Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

IAĞUSTOS 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 3 0 AGUSTOS BAYRAMI Gökyüzünde p^araşütü yırtıl^ 50 meireden asfalt zemine düşen Astsubay Levent Karabulut'un sağlık durumu iyi Özd KuvveÜer Komutanlığı'na l ^ ^ ğ h Astsub» Levent Karabuluu büjül* bir şan&sızhk yaşadı. Atlayışı sırasmda başka bir paraşütçüyle ipleri dolanan Karabuluu yere inmesine kısa bir süre kala asfalt zemine düştü. (Fotoğraflar. KEREM GEZER AA. AP) a paraşüt kazası: 1yaralıANKARA (Cumhuriyet B ü r o s « » 3 - Zafer Bayramı nedenıyle Hıpodrom'da duzenlenen geçit törenleri sırasında meydana g e l ^ n kazada, Genelkunnay Başkanl>igı Özel Kuvvetler Komutanlığt' r u » bağh paraşütçü Astsubay Levent Karabıüut yaralandı. Atlayışı sırasvnda başka bir ıplen dolanan K a e r e inmesine kısa bir sür^ asfalt zemine düştü. GATA'aldırılan Karabulut'un sağlık dbununıyi olduğu belirtildi Havtvvetlen Komutanlığı ıle Genepıay Başkanhğı Özel Kuv* Komutanlığı'na mensup subay ve astsubaylardan oluşan TSK Paraşüt Timı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün Ankara Atatûrk Kültûr Merkezi'nde (AKM-Hipodrom) duzenlenen törende CASA uçağından atlayışlar yaptı. Paraşütçûlerin 3 bin metreden gerçekleştırdıklen atlayışlar sırasmda ikı paraşütçünün ıplen birbınne dolandı. Bu nedenle hızla ınış yapan paraşütçüler, yere yaklaşık 50 metre mesafede ipleri bırbinnden ayırmayı başardılar. Ancak bu uğraş sonunda paraşütü yırtılan Astsubay Levent Karabulut hızla tören alanındakı asfalt zemine düştü. Yaralanarak yerinden kalkamayan paraşütçü, kısa süre ıçınde ambulansla GATA'ya kaldınldı. Karabulut'un hayatı tehlıkesının bulunmadığı ve durumunun iyi oluğu bildınldi. Karabulut'un hastaneye götürülmesinin ardından tören alanında paraşütçûlerin atlayışı renkli sisler eşhğınde devam ettı. Paraşütçüler, atlayışlann sonunda Türk bayrağı, Atatürk posteri ıle kuvvet komutanlıklannın flamalannı taşıdılar. Paraşütçüler, Türk bayrağı ıle Atatürk postenni şeref tribünü önüne gelerek açhlar. 30 Ağustos 'un 80. yılonümü tüm yurtta coşkulu ve geniş katılımlı törenlerle kutlandı Tarihideğiştiren zafer• Genelkurmay Başk:3.nı Hilmi Özkök ile kuvvet koımıtanları Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul ettiler. "Veni Türkiye Partisi Genel Başkanı îsmail Cem ile AKP Genel - Başkanı Recep Tayyip Hrdoğan, parti genel başkanı olarak ilk kez tebrik töreninde yer aldılar. HaberMerkeri-30 Ağustos Z a f e r Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetlen Günü, 8O- yıldönümün- de tüm yurtta duzenlenen geniş katılımlı ve coş- kulu törenlerle kutlandı. Törenlerde, komutanlar Türkiye'nın Atatürk ün gösterdiği yolda karar- lılıkla ilerleyeceği mesajını verdiler. Genelkur- may Başkanı Orgeneral HOmi Ozkök, Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin dün olduğu gibi bugün de Ata- türk'ünçizdiğiyoldaTürkiye'yiiç vedışdüşman- lara karşı canı pahasına koruyarak ulusun güve- nine layık olmaya devam edeceğiru bıldirdı. Zafer Bayramı nedeniyle dün Ankara'da ılk tören Anıtkabır'de düzenlendi. Törene, Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yahnan, De- nız Kuvvetleri Komutanı Oramıral Bülent Alp- kaya, Hava Kuvvederi Komutanı Orgeneral Cum- hur Asparuk, Jandarma Genel Komutanı Orge- neral ŞenerEruygur, Mılli GüvenlikKurulu Ge- nel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kıhnç, Genel- kurmaylkincı Başkanı Orgeneral YaşarBüyüka- nıt, Kara Kuvvetleri Komutanhgı Kurmay Baş- kanı Orgeneral Üker Başbuğ ve askeri erkân ıle bazı askeri dernek temsilcileri katıldı. Erdoflan CenelKurmay karargâhında Genelkurmay Başkanı Özkök ü e kuvvet komu- tanlan daha sonra Zafer Bayramı nedeniyle teb- nkleri kabul ettiler. Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı tsmafl Cem ile AJC Partı Genel Başkanı Rı^Ta>yipErdoğanda, parn genel baş- kanı olarak ilk kez tebrik töreninde yer aldılar. Zafer Bayramı kutlamalan daha sonra Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tören Alanı'nda yapı- lan Resmi Geçit üe sürdü. Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren Topçu Teğmen Hasan Çeök, Türkulusunun rahat olmasını isteyerek «Şunu gu- rurlatfadeetmdryirn,TüridyeCurohuriyetiDev- kti'ni parçalamaya ve devletin laik ve demokra- tik yapısını değiştirmeye kaUaşacak her türlü te- şel*üsTûı1iordnsuiHİnazimveiradesikarşBirı- da mutiaka hüsrana uğrayacakür'' dedi. Bordo berelilerin Ozeİ Kuvvetler'e ait heli- kopterlerden yaptığı gösteriler törene renk kattı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sez«r ve Genel- kurmay Başkanı Özkök, tören geçişi yapan bir- likleri ayakta ızlediler. VALtYARDIMCILARINA TEPKİ Zonguldak'ta çay keyfine vali isyan etti ALİ AYAROĞLU 30 Ağustos coşkusu büyüktü. Genci, yaşhsı bir çokyurttaşunız etinde bayraklaria Zafer BayTamı'nı kutladı. (En üstte solda) 30 Ağus- tos Zafer Bayramı kutlamalan çerçevesinde önceki gün de Bahçeüevler Belediyesi, Atatürk Kıyafeüeri ve Kültürû Araşürma Mer- kezi'yle birükte "Atatürk, Çağdaş Moda ve Sanat" defdesi düzenledi. (Üstte sâğda) Olağanüstü gösterileriyk yurtiçi ve dışuıda ba- ızıecıuer şanşuu kanrtlayan 'Türk Yddızlan' yine nefes kesti. (Ortada) Anrtkabir'de duzenlenen törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Htt- Olafianüstü eösteriİerivle vurtiçi ve dışında " " Oskök. kuvvet komutanlan, askeri erkân ile baa askeri dernek temsilcileri kaükh (Altta solda). Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başansını kanıüayan "TûrkYıkbzian" yine ne- T ö r e n Alanı'nda yapılan Resmi Geçtt'i Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'in de içinde bulunduğu birçok kisi idedL fes kesti. Büyükbeğeni ve alkışlarla izlenenTürk çelenk konulması ile başladı. I. Ordu Komutanı Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Tûrk_Yıldızlan Orgeneral Çetin Doğan, Harp Akademileri Ko- gösterilerini7 uçakla gerçekleştirdi. Töreni, YTP mutanı Orgeneral HaHl tbrahim Fırüna ve Ku- Genel Başkanı Cem, SP Genel Başkanı RecaiKu- tan, AKParti Genel Başkan'ı Erdoğan, TDP Ge- nel Başkaru Sema Pişkinsüt ve BBP Genel Baş- kanı MuhsinYaaaoğju ŞerefTribünü'nünyamn- daki localardan izlediler. istanbul'daM törenler 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuv- vetler Günü tstanbul'da da yürüyüşler, bando konserlen ve resepsiyonlarla kutlandı. îstan- bul'daki kutlamalar Taksim Cumhunyet Anıtı' na zey Deniz Saha Komutanı Koramıral Altaç Ao- hn, Harbiye Orduevi 'nde tebrikleri kabul etti. Kut- lamalar, Vatan Caddesi'ndekı resmi geçit törenı ile devam etti. Kutlamalar kapsamında Taksim Meydanı, BaJarköy Özgürrük Meydanı, Beyazıt Meydanı, Üsküdar Iskele Meydanı ve Kadıköy Meydam'nda bando konserleri düzenlendi. 1. Ordu ve Istanbul Garnizon Komutam Orgeneral Çetin Doğan, Fenerbahçe Orduevı'nde resepsi- yon verdi. Efes Pilsen de Zafer Bayramı'nı, Tü- nel Meydam'nda, tstanbul'daki tango okullan ve profesyonel tango dansçılanmn kahldıgı "So- kakTangosu" gösterisi ile kutladı. Törenlere, Is- tanbulValisi ErolÇalar, Büyükşehir Beledıye Baş- kan Vekili CmitÖzerol, Emniyet Müdürü Hasan Özdemir. FenerRum Patnği Barmolomeos, yük- sek rütbeli subaylar, dış ulkelenn îstanbul Baş- konsoloslan, siyasi parti temsilcılen katıldı. tantrdeM kutlamalar — — — 30 Ağustos Zafer Bayramı tzmır'de de tören- lerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı"nda duzen- lenen ılk tören, Atatürk Heykeli'ne çelenklenn konulması ile başladı. Saygı duruşu ve îstiklal Mar- şı'nın ardından Anıt Şeref Deften'nı ımzalayan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşh Tolon, za- ferin 80. yıldönümünü coşkuyla kutladıklannı söyledi. Törene, Devlet Bakanı Mehmet Koca- batmaz. tzmirValisi AlaaddinYükseL tzmir Bü- yükşehır Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, NA- TO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetler Ko- mutanı Orgeneral Oktar Ataman, Güney Deniz Saha Komutanı Koramıral Yener Karahanoğlu. Hava Eğıtım Komutanı Korgeneral HasanAksoy, bazı tzmir milletvekıllen ve dığer asken \ e mül- kı yetkılilerle yurttaşlar katıldı. Töremn ardından Kordon Orduevı'nde Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetler Komu- tanı Orgeneral Oktar Ataman ve dığer asken yet- kıliler. tebnkleri kabul etti. ZONGULDAK (Cumhuriyet) - Zonguldak'ta Zafer Bayramı kutlamalannı ıki vah yardımcısının çay bahçesınden izlemesi tepki çektı. Kent merkezindekı tören alanında Zonguldak Valisi lsmet Metin. Tuğgeneral Taci Sunar ve Belediye Başkanı tsmail Eşref merasim aracıyla halkın bayramını kutladılar Jandarma Yarbay Selçok Argat günün anlam ve önemını belırten bir konuşma yaptı. Bu arada vah yardımcılan HaBs Pekerve Yusuf Özdemir'ın, töreni Belediye Kültür Merkezi "nın balkonundaki çay bahçesinde oturarak ızlemeleri dıkkat çekti. Konuya ilişkın olarak gazetecilerin sorulanm yanıtlayan Vali Metın, şunlan söyledi: "Milli bir bayramı kutiuyoruz. Milli birtik ve beraberliğe ihti>^cınuz var. Devletin protokolüne, usulüne göre bavTama gelen adam katıhr ve gelmevenden de bunun hesabı sorulur. Bu, bu kadar basit Devletin nizamı var. Usulüne uygun olarak katılaruara teşekkür edilir, katümayanlara da gereği \apihr." Halis Peker ise Cumhunyet'ın sorusu üzerine, "Anıta çelengi ko> dum. Protokol ziyaretine de gittim. Geçittörenineprotokolde yer obnadıgı içüı katdmadım" dedi. PROF. DR. ÖZER^ZANKAYA: Yeni kuşaklara Atatürk anlatılmalı NURSAĞLAMER ANTALYA- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü dolayısıyla Antalya'nın Kumluca tlçesı Kaymakamlığı ıle Atatürkçü Düşünce Demeği Kumluca Şubesi'nin düzenledıkleri etkinlikte Prof Dr. Ozer Ozankaya. "Mustafa Kemal'i Atatürk Yapan Düşfince Sistemi" konulu bir konferans verdı. Ozankaya, bır topluma özgürlük, onur ve gönenç sağlayan düşünceleri yeni kuşaklara ulaştırmak gerektiğini belirtti. 30 Ağustos'un sadece asken bir başan obnadığını kaydeden Ozankaya, bugünün ulusal egemenlık ilkesinin ürünü olarak kutlanması gerektiğini vurguladı Atatürk'ün ulusal egemenlik ılkesiyle tanımlandığını ifade eden Ozankaya şunlan söyedi: "Uhısal onur, bağnnsızhk ve gönenç olmadan bireysel onur, özgürlük ve gönencin olamayacağı;Mustaf» Kemal'i Atatûrk yapan Ükenin temel özeffiklerinden biridir. Buruan demokratik bir uhısal künBk içinde sağtanabuir. Demokratik uhısçuluk olmadan demokratik devlet ve insan hak ve özgürlükleri olamaz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog