Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ANILAR (19 YÜZYILDA SARAY HAREMl) Şair Leyla Saz Hanım Cag Pazarlami K Ş Tuıkocagj Cad No 3*41 \krtapku)Übü 134334 lCağalogto-bonbulTel (212)5140196 + Cumhuriyet Cumhuriyet k 1 t a p 1 a r 1 BAHÇE BİZlZ GÜL BÎZDEDtR Miyase İlknur 79. V I L 3AYI: 28060 / 500.000 TL (KDVıçmde) KIIRllCIIKtl- YUNUS NADİ (Wd-1W\RAWA7ARI NADİR NADİ (1945-1991) Köprüaltı cezası bitti mi? Yenı" Galata Koprusu 10 yıldır Istanbuilulan ınlettı Kâh tamıre gırdı, kâh tek şerıde düştu Meyhanelere kapatılan Kopruaitı eskı gunlerıne dondu derken yıne olanlar oldu . Akışkan, değişken ve... Ozlem Tekin, "Çelişkıli değil kardeşim, değişim denen bir şey var Ben akışkan, değişken ve elastıkı bırıyım Yıllar yılı Gülben Ergen gıbi gezemem ki" diyor Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Yediden yetmişe müzik Ünlü keman sanatçısı Cihaf Aşkın yaygın eğitim sisteminden yana Dırazcık nofaları bılse, yanı parmakları bır gam yapsa insanın, çok daha değişık bakıyor dünyaya Keman çalmasın, boğlama çalsın, kava çalsın, ne çalarsa çalsın, yeter kı çaldığı müzik nıtelıklı olsun " Egemen BERKÖZ'ün röportajı 14. sayfada. Sağlıklı r / y . J • Boyun sağlığımız... / • El yaralanmalarında iş ve uğraşı tedavisi... • Parkinson hastalığına farklı bir bakış... • Bel ağrısında koruyucu yaklaşımlar... Hacettepe Universitesi öğretim üyeleri Cumhuriyet için hazırladı. Sah günü Cumhuriye('te. • Olunılu Bir Adım... Tarihin kimi dönemle- rinde, dışardan ve içerden kışkırtmalarla, bir iilke- dekanlıçatışmalarçıkar- tılabilir; tspanya'da, Çin'de, Vietnam'da bu- nun örnekleri görüldii; Balkanlar'da son yıllarda yaşanan tragedya, halkla- rı birbirine düşürerek çok cana maloldu. Anadolu'da sahneje ko- nan son dramın içeriği ise bunlardan daha değişik- tir. 19901ı yıllarda, dışar- dan kışkırtmalarla, Tür- kiye'de bir etnikçi iç savaş denevimi tezgâhlandı. Başarı ka/ananıadı. Geniş halk kitleleri hiç- bir zaman düşmaniık tu- zağına düşmedi. Anadolu, tarihte yaşa- dığı engin deneyimlerle, barış içinde bir arada ya- şamanın bilincine eriş- miştir. • Meclis'te son çıkanlan yasa, Anadolu'nun paha biçilemez barış bilincini yansıtnıası bakımından, alkışlanacak niteliğe sa- hiptir. Öcalan'ın boynundan idatn cezasının kaldırıl- ması, kolay bir iş değildi; en se\gili yakınlarını yi- tirmiş yüreği yanık yurt- taşların duygulan çok ta- zeydi; bu topraklarda "kısasa kısas" kültürü- nün mirası gücünü koru- yordu: çağdaş ceza huku- ku anlayışının geçerli kı- hnması çok güçtü; düşiin- meli ki bugün Anado- lu'nun nice bölgesinde aşiret>aşamı ve kan dava- sı geleneği sürmcktedir. Biiyük Millet Meclisi bir uygarlık sınavını ba- şarı\la verdi; yapılan iş azımsanacak boyutta de- ğildir. Anadil konusunda alı- nan kararlar da Kürtçe üzerindeki çekincelerin kaldınlması alanında de- mokratik bir aşamadır; Anadolu'da konuşulan her dilin özgürleşmesi, inaımoruz ki halkın bir arada yaşaması yolunda kardeşliğin sıcaklığını pe- kiştirecektir. Büyiik Millet Meclisi bu tarihsel işleviyle iç barışın geregini yerine getirmiş- rir. • Yaşadığımız toplumda çağdaş hukukun bilincine erişmemiş kesimler ya da yünfindeki acının güdü- süykda\ranan kişiler el- bettebulunacaktır. Onla- rı dıanlamaya çalışmalı- yız;japılan iş kolay değil- dintepkileri de olacaktır. Sfrn bir nokta daha: Btşırüan atıhm, Avru- pa Birliği'ne giriş yolunu açsı da açmasa da bir şey farl etmiyor; çiinkü iç banş \olunda güvenle, karleşçe ve el ele yürü- mek için Türkiye'ye ge- reki olan adımlar atıldı. Cumhuriyet TBMM 22 saatlik çalışmadan sonra uyum yasalannı kabul etti. AB sonucu övgüyle karşıladı Sıra uvsulamadaAB UYUM PAKETI TASALASTI [>EMOİCRASİDT YENİ DÖNEM AB İÇİN 3 EŞİK KALDI ' TBMM Genel Kurulu;'"savaş ve yakın savaş" dışında ölüm cezasının kaldınlmasını öngören, anadılde yayın ve öğretımin önünu açan AB uyum paketını 22 saatlik görüşmeler sonunda dün sabaha karşı kabul ettı. Önennın idamdan sonra en çok tartışılan maddelen anadılde yayın ve öğretımle ılgili maddeler oldu. Görüşmeler sonunda yapılan açık oylamada. bu madde 114 ret oyuna karşılık 267 oyla kabul edildi. Cemaat vakıflannın Bakanlar Kurulu ızniyle taşmmaz mal edinebilmeleri ve bunlar üzennde tasarrufta bulunabilmelenne ilışkin madde de MHP"lılenn sert eleştınlenne hedef oldu. Daha sonra yapılan oylamada bu madde 118'e karşı 227 oyla kabul edildi. MHP'lıler AÎHM'ye ılışkın maddelere de ıtiraz etti. 1 5 . Sayfada * AB'y e uyum yasalannın Meclis'te büyük çoğunlukla kabul edilmesiyle, Türkiye, ölüm cezasını "tanhe gömen" ülkeler arasına girerken, birçok alanda da Avrupa ıle norm bırliğı sağlanıyor. • Terör suçlannda artık ölüm cezası yok. Ancak, savaş ve yakın savaş tehdidı hallerinde ışlenmış suçlara verilen ölüm cezalan korunuyor. • Anadilde ve lehçelerde yayın ve anadılde öğrenim serbest. • Göçmen kaçakçılığına ağır yaptınm. Örgan kaçakçılığına ağır ceza. • Cemaat valaflan Bakanlar Kurulu izmyle taşınmaz edınebilecek. • Dernekleşme suıır tanımayacak, Bakanlıkça denetlenecek. • AlHM karanna yenıden yargı yolu açıldı. Buna paralel olarak Ceza Muhakemelen Usulü Yasası'nda da bazı değışiklikler yapılacak. • 6. Sayfada Teror suçlulanna iade yolu 14. Sayfada Türkiye devbir adım attı • 4. Sayfada BuABiyi midir, kötü müdür? 15. Sayfada Hakkımız geri verildi 16. Sayfada Iş dünyası farklı tepki gösterdi • 6. Sayfada Dünya basınından ovgü • 8. Sayfada Meclis sabaha dek çalıştı AB uyum paketi üzerindeki görüşmelere 1 Ağustos Perşembc günü saat 15.00'tc başlan- dı ve yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından maddelere geçildi. Maddeler üzerindeki görüşmelere Önceki gün saat 14.00'te başlandı. Bu görüşmeler dün sabah saat 06.30'da tamamlandı. Görüşmeler sırasında pakete karşı sert bir muhalefet yürüten MHP'liler, sık sık gerilimi yükseltti. MHP'liler pakette en çok tepki gösterdikleri idam, anadilde ya- yın, öğrenim ve cemaat vakıflanna ilişkin maddelerin metinden çıkarılması için önerge verdiler. Bu önergeler reddedilirken, oylama rutanaklarını seçim meydanlarında kullan- maya hazırlanan MHP'liler, bu maddelerin açık oylanmasını sağladılar. (Fotoğraf: AA) 1 TBMM'de, AB reform paketınin kabul edilmesiyle Türkiye'nin üyelik sürecinde yeni bir aşamaya geçmesinin de önü açıldı. Diplomatlara göre ilk ve belirleyicı eşık, AB Komısyonu'nun 16 Ekim'de açıklavacağı Ilerleme Raporu olacak. AB'mn büyük onem verdıği olüm cezasınuı kaldınlması ile anadılde öğretim ve yayın reformlannın gerçekleştirilmesi, Ilerleme Raporu'nda Türkıye ıçın olumlu ıfadelerin yer almasmı sağlayacak. AB üyelen, 29 Ekim'de Brüksel"de yapacaklan toplantıda Türkiye konusunda ön karar alacaklar. AB hükümet ve devlet başkanlan, 12-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kopenhag Doruğu'nda . Türkiye'nüı müzakerelere başlayıp başlamayacağı konusunda kesin karan verecekier. • 4. Sayfada ROMA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK Koleseyum ışıklandırıldı# Ana muhalefetteki "merkez sol" eğilimli "Zeytin Dalı" hden Francesco Rutelli'nin Roma Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı bir uygulama bu. Dünyanın neresinde olursa olsun, ölüm cezasuıı kaldıran her ülke şerefine Koleseyum aydınlatılıyor. Son ıkr yılda 20 kez yaşanan "Koleseyum"daki "ışık şöleni" dün ve önceki gece de Türkiye için tekrarlandı. Hemen hemen tüm gazetelere birinci sayfa haberi olan "ölüm cezasının kaldınunası"na ıhşkin yorumlar aşağı yukan aynı: "Türkiye artık Avrupa'ya daha yakm." NtLGÜN CERRAHOĞLU'nun yazısı • 7. Sayfada TSK'DEYENİKOMUTAKADEMESÎ ~ YAŞ'tan sürpriz çıktı # EmekJıye aynlması beklenen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yalman, Kara Ku\ r vetlen Komutanlığı'na atandı. Kara Kuvvetlen Komutanlığı'na atanması beklenen Orgeneral Edip Başer ise emeklıye aynldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na Kara Kuvvetlen Kurmay Başkanı Orgeneral Şener Eruygur getirildi. # Orgenerallık kadrolanna terfı eden MGK Genel Sekreten Başyardımcısı Korgeneral Mehmet llker Başbuğ, Kara Kuvvetlen Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Van Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Fevzi Türkeri ise 2. Ordu Komutanlığı görevini üstlenecek. • 8. Sayfada Orgeneral Hilmi Özkök Orgeneral Aytaç Yalman GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kime Niyet Kime Kısmet Henüz ortalıkta Avrupalı_alduk_diye bağıran çağı- ran yok. "İdam cezasının kaldınlmasına olumlu oy veren 253 milletvekili 'dev adam' ve AB yolunda dev bir adım" sloganı ile yetınenler çoğunlukta. TBMM, AB uyum yasalannı sert tartışmalardan sonra kabul ederek demokratik bir ülke parlamen- tosu'olduğunu kanıtladı. MArkasıSo. 8,Sü. l'de Marmara can çekişiyor # Marmara Denizi'nin ömrü. endüstriyel atıklar nedeniyle gün geçtıkçe kısahyor. Greenpeace Toksik Maddeler Kampanyası sorumlusu Banu Dökmecibaşı, Marmara Denizfnı kirleten yerlerin başında, İzmit'in geldiğini belirttı. MArka Sayfada 12 dev adam yenildi 9 Efes Pilsen Istanbul Worid Cup'ta Türkiye, A\Tupa şampiyonu JYugoslavya'ya 78-74. yenildi. Bu sonuçla Yugoslavya ile Kanada bugün final maçmı, Ulusal Basketbol Takımımızda Brezirya'yla üçüncülük maçını yapacak. MSpor'da Yükleri şiir ve müzik # Bin şaır diğen müzısyen. Birlikte çalışmaya başladıklan 7 yıldan bu ^am yaklaşık 200 yurtiçi ve yurtdışı turnesi yaptılar. ıMüzisyen Haluk Çetin, şair Ataol Behramoğlu ile ikili çalışmalannın temelini Antalya'da attı. HATİCETUNCER'in söyleşisi • 9. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ölümsüz Adımlar... — Yüce Mectts, ökim cezasmı kaldırarak ölümsüz bir adım attı. Bunun devamındaki yasalar için de şu- nu söyleyebiliriz: Demokratikleşme adımlan... Bu yasalar elbette AB'ye giriş sürecinde onemli bir rol oynayacak. Ancak bundan daha önemlisi, Tür- kiye, geçmişi unutmadan önüne ve ileriye bakma yö- nünde önemlı bır açılım başlattı... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog