Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çandar CHP'den aday adayı • MUĞLA (AA) - Ege yöresinden söylediği turkülerle tanınan Tolga Çandar, Muğla'dan CHP'nin milletvekili aday adayı oldu. Çandar'uıyanı sıra aday adaylan arasmda E)okuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. E>r. Kemal Kocabaş ve TRT Genel Müdür Yardımcısı iken emekliye aynlan ŞenerTopcan'ın da bulundugu belirtildi. TKP: Işbirtiğîne uzajpz • ANKARA (ANKA)- Türkiye Komünist Partisi, seçim öncesinde yaşanan ittifak arayışlannın mizaha dönüştüğünü, bu nedenle seçim işbirliğinden uzak kalacağını açıkladı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yazılı bir açiklama yaparak, parti olarak herhangi bir ittifak arayışında olmadıklannı kaydetti. Okuyan, "AB'ci solculanmız ille parlamentoya girmek istiyorlarsa derhal ANAP'la ittifak yapsınlar. Bu düzeni değiştirmek isteyenler ise TKP'yi desteklesin" dedi. Adaylara öğiitJer • KAYSERİ (AA) - Türk Psikologlar Derneği Kayseri Temsilcisi ve Varoluş Psikolojik Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü Halis Özerk, halkın yaşanan krizler nedeniyle siyasete ve siyasetçiye olan güveninin sarsıldığını ve "varhğına aldınş edilmediği" düşüncesine kapıldığını söyledi. Özerk, "Siyasetciler, toplumla etkin bir iletişime geçmek istiyorlarsa, halkın duygulannı ifade etmesine, sinirini sahnelemesine, tepkisini ortaya koymasına, hatta bagınp çağırmasuıa izin vermeliler" dedi. Başbakanlık'tan açıklama 1 ANKARA (AA)- Başbakanlık, Türkiye'nin olası savaş durumunda kullanacağı öne sürülen savaş şifrelerinin Başbakanlık'ta muhafazasının söz konusu olmadığını bildirdi. Başbakanlık Basın Msrkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün bir gazetede, 'Türkiye'nin saraş şifreleri kayboldu' baslıkh haber yayımlandığı, haberin içerik açısından gerçekle ügsinin olmadığı ifade edldi. Tokay, TTB'den yarthm istedi 1 ANKARA (Cımhuriyet Bürosu) - Ölim orucu eylemi neJeniyle Ankara Nunune Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gören Fama Tokay'ın ablası Haime Tokay, Türk TaJİpleri Birliği Merkez Kcaseyi Başkanlığı'na ba-vurarak, kardeşinin sajlık durumuyla ıklenmeyen doktorlar hikında işlem varılmasını istedi. Tokay, dibkçesinde kardeşi Fama Tokay'ın 399 gihdür ölüm orucunda olcuğunu, 20 gün önce Kirahya E Tipi Ceaevi'nden hastaneye kaiınldığını bildirdi. En fazla ilgi AKP'ye en az ilgi ise ANAP'a oldu, partilerin kasasına 9 trilyon girdi Vekilliğe 10 bin adayANKAMÇOınıhuriyet Bü- rosu) - Siyasi partilere 3 Ka- sım'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için 10 binin üzerinde başvuru ya- pıldı. Partilerin kasasına, aday- lık başvurulan nedeniyle top- lam 9 trilyon liraya yakın kay- nak girerken en fazla başvuru AKP'ye yapıldı. En az ilgi gö- ren partiler ise YTP ve ANAP oldu. Milletvekili aday listeleri- nin kesinleştirilerek YSK'ye verileceği 11 Eylül tarihine az bir süre kalırken partilerin se- çim hazırlıklan da hız kazan- Valiler toplanıyor • Birçok partide adaylık başvurulan sona ererken YTP, DSP ve ANAP'ta başvurular sürüyor. AKP, SP, CHP, ANAP, DYP, MHP ve YTP'ye 10 binin üzerinde kişi milletvekili aday adayı olarak başvurdu. dı. Birçok partide adaylık baş- vurulan sona ererken YTP, DSP ve ANAP'ta başvurular sürüyor. AKP, SP, CHP, ANAP, DYP, MHP ve YTP'ye 10 bi- nin üzerinde kişi milletvekili aday adayı olarak başvurur- ken partiler yaklaşık 9 trilyon lira gelir elde etti. En fazla başvuru 2 bin 800 aday adayı ile AKP'ye yapıldı. Başvuru ve gelir dağılımı partilere gö- re şöyle: AKP: 2 bin 800 kişi aday adayhğı için başvurdu. Baş- vuru ücreti olarak 1 milyar li- ra alınırken yaklaşık 2.8 tril- yon liralık gelir elde edildi. SP: Bin dolayında başvuru yapıldı. Aday adaylanndan 500 milyon lira alınırken par- ti kasasına 500 milyar liralık bir kaynak girdi. CHP: 2 bin 50 kişi başvu- ruda bulundu, aday adaylann- dan 1 milyar lira başvuru üc- reti alındı. Parti, yaklaşık 2 trilyon liralık bir gelir sağla- dı. ANAP: 900 kişi başvurur- ken erkek adaylardan 500 mil- yon lira, kadın adaylardan da 250 milyon lira alınıyor. Bu- güne kadar 400 milyar lira toplanırken adaylık başvuru- lan sürüyor. DYP: 2 bin 50 kişi başvu- ruda bulundu. Adaylardan 1 milyar lira başvuru ücreti alı- nırken yaklaşık 2 trilyon lira- lık bir gelir elde edildi. MHP: 1200 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Aday- lardan 500'er milyon lira ah- nırken yaklaşık 600 milyar li- ralık bir gelir sağlandı. YTP: Başvurular 6 Eylül'de sona eriyor. Bugüne kadar 500 kişi başvuruda bulunurken bu- nun yansının kadın aday aday- lanndan oluştuğu belirtildi. YTP, kadın adaylardan 500 mil- yon, erkek adaylardan ise 1 milyar lira adayhk ücreti alıyor. Partiye sağlanan gelir yaİcla- şık 400 milyar liraya ulaştı. Seçim önlemleri belitienecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Siyasi parti genel başkanlan Anadolu turlanna çıkmaya hazırlanırken Içişleri Bakanlığı da yurt genelinde güvenlik önlemlerini arttınyor. Seçim öncesi ve sonrasmda alınacak güvenlik önlemleri 2 Eylül Pazartesi günü Ankara'da valilerin katılacağı toplantıda değerlendirilecek. tçışlen Bakanı Muzaffer Ecemiş'ın başkanlığındaki toplantıya Ankara, Amasya, Bartın, Burdur, Çankın, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kınkkale, Konya, Nevşehir, Sinop, Sıvas, Tokat, Yozgat ve Zonguldak valileri katılacak. Toplantılar 6 Eylül'de Izmir'de, 14 Eylül'de Istanbul'da, 23 Eylül'de Diyarbakır'da, 3 Ekim'de Erzurum'da, 5 Ekim'de Trabzon'da, 12 Ekim'de de Adana'da sürecek. Toplantılarda, 3 Kasım seçimleri öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik önlemleri değerlendirilecek. Bakanlıkta, önlemlere ilişkin genelge de hazırlanıyor. Seçim çalışmalan Emniyet Genel Müdürlüğü içinde oluşturulan "Seçim Hareket Merkezi" tarafından da yakından izleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçim önlemleri ana hatlanyla şöyle: • Seçim döneminde devletin tarafsızlığuıı zedeleyici tutum ve davranışlara izin verilmeyecek. ı/ Çeşitli gruplarca, seçimlere gölge düşürücü çalışmalan amaçlayan propaganda, baskı yoluyla seçmenin karannı etkileme, seçimleri boykot etmeye zorlama, oy kullanılmasuıı engelleme gibi yasadışı faaliyetlere izin verilmeyecek. t/ Siyasi parti genel başkanlannın yurt gezileri sırasında ek önlemler alınacak. Gümrük kapılan ve diğer oy verme yerlerinde, seçim görevlileri ile seçim malzemelerinin güvenlikleri sağlanacak. t/ Oy verme günü bütün eğlence yerleri kapatılacak ve içki satışma izin verilmeyecek. Olaylara anında müdahale için hazır kuvvet bulundurulacak. • Seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik önlemleri 2 Eylül'de Ankara'da ' valilerin . katılacağı •;., toplantıda değerlendirilecek. îçişleri Bakanlığı da seçim önlemlerine ilişkin genelge hazırlıyor. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART fşre... BÎMIZ M BÎR 31 muhtan görevden alan Tığ, usulsüz seçmen yazıldı VaK de yasayı çiğnedîMERStV (Cumhuriyet) - Sahte seçmen yazdıklan gerekçesiyle Kürt kökenli 31 muhtan görevden alan Mersin Valisi Akif Tığ ile Emniyet Müdür Vekılı Akm Kfiçükbarak' ın da konut bildirim formu almadan seçmen kütüğüne yazıldıklan or- taya çıktı. Vali Tıg, dört gün önce sahte seç- men yaaldığı gerekçesiyle açığa alınan 27 mahalle muhtannın ar- dından önceki gün de merkeze bağ- h Akkent Mahalle Muhtan TekmZa- kiroğhı. Karadavut Mahallesi Muh- tan Habip Hazar, Ihsaniye Mahal- lesi Muhtan Musa Kazım Belgin ve Mesudiye Mahallesi Muhtan Osman Kütük'ün açığa alındığını söyledi. Tığ, seçmen Ustelerinin as- kıya çıkanhnasının ardından sahte seçmen yazıldığı gerekçesiyle baş- latılan çalışmalarda, 196 bin seç- menden 5 bin 785'inin sahte yazıl- dığının, bazı seçmenlerin ise 3-4 mahallede kayıt yaptırarak, boş ar- sa ve evleri ikamet olarak gösterdi- ğinin belirlendiğini vurguladı. Görevdenalınan31 mahalle muh- tan ise Vali Tığ'a sert eleştiriler yö- neltti. Tüm Muhtarlar Derneği'nde önceki akşam bir araya gelen muh- tarlar adına söz alan dernek genel sekreteri NecmiKıınt,teknolojik des- tek sağlamayan devletin, muhtarlar- dan hatasız olmalannı beklediğini söyledi. Görevden ahnan Kültür Ma- hallesi Muhtan Muhittin Ferah ise Vali ve Emniyet Müdür Veküi'nin kendi bürosunda seçmen kaydı yap- ürdığını söyledi. Ferah, "Onhrda ktt- nut bfldnim formu almaddar. Ama tanıdıgnni7 için seçmen kâğıtlannı yazdık. MahaDemdeki diğerinsanla- n tanifhgım için onlann da adresle- riıtiaraşürmıyorum.Eğer diğer yurt- taşlar için yapnğunız suç ise vaK bey ve emniyet müdürü de bu suçu işle- mişlerdir'' dedi. -Jtî. IRMIKIAYDIN ENGİN aengin@doruk.nettr Birincişart: "Ulusalsol" di- ye "turşulu baklava"ya benzer bir bulamaç üretmeden çok ön- ce, dahayolun başındayken sı- kı solcu olacaksınız. Kiminiz "Toprakişleyenin, su kullananın" diyecek, sol olma- nın en temel ölçütü üstünde duracak, mülkiyet'i tartışma düzleminetaşıyacaksınız. Ser- mayedar sınıflar ürkecek, titre- yecek. Zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olma- yanlar, zincirierinden başka ol- sa olsa üç beş dönüm toprak- çığı olan yoksul köylüler, "üre- tim araçlarının özel mülkiye- ti"r\\n yol açtığı haksızlığa, sö- mürüye -kendi tuzları kuaı bi- le olsa- bilinçleriyle ya da birey- sel namuslanyla karşı çıkan ay- dınlar için "umut" olacaksınız. Dağa taşa adınız yazılacak. Kimileriniz yolun başında da- ha da sıkı solcu olacaksınız. Yirminci yüzyılın üçüncü çeyre- ğinde "Marksist so/"daki ay- rışmalarda Milli Demokratik Devrim'in entelektüel düzlem- de en düzeyli ve derinlikli sa- vunucusu siz olacaksınız. Ama seçtiğinız ideolojik yönelimde "milli" vurgusu gitgide "ağır ağır, yavaş yavaş ama gittikçe artarak" baskın olmaya başla- yacak. Devrime, sosyalizme iç- 'Ulusal Sol' Olmanın Beş Şartıtenlikle inanan yandaşlarınız - kendileri bile fark etmeden- sosyalist kimliklerini yitirecek ve koyu bir milliyetçiliğin ne- ferlerine dönüşecekler. İdeolojik kaynaklarınızla ba- ğınızı neredeyse tümüyle ko- paracak, onun yerine gizli ser- vislerin kirli amaçlara yönelik raporianndan beslenmeye baş- layacaksınız. Bu sizi daha da ko- yu bir milliyetçiliğe sürükleye- cek. Sonunda bir zamanlar "kanlı "sı olduğunuz ülkücü to- sunlaria sadece aynı pınan bö- lüşemediği için itişıp kakışan "rakiplere dönüşeceksiniz. Kimileriniz başlangıçta sıkı solcu olmak gibi zorlu bir yolu seçmeyeceksiniz. Hatta ateşli bir Avrupa Birliği (o sıralarda Avrupa Ekonomik Topluluğu - AET) yandaşı olarak meslekle- rinde kariyer yapacak, adlarını ünlülerarasına katacaklar. Ama Kıbrıs'ta kendilerine tanınan ballı olanaklar onlan Avrupa'dan hızla uzaklaştıracak; Kıbrıs'ı Türkiye'nin bir eyaleti kılmanın yeminli savaşçılanna dönüştü- recek. Ikinci şart Ulusal solcu ola- rak "so/"luğunuzu her fırsatta yineleyecek, belirtecek, vur- gulayacak, söyleyeceksiniz. Ama size sahiden "sol" den- mesine yol açacak herhangi birsomut eylemde ve sahiden "sol" bir program önerisinde bulunmaktan titizlikle kaçına- caksınız. Buna karşılık ulusal solcu olarak "ulusallığınızı" (= milli- yetçiliğinizi) çok zorunlu olma- dıkça belirtmeyecek, çok na- dir yineleyecek, pek az vurgu- layacak, gerekmedikçe söyle- meyeceksinız. Ama ülke so- runlanna ilişkin her konuda saf- kan bir milliyetçi gibi davran- maktan, düşünmekten veöne- riler üretmekten asla ve asla ge- ri kalmayacaksınız. Üçüncü şart: Hem "ulusal" hem de "sol" olduğunuz için sizden hoşlanmayan, Türki- ye'yi içine kapanık, dtş dün- yayla bağı kesilmış bir Orta- doğu ülkesine çevireceğinizi söyleyip sözüm ona sizi eleş- tirenleri sürekli şaşırtacak, söy- lediklerini yalatacaksınız. Dışa kapanmak ne söz, kulakları- nızı, kalbinizi ve kapılannızı "dı- şa"yani ulusal olmayana ardı- na kadar açacaksınız. ömeğin "ulusal" olacak ama Afganistan'da Usame Bin La- din'i yakalamak yerine Orta Asya petrol ve doğalgazının Hint Okyanusu'na güvenle in- mesini hedefleyen ABD'ye tek somut desteği siz verecek, Af- ganistan'ı zapt-u rapta almak için asker bile yollayacaksınız. Örneğin güney komşunuz Irak'a yönelen askeri operas- yonda, "ABD ile stratejik ortak- lığımızm gerekleriniyerine ge- tireceğiz" diyeceksiniz ve yine de "ulusal" olduğunuza ina- nılmasını isteyeceksiniz. Örneğin Ege'de Ida Da- ğı'ndan Madra Dağı'na kadar uzanan şeridi siyanür cehen- nemine çevirmekte olan va- tansız sermayeyi, altına ve sa- dece altına tapan Eurogold'u, Normandy'yi, NevvMond'u destekleyecek; bu uğufda giz- li kararnameler çıkaracak, ulu- sal yargı kurumlarının kararla- nnı yok sayacaksınız. Dördüncü şart: IMF'nin uluslararası finans kuruluşlan- nın ("Uluslararası tefecHer'm di- ye de okuyabilirsiniz) tam yet- kıli başmüfettişi olduğunu bi- lecek ve IMF reçetelerine kut- sal ayetler gibi sarılmanın ulu- sal onuria bağdaşmayacağın- dan kuşkunuz olmayacak. Keza IMF reçetelerinin neoli- beral kapitalizmin ekonomik ve siyasal programlanyla tam uyumlu olduğunu, bu bağlam- da "so/"un tam karşısında yer aldığını bileceksiniz. Ama iktidara geldiğinizde bu reçetelere sımsıkı bağlı ola- caksınız. Kriz patlak verince yeni IMF reçeteleri için el aça- cak, borcu borçla ödeyecek, bir "şeytan sarmalı'na girme- yi marifet sayacak, IMF prog- ramını en iyi uygulayan hükü- met olduğunuzu sık sık belir- tip övüneceksiniz. Beşinci şart: IMF reçetesi- ni uygulamak ve dahası eko- nomiyi yönetmek üzere kendi- sini sosyal demokrat olarak ta- nımlayan, Dünya Bankası Baş- kan Yardımcısı bir yurttaşımı- zı yalvar yakar getireceksiniz. Onu partinize kazanmak için çağn üstüne çağn yapacaksı- nız. Bir başka partiye gittiğin- de ise onun zaten "ulusal sol- cu" olmadığını söyleyerek yü- rek serinleteceksiniz... • • * Bu beş şartı yerine getirir- seniz hem ulusal, hem sol, yani "ulusal sol" olursunuz... POLTIÎKA GÜ1VLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA İslamcılar Kapışü... AKP ile SP arasmda asıl kavga ekim ayında baş- layacak... Aslında 'Islamcı köşe yazarian' ufak ufak kapışı- yoriar ama kızışma Nurculann en büyük kolu Fethul- lahçıların işaret fişeğini ateşlemesiyle başlaya- cak!.. Bugünkü tartışmaAKP'nin sermaye desteğinde du- şu, SP'nin de varoşlann dışına çıkamaması olarak gö- rülüyor... Necmettin Erbakan ve kuımaylan AKP'yi 'rüzgâ- nn çocuklan' olarak nitelendiriyor, Fethullahçılann desteğini ise şöyle değerlendiriyor: "ABD güdümlü siyaset..." Saadet Partisi'nin sözcüsü 'Milli Gazete' ise 3 Ka- sım seçimlerini yorumlarken şöyle diyor: "önümüzdeki seçim mandaalaha milli kuşak ara- smda geçecek..." SP'nin sloganlan 70'li yıllann CHP'sini anımsatmı- yor mu? SP'nin bu tavnna karşılık Bülent Ecevrt de 'ulu- sal sol' kavramını ortaya atıyor!.. Recep Tayyip Erdoğan, Erbakan'ın, Recai Ku- tan'ın yaylım ateşini nasıl karşılayacak bilmiyorum ama, Islamcı köşe yazarlanndan Abdurrahman Di- lipak hem AKP'yi hem de SP'yi hedef alıyor.. Diyor ki: "...Bana kalırsa AKP bizim sınıf atlayanlann, dö- nüştürmek isterken dönüşenlerin ağırlıkta olduğu bir parti... SP bu anlamda gecekondulu insanlann par- tisi oldu... Değişmemekte direnen muhafazakârke- simin partisi... Şehiriilerya da şehirierin zengin ke- simlerinde yaşayanlar AKP'ye daha yakın durvyor- lar... AKP'deki oy patlamasında bu yabancılaşma- nın etkisi olduğu da birgerçek..." • • • AKP ve SP'nin dışında kalan, iki partiye de tepki duyan 'radikal İslamcılar' silahlannı neden çekiyor- lar? Sanınm AKP ve SP'liler bunlara fazla yüz vermi- yoıiari.. Abdurrahman Dilipak da bunlardan biri!.. Dilipak yazısında, "örtü sadece bir aksesuvar" deyip bakın nasıl devam ediyor: "...Abartılı bir makyaj. Olacak şey değil... İç ça- maşınna kadar belli olan dar ve ince giysiler... ...Kulağı küpeli Fatihler, mini etekli Sûmeyyele- rimiz var..." Fatih, Erbakan'ın oğlunun; Sümeyye, Recep Tay- yip Erdoğan'ın kızmın adı değil mi?.. Işin bir başka noktası, AKP'ye Fethullah Gülen desteği!.. Gülen'e yakın sanayiciler ve işadamları AKP'ye 'maddi ve manevi' desteği esirgemiyor, Nakşiler de Fethullahçılardan gen kalmıyor... Biliyorsunuz Nurcular sadece 1973 seçimlerinde Erbakan'ın MSP'sine destek verdiler... Daha önce Mil- li Nizam Parb'si'ne de koltuk çıkmıştı Nurcular... Peki daha sonra neden vazgeçmişlerdi Erba- kan'dan? CHP ile hükümet kurduklan için!.. Siyasette yannın ne olacağını bugünden saptamak zor!.. AKP ve SP'yi anlatırken telefonum çaldı. YTP Ge- nel Başkanı Ismail Cem anyordu... Cem, Izmir gezısınden çok hoşnut kaldığını söy- leyip ekledi: "Buca'da ilgi çok büyûktü, sen Izmir'i bilirsin, bir değeriendinrıe yap bakalım!.." Dedim ki: "Tereciye tere satılmaz!" YTP'nin kentlerde ilgitopladığı birgerçekti... Cem, Istanbul'dakinden dahafazJa ilgi gormüştü Izmir'de... Şunu söyledim: "Ne AKP'nin ne de CHP'nin Türkiye'de kuvvetli birrvzgârestirdiğidoğrv değil. Bugün Cumhuriyette Serdar Kızık'/n yazısını okursanız, Izmir'in Gâvur- köy kırsalında Türkiye'nin siyasi nabzını tutabilirsi- niz. Seçmeninyüzde ellisihenüz kararsız. Buca'da YTP'ye gösterilen ilgiye gelince... Buca'da işçi ve memurlar çoğunlukta. Sizi bir umut olarak gönvüş olabilirler..." • • • 3 Kasım seçimlerinde sağ ve sol ideolojiler bir ke- narabırakılacak!.. Partiler değil, adaylar öne çıkacak!.. Tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi!.. Tarikatlar da kendi aralarında bölünecek!,. CHP ve YTP'de tarikat tabanı olan adaylann sa- yısı çoğalırsa hiç şaşırmayın!.. AKP ve SP kapışması: ANAP-DYP-MHP kavga- sı; HADEP'le yapılan pazariıklar seçim üzerinde et- kili olacak!.. Kamuoyu araştırmalarına pek güvenmeyin, bek- leyin şu milletvekili listeleri bir açıklansın!.. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Tekin'den Erdoğana tepki Kimse laik sisteme dayatma yapamaz ANK\RA(Cumhuri- yetBürosu)-Mılli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan'ın türbanı ima ederek ço- cuklannın yurtdışında okumasına Türkiye'deki eğitim özgürlüğünün "noksanhğuu'' gerekçe göstermesuıe tepki gös- terdi. Tekin, Türkiye'de laik ve çağdaş eğitim ü- kelerinden ödün verilme- yen eğitim özgürlüğü ol- duğunu vurgulayarak "Hiç kimsenin çağdaş ve laik eğitim sistemine bir dav'atmada buhınnıasma izin verilemez" dedi. Tekin, Erdoğan'm "Ço- cuklanm, bu ülkede öğ- renim ve eğitim özgürlü- ğünün maaiesef noksan oünası nedeniyle orada oku>wrlar" biçimindeki sözleri ile ilgüi olarak ya- zih bir açıklama yaptı. «Türkiye'de, okul ön- cesieğitiınden yükseköğ- retimin sonunakadar,la- ik ve çağdaş eğitim flke- krindenaslatavizverme- yen eğitim-öğretim öz- gürlüğü vannr'' dryen Te- kin, yaklaşık 16 mih/on çocuk ve gencin, bu iike- ler doğrultusunda, özgür bir şekilde eğitim hak- kından yararlandığını be- lirtti. Eğitim-öğretim ku- rumlannda, Atatürk il- keve inkılaplan ile Cum- huriyetin temel ilkeleri- ne aykın bir eğitime as- la izin verüemeyeceğüü ifade eden Tekin açıkla- masında, "ÜnKersitele- rimiz dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlan- mızdatesettür3ehiç Idm- se eğitim yapamaz. Bu, anayasamızın değiştirü- mesi tekKfdahi edüeme- yen temelflketerineaykı- rHnr"dedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog