Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI G U N C E L CÜNEYT AKCAYÜREK • Baştaraft 1. Sayfada yokL. ...Bilmem, dikkatinizi çekti mi; Baykal'/n ekono- miyi Derviş'e teslimle sonuçlanan görûşmelersona erdikten sonra... CHP'li ekonomistlerpartiye para- şütle gelen 'kâzip şöhref Derviş'i bir güzel sindir- diler. Olası bir iktidarda başlannda Derviş, görev yapmayı kabullendiler..." Baykal'lı CHP'yi, hele Ekonomi Masası'nı eleşti- ren bu ve benzeri yazılar, özellikle seçim zamanla- nnda hele CHP'nin oy toplayacağı işaretlerinin yo- ğunlaştığı sıralarda parti fanatiklerini ve kimi millet- vekili aday adaylarını fena halde sinirlendiriyor. "Alo" yazısı Ekonomi Masası üyesi Zuhal Sam- lı'ya hayli dokunmuş olmalı; faksladığı bir nota bir başka masa üyesinin (Prof. Kepenek'in) bizde ya- yımlanan ve "Ekonomi Masası'nın 'açılımlarını' içe- ren" yazısını da "cevaben" eklemiş. Nedense "Alo" yazısındaki gerçeklere dayandı- ğına değinen yok! Eh, artık Ekonomi Masası üyesi Zuhal Samlı'ya (ve meraklısı olanlara) Derviş üzerine Ekonomi Ma- sası bültenlerinde yayımladıkları kimi ifadeleri, yar- gıları anımsatmanın zamanı geldi. Buyrun Zuhal Samlı, katkıda bulunduğunuz bültenleri birlikte oku- yalım: ...Ekonomi Masası Bülteni-12.12.2001-Sayı: 59: "Haftanın Şaşkın Sesi: 2002'de enflasyonun yüzde 35 'e çekileceğini hedefledik; ancak bunu yapabile- ceğimiz kuşkulu. Hiç değilse yüzde 50'de kalmamız gerekli." Kemal Derviş (Devlet Bakanı). CHP Ekonomi Masası yorumu: "Hedeflere, prog- ramı yapan inanmazsa, Türkiye'nin sonu bugünkü gibi olur; kendisinin de çekip gitmesi gerekir... ...IMF'ye endeksli politikalan ile hükümet ekono- mik krize tam anlamtyla teslim oldu... ...Devlet Bakanı Derviş, büyümeye geçtik diyor, ancak ekonominin gerçekleri tersini söylüyor..." • • • Bültenler bir hazine. Kimi bültenlerden başka ör- nekler: "...Amehka'dan gelen Kemal Derviş'in ara- cılığı ve IMF talimatlan ile hazıriayarak uygulamaya koyduğu 'Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'... öne- mini ve iddiasını yitirdi, hemen hemen tüm hedef- lerini tüketti..." veya "...IMF-tabii Derviş'le iletilen- dayatmalan aşılamazsa... ülkemizde iç banşın ko- runması mümkün olamayacaktır..." Ya da "... -Der- viş'in aktardığı- IMF talimatlan doğrultusunda hazır- lanan 2002yılı bütçesi... çökertme bütçesidir. Kısa- cası biryoksullaşma ve sefalet bütçesidir..." (Bülten no: 68-tarih 25.7.2002) Buyruğundaki Ekonomi Masası çalışmalarını ve bültenleri Deniz Baykal şu sözlerle doğruluyor: "IMF ile teslimiyetçi bir ilişki içindeyiz." Yakın günlere kadar Derviş'i yerden yere vuran bu saptamalara imza atanlann dün hiçbir şey olmamış gibi; bugün Derviş'e sahip çıkmalannı, hele onca ilim bilim titrine karşın kaale aJınmadan başlanna sü- rekli eleştirdikleri insanın getirilmesine ses çıkar- mayışlarını irdelemek... Baykal'ın ikircikli davranış- larını sergilemek... Kısacası unutanlara kendi gerçeklerini anımsat- mak.. ve bunlan yazmak eleştiri konusu olabiliyor. 12.8.2002'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Eş- ref Erdem şöyle dedi: "(Derviş) Nafıle turiarla yıprandı. Hiçbir ciddiyeti kalmadı. Eski havası tamamen kayboldu. Artık biz 'gelmese de olur' noktasındayız." On gün sonra (22.08.02) Derviş, Baykal'la kucak- laşarak CHP'ye girdi. "Baykal'ın izniyle" Finansal Fo- rum'a yazdığı yazıda eski devlet bakanını "siyasetçi olmadan siyasi parti tokatlamakla" suçlayan Genel Başkan'ın sağkolu olduğu söylenen Özel Kalem Mü- dürü Nesrin Baytok, partiye gelirken Kemal Derviş'i merdivenlerin başında sıcak ilgıyle karşıladı. Derviş üye kâğıdını imzalayıp Baykal'ın göğsüne altı ok rozetini takmasından sonra bir koşu yanına gidip yanaklarından öpen, hani şu Derviş'i o yana döndürüp bu yana çevirip tokatlayan bültenleri ha- zırlayan... Ekonomi Masası üyesinin kim olduğunu ne siz so- run, ne ben söyleyeyim! Bush'un saJıiııleri I Baştarafi 1. Sayfada şı'nda askerlik görevini önce öğrenci olduğu, sonra da evlendiği için en az beş kez erteletmiş. Bugün kendisine bu so- ru soruldugunda "O za- man başka öncelikle- rim vardı" diyormuş. Bush yönetiminin, en yüksek sesli savaş çı- ğırtkanlanndan, orduyu Irak'ın üzerine gönder- mek için sabırsızlanan bir üst düzey yöneticisi de Savunma Bakanı Rumsfeld'in yardımcı- sı PaulWolfowitz. Aile- sinin önemli bir kısmı îsrail'de yaşayan Wolfo- witz de Vietnam Savaşı sırasında, kendine gide- cek başka bir yer bulan- lardan. Ve herkesten da- ha çok savaş yanlısı ol- maklabilinen, "karan- lıklar prensi" lakaplı Richard Perle. Onun da savaş sırasında ne yaptı- ğı pek belli değil. The New Hamshire Gazet- te'teki listeye göre, Tem- silcilerMeclisi'ndeki en şahin seslerden biri Cumhuriyetçi ve aşın sağ eğilimli, Tom De- Lay da Vietnam Sava- şı'na gitmeye firsat bu- lamayanlardan. The Gu- ardian'da konuyla ilgili yorumda şakayla kanşık aktanldığma göre De- Lay, "Vietnam'a çok gitmek istemiş ama et- nik azınlıklardan bir türlû ona sıra gelme- miş." 1990'lann başında Muhafazakâr Parti mec- lis grubu sözcüsü, aşın sağcı, ırkçı ve kökten- dinci Hıristiyan gruplar- la sıkı fıkı Newt Ging- riph A» rhenev oibi bas- ka öncelikleri olduğunu bahane edip savaşa git- memiş. Clintonahaya- tı zehir eden başsavcı Keneth Starr egzama cinsi, nedeni pek bilin- meyen bir cilt hastalığı- nı bahane ederek savaşa gıtmemiş. Eski başkan adayı ve Vietnam gazisi Bob Dole'un başkan yardımcısı adayı Jack Kemp dızı sakat olduğu için savaşa gidememiş ama kahramanca futbol oynamaya devam etmiş. Bu "tavuk-şahinlerin" hemen hepsi ABD'nin geniş çaph bir kara ha- rekâtıyla Irak'ı işgal edebileceğine inanıyor- lar. Geçmişte savaş tec- rübesi olan Körfez Sa- vaşı Komutanlan Po- well ve Schwarzkopf ise böyle bir operasyo- nun başanlı olacağından çok kuşkulular. Kosova Savaşı'nda NATO ko- mutanlıgı yapmuş bir başka general Wesley Clark da aynı düşünce- de. Amerika'nın en üst düzey komutanlanndan dört yıldızlı Gen. James L. Jones, önümüzdeki dönemde NATO Genel Komutanı olacak. Irak'a yönelik bir işgal operas- yonunun "çılguılık" olacağım söyledi. Viet- nam Savaşı'na bizzat katılmamış olsa bile, sa- vaşm yayıhnasında ve yürütülmesinde kritik rol oynayan Kissinger bile Irak operasyonunun başanlı olacağından emin değil. Besbelli fci hayatında hiç savaş gör- memiş olanlar için baş- kalanmn çocuklannı ölüme göndermek çok rlaha knlav nhrvnr Atatürkçülük anlatılamadıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yeni Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hilmi Özkök, "yağmurla büyüyen mantara" benzettiği irtica ve bölücülük tehdidinin Osmanlı'dan beri var olduğunu, ancak önlemlerin alınmasıyla tehdidin tehdit ol- maktan çıkacağını kaydetri. Öz- kök, Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini ne îran'ın ne Su- riye'nin isteyeceğini belirtirken Kuzey Irak'ta bazı Türk askeri unsurlannın bulunduğunu kay- detti. Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral AytaçYalman da yol- suzluklarla mücadelede medya- nın görevini tam olarak yerine geriremediğini söyledi. Yalman. 3 Kasım'da seçimlerin olmasını istediğini, ancak hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız ol- duğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanı Öz- kök, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazi Orduevi 'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Curnhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ece- vit ile kalabalık sivil ve askeri topluluk katıldı. Genelkurmay Başkanı Özkök, gazetecilerin, irtica ve bölücülük tehdidiyle il- gili sorulannı yamtlarken "Tehdit varsa tehdidi karşıla- yacak güç de vardır. Tehditle ilgili önlemler alındığında tehdit, tehdit olmaktan çıkar. İrtica ve bölücülük tehdidi Osmanlı'dan beri var. Buniar yağmur yağdıkça büyüyen mantarlar gibi" yanıttnı verdi. Özkök, IKDP îideri Mesud Barzani'nin son dönemdeki çı- kışlannın arumsatılması üzerine, '•Zaman zaman yokluyorlar. "Biz bunlan yaparsak ne olur' diye. 'ABD saldıracak, biz ne ala- biliriz?' Bunun yanıfını arıyor- lar. Böyle bir polirika uygulu- yorlar" dedi. Kuzey Irak'tabazı Türk askeri unsurlannın olduğu- nu ancak bunlann yeni olmadığı- nı belirten Özkök, Iran'ın tutu- muyla ilgili bir soruya. "Birisi sizin düşmanınızla uğraşırsa si- zin de onunla uğraşmanıza ge- rek yoktur" yanıtını verdi. Orge- neral Özkök, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletini ne Iran'ın ne de Suriye'nin isteyeceğini bildirdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Or- general Yalman da gazetecilerle sohbetinde yolsuzluklarla ilgili düşüncelerini iletti. Yolsuzluklar- la mücadelede medyanın konu- yu bir yere kadar götürdüğünü. gerisini getirmediğini anlatan Yalman, "Sonu siyasilere gitti- ği için mi gerisi gelmiyor" soru- suna "Tamamen öyle" yanıtını verdi. Halkın gücü önünde kim- senin duramayacağını, sivil top- lum kuruluşlan ve medyanın da- ha etküı olması gerektiğini kay- deden Yalman, "3 Kasım'da oy kullanmak istivoruz. ancak hangi partiye oy kullanacağım konusunda kararsızım. Sanı- nm 2 Kasım'a kadar düşüne- ceğim" dedi. Jandarma Genel Komutanı Or- general Şener Eruygur da, Be- yaz Enerji gibi konularla ilgili ça- İışmalannı yetkileri çerçe\esin- de sürdürecekJerini söyledi. AB konusunda Türkiye'nin bütünlü- ğünün korunmasına çalıştıklannı belirten Eruygur. HADEP ile il- gili bir soru üzerine, DEP'i kas- tederek "Bunlann örneğini ya- şadık. Ülkevi böime çabalan ol- du" dedi. Orgeneral Eruygur, AKP ile ilgili bir soru üzenne de, "Atarürk ilke ve inkılaplan iyi anlatılamadığı için uç partiler büyüyor. Bunlara gidenler hep tepki oylandır" diye konuştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazi Orduevi'nde verilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Se- zer, Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök eşleriyle katıldı. (Fotoğraf: AA) Yılmaz Erdoğan'ın babası Nazım Erdoğan da aday adaylığı başvurusu yaptı ASO Başkanı Çaglayan CHP'de ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Eski Devlet Bakanı Ke- mal Derviş'in CHP'ye geçerken, milletvekili adayı gösterilmesini istediği isimler arasında yer alan TOBB Başkamekıli ve ASO Başkanı Zafer Çağlayan'ın CHP'ye katılmaya karar verdiği öğrenildi. Sanatçı Yılmaz Erdo- ğan'ın babası Nazım Erdoğan da SHP kurucu üyeliğinden ayn- larak Antalya'dan adaylık için CHP'ye başvurdu. Isviçre'nin es- ki Ankara Büyükelçisi'nin eşi Nü Jegren de aday olmak için CHP'ye baş\Tiru yaptı. Kamuoyu yoklamalannın yük- selen iki partiden biri olarak gös- terdiği CHP'ye aralannda DYP ve ANAP'lı eski milletvekilleri- nin de yer aldığı dikkat çekici isimler başvurdu. Eski milletve- kıllen Yahya Şimşek, Hilmi De- veli, Mahmut Uyanık, Hasan Basri Eler, Esat Canan, tsmet Atalay,Ali Rıza Bodur,Veli Ak- soy, Sabri Ergül. Mustafa Er- doğan Yetenç ve Rahmi Kumaş CHP'den aday olmak istedi. Eski ANAP milletvekili Uğur AksözAdana'dan, Feridun Peh- livan Bursa'dan, eski DYP mil- letvekili Cemil Erhan Ağn'dan, Şerif Ercan Edirne'den adaylık başvurusu yaptı. SHP-DYP hü- kümeti döneminde SHP'den DYP'ye geçen eski milletvekille- ri Önay Alpago Ankara'dan, Azimet Köylüoğlu da Sıvas'tan aday adayı oldu. PM üyesi Eğit-Der Genel Baş- kanı Mustafa Gazalcı Deniz- li'den, eski Ankara îl Başkanı Le- vent Gök Ankara'dan millerve- killiği başvurusunda bulundu. DSP'den aynlan Mustafa Yıl- maz Gaziantep 'ten, Şenel Kapı- cı da Samsun'dan aday adaylığı başvurusu yaptı. Eski SHP'liler Abdulkadir Ateş Gaziantep'ten. Erman Şahin de Muğla'dan a- day olmak için başvurdu. Eski CHP'li bakanlardan Zihni Ana- dol'un oğlu Kemal Anadol Iz- mir'den aday adayı oldu. Kemal Derviş'in CHP'ye ge- çerken, milletvekili aday adayı gösterilmesini istediği isimler arasında yer alan Zeynep Göğüş, Istanbul 1. Bölge'den başvurdu. Derviş'in önerdiği TOBB Baş- Kamu bankaları merak konusu Seçim bildirgesi Derviş'i bekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin seçim bil- dirgesi üzerindeki son hazırlık- lar da yapılırken bildirgenin CHP Îideri Deniz Baykal ve eski Devlet Bakanı Kemal Derviş'in incelemesinin ardın- dan gelecek hafta kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Taslak halindeyken "Halk ve Ziraat bankalannın özerk, etkin ve kendi alanlannda ihrisas kre- dilerine öncelik veren, ban- kacılık kurallanna göre çalı- şan kamu bankalanna dö- nfişttirülmesi" görüşü dile ge- tirilen bildirge üzerinde Der- \iş'in yapacağı değeriendirme merakla bekleniyor. Derviş, bakanlığı döneminde her iki bankanm da özelleştirilmesin- den yana tavir koymuştu. i kanvekili ve ASO Başkanı Çağ- Iayan dün CHP îideri Baykal ile parti genel merkezinde yaklaşık 2 saat görüştü. Çağlayan'ın Bay- kal'ın adaylık teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Gazeteci aday adaylar Gazetemiz Yönetim Kuruiu Başkanı Alev Coşkun, Finansal Forum Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Çırnaz, Eski AA Genel Müdürü Ceyhan Barur, TRT'- den Can Okanar, Şener Özde- mir ve Mustafa Şener Tokcan, gazeteciler Hakkı Erdem, Meh- met Ferhan Saylıman ve Mah- mut Övür de milletvekili aday- lığı için CHP'yi seçtiler. Eski Kocaeli Belediye Başka- nı Sefa Sirmen, eski tstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sö- zen ile eski Ankara ilçe belediye başkanlan tsmail Değerji, Hamza Kırmızı, Selahattin O- cal ve Kazım Türkmen de mil- letvekili aday adaylığı için CHP'ye başvurdular. Aday aday- lan arasında eski milli atlet Meh- met Yurdadön ile basketbolcu Erman Kunter dikkat çekti. Önde gelen Alevi temsilcilerin- den Ali Rıza Gülçiçek de CHP'ye milletvekili aday aday- lığı için başvurdu. Aleviler sadece seçimde hatırlanmasın• Baştarafi 1. Sayfada lendirilmesini doğru bulmuyo- rum" dedi. Veziroğlu. Alevi yurttaşlannın taleplerine DSP'nin gösterdiği il- giyi diğer siyasi partilerin de gös- termesi gerektiğine dikkat çekti. Veziroğlu'nun gazetemizde dün "Ecevit'in gözü Alevi oylann- da" başlığıyla yayımlanan haber- le ilgili yaptıgı açıklaması şöyle: "28 Ağustos 2002 tarihinde Başbakanhk'a gittiğim doğru- dur. Ancak Dışişleri Bakanımız Sayın Şûkrü Sina Gürel'i ziya- ret etme nedenim; Rusya Fede- rasyonu Komi Cumhuriye- ti'nde şirketimizVtNSAN'm in- şaat yapun anlaşmasuu imzala- dığı demiryolu ve kâğıt fabrika- sı olmak üzere iki önemli proje Ue ilgili Komi Cunıhuriveti Devlet Başkanı Ekselanslan V Torlopov tarafından Cumhur- başkanınuz Sayın Ahmet Nec- det Sezer ve Başbakammız Sa- yın Bülent Ecevit'e yazdıkları mektuplaria ilgili, Sa\ın Dışişle- ri Bakammızı bilgilendirdim. Bu göriişmenin içeriğini bil- medikleri ve konuyla ilgili ola- rak bilgi almak üzere şahsınıla görüşmediklerinden dolayı ha- ber doğru olarak yansıtıiama- mıştır.Toplumumuzun genelin- de olduğu gibiAlevi yurttaşlan- mızın da önemi, değeri ve po- tansiveli inkâr edilemez. Alevi kardeşlerimizin bu ve benzeri haklı taleplerini hakh ve yerin- de görüyorum. Ancak bu talep ve vaatlerinAJevi yurttaşlanmız ile siyasi partiler arasında sade- ce seçim aşamasında değerlen- dirilmesini doğru bulmuyorum. AvTica DSP'nin konuyia ilgili gösterdiği ilgiyi diğer siyasi par- tilerimizin de göstermelerinin gerekliliğine inamyorum. Kişisel konumuma gelince; geçmişte olduğu gibi bugün de kendimi Alevi yurttaşlanmız dahil herhangi bir kesimin ön- cüsü, temsilcisi ya da sözcüsü olarak görmediğim bilinmekte- dir. Düşünce bazında bazı siya- si partilerimizi kendime yakın bulmakla birlikte, tüm siyasi partilerimize eşit mesafede dunnaktayım. Alevi yurttaşlanmızı birey veya kurum olarak temsil ettik- lerini savunan kişilerin haklı olan bu toplumsal taleplerinin gölgesinde, Alevi oylannı ileri sürerek kişisel ve siyasi beklen- tilere dayah pazarlıklara ginne- melerini. bu pazarlıklara giren- lere siyasi partilerimiz ve Alevi toplumu tarafından firsat veril- memesini öneririm. Bilindiği gibi ülkemizde var olan sorunlar bazı kişilerin ki- şisel siyasi çıkarian öne alına- rak değil toplumsal çıkarlar öne ahnarak çözülür." Ecevit ile Çifler'in Kıl>ri8 kavgası ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Baş- bakan Bülent Ecevit ile DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller arasında "Kıbns'ı venne- vermeme" tarüşması yaşandı. Çiller, "Kıb- ns feda ediliyor" derken, Ecevit, "ÇiDer'in sözlerinin yakından uzaktan gerçekle il- gisi yok. Benim başında olduğum bir hü- kümet Kıbns'ı vermez" diyerek DYP lide- rine tepki gösterdi. Çilller, dün NTV'de Devlet BahçeU'nin bazı partileri "Kıbns'ı satmak için bir hü- kümet kurma planı kurmakla" suçlama- sına da, "Kıbns'ı elden kaçıranlar bugün hükümette olanlann kendileridir" yanı- tını verdi. Hükümete ağır eleştiri yönelten Çiller, "Maalesefbu hükümet Kıbns'ı ve- riyor. Biz vermiyoruz. Kıbns feda edili- yor" dedi. İç siyasete ilişkin sorulan da ya- nıtlayan Çiller, 3 Kasım'da seçim istedikle- rinibelirterekşunlan kaydetri: "Gerekij'or- sa bu hükümetle gidelim. Ama 3 Kasım'ı değiştirmeyelim." DYP'nin seçimlere yö- nelik ittifak çağnsını üç kademeli olarak ya- pan Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mil- İete bir çağnda bulunuyoruz. Gelin istik- ran sandıkta bulun. Ikinci bir çağnmız daha var. O da küskünlere... Gelin birle- şelim. Üçüncü etapta bir birleşme daha istivoruz, aynı kökten gelen partiler aynı çatı altında buluşabUüierse; bu milletin aradığı şey olur. Buna da talibiz." Ecevit bu sözlereJSTTV'nin sorulannı te- lefonla yamtlarken verdi. Kendisinin başın- da olduğu bir hükümetin "Kıbns'ı venne- yeceğMİ" söyleyen Ecevit, "Bunu düşün- mek bile yanlış" diye konuştu. Başbakan. şunlan kaydetri: "Ama bunu Çiller ısrar- la dile getirince, Kıbns'ta Türklerin mo- rah' bozulabilir. Üstelik AB yönerimi de bu dunımdan hevese kapüabilir." Ecevit, Bahçeli'nin Kıbns ile ilgili açıklamalanna da tepki gösterdi. Kıbns temasının gereksiz yere işlenmesinin "âlemi olmadığını" be- lirten Ecevit, "Ashnda Kıbns ile ilgili iyi gelişmeler var. Telaffuz etmeseler bile Kıbns'ta iki ajn devletin var olduğu ger- çeğini idrak eden çevrelerin sayısı giderek arûyor" dedi. -- G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada orada operasyon düzenleyeceği zaman kozların- dan biri şu olacak: "Bin Ladin orada terör üssü kurdu, kurutmalıyım. Bizimki sadece kendimizj koruma güdüsü değil, ay- nı zamanda dünyayı terörden kurtarma özvehsidir!" 2- AB'nin dünya sorunlanna ortak tavır koymada- ki geleneksel beceriksizliği devam ediyor. AB ülke- lerinin, kendi coğrafyaları dışındaki sorunlara ulusal çıkarian açısından bakmalan, blok bir tutum sergile- melerini engelliyor Son olarak Almanya'da önümüz- deki ay yapılacak seçimlerin favorilerinden Stoiber, AB'yi Irak konusunda ortak politikaya çağırdı. Fran- sa Cumhurbaşkanı Chirac da ilk kez ABD'ye sert çık- tı, kendi başına hareket etmemesini istedi. Başta yaptığımız benzetmeye gönderme yapmak gerekir- se, laboratuvar deneylerinden AB açısından iyi so- nuçlar çıkmıyor! 3- ABD'nin kendi içinde de bloklaşamadığı dikka- ti çekiyor. Bu nedenle ABD politikası demek yerine, Bush politikası demek daha sağlıklı. Öyle ki son ha- berler Bush'un Irak'a saldırı konusunda kendi kong- resine bile danışma gereğı duymayacağı yönünde. Bush'un asker kökenli danışmanı Anthony Zinni'den eski Adalet Bakam Ramsey Clark'e kadar geniş bir kesim ABD'nin Irak'a saldırısına karşı olduğunu açık- ça söylüyor. ABD'nin kararını şu ikilem belirleyecek: ABD, silah ticaretiyle mi büyür, genel ekonomik üretimle mi? Gürel'in Iran ziyareti 4- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şük- rü Sina Gürel bugun Iran'a gidiyor. İki ülke arasında pek çok soru-n var. Masaya gelecek konulardan bi- ri de kuşkusuz ABD'nin Irak'a müdahalesi. Hafta içindeki, "Iran, Irak sınınna askeri yığınak yapıyor" haberini bu bağlamda şöyle de okuyabiliriz: Iran, ABD Irak'a müdahale ederse, K. Irak'ta Tür- kiye'nin de devrede olduğu ayrı bir gelişme yaşanır- sa "Ben de buradayım" diyecek. Gürel, Iran'la ilişkilerin usul usul da olsa gelişme- ye başladığını vurgularken şunu söyledi: "Bölgemizle Atlantik üzerinden haberieşmeyece- ğiz!" 5- Bölgemizde ABD merkezli bu gelişmeler yaşa- nırken, Rusya'nın eli de armut değil antlaşma toplu- yor. Rusya ile Irak arasında ağustos ortasında yapı- lan 67 bölümlü, 10 yılı kapsayan, 40 milyar dolar ha- cimli, ekonomi ambalajlı, strateji içerikli antlaşmayı şöyle de yorumlayabiliriz: ABD, Irak'ta 1991 'deki kadar rahat at koşturama- yacak! 6- Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Uğur Ziyal ABD'de üst düzeyde kabul gördü. Ziyal'in görüşmelerine iliş- kin değışik yorumlar yapıldı, Türkiye'nin ABD'ye, K. Irak'a giımeyeceği yönünde garanti verdiği iddiaları ortaya atıldı. Buniar bir yana, Ziyal'in ABD'dekı te- maslarında verdiği mesajlar şunlar oldu: - ABD, uluslararası meşruıyet aramalı. - Irak bölünmemeli. Bölünürse gelişmelere seyir- ci kalmayız. - Türkmenler, Irak'ta Araplar ve Kürtlerden sonra 3. büyük gruptur. Türkiye'nin son şıkkı her Irak görüşmesine ekleme- si, dikkat çekici! 7- Irak deneyinin en çok kullanılan materyalleri ise Barzani ve Taiabani! Son günlerde verdikleri de* meçlerden, Türkiye'ye çanak tutmakla kafa tutmak arasında gidip gelişlerinden, arkadaşlann kendileri- ni Bağdat'ta görmeye başladığı anlaşılıyor. Elimizde kesin bilgiler yok ama, ABD'nin Barza- ni'ye Kerkük'ü havuç niyetine sunduğunu sanıyo- aız. ABD, Barzani tipi gruplan bu tür havuçlarla avuç- larına alabileceğini biliyor! Ne kadar havuç, o kadar avuç... Her şey olup bittikten sonra tuttuklan tek şeyin "yas tutmak" olduğunu gören Kürtler, ABD'ye sora- cak: - Hani bize Kerkük? ABD yanıt verecek: - Ne Kerkük'ü?.. Biz kükre dedik, sen Kerkük mü anladın? ankcum@ttnet.net.tr MİLLİ PİYANCO CEKİLDİ ANKARA (AA) -Milli Piyango'nun 30 Ağustos çekilişinde 1 triryon liralık büyük ikramiye 345417 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara devirli ikramiyeden de 112 milyar 500 miryon lira kazandı. 1 trllyon llra: 345417 100 milyar llra: l97853 50 milyar lira: 057968 10 milyar lira: 104376175995249082 438936 456790 5 milyar llra: 014271048190085753 106528 162703 190414 198916203952246827 295325 381552450110 464010472281517982 553503 566125 567250 580489615150625468 647170669535 682297 683326 1 milyar llra: 016966 022661043027 043312074155 074443 082940115109116306 120865 123761 126660 133534134168135641 145395148951150401 153919160270172998 193588193613 199316 230143232139250969 254834267055272917 284227291646322012 325238348888358137 393476396462404001 414856434898460563 478336486186501087 525992 536666601403 638304 667545 500 mllyon llra: 000074001675011421 012435013652015674 017857018435019873 021312030774064540 075661084258094864 113404113766 121481 139056141931 146771 150522161557161690 189970195877199483 200989210022228964 232477236327238292 243311244335251102 252212253151264630 273510277569278065 283073 283775297778 309255316180322185 337384339332 351832 357369362041366536 392351416046418904 422638424556443123 482320487005488343 497157 503932507536 511498 513822 516654 517616521143 523569 528946548199 550552 561844563695 571987 575352 582081598139 600118615501633427 640105 640769644217 646290646560657921 658275672611673744 674847675484676082 677167 682375 687974 699794 100 milyon lira: 10925 12296 21141 25139 26032 28261 34093 41712 43115 43538 60728 67808 81969 95324 50 mllyon llra: 0550 0934 1955 3108 3429 3867 5620 6091 6103 7237 7482 8195 30 mllyon llra: 286 391400 496 776 16 mllyon llra: 13 32 88 Amortl: 3ve7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog