Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2002 PAZARTESİ 10 D U N Y 4 V E T U R K I Y E dishab@cumhuriyet.com.tr Eski ETA liderine 743 yri hapis • MADRtD(AA)- tspanya'da Bask sölgesinin bağımsızlıgı <çin savaşan ETA 5rgütünün eski iderlerinden Francisco vlugika Garmendia, r 43 yıl hapis cezasına ^arptınldı. "Pakito" akaplı eski lider, Jaragoza'da 1987 ilında askeri bir •tobüse saldın emri ermekten hüküm pydi. Saldında 2 kişi <lmüş. 28 kişi }aralanmıştı. Örgütün jatlayıcı uzmaru "Fiti" lod adlı Jose Maria Arregui de aynı sldından ötürü 743 yıl hapis cazasına mahkûm ddu. /sya sellerle toğuşuyop • GUVAHATt(AA)- Hindistan ve Nepal, temmuz başından beri sellerle savaşıyor. Muson yağmurlannın yol açtığı seller, toprak kaymalan ve salgın hastalüdar yüzünden 60O'den fazla kişi öldü, milyonlarca kişi evsiz kaldı. Hındistan'ın kuzeyindeki Assam eyaletinde41 kişi sulara kapılarak can verdi. 25 bin ev, taşan Brahmaputra nehnnin sulanyla süriiklenerek yok oldu. Yetkililer, 119 kişinin ölümüne neden oian salgınla da başa çıkmaya çahşıyor. Nepal'deyse seller ve toprak kaymalannda 295 kişi yaşamını yitirdi. Çîn, Tayvan'a sertçıktı • PEKİN(AA)-Çin, Tayvan'ın bağımsızhğının hoş görülemeyeceğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Tayvan'ın bağımsız olması kabul edilemez. Dünyada bir tek Çin vardır, Tayvan da onun parçasıdır" dedi. Tayvan lideri Çen Şui- Bian, önceki gün Tayvan'ın geleceği konusunda referandum çağnsında bulunmuş ve Tayvan'ın geleceğinin Tayvanlılar tarafından belirlenmesi gerektiğini söylemişti. Filistinli militanlann düzenlediği iki ayn saldında 12 kişi öldü Ortadoğu'dakanlı pazar• îsraü'de bir otobüse düzenlenen ve Hamas'ın üstlendiği saldın çoğu asker 9 kişinin ölümüne yol açtı. Doğu Kudüs'te de 2 Filistinliyle bir Israil vatandaşı öldü. DışHaberierServisi- tsraü'in kuzeyinde ve Doğu Kudüs'te birkaç saat arayla Fiüstinliler ta- rafından düzenlenen iki ayn saldında 12 kişi öldü, çok sa- yıda kişi yaralandı. Israil'in ku- zeyinde Safed kenti yakınla- nnda bir otobüste meydana ge- len patlamada en az 9 kişinin öldüğü, 20'si ağır 50 kişinin ya- ralandığı bildirildi. Inrihar saldınsı olduğu sanı- lan eylemi Hamas üstlenirken Israil, misilleme yapılacağını açıkladı. Ateş topuna döndü Patlamanın, Hayfa-Safed se- ferini yapan otobüsün tepesini havaya uçurduğu ve aracı bir ateş topuna çevirdiği belirtili- yor. Musevilerin kutsal saydığı Haham Şimeon Bar Yohay'ın mezan yakınlannda meydana gelen patlamada hayatını kay- bedenlerin çoğunun üslerine dö- nen askerler olduğu açıklandı. Saidınrun "tümsonımhıluğu- nu" üstlenen Hamas'ın askeri kanadı Izzeddin EI Kasım Tu- gaylan tarafından yapılan açık- lamada, eylemin bir intihar bombacısı tarafından. Hamas komutanlanndan Salih Şeha- da'nın ıntıkamını almak için düzenlendiği kaydedildi. Israil, saldınnın ardından "Fî- fistinfiterörörgütJeriyk aman- sız mücadeteyT sürdüreceğini Israil8 evidinamiûedi Filistinli militanlann dünkü saldınsında 10 Israil vatandaşı öliirkcn Israil ordusu da dün, Baü Şeria'da FUistinlilere ait 8 evi havaya uçurdu. DinamitJenen evter, İsrail'in eylemlere kanşmakla suçladığı Filistinlilerin aUelerine ait (Fotoğraf: AP) bildirdi. Saldınyı kınayan Filis- tin yönetimi ise olaydan Israil hükümetinin de sorumlu oldu- ğunu bildirdi. ABD Başkanı George Bush, saldından "üzüntü duyduğunu" söyledi. Bush, bütün ülkeleri, Israil karşıtı terörü sona erdirmek için çaba harcamaya davet etti. Doğu Kudüs'te de bir Filis- tinli militanın açtığı ateş sonu- cu, militanın kendisiyle birlikte 3 kişi öldü. Militanın, Eski Şe- hir'e açılan Şam Kapısı yakın- lannda güvenlik görevlilerine ateş açtığı, çahşmada 14 kişinin de yaraiandığı kaydedildi. Baü Şeria'da saldın dalgası Batı Şeria'nm Nablus kenti yakınlannda, militan avında- ki 3 Israil askerinin, uzaktan kumandalı birbombarunpat- laması sonucu yaralandığı, as- kerlerden birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Israil ordusuna ait birjip de, Ramallah yakınlanndaki yol- da bir bombanın patlaması so- nucu havaya uçfu. Olayda4ls- railli yaralandı. Bir Filistinli militanın Tulkarim yakınlann- da açtığı ateş sonucu da bir Yahudi yerleşimciyle bir Isra- il askeri yaralandı. Kore'ler aıtık salıada çarpışacak Görüşmelere başlama kararı alan iki ülke, SeulDünya Kupası Stadı 'nda dostlukmaçıyapacak KuzeyKore, Güney'dekiAsya Oyunlan 'na da katılıyor Dış Haberler Servisi - Güney ve Kuzey Kore, üst düzey görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması için anlaştılar. iki ülke arasındaki buzlann erimesi ama- cıyla aynca Güney Kore'de düzenlenecek Asya Oyunlan'na katılma karan alan Ku- zey Kore, Güney Kore'den gelen "firtbol maçT teklifini de kabul ertiğini bildirdi. Asya Olimpik Konseyi, Kuzey Kore'nin bu karannı büyük bir memnuniyetle kar- şıladı ve bu ülkenin tüm masraflannı kar- şılayacaklannı açıkladı. Birlikte, en son Î990'da firtbol maçı oynayan iki ülke, 8 EyKil'de Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda da bir dostluk maçı oynayacak. Kuzey Kore'nin Kumgang dağında üç gün süren çalışma müzakereJerinde, uzun süredir tıkanmış olan uzlaşma sürecinin yeniden başJaması için 12-14 Ağustos tarihlerinde taraflann Güney Kore'nin başkenti Seul'de bakanlar düzeyinde top- lantıya çağnldıgı bildirildi. Bakanlar dü- zeyindeki 6. ve son görüşme geçen ka- sun ayında Kuzey Kore'de yapılmıştı. Gelecek haftaki görüşmelerin önem- li gündem maddeleri arasuıda ayn aile- lerin birleştirilmesi, demiryolu hatlan- nın birbirine bağlanması ve ekonomi alanında ortak projelerin durumunun olduğu bildiriliyor. MALKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1999/187 KararNo: 1999599 Davacı Necmettin Ak (G. Raşit kızı Nedime Ak'a velayeten) tarafından davalının Malkara Nüfiıs Müdürlüğü aleyhi- ne açılan nüfiıs kaydına isim tashihı davasmın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; 25.11.1999 tanh, 1999' 187 E. 999599 K. sayılı karannda davanın kabulû ile: Tekirdağ ıli Malkara ilçesi Kozyörük köyü cilt no: 0054, sıra no: 001 l'de nüfusa kayıtlı Necmettin ve Vıldan'dan olma 8.9.1981 doğumlu Nedime Ak'ın is- minin nüfiısta binnci isimden önce ASLI ismi eklenmek surehyle ASLI NEDÎME olarak TASHÎHEN TESClLÎNE ka- rar verilmiştir. M.K.'nun 26. maddesı gereğince ılan olunur. Basm: 56901 DENİZLt 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000 277 Davacı Ali Bahri Tokmaker vekili tarafindan davalı- lar tbrahım Lengerli ve arkadaşlan aleyhine açılan or- taklıgın gidenlmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Davalılar Osman Gönültaş, Ramazan Gönültaş, Suat Mergen, Bakı Karadağ ve Nurhan Karadağ'a tüm araş- ürmalara rağmen açık adresi tespit edılemediginden De- nizli 1. Bölge Kiremitçi Mah. Mescit mevkii, pafta no: 18 K-l 11, ada no: 518, parsel no: 3'de kayıtlı 233 m2 yü- zölçümlü taşınmazın 7812/8064 hissesinin davacı ve da- valılann maliki olduklan taşınmazın taraflar arasında taksiminın ve anlaşmanın sağlanamadığından, taşınma- zın taksıminin olmadığı takdirde satış suretıyle gideril- mesıne karar verilmesi hususundaki dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalılar Osman Gönültaş, Ramazan Gönültaş. Suat Mergen, Bakı Karadağ ve Nurhan Kara- dağ'a tebliğ edilemediğinden davalılann 26.09.2002 du- ruşma günü saat: 09.25'te Denizli Özel ıdare Işhanı Kat: 4'te bulunan duruşma salonunda hazır bulunması ve ken- disini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğun- da karar verileceği hususu ilan olunur. Basın: 47623 SUNGURLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2001/464 Esas 2002/47 Karar Davacı Botaş Vekili Av. llknur Çetin Cnal tarafindan davalılar Bahtıgül Sakaoğlu, Hahl Ibrahim Çulhacıoğlu ve arkadaşlan aleyhine açılan cebri tescıl davasının mah- kememizce yapılan açık yargılaması sonunda 07.02.2002 tanhinde davanın kabulüne karar venlmiş, Sungurlu il- çesi Kemallı köyü SülükJü mevkiınde kain 66 parsel sa- yılı taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4 ve 17. maddesine göre 492.14 m2 kısmının davacı Bo- taş lehine daimi irtifak tesisine ve tapuya şerh düşülme- sıne karar verildiği, tüm aramalara rağmen davahlardan Kâzım ogiu Halil Ibrahim Çulhahoğlu'nun zabıtaca ad- resi tespit edilemediğinden mahkememizin 25.10.2001 tarih ve 200J /464 Esas 2002/47 sayılı ilamı adı geçen da- valıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 47569 ERZURUM1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2001 '457 Karar No: 2002 130 Davacısı Botaş Boru Hatlan ıle Petrol Taşıma A.Ş. Vek. Av. Aydoğan Karakılıç tarafından davalı Nadim Sando- ğan aleyhine açılmış bulunan tescil davasından dolayı ve- rilen karar gereğince; Aşağıda ismı yazılı davalı adına dava dilekçesinin ilanen tebliğ edılmiş olmakla karann da ilanen teblıği gerektiğinden, Mahkemenin 22.03.2002 tarih aynı sayılı karanyla davanın kabulü ile Erzurum ılı Ilıca ılçesı Paşayurdu İcöyü hudutlan içınde bulunan par- sel: 39'da kayıtlı davacı idarece istimlak olunan taşınmaz- dakı davalı adına kayıtlı 2.598.97 m2'hk bölümünde 2942 S.Y.'nın 10. md. uyannca DAİMl İRTtFAK HAKKTNIN (ağaç dıkmemek, bına vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ Boru Hatlan ıle Petrol Taşıma A.Ş. lehine TA- PUDA TESIS VE TESClLlNE karar venlmiş olup, Davalı NADlM SARIDOĞAN'ın bu karann yayın ta- nhınden ıtibaren 15 gün içinde temyız etmesi, aksı tak- dirde karann kesınleşeceğı hususu karar tebliğ yenne kaim ohnak üzere ilanen teblıg olunur. 18.07.2002. Basın: 47591 ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN EsasNo: 2001-442 Karar No: 2002/26 Davacısı Botaş Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş. Vek. Av. Aydoğan Karakılıç tarafından davalılar Meh- ri Doğan, Abubekir Doğan, Ismail Doğan, Hatice Do- ğan, Dursun Doğan, Bilal Doğan, Ismail Doğan ve Ha- tice Ipek (Doğan), aleyhine açılmış bulunan tescil da- vasından dolayı verilen karar gereğince; Aşağıda ismi yazılı davalılar adına dava dilekçesi- nin ilanen tebliğ edlimiş olmakla karann da ilanen teb- liği gerektiğinden, Mahkemenin 01.02.2002 tarih. aynı sayılı karanyla davanın kabulü ile Erzurum ili Ilıca ilçesi Alaybeyi kö- yü hudutlan içinde bulunan parsel: 283'te kayıtlı dava- cı idarece istimlak olunan taşınmazdakj davalı adına ka- yıtlı 2.550.74 m2'Iik bölümünde 2942 S.Y.'nın 10. md. ûyannca DAİMİ İRTlFAK HAKKININ (ağaç dikme- mek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş. lehine TAPUDA TEŞIS VE TESClLlNE karar venlmiş olup, Davalılar Mehri Doğan, Abubekir Doğan, Ismail Doğan. Hatice Doğan, Dursun Doğan, Bilal Doğan, Is- mail Doğan ve Hatice Ipek (T>oğan)'ın işbu karann ya- yın tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz etmesi, ak- si takdirde karann kesinleşeceği hususu karar tebliğ ye- rine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.07.2002. Basın: 47590 FETHİYE İKtNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000/210 Davacı Durkadın Akar vekili Av. Şaban Durmaz tara- findan davalı Bayram Güneşoğlu aleyhine açılan tapu ip- talı ve tescil davasmın duruşmadaki ara karan gereğin- ce, Davacı vekili dava dılekçesinde. taraflann baba bir üvey kardeş olduklanru, babalan Ahmet Çapkan'ın Fet- hiye, Güneşli köyü 241 ve 243 parselı muvazaalı satış yolu ile davalıya satış gıbi göstererek devrettiğıni, mü- vekkilden mal kaçırması amacıyla yapılan satışın mu\a- zaalı olduğunu, söz konusu parsellenn davalı adına kay- dının iptali ile davacı adına tapuya tescilinı talep etmiş- rir. Davalrrun adma Devlet Hastanesi yanı Sözen Apart- manı Antalya adresıne tebligat yapılamamış, davalının adresi zabıta araştırmasında da tespit edilememış olmak- la, tebligatın ilanen yapılmasına karar venlmiş olmakla, davalının duruşma günü olan 12.09.2002 günü saat 09'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisıni vekil ıle temsil ettirmesi. duruşmaya mazeret- siz olarak gelmemesı durumunda yargılamanın yokluğun- da yapılıp sonuçlandınlacağı tebligat yerine geçmek üze- re ilanen tebliğ olunur. Basın: 47958 ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN EsasNo: 2001 455 KararNo: 2002316 Davacınm Botaş Boru Hatlan ile Petrol Taşıma A.Ş. Vek. Av. Aydoğan Karakılıç tarafından davalı Hatice Perktaş aleyhine açılmış bulunan tescil davasından do- layı venlen karar gereğince; Aşağıda ismi yazılı davalı adına dava dilekçesinin ila- nen tebliğ edilmiş olmakla karann da ilanen teblıği ge- rektiğinden. Mahkemenin 27.06.2002 tarih aynı sayılı karanyla da- vanın kabulü ile Erzurum ili Ilıca ilçesi Kahramanlarkö- yü hudutlan içinde bulunan parsel: 635'te kayıtlı davacı idarece istimlak olunan taşınmazdaki davalı adına kayıt- h 1.842.16 m2'hk bölümünde 2942 S.YAım 10. mad. uyannca DAlMl İRTlFAK HAKKININ (ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ Boru Hat- lan ile Petrol Taşıma A.Ş. lehine TAPUDA TESİS VE TESClLtNE karar verilmiş olup, Davalı HATÎCE PERKTAŞ'ın işbu karann yayın ta- nhinden ıtıbaren 15 gün içinde temyiz etmesi, aksi tak- dirde karann kesinleşeceği hususu kararteblıği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur 18.07.2002. Basın: 47589 MERHABA NECATİ DOGRli Tarih Yazıldı, Sıra Fizikte... Demek ki tarih böyle yazılıyormuş. Bir sevinç, bir coşku, bir kendinden geçme hali... Müthiş! Birisi kendini tutamamış, "Biji Tür- kiye... "diyegazeteye başlık koyalım arkadaşlar önerisi de getirmiş. Gör- memişin bir oğlu olmuş misali... Allah akıl fikir versin! Bunlar 20 yıldır böyledir, altın Rolex saatli, Armoni kostümlü, Porto şarabı sevici, yeni profil, yeni vizyon, değişim, küreselleşme, globalizm deyici... Bunlar yazıcı! Geçimleri yazmaktan! Her fırsatta tarih yazarlar! "Bıyıklı erkek tipi bizi Avrupa ima- jından kopanyor" diye bir görüş üre- tirler, bıyıklara savaş açarlar. Bıyıkla- nnı keserler, yüzleri yolunmuş tavuk gerisine döner. Tarih yazarlar. Kentin seçkin yerinde.. Çok katlı cam bina yapılır. Onu görürler.. Plaza.. Plaza... Plaza... Türkiye kalkınıyor. Çağdaşlaşıyor. Diye tarih yazarlar. • • • Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı puro içerken görürler, "Işte modern Türkkadını... Işte çağdaş Türkiye'nin doğuşu... Zihniyet devrimi..." diye yeni bir tarih daha yazarlar. Her fırsatta yeni tarih! Gusto.. üfestyle.. Rezidans.. Geleceğin City'si... Diye Ingilizceden, Fransızcadan aşırma keJ/melerie dünya zengin sı- nıflannın yaşama, harcama, eğlenme, ev yapma, çarşıya pazara gitme, lo- kantada yemek yeme, kansını aldat- ma, kocasını boynuzlama, erkekten kadına dönme, kadından erkeğe dön- me biçimlerinden bir örnek gördük- leri anda "Işte Çağdaş Türkiye... Iş- te Anadolu'daki Avrupa... Gelişiyo- ruz..." diye yazı yazarlar. Tarih yazılmış olur. • • • "Biji Türkiye manşetini atalım ar- kadaşlar... " diye tarih yazan kalem- ler, çok değil, daha 60 gün önce Av- rupalı olma ölçülerine yüzde 100 ters RTÜK Kanunu'nun çıkması için par- lamentoyu, siyasi partileri, liderleri yayınlanyfa baskı altına almışlardı. Uberal yazar! Medeniyetçi! Çağdaşlığı sindirmiş! llericiliği ilke yapmış! Büyük demokrat! Böyle anılmak, böyle etiketlenmek, böyle kimlik bulmak istiyorlar. Ancak bundan 6 ay önce, uygulanmakta olan IMF dayatmalı ekonomik prog- ramdan ötürü halkın çok büyük sıkın- tıya girdiğini, patlamalar olacağını, bu yüzden demokrasiyi askıya ala- cak "bir ara rejim getirilmesi" ge- rektiğini savunmuşlardı. Arşivlerde kayıtlıdır. 15 gün yazdılar. Orduyu darbeye kışkırttılar. Bugün "Biji Türkiye..." diye başlık atan büyük demokrat kalem, 6 ay ön- ce aynı köşede "teknokratlardan ku- rulu bir ara rejim..." önererek seçim- le getirdiğini yine seçimle koltuğundan indirme demokrasisinin Anadolu hal- kına kalın geldiğini yazıp söylüyordu. • • • Yazıcı bunlar! Rüzgâra göre yazarlar! Geçimleri tarih yazmak! Tarihin diyalektik biçimde oluşma- sından çok"Avrupa ekseninde mon- tajlanmasının " daha etkili yazım ola- cağını anlatırlar. İsmi gerekli değil. önemli de değil. Beş yıl önce büyük gazetelerimizden Milliyet'te yazan bir kadın yazar vardı. Kendi de bu gece zengini, para şımanğı, kültürsüz, küs- tahazınlığınsanldığı "gusto.. Rolex.. plaza.. Porto şarabı.. rezidans.. pu- ro.. geleceğin city'si..." kelimelerin- den tarih yazarlığı çıkartanlar içinde yer alıyordu ve düşünce biçirnlerini çok nefis anlatmıştı. • • • Şöyle yazmıştı: "Yeni, uygar ve çağdaş Türkiye'yi asla bu şekildeyaratamayacağız... Bu zihniyetlerie biryere varamayacağız... Yeni Türkiye'yi parça parça Batı'da imal etmemiz, sonra getirip burada montajlamamız gerekiyor... Devletin tekyapacağışey, ulusalyenilenmefo- nu kurmak. Bu fonla bütün Türkiye va- tandaşlan hammadde olarak gelişmiş ülkelere gönderilecek, orada işlene- cek, geri gelip projelerini montajlaya- caklar ve yeni bir Türkiye doğacak..." Montajcı demokratlar! Tarih yazıyor! • • • Bunlar yann rüzgâr başka yönden esince "Coğrafya tarihi sevmedi..." diye dönüş yazılan da yazarlar. Dola- yısıyla, tantana yükse/terek "Tarihya- zıldı..." ucuz edebıyatı yapanları bir kalem geçelim. Abdullah Öcalan'ın boynundan "idamlıkyaftasını alıpyır- tarak" Türkiye Büyük Millet Meclis'i ol- gun bir ulusa yakışır karar aldı. Şimdi Avrupa'yı göreceğiz... Samimiyetini.. Ve uygarlığını.. Tarih yazıldı. Şimdi sıra fizikte!.. E-posta: necatidogrufa superonline.com Faks: 0212 513 90 98 İngilterede 74 kişi tedavi görüyor Lejyoner hastalığı korkutuyor Dış Haberler Servisi - Son yıllann en kötü salgın hastalığı olarak nitelenen lejyoner hastalığı tngiltere'de etkisini sürdürürken tedavi görenlerin sayısı 74 olarak açıklandı. Hastalığa yakalandığı belirlenen kişi sayısı ise 45 olarak bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın, hastalığın kaynağının belirlenmesi için acil soruşturma başlattığı belirtilirken salgının büyük olasüıkla su ya da havalandırma sistemleri yoluyla yayıldığı tahminleri yapdıyor. 1985 yılında Ingütere'nin Staflford kentinde ortaya çıkan hastalık, 68 kişiye bulaşmış ve 23 kişinin ölümüne neden olmuştu. Geçen ay Paris'in doğusundaki Meaux kentinde 90 yaşındaki bir kadın ve 53 yaşındaki bir erkek de yine lejyoner hastalıgından ölmüştü. tlk kez 1976'da Philadelphia'da bir Amerikan Lejyonu'na mensup 30 askerin öünesiyle birlikte tespit edilen hastahğa sıcak su ve havalandırma sistemlerinde kolayca üreyen bir bakterinin neden olduğu belirtiliyor. DİDİM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Esas No: 2000 130 Karar No: 2000 230 Didim Sulh Hukuk Mahkemesı'nin 12.12.2000 gün, 2000 130 Esas, 2000 230 Karar sayılı ilamı ile ortakhğın gidenlmesi yoluyla satışına karar venlen gayTİmenkulün tapu kaydı, cinsi, evsafi ve kıymeti: Tapu kaydı: Aydın ili, Didim ilçesi. Karakuyu mevkiinde kain, 962 ada. 6 parselde, 11 No'lu bağımsız bölüm ve ekJentileri (7-8-9) No'lu depolardan oluşan mesken nite- likli taşmmaz. TaşınmaziD önemli özeUiJderi: 11 No'lu dairenın ıç hacimleri 2 oda, 1 salon, salonda açık mutfak. salona açılan balkon, banyo ve kondordan ibarettir. Yerler seramık, giriş kapısı ve iç kapılar ahşap, dış cephe kapı ve pencereleri alüminyum imalattır. Mutfak dolaplan sunta üzeri kaplama, mutfak tezgâhı mermerdir. Merdivenle çıkılan üst katta 7-8-9 No'lu bölümlerin yer aldığı eklentiler kısmına ginlmektedir. Bu kısmın önceden müştemilat iken sonradan yapılan tadılatlarla mesken olarak kullarulmaya başlandığı an- laşılmaktadır. Tasınmazuı muhammen bedeti: 14.822.000.000.-TL'dir(Ondörtmilyarsekizyüzyirmi- ikimilyon TL) Satış şartlan: 1- Satışa çıkanlan taşınmazın bınncı satışı 30.09.2002 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10.10'a kadar Didim Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymerın yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10.10.2002 Perşembe günü aynı yer ve saatte ıkinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla kıymetin yüzde 40'ını bulduğunda en çok arttırana ıhale olunur. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mekrubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebılir. Res- mi ihale pulu, tapu harç ve masraflan ile KDV alıcıya aittir. Taşınmazın aynından do- ğan vergiler ve tapu satım harcı, tellaliye satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ılgılilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hu- susıyle faiz ve masrafa dairolan ıddialannı dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde da- iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay- laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeh hemen veya verilen mflhîet içinde Sdenmezse ÎÎK 133. maddeslgere- ğince ihale fesh edilir. tki ihale arasındaki farktan ve yasal faizden alıcı ve kefilleri me- sul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildiği takdirde ısteyen alıcı>a bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 2001 '6 satış sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. Basın: 47942
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog