Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ HABERLER Sosyal Destek Merkezi'nin araştırmasına göre genç seçmenler geleceğe ilişkin olumlu beklentiler içinde Partileregüven tam değilIstanbul Haber Servisi - KMG Araştırma Grubu'na bağh Sosyal Destek Merkezi'nin "Türidye Ifcendleri" araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 34.9'u hiçbir partiye güvenmiyor. Oy verdiği partiyi güvenilir bulanlar ise yüzde 70'le AKP'liler, yüzde 68 'le CHP'liler ve yüzde 61.6'yla MHP'liler olarak sıralaruyor. Araştınna 27 ilde, 18 ve üstü yaş grubu 1300 kişiyle yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre yaşhlar, ekonominin durumu konusunda gençlerden daha • Seçmenlerin yüzde 34.9'unun hiçbir partiye güvenmediğini ortaya koyan araştırmaya göre, CHP, AKP, MHP ve HADEP seçmenlerinin arasmda erkekler; DYP, ANAP, DSP ve SP'nin seçmenleri arasında ise kadınlar çoğunlukta. iyimser. Ancak gençler yaşlılara, sosyal statüsü yüksek olanlar ise düşük olanlara göre, geleceğe ilişkin daha pozitif öngörülere sahip. Araştırmanın bireysel iş durumlan ve çalışma ortamlanyla ilgili bölümünde ise 30-44 yaş grubunun kendi durumunu daha olumlu gördüğü, 45 yaş ve üstünün ise en olumsuz grup olduğu belirlendi. Yine gençlerden yaşlılara doğnı, iş dunımu-çalışma ortamına ilişkin gelecekten pozitif bekleyişlerin azaldığı anlaşıldı. Çalışmaya göre siyasi partilere oy verecekler arasında, Türkiye ekonomisinin geleceğini pozitif görenlerin en yüksek olduğu partüer, SP, DSP ve HADEP. Bu oranın en düşük olduğu partiler ise GP, DYP ve AKP. Kendi geleceğine ilişkin en olumlu beklentiler içinde olanlar ise GP, HADEP ve DSP'ye oy verecek seçmenler. Çalışmada, gençlerin radikal söylemleri olan partilere destek verdiği, YTP, GP ve HADEP'in kentlerde oy oranırun yüksek olduğu, CHP, AKP, MHP ve HADEP seçmenlerinin arasında erkeklerin, DYP, ANAP, YTP, GP, DSP ve SP'nin seçmenleri arasında ise kadınlann çoğunlukta olduğu ortaya çıkh. Araşnrmada, oy verdiği partinin dürüst olduğunu düşünenlerin oranı AKP'de, tutarlı bulanlann ise MHP'de en yüksek orana ulaştığı belirtildi. CHP seçmenlerinin yüzde 80'i partilerinin, ülkeyi geliştirecek plan, program ve projeleri olduğuna inanıyor, HADEP seçmenlerinde ise bu oran 27.8 ile en düşük seviyede bulunuyor. SP ADAYLARINIETKİLEYECEK Konya Erbakan'm kararmı bektiyor • Erbakan'ın Konya, Bayburt, Elazığ ve Bingöl'den bağımsız aday olabileceği konuşulurken Konya'dan aday olması halinde SP'nin 2 milletvekilinin Meclis'e giremeyeceği belirtiliyor. ERKANTUYSAL KONYA-Saadet Partisi Konya 11 örgütü, Necmettin Erbakan'ın bağımsız adayhğırun kesinleşmemesi nedeniyle sessiz bir bekleyiş içinde. Erbakan'ın aday olması halinde Konya'da SP'nin 2 milletvekilinin Meclis'e giremeyeceğini belirten partililer, AKP Genel Başkanı Recep Tayvip Erdoğan'ın "Değiftik'' açıklamalanna karşın «Değişmedik, degiştirecegiz" sloganıyla yola çüayorlar. Saadet Partisi, Nisan 1999'dakiseçimlerde Konya'da yüzde 30 oy alan Fazilet Partisi'ne göre oldukça sessiz. Seçim çalışmalanna başlamayan SP, özellikle Necmettin Erbakan'ın bağımsız adaylığının kesinleşmesinden sonra harekete geçecek. Ancak Konya'daki partililer bile Erbakan'ın aday olup olamayacağını, aday olursa hangi kentten seçime gireceğini bilmiyor. Parti kulislerinde Erbakan'ın Konya, Bayburt, Elazığ ve Bingöl'den bağımsız aday olabileceği konuşulurken Konya'da seçilmesi için gereken yaklaşık 1S0 bin oyun 2 SP'li milletvekilinin seçilememesi anlamına geldiği belirtiliyor. Erbakan'ın Bayburt'tan seçilmesi için ise sadece 15 binoya gereksinimi olduğuna dikkat çeken partililer, seçim mitinglerinin tamamına eski Refah Partisi liderinin katılacağını açıkladılar. Erbakan'ın Genel Başkan Recai Kntan'la birlikte seçim otobüsüne binerek her kenttehalka sesleneceğini açıklayan partililer, geçen seçimlerde olduğu gibi yine "MiDi Göriiş"e en fazla oyun Konya'dan çıkacağını tahmin ediyorlar. Öte yandan SP'nin Konya milletvekilleri aday adaylan arasında 3 isim öne çıkıyor. ll Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri Veysel Candan ve Teoman Rıza Güneri güçlü görünüyor. SP, seçim çahşmalannda yeniden eski yöntemleri kullanacak. Partinin gençleri ve kadın kollan seçim çalışmalannda aktif görev alacak. Kadın ve erkekler ellerinde çiçeklerle ev ev, dükkân dükkân dolaşarak Konyahlardan oy isteyecek. MHP Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, "Banşın tek yolu tanış olmakür" dedL Arkansas Eyaleti'nden North Little Rock ile kardeş şehir oldu Esenyurt eliniABD'ye uzattı ALPERİZBUL Esenyurt Belediyesi, ABD'nin Arkansas Eyaleti'nden "North little Rock" şehri ile kardeş ol- du. Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, dünya banşının, insanlann birbirini tanımasıyla ve anlamasıyla sağlanabileceği- ni söyledi. Esenyurt ve ABD'nin Arkan- sas Eyaleti'ninNorth Little Rock belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. North Little Rock Belediye Başka- nı PatrickHsrös ve bera- berindekilen Istanbul'da ağırlayan Dr. Gürbüz Çapan, konuklar onuruna verdi- ği yemekte, Esenyurt'u bütün dünyaya taşıdıklannı belirtti. Ça- pan, "Banşın tek yohı tanış oi- makbr. Savaşjtamşhkla çözeceğjz. Esenyurt Belediyesi yedi düveBe kardeş oldu. Rusya, Ermenistan, Kuzey Kore,Italya,Ahnanya, Kû- ba ve şimdi de Amerika. Ben bû- tûn dünya halklanıun kardeş <*• duğuna inarayorum. Savaşjan çt- karanlar ağyönetkOerdir" dedi. ABD'li Belediye Başkanı Pat- rick Hays de Çapan'ın burada yapüğı çalışmalann kendisini he- yecanlandırdığını söyledi. Hays, "Belediye başkanı kendi bölğe- sindeki insanlann durumunu iyi- leştirmek için büyük çaba sarfe- diyor. Bu da insanlan birbirine yaklaşbnyor ve bu arada dünya- ya da eüni uzaüyor" dedi. Yemeğe katılan "Turidsh Fo- • ABD'li Belediye Başkanı Patrick Hays, kardeş şehir olduğu Esenyurt'taki çalışmalann kendisini heyecanlandırdığını söyledi. rum" hareketi Başkanı Kaya Bö- vükataman da Amerika'da yap- tıklan çahşmalarla Ermeni ve Rum lobilerinin güçlerini büyük ölçüde kırdıklannı belirtti. ABD'li emekli askerlerle yapı- lan işbirliğiyle Arkansas'ta "So- ğuk Savaş Dönemi Türkiye ve ABD Dosthığu" müzesi için gi- rişim başlatnklannı söyleyen Bü- yükataman, 2. Dünya Savaşı'nda ABD'yehizmetverenve 1970'ten sonra Türkiye tarafindan kullanı- lan "Murat Reis" denizaltısını da bu müzeye götürerek sergile- yeceklerini bildirdi. North Little Rock Belediye Başkanı Patrick Hays, ABD'nin Irak ile ilgili politikasını gazete- mize yorumladı. Hays, yönetici- lerin kimi zaman zorkarârlar ver- mek zorunda kaldıklannı belir- terek, "Ancak bu kararlann atan- da yatan nedenleri ber- kes tam olarak bflemez" diye konuştu. "Eğer Irak'menndemasum in- sanlara karşı kullanıl- mak üzere silahlar ger- çekten varsa bu operas- yon desteklenebüir" diyen Hays, ABD'li gençlerin öleceği bir sa- vaştan sonra Bush'un, bu neden- leri açıklamak zorunda kalacağı- nı anlattı. Sözde Ermeni soykınmı iddi- alanna da değinen Hays, "Baba- ların yapüklan ya da yapmadık- lan taroşıbnamah. Ayrun nokta- lan yerine birieşme noktalarma bakmayı öğrenmetiyiz" dedi. Sazak yerine Zeybek CANHACIOĞLU ESKİŞEHtR - Eski Kültür Bakanı NamıkKe- mal Zeybek, MHP'nin Es- kişehir listesinden millet- vekili adayı olmak istiyor. Zeybek, mütevelli heyet başkanı olduğu Ahmet Ye- sevi Üniversitesi'nin web sitesinden seçim propa- gandası yapıyor. 1980 öncesinde Ülkü Ocaklan'nın kurulması çalışmalanna katılan, da- ha sonra kaymakam ola- rak görev yaparken MHP'li Gümrük ve Te- kel Bakanı Gfin Sazak'ın müsteşarhğmı üstlenen Zeybek, daha sonra siya- si yaşamını ANAP ve DYP'de sürdürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili ServetSüley- man Sazak, babası Gün Sazak'ın müsteşan olan Zeybek'ten Eskişehir Mil- letvekili olmasını istedi. Sazak, Eskişehir'de parti- lilerle yaptığı toplanhda, milletvekilliğini düşün- mediğini belirterek "Inşa- at şirkederimin işleri ak- sryor. Ben binlerce insana iş vererek görevimi yap- makistiyorum. Bunun için de miHetveküi olmakiste- mryorum" dedi. Sazak, daha sonra Zey- bek ile birlikte MHP Ge- nel Başkanı Devlet Bab- çefi'yi ziyaret ederek Zey- bek için destek beklediği- ni söyledi. Zeybek'in aday olmak istemesi MHP Es- kişehir listesinden millet- vekili aday adayı olan 12 kişiden bazılannın tepki- sine yol açtı. Aday aday- lan Eskişehir'le ilgisi bu- lunmayan kişilerin aday obnasına karşı olduklan- nı belirttiler. YEDİTEPE UNIVERSITY ENGLISH PREPARATORY SCHOOL is seeking Science ESP Teachers and Language Instructors All applicants are expected to have a university degree in Education or Literature and at least three years of teaching experience. Native speaker applicants should have a valid work permit. Interested candidates should send their CV to: Fax: (0 216) 578 03 46 Phone : (0 216) 578 03 25 The exam will be held on September 4t h , 2002, at 10:30 YEDİTEPE UMVERSITY ENGLISH PREPARATORY SCHOOL 26 Agustos Yerleşimi, Kzyışdağı Caddesi 81120 Isonbul WWW.yedİtep€.edu.tr 163 ÖRNEK KAMBİYO SENETLERİ "ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET" ÜZERİNDE HACİZ YOLU İLE YAPHACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİKARŞIYAKA1. İCRA DAİRESİ 2001-6812 E. Alacaklı Olcayto Caneri vekili Av. Faruk Kumcu'ya 230.350.000 TL. ödemeye borçlu Mehmet Reşat Çınarlı'nın 16.07.2002 tarihinden itibaren 14.04.2001 tarihli taksitli satış sözleşmesi gereğince %180 temerrüt faizi, icra giderleri ve ücreti vekalet ile birlikte tahsili istemidir. (**) İş bu ödeme emrinin tebliğinden itibaren borcu ve takip masraflannı 25 gûn içinde ödemenizi (teminat vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklmın takibat icrası hakkına dair bir itirazınız var ise, senet atadaki imza size ait değilse yine bu 25 gün içinde aynca ve acıkça bildirmeniz, aksi halde icra ta- kibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önûnde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü ola- rak icra dairesine 25 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulun- manız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız ha- pisle cezalandınlacağuuz, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdir- de, itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur. (**) BK. M. 84 uyannca öncelikle kısmi ödemelerin faiz ve icra giderlerine mahsubu talebidir. Basuı: 52861,1. 7093 KADIKÖY 5. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKTTIRMAİLANI DosyaNo:2001 1497 Tal. Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmışnr. Mahçuz mallar mahkeme karan gereği her birinin ayn ayn satılması kararlaştınldı- ğından. mallann satış saatleri aşağıya çıkanlmıştır, Mallann satışı 16.9.2002 tarihinde saat 10.00'da başlanılarak sıra numarasına göre 5'er dakika ara ile ihaleleri yapılacaktır, O günü kıymetlerin % 75'erlerine istekJi bulunmadığı takdirde satış 17.9.2002 tari- hinde aynı saatte başlatılıp yine sıra numarasına göre 5'er dakika ara ile satışına devam olunacaktır. 2'nci gün tahmin edilen kıymetin % 40'ını bulmasını ve satış isteğinin ala- cağına rüçanı olan alacaklmın toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahçuzlann sa- tış bedeli üzerinden % 18 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmalan rica olunur. 21.8.2002 Muhammen S.No: Kıvmeti Adedi 1- 4.470.000*000.- 1 2- 4.023.000.000.- 1 3- 2.235.000.000.- 1 4- 1.192.000.000.- 1 5- 1.192.000.000.- 1 6- 5.960.000.000.- 2 7- 745.000.000.- 1 S- 1.117.500.000.- 1 9- 8.940.000.000.- 3 10- 1.490.000.000.- 2 11- 200.000.000.- 1 12- 4.470.000.000.- 1 13- 4.470.000.000.- 2 14- 7.450.000.000.- 1 15- 2.980.000.000.- 4 16- 2-235.000.000.- 1 17- 298.000.000.- 1 18- 200.000.000.- 1 53.667.500.000.- Yekün Malın Cinsi Satış Saati LX-D1000 Projeksiyon aleti 10.00-10.05 Shure telsiz mikrofon 58 ModTK) 10.10-10.15 JVC TK.C 621 E 6 kamera 10.20-10.25 Marans CD pleyr 10.30-10.35 Tenniks CD pleyr 10.40-10.45 TLX 1602 pover Ample 10.50-10.55 PionnerTuner 11.00-11.05 PionnerCDReocorder 11.10-11.15 TL 1561 Model kabinli hoponer 11.20-11.25 Sharp marka splt klima 11.30-11.35 Sharp marka dış ûnite klima 11.40-11.45 Elektrik panosu 11.50-11.55 Impuct 121 kabinli hoperlör 12.00-12.05 Sprit marka 24 kanal mixer 12.10-12.15 Renkli video raonitör 12.20-12.25 lîkanallıekolaar . _ -_.-_ 12.30-12.35 ¥4x6^111 güç kaynağı 12.40-12.45 Monitör, 1 ad. klavye Tk. bilgisayar 12.50-12.55 NOT: Mahçuz mallann satışının yapılacağı adres: Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde- si Hakanlar Sokak No: 36 lçerenköy-Kadıköy adresinde yukanda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır 21.8.2002 Basın: 53082 CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Dr. Ibrahim Kırayın Ölümü... 29 Ağustos tarihli Cumhuriyet'in sekizinci say- fasındaki ait alta iki ölüm duyurusundan Dr. Ibra- him Kıray'ı 28 Ağustos günü kaybettiğimizi öğ- rendim. Duyuruları gördüğümde içinde bulundu- ğum deniz otobüsü Büyükada'ya yaklaşmadaydı ve aynı gün neredeyse aynı saatte Atatöy'deki tö- rene ulaşabilmem olanaksızdı. Yakın aile ya da dost çevresinden olmasa da benim gibi onun bir hekim ve ağabey olarak yakınlığını görmüş, sıcak kişiliğini tanımış çok sayıda arkadaşı, düşündaşı, hastası olduğu kuşkusuz. Onlardan kimileri de apansız ölüm haberiyle son veda görevini yerine getirememenin üzüntüsünü birlikte yaşamış ol- malılar. • • • Dr. Ibrahim Kıray, sevgili eşi Prof. Dr. Mübeccel Kıray'dan farklı olarak, toplumun yakından tanı- dığı bir kimse değildi. Hekimlik mesleğini Devlet DemirYollankurumundasürdürmüşveyanılmıyor- sam eğer bu kurumdan emekli olmuştu. Ama bir- birierine çok yakışan bir çift ve ilk gençlik yıllann- dan bu günlere düşünce yoldaşı olmalannın yanı sıra, öyle sanıyorum ki Dr. ıbrahim Kıray, eşinin ça- lışmalannda en büyük destek, onun uluslararası değerdeki ürünlerinin arkasında bir güven ve sev- gi kaynağıydı. Birbirlerine sanki fıziksel olarak da benzeyen bu iki güzel insan, yaşam yollarında el ele tutuşmuş yürüyen, iyilikle ve sevgiyle dolu iki çocuk gibiydiler... Yakın çevresinin çağırdığı adla fbo'sunu yitirmiş olmanın Mübeccel Abla için ne demek olduğunu tahmin edebiliyorum... • • • Ibrahim Kıray'la beni 196O'lı yıllann Ankara'sın- da Yaşar Kemal tanıştırmıştı. Bu iki dev adamın arkadaşlığı da gençlik yıllarına, düşündaşlıkteme- line dayanıyordu. Pos bıyıklan, kalın çerçeveli ve kalın camlı gözlüğü, bu camların arkasında şaka- cı ve sevecen ışıltılar saçan bakışlanyla Dr. Ibra- him Kıray, Yaşar Kemal'inkine denk dev cüssesi- ne karşın bir devrimciden çok iyi yürekli bir aile dok- torunuandınyordu... Karşısındaki üniversite öğren- cisinin sıkıntılarına koyduğu tanılar ve uyguladığı tedavi onu kısa sürede sağlığına kavuşturmuştu. O günden sonra Dr. Kıray, önce Ankara'da, daha sonra Istanbul'da, benim ve yakınlarımın sağlık soaınlannda şaşmaz bir pusula olmuştu. Ankara'da- ki karşılaşmalanmızın ortamını ne yazık ki anım- samıyorum. Ama Istanbul'daki, Sirkeci Garı'nda- ki odası belleğimde canlılığını koruyor... Ve her karşılaşmamızdaki o sımsıcak sorusu: "Nasılsm ba- kalım?" • • • 1950 başlannda tıp fakültesi öğrencisiyken ya da belki genç bir hekimken tutuklandığını beni ona götürdüğü gün Yaşar Kemal söylemiş olmalı. Ya- şar Kemal'le cezaevi arkadaşlıklan oldu mu, pek sanmıyorum. Yaşar Kemal'in tutukluluk tarihi da- ha eski, 1950 öncesidir. 50'li yıllann başlarındaki tutuklamalarda Ahmed Arif'le birlikte yattıklannı ise, Ahmed Arif'in keyifli zamanlarından birinde anlattığı bir anekdotla anımsıyorum... Adını unut- tuğum sıkıyönetim komutanı bir general cezaevi- ni teftişinde "s/yas/"leri toplamış, mesleklerini ve suçlama konusunu soruyor... Ibrahim Kıray'ın tıp öğrencisi (ya da doktor) olduğunu öğrendiğinde, çokbilmişbiredayla, "Anlaşıldı" diyor, "demekki siz teoriyle pratiği birleştirmişsiniz..." (Ahmed Arif kendine özgü o keskin mizah duygusu ve nere- deyse tiyatro oyunculuğu ustalığıyla anekdotu ta- mamlamıştı: "Sıra bana gelip de general hangi suç- tan yattığımı bana da sorvnca, biradım öne çıkıp 'Cinayetten!' diye bağırdım... General teftişi bı- rakıp yanındakilerle birlikte hızla oradan uzaklaş- tı...") • • • Dr. Ibrahim Kıray teoriyi ve pratiği gerçekten de birleştirmişti. Bu, herşeyden önce, insan olmanın teorisi ve pratiğiydi... Yirminci yüzyıl Türkiye'sinin yetiştirdiği seçkin aydınlardan ve 4O'lı 50'li yıllar Tür- kiye solunun temsilcilerinden biri olarak, seçkin ol- manın bedelini de ödeyerek yaşamını alçakgönül- lüce, onuria sürdürdü ve tamamladı... Bu satırlar. onunla karşılaşmalan belki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olsa da onu her zaman sev- gi ve saygıyla anımsamış, zekâ ve sevecenlikle do- lu kişiliğinden etkilenmiş bir küçük kardeşinin, dü- şündaşının veda sözleridir... ataol b@cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 SOl IÖLÜIMHK1İ SOLTKPDE . BIRLEŞMEU ŞİŞLİ 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 2002/625 Davacı Derya Umut vekili tarafindan davalı Özge Şen Ocak aleyhine açılan itirazın iptali da- vası sebebi ile verilen ara karan uyannca; Otim Yolu Ayazma Cad. No: 15B Gayrettepe- tSTANBUL adresinde ikamet eder davalı Özge Şenocak'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, zabıta araştırmasından da elverişli adresinin tes- pit edilemediğinden dava dilekçesi özeti ve du- ruşma gününün ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Yukanda ismi yazılı davalının 19.09.2002 du- ruşma günü saat 10.30'da mahkememizde hazu bulunması veya bir vekil ile kendisini temsil et- tirmesi, delillerini ibraz etmesi. duruşmaya gel- memesi veya mazeret bildirmemesi halinde HUMK'nun 213. maddesi uyannca yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve hüküm kunılacağı da- va dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üze- re ilan olunur. 23. 08.2002. Basın: 53051
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog