Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet k ı t a p 1 a r ı KEU POSTUNDA KURT Hikmet Çetinkaya 4 ^ _ k r t a p l ü b û ı34334Kagaloglu-tsanbıılTd (212151401% Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p I a r ı • SOL GERÇEĞİ TARTIŞIYOR ' Oral Çalışlar-Barış Doster _ kitap kulûb YIL SwYI: 28061 / 500.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ 0945-1991ı 5 AĞUSTOS 2002 t ^ A Çalışanlar yasa güvencesini bekliyor. Seçim yasası siyasetin kaderini belirleyecek Meclis'eyeni görevIş vasası Üçüncü reform adımı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -21. yasama döne- mınde anayasa değışikliği ve Avrupa Birliği'ne (AB) uyum yasalanyla iki büyük düzenlemeye damgasını vuran parla- mento, üçüncü reform adımı olarak "iş güvencesini" gün- demine alıyor. TBMM Genel Kurulu'nun, ek bütçe yasa ta- sansı ve ış güvencesi yasa tasansını çarşamba günü görüş- mek üzere olağanüstü toplanması ıçın hazırlıklar tamam- landı. Koalısyonun ANAP kanadı, bu arada bütçe tasansı- na malı mılat uygulamasının 2004 yılına ertelenmesıni ön- gören bır madde eklenmesı ıçin göriişmelerde bulunuyor. Işçi-işveren uzlaşmasıyla 2001 yılında hazırlanan ılk tas- laktan bu yana 2 yıldan beri tartışılan ış güvencesi düzen- MArkasıSa.8,SiL3'te Seçim yasası Partilerin önerileri farklı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP ve DYP'nin üzennde anlaşmaya çalışhğı seçim yasası değişikliklerinin 3 Kasım'a yetiştırilmesi olanaklı görülmüyor. Her partı farklı beklentılerle yasalann değıştinlmesini isterken, seçim tak- vımı açısından Yüksek Seçim Kurulu'nun yenı önenlen uy- gulamaya koymasında sıkıntı bulunuyor. DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller. "daraltılmış bölge. iki turlu sistem. ter- cihli oy kuUanımı \e harcamalarda saydamlığı" temel alan değişıklik önenlennı son olarak geçen hafta koalısyon liderlerine iletmıştı. Daraltılmış bölge ve tercihlı oy önerisı- ne olumlu yaklaşhğı belirtilen ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bunlann 3 Kasım'a yetıştınlip yetıştirilemeyeceği MArkast Sa. 8, Sü. l'de DÜNYA BASINI TEMKlNLÎ: lurkıye nın üyeliği henüz köşede değil Bahçeli: Yargıya gideceğiz • 5. Sayfada Şehit ailelerinin eylemi • 5. Sayfada AB'yi Öcalan geciktirdi • 5. Sayfada Öcalan'ın ailesinden kurban • 5. Sayfada New York Tlmes Birlıgi üyelıgınin köşede olduğunu düşünmek yamltıcı olur" diye yazdı. POİItlken başyazısında, kabul edilen yasa değişıklikleri ile ortaya çıkan durumun Türkiye'yi AB'ye yaklaştıracagı belirtildi. The Observer "AB'yi gözeten Türkiye liberal oldu" başlıgını kullandı. Dagens Nyheter haben. " Türkiye 'de Kürtlerin konumu güçleniyor" başlığıyla verdi. • 4. Sayfada Ecevit: Artık hazınz Batı bizi hayranlıkla îzliyor # Başbakan Ecevit, AB'den Türkiye'nin artık en kısa zamanda tam üyelik beklediğıne işaret etti. Bırkaç küçük aynntı dışmda Türkıye'nin gelişmiş AB ülkelerinde var olan özgürlük ve haklann tümüne kavuştuğunu savunan Ecevit, "Meclis'ın elde ettiğı başan, demokratik Batı ülkelennde de hayranlık uyandırdı" dedı. • 4. Sayfada ı Bazı yüzücüler vardır. Madalyalara ve rekorlara doymaz.Bunlardan bın de Alman yüzücü Franziska \an Almsıck. Beriin'de sona eren Avrupa Yüzme Şampiyonasf nda Van Almsıck, 200 metre serbestte 1 56 64'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 24 yaşındaki Alman sporcunun kariyeri başanlarla dolu.. Almsick, 14yaşındaBarcelona Olimpıyatlan'nda 200 metre serbestte gümüş, 100 metre serbestte de bronz madalya elde etmıştı. 1995 'tekı Avrupa Yüzme Şampıyonası'nda da 100 metre serbestte altın madalyayı boynuna takan Franziska van Almsıck'ın hedefı rakıpsız olmak... Son gün bır dünya rekoru da 200 metre kelebekte Polonyalı Otylıa Jedrejczak'tan 2.05.78'le geldı. Bu dalda eskı rekor, 2.05.81 'le Avustralyah Susan O'Neıll'a aitti. Berhn'de 10 gün süren şampıyonada ıse 5 dünya, 7 de Avrupa rekoru kınldı. (Fotoğraf: AP) Kütahya ve Kahramanmaraş'taki santrallar hastalık saçıyor. Raporlar kanserin artış gösterdiğini doğruluyor iki kenttetermikölüm• K.ahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan ve lütahya'daki Seyitömer ile Tunçbilek trmik santrallanndan her gün yüzlerce t)n kül ve partikülle birlikte zehirli gazlar tentlerin üzerine çöküyor. Bölgede gün jeçtikçe göğüs kanseri ve solunum yolu iastalıklan daha sık görülüyor. ALt KEHRİBAR/ SERIVIET ÇUHADAR KÜTAHYA / KAHRAMANMARAŞ - Termik santrallann denetim altına alınma- ması büyük çe\Te sorunlanna yol açıyor. Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan ve Kü- tahya'daki Seyitömer ile Tunçbilek termık santrallanndan her gün yüzlerce ton kül ve partikülle birlikte zehirlı gazlar kentlerin üze- nne çöküyor. Bölgede gün geçtikçe göğüs kanseri ve solunum yolu hastalıklan daha sık görülüyor. Türkiye'nin elektrik enerjısinin yüzde 30'unu karşılayan Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallan halkın sağlı- ğını tehdit edıyor. Yaklaşık 600 MW gücün- de olan santrallar, Türkiye'nin en genış ka- pasiteli tesisleri arasmda yer alıyor. Her yıl toplam 6 milyon ton "marn" adı verilen dü- şük kalorili kömür tüketilen santrallardan kentüı üzenne zehirli gaz ve zararlı parçacık- lar bulutlar halınde çöküyor. Türkiye'de ha- vası kirli kentler sıralamasında en üstlerde y- er alan Kütahya da Vali Aydın Güçlü, düşük kalorili kömür kullanılmasına karşı savaş aç- tı. Güçlü, apartmanlarda ve resmi binalarda kalitesiz kömür kullarulmasını yasakladı. Kü- tahya devlet ve SSK hastaneleri uzmanlan ıse kentın akciğer ve solunum yolu hastalık- MArkasıSa. 8,Sü. 7'de Almanların gururu 10 Numara başlıyor Herkes kazanacak < Milli Pıyango tdaresi'nin (MPl) yeni şans ojoınu On Numara'da, oyun kuponlannın üzerinde her bir kolonda 1 'den 80'e kadar numara —yer alırken, çekilişle belirlenecek 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanacaklar. • 3. Sayfada OSS tercih formları Son gün 9 Ağustos # Tercih formunu, ÖSS'ye girip 105 puan alanlardan smavsız geçiş hakkı bulunmayanlar, 2002-ÖSS'ye giren ve aynı zamanda smavsız geçiş hakkına sahip olanlarve =^= sadece 2002-meslek yüksekokullanna sınavsız geçiş için başvuranlar doldurabilecek. Teslim süresi 9 Ağustos Cuma günü sona erecek. • 5. Sayfada Oğrencilerin bakışı değişti! Kuş Cenneti kampanyas Bekârete bakan yok # AÜ ve ODTÜ öğrencıleri arasında yapılan bir araştırma, "bekâret" ile "namus" ılişkisinin değişmeye başladığını ortaya koydu. ODTÜ'dekitazoğrencilerin yüzde 96.3'ü "bekâret ve namus arasmda ilışki ohnadığını" belırtırken AÜ'deki kız öğrencilerin yüzde 70'i ise aynı ka\Tamlan birbınnden ayırdı. • 3. Sayfada Binlerce imza 1 Ege Kuş Gözlem Topluluğu ve Çevre Mühendisleri Odası tzmir Şubesi'nin raporunda, Kuş Cenneti'ni denize bağlayacak kanal açma projesinden vazgeçilmesı istendi. Metinde 2. derece SlT alanının, mahmuzlu kızkuşu ve uzunbacak başta olmak üzere pek çok su kuşu için yaşam alanı olduğu belirtildi. MArka Sayfada Sağlık closyâsı • Myasthenia gravis hastalığında rehabilitasyon... • Parkinson hastalığına farklı bir bakış: Rehabilitasyon... ^ Romatizmal hastalıklarda kaliteli yaşamın sırlan... • Serebral paralizi'nde (beyin özrü) rehabilitasyon... • Doğumsal brakial pleksus zedelenmesinde fizyoterapi- rehabilitasyon... • El yaralanmalarında iş ve uğraşı tedavisi Hacettepe Universltesi öğretim üyeleri Cumhuriyet için hazırladı. Yarın Cumhuriyet'te. Observer: Irak 'ın önerisiABD'yi etkilemedi Savaş kararı kapıdaıgiltere Ikna edemedl ABD'nin Irak'a saldırma olasılığı güç kazanırken savaşın tarihinin bir iki hafta içinde netleştırileceği bildirildı. ABD yönetiminin, önce Ortadoğu konusunda adım atılması gerektiğine inanan Ingıltere'nin yaklaşımını paylaşmadığı ileri sürülüyor. Savas altı ay Içlnde tngiiterede yayımlanan Observer gazetesi dün yayımlanan "Bush savaş ilan ermeye hazır" başlıklı haberinde, yetkililerin, Irak'a karşı bir saldınnın artık kaçınılmaz olduğuna ve gelecek 6 ay içinde gerçekleşecegine inandıklan vurgulandı. • 11. Sayfada İki ayrı saldırıda 12 kişi öldü Israil'de kanlıpazar Flllstln saldırıyı kınadı Safed kenti yakınlannda bır otobüste meydana gelen patlamada çoğu asker 9 kişi öldü, 20'si agır 50 kişi yaralandı. Saldınyı Hamas üstlendi. Dogu Kudüs'te de Filistinh mılıtan, kendisiyle birlikte bır Filistinlinin ve bir Israillinin ölümüne yol açtı. Israil, saldınnın ardından "Fılistinli terör örgütleriyle amansız mücadeleyi" sürdüreceğini bildirdi. Saldınyı kınayan Filistin yönetimi ise olaydan Israil hükümetmin de sorumlu olduğunu bildirdi. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Derviş'in Güçlü Siyasete Geçiş Programı! Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Der- viş, ekonomı dışındakı her konuyla ilgilenen değişık bır kımlik sergılıyor. ABD dönuşü turlarını arttıran Derviş'in bu haftaki programı da yüklü... Görünen o kı, Türkiye'ye gelir gelmez "güçlü eko- nomıye geçiş programf hazırlayan Dervış, şimdi de MArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog