m2 miktarlı arsa satılıktır. Gayrimen- knl borçlulardan Merihan Akdoğan'a aittir. Gayrimenkulün imar durumu: imar planuıdaki yeri, ko- nut alanı. insaat düzeni aynk nizam ve iki kata müsaadeii- dir G. Menloılün kullanım şekli ve halihazır durumu: Boş arsa konumundadır. Bilirkişilerin beyanına göre taşınmazın değeri: Bulundu- ğu mahal. bugünkü alım satım rayiç fîyatîan da nazan iti- bara alındığında taşınmazın değeri: 18.000.000.000 TL. kıymetindedir. Satış şartlan: 1. Gayrimenkule ait birinci armrma 10.09.2002 günü, sa- at 09.30. 09.45'te, "Hükûmet Konağı Doğu Kapısı Fethi- ye" adresinde yapılacaktır. Bu arttırmaya tahmin edilen kıymetin %75 ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklılar mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Bu şartlaryerinegetirilmediği takdirde en çok arttıranın ta- ahhüdü baki kalmak kaydıyla, 20.09.2002 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet so- nunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttır- ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bul- ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla otaıası ve bundan başka paraya çe\ irme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırma- ya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 nispe- tinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminatmektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşın para ile- dir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu tapu harç ve masraflan Katma Değer Vergisi ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgi- lilerin (*) bu gayrimenkul üzemideki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir- de haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan ha- riç bırakılacaktır. 4. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bede- lini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bede- li arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temer- rüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrut faizi aynca hükme hacet kafmakstzın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak is- teyenJerin 1999'3286 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 29.7.2002. (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 47921 PAZARCIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Dosya No: 2002/88 Mahkememizden verilen 16.7.2002 tarih 2002 88 Esas 2002/411 Kararsayılı hüküm ile davacı Gülyaz Çevirme ile davalı Hasan Çevirme'nin bosanmalanna ilişkin hükmün da- valıya ılanen tebliğine karar venlmiş olmakla davalı Hasan Çevirme'ye ılanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün için- de tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği iianen tebliğ olunur. Basın: 47522 GEDÎZ SULH HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN Esas No: 2001 '434 Davacı Ali Topçu vekili Av. Osman Çankaya tarafin- dan davalılar Mustafa Topçu ve 4 arkadaşı aleyhine mah- kememize açılan ferağı icbardavasının yapılan 20.06.2002 tarihJı ara kararneticesinde, davalı Fatma Topçu'nun (Av- şar) yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kendisine dava dilek- çesi ve duruşma günü tebliğ edilemedığinden iianen teb- liğine karar verilmiştir. Karar gereğince mahkememiz- de görülmekte olan feragj icbar davasında Kütahya ili Ge- diz ilçesi, Akçalan Kasabası, 92 ada, 8 parsel no'lu ta- şınmazın zemin kat 1 no'lu bağımsız bölümünün davacı Ali Topçu adına tescili için davalılann ferağı icbanna ka- rar veriîmesi talep edilmektedir. Davanın duruşması 29.08.2002 günü saat 09.00'da Gediz Sulh Hukuk Mah- kemesi duruşma salonunda yapılacağından davalı Fatma Topçu'nun (Avşar) işbu dava ile ilgili ıddia ve delillerini duruşma gününe kadar bildirmesini veya duruşma gü- nünde kendini bir vekille temsil ettirmesi. aksi takdirde HUMK'nun ilgili maddeleri gereği yokluğunda karar ve- rilebileceği ihtarile dumşma günü ve dava dilekçesi teb- liğine kaim olmak üzere iianen tebliğ olunur. 27.06.2002 Basın: 41701 TORBALJ İCRA DAİRESÎ'NDEN MENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI Dosya No: 2002,1243 Talımat Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırma 27.08.2002 günü saat 9.30-9.40'ta Iz- mir-Aydın karayoiu Türkpetrol karşısı, Torbalı'da yapı- lacak ve o günü kıymetlerinin yüzde 75'ine istekli bu- lunmadığı takdirde 28.08.2002 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak yüzde 40 ve satış masraflannj verene satılacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceğı, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği. fazla bıigi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla icra me- murluğuna başvurmalan ilan olunur. Muhammen Krymeti (Lira): 50.000.000.000.-TL Adedi: I Clnsi (Mahiyeti veöncfnü nitefikJeri): Mobil vinç. Poc- lain marka, 1985 model. Motor No: BF61413 FR 6941242 DIN 70020 Şasi No: 3 GADUZ 00021115 Basın: 47932 BICAK SIRTI EROL MANİSALI Ya Siz Hangi Cephedesiniz? Türkiye soğuk savaşın bitimi ile yeni bir yol ay- nmına kendi iradesi dışında itilmiş bulunuyor. So- ğuk savaş sırasında Batı, Türkiye'yi mecburen ken- di kampı içinde tuttu. Şimdi ise soğuk savaş bitti, eşit statüde içine almak istemiyor. - Burada işin Avrupa ayağı esastır. Çünkü Avru- pa "geleceğin Avrupa Biıieşik Devletleri"ne ala- mayacağını daha 1989'da söyledi. Ancak Türkiye'yi dışlamadı; dışlayamazdı da. Avrupa, Türkiye'yi içi- ne değil ama "himayesi altına"alabilecekti. - özalcılık bunun altyapısını, "bizim çocuklaria birlikte" taa 24 Ocak 1980'den beri hazırlayacak- tı. 12 Eylül bundan dolayı çizgiyi değiştirmedi. - Türkiye'de eskiden beri "dış bağlantılı payla- şım kavgası" vardır. Özalcılık ile kamu kaynakla- nndan transferyapılarak a/tyapısı hazırlanan "grup", soğuk savaşın bitimi ile düğmeye basıyordu. Bu cephe gayri milli olan taraftır. Bunlar için "Batı ka- pitalizminin dediklerini yapmak ve ona bağlan- mak" önemli idi; çokuluslu şirketlerin Türkiye'de par- çası, uzantısı olmak önemli idi. İki düşünce, iki cephe... Türkiye'deki diğercephe ise "ulusal bakan cep- he" dir. Yabancı şirketlerin çıkarı değil, Türk çiftçi- sinin çıkarı: Çokuluslu şirketlerin Türkiye pazannı ele geçirmeleri değil, ulusal sanayinin, sanayicinin egemen olduğu bir Türkiye politikasıdır. Dışardan baskı ve emir alarak kanun geçiren bir Meclis değil, çiftçinin, işçinin, yerli olanın, kendi hal- kının çıkarını gözeten bir Meclis anlaşılır. - Ulusalcı bakış yabancı düşmanlığı değildir: Ulu- salcı bak/ş iç ve dış dengelerde "karşılıklılık ilkesi- ni esas alan" bir bak/ş açısıdır. Iktisatta, siyasette, güvenlikte, kültürde: Zaten uygarlık, insanlık ve demokrasi gibi kavramlar bunu gerektirir. - Mustafa Kemal Atatürk ulusalcı ve halkçı idi: Tekyanlı bağlanmaya, Tanzimatçı düşünceye kar- şı idi. Karşısında ise padişah yandaşları ve Avrupa yandaşlan vardı. Ya soğuk savaş bitince... "Kendileri" ortada kalacaklan için korktular ve Türkiye'yi tek taraflı bağlamak istediler. Bunlar dar bir gruptu: Batı kapitalizminin Türkiye'deki uzan- tısı ve temsilcisi olan bazı büyük sermaye grup- lan. - Soğuk savaş sonrasında "bazı büyükyerliler" bu yolu seçmişlerdi. Ayakta kalabilmek için "dışar- dakibüyüğün dediklerini'Türkiye'de uygulayacak- lardı. - AB'yetek yanlı bağlanma bunun en sağlam yo- lu idi. Halkı kandırmak da çok kolaydı; Avrupa'yı, Paris'i, Londra'yı, Frankurt'u pazarlayabilirsiniz, cazip yerier... - Soğuk savaş sonrasının düzeni buydu: Bir ta- raftan "içerdeki yerliler" dışardaki büyük şirketin bir parçası, bir uzantısı olacaklar; öte yandan da Türkiye, içine alınmadığı AB'nin himayesi altında tutulacak; soğuk savaş sonrasının yeni düzenine "şirket ve ülke olarak böylece dahil olacağız". Halk için rni? Avrupa için mi? - Soğuk savaşın bitimi ile birlikte birtaraftan yer- li şirketler dışardakilere tek taraflı bağlanmışlar. - Öte yandan Türkiye, AB'ye, hiçbir uygar ülke- nin yapmadığı gibi Gümrük Birliği ile tek yanlı bağ- lanmış. - Bazı siyasiler de aynen şirketler gibi "kendile- rini veyakınlarının geleceklehni" çokuluslu şirket- lere, Brüksel'e, VVashington'a, IMF'yebağlamışlar. Galiba birileri hep kendilerini kurtarmak için "Tür- kiye'yi bağlamaya çalışıyoriar": Bunu gizlemek için de havuç gösteriyorfar. Kopenhag kriterieri eksik kaldıi Geçen kanunlar, değişiklikler çok güzel ama ek- sik: Kopenhag kriterlerinin uygulanması için yapıl- ması gereken daha başka şeyler var: - Türkiye'de işçiyi, çiftçiyi, ulusal sanayiciyi, ya- ni halkı temsil eden partiler iş başına gelebilmeli; bunun yolunu tıkayan "oligarşi" ve tekeller orta- dan kaldınlmalı. - Türk haJkını değil de çokuluslu şirketleri, IMF'yi Brüksel'i, VVashington'u "esas a/an"ve onlar kar- şısında esas duran kimseler Türkiye'de siyaset yapmamalı. Çünkü bunlar halkın temsilcisi ola- mazlar, gayri millidirler. - Ve Türkiye'yi dışanya (örneğin AB'ye) tek ta- raflı bağlayan yasalar, belgeler ortadan kaldınlma- lı. Bu küçük eksiklikler giderildiği zaman yeni ka- nunlar ve değişiklik/er ancak yararlı olacaktır. Aksi halde, Türkiye'deki "oligarşı"nin daha da güç- lenmesinden başka bir hizmet sağlamayacaktır. İZMİR 8. SULHHUKUKMAHKEMESİ 2002 55 Davacı Ankara Sigorta A.Ş. tarafindan davalı Besim U\TI§ vs. aleyhine 11.1.2002 tarihinde açılan tazmınat da\asında verilen ara karan gereği. Davah 8050 Sok. No: 100. K. 1 D. 2 Çiğli - Izmir ad- resinde ikamet ettiği bildirilen Besim Uvuğ'adava dilek- çesi tebliğ edilemediğinden ve zabıta tahkikahna rağmen adresi tespit ediJemediğinden, dava dilekçesinin iianen tebliğine karar venuniştir. Davacı vekili davalılardan Erkan Yıldız'ın maliki, Be- sim Uvuğ'un sürücüsü olduğu 48 M 5695 plaka sayılı ara- cın 09.08.2000 tarihinde müvekkili tarafindan kasko si- gortası yapılan 35 KCE 44 plakalı araca kusurlu olarak çarparak zarar verdiğini. olay nedeniyle sigortalıya 288.000.000 lira hasarbedelinin 21.09.2000 tarihinde öde- diğıni. bubedelin 21.09.2000 tarihinden itibaren T.C. Mer- kez Bankası'nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faiziyle davalıdan tahsilini istemiş olmakla, davalımn 12.09.2002 günü saat 09.15'te duruşmaya gelmesi, ibraz etmek istediği belgeleri duruşma gününden evvel gön- dermesi. aksi halde duruşmanın gıyabmda yapılacağı, yok- luğunda yargılama yapılarak karar verileceği hususu da- vetiye yerine geçerli olmak üzere iianen tebliğ olunur. 19.07.2002. Basın: 47934 Türkiye Gazetedler Cemıyeti'nin yayınladığı günlük Bizim Cazete Ülke sorunlanna ilişkin raporfanyla, araştırmalanyla, köşe yazılanyla, tarafsız habefteryle sivil toplumlann gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel:0JM2.5110875
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog