Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK OitHJ Kİ( TöpWİiN ^tİZıi UZcfcİNÛt ML/KAPP£5,'N Iki gönül bir olup evlenmeye kalkınca, artık 'samanlığı seyran' edemiyor Evet demekkolaydeğilALPERİZBUL Nikâh başvurusunda yaşanan bü- rokratık işlemler yuva kurmak i steyen çiftler ıçin sorun oluyor. Nikâhtan son- ra ev kurmanın maliyeti ıse işsizlik so- runuyla boğuşan gençlen çok z o r du- rumda bırakıyor. tkı gönül artık "samanhğı seyran" edemiyor. Türkiye'nın ekonomik du- rumu nedeniyle gençlerin yaşadığı iş- sizlik sorunu ya da düsük ücretlerle çahşmalan geleceğe yönelık planlar yapmalannı zorlaşhnyor Evlenerek yaşamlannı birleştirmek ısteyen çift- ler, evliliğin getirdiğı büyük maliyet al- tında eziliyor. Ev kıralama harcama- lan hesaplamalann dışında tutuldu- ğunda, temel eşyalan tamamlamak jçin en az 7 ile 10 mılyar hra arasında para gerekiyor. Tabıı rakamı bu sevi- yede tutabilmek için derin araştırma- lar yapmak ve ıkinci el eşyalar satın al- mak gerekiyor. Kullanılmamış ve ka- liteli ürünlerde ise harcanılan rruktar 15 milyardan başlayıp 20 milyar liraya dek uzanıyor. Televizyon, çamaşır, bulaşık makı- nesi ve buzdolabı gibi temel beyaz eş- yalar yaklaşık 10 milyar hraya mal oluyor. Yemek, yatak, salon ve oturma odası takımlannın toplamı da yaJdaşık 10 milyar lira. Elbette paranız çok, süs ve aksesuvarlara meraklıysanız. ayn- ca ithal mobılya gibi takıntılannız var ise bu maliyeti 100 mılyara, hatta da- ha üzerine çıkarmanız da mümkün. Mobilya seçiminde gençler fıyatlar kadar mobilyalann işlevine de dikkat ediyor. Yaşamın hızına pratik çözüm- lerle ayak uydurmaya çalışan çiftler, da- ha çok çekildiginde yatak olabılen mo- bilyalan tercih ediyor. Bu seçimle genç- lenn hedefı mısafır agırlarken yatak so- runu yaşamamak. Evlenmenln bürokraslsl Evlenirken yalruzca eşva almak, ev tutmak elbette yetmiyor. Işın en yoru- cu yanlanndan bin de nikâh için gün almak ve bu günü alabilmek ıçin ge- reken işlemleri tamamlamak. Burada en önemli noktalardan biri sağdan sol- dan duyumlarla değil, nikâh dairesine gıderek başvuru ıçin hazırlanması ge- reken belgelen öğrenmek. Çünkü du- yumlarla hareket ederseniz eksık bel- gelerle başvuru yapma olasılığınız yük- sek. Örneğin yeni Medenı Yasa'nın 133'üncü maddesi gereği, başvuru sı- ikâh başvurusunda yaşanan bürokratik işlemler yuva kurmak isteyen çiftler için sorun oluyor. Nikâhtan sonra ev kurmanm maliyeti ise işsizlik sorunuyla boğuşan gençleri çok zor durumda bırakıyor. rasında müstakbel damat ve gelinin sağlıklı olduklarmı Hükümet Tabipli- ği, sağlık ocağı ya da başvurduklan nikâh daıresınin bulunduğu belediye- nin sağhk işleri müdürKiğünden alacak- lan rapor ıle belgelemeleri gerekiyor. Sağlıklı nesiller için yararh bir uygu- lama olan ve hepatit, AIDS, tüberkü- loz gibi bulaşıcı hastalıklann araştınl- dığı testler de iki kışi için 50 ile 100 milyon lira arasında degişen maliyet- lere ulaşıyor. Başvuru sırasında çiftler- den aynca nüfiıs cuzdanı asıllan ve fo- tokopileri, çiftlerden birinın başvuru- lan nikâh dairesuıin bulunduğu ılçede yaşadığını belırten ikametgâh belgesı, 7"şer adet vesikalık fotoğraf ile kayıt- h olduklan nüfus müdürlüklerinden en son medeni hallerini belirten nüfus kayıtörneklerideisteniyor. Nikâh sa- lonlannın ücretlerim ise beledıyeler, haf- ta ıçi ve hafta sonu olarak 25 milyon liradan 125 milyon hraya kadar değışik rakamlar olarak belirhyorlar. MALÎYETLER GÎDEREK ARTIYOR Ev salıibi olmak lıayal ANKARA (AJNKA) - Krizin ardmdan inşaat maliyetlerinde gözlenen hızlı artışlar nedeniyle ev sahibi olmak neredeyse hayal oldu. 100 metrekarelik apartman dairesinin arsa bedeli hariç maliyeti, 23 milyar lirayı geçti- Devlet Istatistik Enstitüsü (DIE) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, ilk 6 ayda inşaat ruhsatı verilen apartmanlarda 100 metrekarelik dairenin maliyeti 23 milyar 430J milyon lira oldu. Daire maliyeti, geçenyüa göre yüzde 42 oranında artt. 2001 yılının ilk 6 ayında ruhsat verilen apartmanlarda 100 metrekarelik dairenin maliyeti, 16 milyar 523.3 milyon lira olarak gerçekleşmişti. tnşaat ruhsatı verilen ev tipi yapılarda ise daire maliyeti, yüzde 41.2 artarak 15 milyar 661.5 milyon liradan 22 milyar 109.8 milyon liraya çıktı. Ev tipi yapılarda ortalama daire büyüklüğü 177 metrekare, apartmanlarda ise 143 metrekare düzeyinde oluştu. Yüzde 38.7'likartı$ Ocak-haziran döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen konutlarda, 100 metrekarelik apartman dairesinin arsa bedeli hariç maliyeti 22 milyar 540.5 milyon lira oldu. Maliyetierde, geçen yıhn ilk 6 ayındaki 16 milyar 246.2 milyon liralık düzeyine^ göre yüzde 38.7 oranında artış gözlendi. 100 metrekarelik evin arsa bedeli hariç maliyeti de yüzde 41.7 artarak 14 milyar 926.4 milyon liradan 21 milyar 149.3 miryon liraya çıktı. Yapı kullanma izin belgesi verilen apartmanlarda ortalama daire büyüklüğü 131 metrekare, ev tipi yapılarda ise 129 metrekare olarak hesaplandı. EKONOMİK KRİZİN AĞIR FATURAS1 Işsizler ordusu büyüyor ANKARA (ANKA) - Seçim dönemınde siyasi partilerin işleyeceği sorunlann başında gelen Türkiye'deki işsizlerin profıli çıkanldı. lşsizlerin yüzde 30'u bir yıldan daha uzun zamandır iş anyor, yüzde 70'i ise son bir yıl içerisinde iş aramaya başladı. Ekonomik krizin, Türkiye'nin gündemine tüm ağırhğıyla getirdiği işsizler ordusu, Haziran 2002 sonu itibanyla 2 milyon 217 bin olarak açıklanmıştı. DlE'nin işgücü veri tabanında yer alan venler istatistiklerde sadece "işsiz" olarak gösterilen kişilerin dikkat çeken özelliklerini ortaya çıkardı. îş arama süresine göre en büyük bölümü 577 bin kişiyle son 1-2 ay içerisinde iş aramaya başlayanlaroluşturuyor. 3-5 aydır arayanlar ise 487 bin, 6-8 aydır iş arayanlar 301 bin, 9-11 aydır iş arayanlar ise 88 bin kişi civannda buîunuyor. Buna göre işsizlerin 1 milyon 453 bini son bir yıl içerisinde işsiz kaldı ya da ilk kez işgücüne dahil oldu. 1-2 yıldır iş arayan işsizlerin sayısı 425 bini bulurken 2-3 yıldır iş arayanlar 160 bin, üç yıldan fazla bir süredir iş arayanlar ise 87 bin civannda seyrediyor. Buna göre işsizlerin 672 bini bir yıldan daha uzun bir süredir iş arayanlardan oluşuyor. 1 yıldan daha uzun süredir iş arayanlann yüzde 30 gibi yüksek bir paya ulaşması, kriz nedeniyle konjonktürel nedenlerden kaynaklanan işsizlik probleminin giderek yapısallaşmaya başladığını gösteriyor. DlE'nin veri tabanında yer alan bilgilere göre, işsizlerin 488 binle büyük bölümünü geçici bir işte çalışırken işin bitmesi nedeniyle işsiz kalanlar oluşturuyor. Ikinci sırayı ise 486 bin kişiyle işinden çıkanlanlar oluşturuyor. Kendi işyerini kapattığı ya da iflas ettiği için işsizler ordusuna katılanlann sayısı ise 180 bin düzeyinde bulunuyor. GEÇMIŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Kendini İhbar Zorunluğu... Meslektaşımız Sinan Kara, Basın Yasası'nın 12. maddesine uymadığı gerekçesiyle mahkûm edil- diğı 3 aylık hapis cezasını çekmek üzere pazarte- si günü cezaevine gırecek. Andığım madde, gazete sahiplerinin yayımla- dıkları gazetenin iki nüshasını ertesi günün mesai saatleri içinde Cumhuriyet Savcılığı ile en büyük mülki amirtiğe vermesini zorunlu kılıyor. Aykınlığın cezasını ise Basın Yasası'nın 24. mad- desi duzenliyor. Ancak 24. maddenin yaşadığı serüven biraz ka- nşık. Sinan Kara'nın iddia edilen suçu işlediğinde 3 ay hapis ve 91 milyon küsur lira para cezasını öngörüyordu. İlk değişiklik 4676 sayılı yasa ile yapıldı. Hapis cezası aynı bırakılarak para cezası 30 mil- yar lira -100 milyar lira arasında beliriendi. Yerel gazeteler için 10 milyar lira ile 33 milyar 333 bin 333 lira arasında belirlenmesi de mahkeme- nin takdirine bırakıldı. Ama bu değişiklik yürürlüğe gırmedi. Sayın Cum- hurbaşkanı yasayı 18 Haziran 2001 günü yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etti. Köprulerin altından geçen sulann yeterli görül- düğü ve kimi çevrelerin baskısına dırenme gücü- nün yitırildiği bir döneme girildiğinde, hükümet ya- sayı aynen gündeme getirdi. 15 Mayıs 2002 günü, noktasına ve virgülüne do- kunulmadan aynen kabul edilerek Cumhurbaş- kanlığı'na sunuldu. Sayın Cumhurbaşkanı bıryandan yasayı 21 Ma- yıs günu yayımlatırken bir yandan da aynı gün Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası için başvur- du. Anayasaya aykın bulduğu maddeler arasında Basın Yasası'nın 24. maddesine getirilen öldürü- cü para cezası da yer almıştı. Anayasa Mahkemesi, ıptal başvurusunu ince- lerken, bu kez gündeme "Avrupa Bıriiği'ne Uyum Yasası" diye anılan yasa geldi. Yasayla dığer maddelere de uygulandığı gibi 24. maddedekı 3 aylık hapis cezası da kaldınldı. Kal- dırıldı ama ilk değişiklikteki 30-100 milyar liralık para cezası yeniden yasalaştırıldı. Bu kez Sayın Cumhurbaşkanı ilk başvurusu kap- samındaki öldürücü para cezalarının iptali için ye- niden başvurdu. Ama yasa yürürlükte. Sinan Kara'nın geleceğinı, avukatının yaptığı başvuru nedeniyle yargı belirleyecek. Mahkeme- lerin, yasayı uygulama zorunluluğunun ülkemizi getirdiğı düzeyi Sinan Kara nedeniyle bir kez da- ha yaşamaktayız. Dileriz hukuk devleti olma ge- reksinimini bir yana atarak kanun devleti olmakta direnmenin sonuçlannı "kayıtsız ve koşulsuz Av- rupa Birtiği" yandaşı politikacılarımız Brüksel'e gönül rahatlığı ile anlatabilirier. • • • Gazetelerin potansiyel suç aleti sayılmasının geçmişi, Türkiye'nin basın tarihi kadar eski. İlk Matbuat Nizamnamesi'nden alıp bugünlere ka- dar taşımışız. Ama bana öncelikle hukuka uygun gelmiyor. Çünkü aradan geçen yıllarda hukuk da değişti. Biz bıle yasalarda değişiklik yapıp "sanığın sus- ma hakkı ile sanığın yakınlarının tanıklıktan çekil- me hakkını" tanımak zorunda kaldık. Ama Basın Yasası'nın Sinan Kara'ya uygulanan maddesi, sanığın susma hakkı bir yana bırakıla- rak "kendi kendini ihbarzorvnluluğunu" geçerii kı- lıyor. Zorunluluğun bir başka yönü de parasal. Çeşitli illerde basılan günlük gazeteleri dikkate alırsanız, Cumhuriyet savcıları ile en büyük mülki amirlere alındı belgesi karşılığında günde yaklaşık 20 gazete vermek gerekiyor. Kendi matbaasının dı- şındaki matbaalarda basıldığında, Matbaacılar Ya- sası'na göre ikişer nüsha da matbaacılar tarafın- dan venliyor. Etti 30 gazete. Ortalama 300 liradan hesaplanırsa gunde 9, ay- da 270 milyon lira değerinde bir ürünü devlete "görevini yerine getirsin" diye veriyorsunuz. Başka bir deyışle kendi kendini ihbar etmenin bir de parasal maliyeti var. Hukukçular nasıl değerlendirir bilemem. Ama profesyonel gazetecıliğın doğal sonucuna dönüşen profesyonel sanıklıkyönümle bana pek hukuka uy- gun gelmiyor. oerinc@ cumhuriyetcom.tr. Işçı Partısı Genel Ba^kan Yardımcısı Sevgili HASAN YALÇEV'ı kaybettık. Bu ülkenin daha ıyı, daha güzel olması için çabalayan ve de Aydmlık'ta dönekleri "Dönek Portrelen" başlığıyla yazan bu kışıyi saygıyla selamlıyoruz. Prof. Dr. SEBATİ ÖZDEMİR Av. EStN ERER ÖZDEMtR SARIYER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMEStTVDEN Esas No 2002 547 Mahkememızin 5.8.2002 tarih, 2002/547 esas, 2002 596 karar sayılı karan ıle Serhan Köklüer'ın adı Sarp Köklüer olarak düzeltılmıştır. llan olunur. Basın: 52984 BÜYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 2001/2348 Es. Davacı Ayfer Şenel (Akbulut) tarafindan mahkememi- ze verilen ve açılan gaiplık davası sabebı ıle, Davacı nıahkememıze verdığı 2111 2001 tanhli dilek- çesı ile, annesi Sevım Akbulut'un - Mimaroba Emlak Bankası Konutlan 5 Kısım - 509. F. Blok D 4 B. Çek- mece'dekı adresınden babası ile mûnakaşa sonucu aynldı- ğını, ancak 10 yıldan ben kendısinden haber alamadıkla- nnı, tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerini tanıyanlann veya açık adresinı bılenlenn ışbu ılan tanhın- den ilıbaren 6 ay içersınde mahkememızin 2001/2348 Esas sayılı dosyasına müracaatlan T.MK'mn 31, 32 ve 33. nr«ddelen gere'ğince ılan olunur. 19.7.2002. Basın. 53265
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog