Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

<-\ AĞUSTOS 2002 CUMAFtTESl HABERLER Kurbagalıdere 30 yıldır ıslah edilemedi Şehrin göt>eğinde mikrop yuvası SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk fstanbul Haber Servisi - Is:anbul'un Anadolu ya- kisında, salı günJeri bü- y t k Salı Pazarı'nın kurul- tiığu, hafia sonlan Fener- t>ahçe"nin.Tiaçlannı oyna- dıp, Kadıköy Anadolu Li- se;i, Kenan Evren Lisesi ve Saoıt Joseph Lisesi öğren- cikrinin gıdip geldiği yol iLzerindekı Kurbağalıde- r e 'lin yaydığı kokuya, yak- Iaşık 30 yıldır çözüm bu- lıuamıyor. 6 yıl önce atık- s u rüneli içuı çalışma baş- lataı Büyükşehir Belediye- si \s ÎSKI de kokunun önü- ne lâlâ geçemedi. Tarihte Khalkedon Neh- ri olarak bilbıen Kurbaga- lıdere nin kokusu, Kadı- köjlülen canından bezdir- di. Kurbağalıdere'yi temiz- leroek için 1996 yıhnda başlayan, Büyüksehir Be- ledıyesi'nin ISKTyle or- taklaşa yürütüğü "Kurba- galıdere Aüksu Tüneti İn- şaaiı" da hâJâ bitraedi. Ka- dıköy, Ümraniye ve Üskü- dar'ın tikn kanalizasyonla- rının boşaltüdığı dere, hem sivTİsinek ve çeşitli haşe- ratın çoğalmasıyla salgın hastahklara yol açıyor hem de Marmara Deruzi'ni kir- Ietiyor. Kadıköylüler, ken- tin ortasında böyle bir "re- zafetin" olamayacağjnı vur- gaılayarak "Sokaktakimaz- ^flardan kokugefiyor. Yağ- mur yağdığında da maz- gallardan Kurbağaude- ne'nin sıüan sokakiara ta- şıyor" diyor. Kadıköy Be- ledıye Başkan Yardımcısı Gürsel Teldn de halkın şi- kâyet etmekte haklı oldu- ğvınu söyledi. Büyükşehir BeJediye Başkanı Au'Mü- fit Gürtuna'nın ıslah ça- hşmalannı bir yılda bitir- meyi vaat ettiğini anımsa- tan Tekin, "Bu sözün üze- rinden Uyrigeçtiancakhâ- lâ bitmedr dedi. "... YENİ BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKTIFL" Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sendikalar 100 milyon 1ta önerdi, hiikûmet 55 milyonda .srarb otaca uzlaşma saglanamad, Memur meydanlaminecekOkul ahşverişine çocukla gtfn • İZMİR(AA)-Ege Ünı\ersitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatnsi Anabilim Dah l Ögretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Erermiş, : okul için yapılacak alışverişlere çocuğun da götürülmesinin "faydalı" olacağım söyledi. Erermiş, yeni okula başlayan çocuklar için de anne ve babalann gerekli malzemeleri temin ederken çocuğu okula heveslendirici bir yaklaşım ortaya koymasının önemli olduğunun altun çizdi. Yabancı dil kitaplan el yakıyor . • BURSA (AA) - İngütere'nin tekeJınde bulunan yabancı dil kitaplannın astronomik fiyatlan, çocuklan büyük başan kazanarak Anadolu ya da fen lisesini kazanan velilerin alım gücünü zorluyor. Normal lisede yıllık kitap masrafi ortalama 25 milyon lira iken Anadolu ya da fen lisesıne yeni başlayacak olanlann sadece yabancı dil kitaplanna ödeyecekleri para 500 milyon liraya yaklaşıyor. Sürücü hataiarı ilk sırada • ANKARA (AA) - Trafık kazalanna yoğun olarak sürücülerin yaptiğı kural ihlallerinin sebep olduğunu belirten yetkililer, yaya ve yolculann " sebep olduğu kazalar eklendiginde tüm kazalann yaklaşık yüzde 99'unun insan unsurundan I kaynaklandığım bildirdiler. | - Kitaplap işportada • Haber Merkezi - Okullann açılması i yaklaşırken ikinci el ders kitaplan kaldınm sergilerinde satılmaya başlandı. Kitap değişiminin de yapıldığı sergilerde bazı öğrenciler geçtikleri smıfin ders kitaplannı satarak harçhldanm da çıkanyor. Türk rehöepden Japonca sozftifc • MA1NİSA (AA) - Dilde uzmanlaşmak üzere j Japonya'ya giden Datçalı turist rehberi Oğuz J Baykara, 3 bin kelime ve 10 bin cümleden oluşan j Japonca-Türkçe sözlük hazırladı. Baykara, Türkiye'de turist rehberi olarak çahşırken , Japoncaya ilgi duyduğunu, bu nedenle de Japonya 'da 5 yıldır dil üzerine eğitim gördüğünü ] söyledi. { Antakya'da 'Papa' hazırltğı • ANTAKYA (AA) - Papa 2. Jean Paul'un daveti üzerine Vatikan'a gidecek Antakya heyeti, hazırhklannı tamamladı. Heyet, Papa'ya Hıristiyanlık âlemi için özel bir yeri olan St. Pierre Kilisesi'nden kutsal su ve toprak götürecek. Vatikan'a gidecek olan heyette yer alan Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfi Yönetim Kurulu Başkam Jozef Naseh, "Buradan aldığımız kutsal su ve toprağı 4 Eylül'deki ziyaretimizde Papa'ya vereceğiz" dedi. Korkmaz YiğiTe sonışturma • tstanbul Haber Servisi - Korkmaz Yiğit'in yamnda işçi olarak çalışan Recep Erdoğan, ] savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. ; Erdoğan, Yiğit'in kendisinin imzasuıı kullanarak kredi çektiğini öne sürdü. Şikâyet üzerine Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nca sonışturma başlatıldı. Yeşhrmak Taksim'e taşındı • tstanbul Haber Servisi-ÇEKÜL'ün f düzenlediği 'Yeşilırmak Yeşildi...Yeşil Kalacak' başhklı etkinlik, Tokat'ın Erbaa, Niksar ve Reşadiye belediyeleri öncülüğünde hazırlanan çeşitli standlar ve yöreyi tanıtmak amaçlı yapılan ^ gösterilerle Taksim Gezi Parkı 'nda başladı. Iki s gün sürecek etkinliklerde, yörenin kültürü, keşkek, bazlama, san pekmez, çökelek, mısır ekmeği, cevizli bahargibi yemekleriyle, halk oyunlanyla, gelin alayı, halı dokuma, taş dibekte buğday dövme gibi canlandırmalarla tanıtılacak. A>fKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Cumhuriyet tarihinin ilk me- mur toplu görüşmesinden uzlaş- mazlık çıktı. Sendikalann, eylül ayında memur maaşlanna 250 mil- yon liralık seyyanen iyileştirme yapılması talebi ile başladıklan göruşmeler, sıkı pazarlıklara sah- ne oldu. Sendikalann, taleplerini net 100 milyon liraya çekmesine karşın, hükümetin 55 milyonda ısrarlı olması nedeniyle uzlaşmaz- lık zaptı imzalandı. Hükümet ile sendikalar, dün toplu görüşmelerin son bölümü için bir araya geldi. De^•let Baka- nı Mehmet Keçeciler, ekonomi- MÎTÎNGE IZÎN YOK den sorumlu Devlet Bakanı Ma- sum Türker, Maliye Bakanı Sü- merOraL Türkiye Kamu-Sen Ge- nel Başkanı Bircan AkyddE,KESK Genel Başkam SamiEvren ile Ha- zine Müsteşan Faik Öztrak ve Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürü DunnuşOztekin'in de katıldığı toplantı gergin bir or- tamda gerçekleşti. SendikaJar, toplantının gündüz saatlerinde gerçekleşen bölümün- de, memurmaaşlannda eylül ayın- da 250 milyon liralık seyyanen iyileştirme yapılmaması halinde 2003 yılına ilişkin zamlan görüş- meyeceklerinı \-urguladilar. Hü- kümet ise yılın son 4 ayına ait enf- lasyon farkının toplamı olan 35 milyon lirayı eylülde ödemeyi önerdi. Bunu "kabul edilemez" bulan sendikalar, göruşme masa- sını terk ederek hükümete 2 saat- lik süre verdi. Bu sırada Türkiye Kamu-Sen'lilere, Başbakanlık'ın Güvenpark Girişi 'de toplanma ta- limatı veren Akyıldız, hükümete "alanlara üune" tehdidinde bu- lundu.Hükümet ve sendika temsiJ- cileri, akşam saatlerinde tekrar bir araya geldi. Göröşmede sendika- cılar seyyanen yapıhnasını iste- dikleri zam oranını 100 milyon li- raya kadar çekerken hükümet ekim ayından iabaren geçerli olmak üze- re brüt 75 milyon, net 55 milyon lira zam yapma önerisinde bulun- du. Bu öneriyi de "kabul edile- mez'' bulan sendikalar, hükümet- le uzlaşmazlık zaptı imzaladı. Göruşme sonrasında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Gene) Başkanı Akyıldız, "Kze aianiar gösteriidi Bugün tüm memurian Abdi tpekçi Parkı'nda hükümete hesap sormaya çağınjüruz'' dedi. 3 Kasım'a kadar hükümetin kâbu- su olacaklannı söyleyen Akyıldız, hükümetin sandıktan çıkma olası- lığının kalmadığını beürterek mey- dan okudu. 'SovaşaKarşı Banfüyıısıık Istanbul Haber Servisi - fstanbui da 1 Eylül Dünya Banş Günü'nde düzenlenmek istenen mitinge, "vasadbşı gruplarca provoke edflmek suretrvie istismar edilebileceği'' gerekçesiyle izin verilmedı. Insan Haklan Derneği, HADEP ve Halkevleri'nin de aralarında olduğu siyasi parti, sivil toplum örgütü ve bazı sendikalann, 1 Eylül Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda "Savaşa Karsı Banş" mitingi düzenlemek için Istanbul Valiliği'ne yaptiğı başvuru reddedildi. Istanbul Emniyet Müdürlüğu'nden yapılan yazılı açıkJamada, "Açıkhava toplanösının yapdması, seçim ortamma • Abide-i Hûrriyet Meydanı'nd al Eylül'de 10.00-17.00 saatleri arasında yapılması planlanan miting başvurusu valilikçe reddedildi. girdiğimiz bir dönemde bunu gerçekleştirmeye çahşan gruplann bibnen yapılan nedennieve yasadışı gruplarca provoke edflmek suretiyle istismar edileceği yolunda ahnan bü^iler üzerine, halkm huzur ve güven ortammm zedelenmemesi ve oiabDecek provokasyonlara zemin haznianmaması için uygun görülmemiştir" denildi. Açıklamada, Banş Günü nedeniyle gerçekleştirilecek ^yasachşı . eytemJerüı'', 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre suç teşkil edeceği ve ilgililer hakkında yasal uygulamaların yapılacağı belirtildi. tHD Istanbul Şube Başkanı Eren Keskm ve dernek yöneticileri birkaç gün önce fstanbul Valiliği'ne başvurarak HADEP ve Haikevleri'nin de aralannda bulunduğu siyasi parti, sivil toplum örgütü ve bazı sendikalarla birlikte miting gerçekleştirmek istediklerini belirtmişlerdi. Şenhider her yıl olduğu gibi kalabahk bir gmbun kaûldığı vürüjüşle başladı. (OZAN YAYMAN) Şenliğin bu yılki anateması 'Küreselleşme, AB ve Türkiye' Aliağa'da emek ve barişcoşkusuŞAHAPAVCI si olan yörede yapılan bir şenli- ğin adının "Emek" dışında be-guı aamın -tmek" dışında be- ALİAĞA - Aliağa Belediye- lirlenmesinin düşünülemeyece- si'nin düzenlediği "13. Emekve ğini \urguladi. Banş Şenfikleri'' dün gerçekleş- tinlen yürüyüş ile başladı. Bu yılki ana teması "Küresel- leşme, AB ve Türkiye'' olarak belirlenen Emek ve Banş Şen- likleri 'nin açılışma CHP Genel lU r, Avnan aagcan ın resım ve Se- BaşkanYardımcısıCevdetSehi çflAdaletlşık'ıntakısergilerinin kahldı. açılışı yapıldı. Daha sonra da sa- Şenlik yürüyü- şünün ardından Aliağa Demokrasi Meydanı'nda halk ŞenlikJerde bugün, gazeteci Cüneyt LTseverin "KüreseDeş- meveMedya" söyleşisi; Gümül- cine eski milletvekili Dr. Mus- tafa Mustafa'mn "Yunanistan seçimkrinin Türk-Yunan ilişki- lerine veAB sürecineetkisF' kon- Açılış konuşmalannnı ardın- dan fuaye ve mini sergi salonun- da şenlik süresince gezilebile- •«uıcvc.AösurfaneetKisr kon- cek olan Canol Kocagözün "Kü- feransı,' Eğiam-SenGenelBaşka- reseDeşme=Köleselleşnıe''karika- m Alaaddin Dinçer ve Doç. Dr. tür,AyhanSağcan'ınresimveSe- HayTiKozanoghı'nunkatılacak- lan "Küreselleşmenin Eğitim Üzerine Etkfleri" söyleşisi ger- çekleştirilecek. Ali- ğ E oyunlan ekipleri- nin gösterileri iz- lendi. Daha sonra yapılan açılıştöre- • Belediye Başkanı Süleyman Akbıyıkoğlu, Türkiye'nin "Emek ve Banş" adını taşıyan tek şenliğini düzenlemiş olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti. ağa Emek ve Banş Şenlikleri'nde bugün "Küresel- ninde konuşan Aliağa Belediye hil kafeteryada Prof. Dr. Yakup Başkanı Sülevman Akbıyıkoğ- Kepenek'in yönettiği ve konuş- hl. Türkive'nin "Fmıl/ «-<» u« — • * —lu, Türkiye'nin "Emek ve Ba- nş" adını taşıyan tek şenliğini dü- zenlemiş olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklannı belir- tti. CHP Izmir MilleUekili aday adayı olması nedeniyle görevin- macı olarak Prof. Dr. Eser Ka- rakaş. Prof. Dr.Erdinc YeMan, Prof. Dr Birgül Avman Güler ve 68Tiler Vakfi Başkanı Gö- kaJp Eren'in katıldıklan "Kü- reselleşme ve Ulusal Bağunsız- hk" paneli gerçekleştirildi. Ge- j . ~ o — ^ . ^ . IUV paneıı gerçeKieştınldı. Ge- nuşmacılanisegazetemizyaza- denaynlan eski belediye başka- ceisetdilBiret'inpiyanoresita- nZeynepOraiAtfllaCoşkunve nı Hakkı Ulkü de sanayi bölge- Ii ilgiyle izlendi. r nıpc«»/ Picot^i şam" söyleşisinde GiritTicaretOdası Başkam NikosKo- nopulos ve TCT-fik Bügen konu- şacaklar. Gazetemiz imtiyaz sahibi than Selçukda "KüresefleşmeveMed- ya" söyleşisinde konuşacak. Nâ- znnHikmet'in de anılacağı şen- liklerde yann "100. yıhnda !Vâ- zun Hikmet'' söyleşisinin ko- nuşmacılan ise gazetemiz yaza- ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Ulusuna Saygı Duymak ve Mustafa Kemal 26 Ağustos 1922'de tüm "Batı Cephesi"nde baş- lamış olmakla birlikte, ağırlık noktasın/ Afyon'un gü- neyinin oluşturduğu "Büyük Taarruz" ve daha son- ra 30 Ağustos'ta gerçekleşen "BaşkumandanlıkMey- dan Savaşı"y\a devam eden ve 9 Eylül'de Izmir'in kur- tanlmasıyla sona eren, "onur" ve "heyecan" verici sürecin, 80. yılını mutlulukla kutlamaktayız. Hepimi- ze kutlu olsun. Yazılı basınımızda (bence) yeterince yer bulama- yan, görüntülü ve sesli basınımızda, ağırlıklı bir biçim- de "geçıştinlen" bu çok önemli günler, neredeyse unut- turulmaya çabalanıyor. Aynı şey 27 Mayıs Devrimi için yapılmış ve ülkeyi kardeş kavgasının eşiğine getiren ve demokrasiyi rafa kaldırmaya hazırlanan DP ikti- darına karşı, "direnme hakkını" kullanan Türk halkı- nın ve halkının duygu ve düşüncelennin takipçisi olan Türk Sflahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi; şimdi, "demok- ratik bir iktidara karşı ordunun müdahalesi" olarak anlatılıyor ve anımsanıyor... • • • Bugün, bu çok önemli günlerde Mustafa Kemal'in bazı konuşmalanndan parçalaralarak, Türk ulusuna ve bu ulusun temsilcilerinden oluşan TBMM'ye kar- şı saygısının somut kanıtlannı ortaya koymak istiyo- rum. Kendisini Atatürkçü ilan eden ve tüm baskıcı uy- gulamaları, "Atatürkçülük" zırhıyla saklamak iste- yenler ve bunlan destekteyenlene de bir uyan olur umu- dundayım. Tarih, 1 Eylül 1922. Büyük zaferin ardından, ordu- ya yayımladığı bildiri şu satırla sona eriyordu: "...Sa- hibimiz olan büyük Türk milletı, istikbalinden emin olmaya haklıdır." Aynı gün ulusa yayımladığı bildiri de şu satırlaria sona eriyordu: "...En büyükkumandanından en genç nefenne kadar, ordulanmızda hâkım olan fikir, mil- letin gösterdiğı vazife uğnında şehit olmaktır. Bunu muharebe meydanlannda yakından müşahede ede- rek büyük milletime haber veriyorum. Milletin rey ve iradesine dayanan her işin neticesınin, millet için hayır ve saadet olduğu sabittir..." ızmır ve Bursa'nın kurtanlmasından sonra ulusa ya- yımladığı bildiride şu satırlan okuyoruz: "Asil Türk Milleti, Ordulanmız 9 Eylül 38 (22) sabahı Izmirimizi ve yi- ne 9 Eylül 38 akşamı Bursamızı başanyla kurtardı- lar. Akdeniz, ordulanmızın zafer teraneleriyle dalga- lanıyor... Büyük zafer münhas/ran (sadece, özellik- le)senindir... ...Vatanın kurtuluşu, milletin rey ve iradesi kendi mukadderatı üzerinde kayıtsız şartsız egemen oldu- ğu zaman başlamış ve ancak milletin vicdanından doğan ordularla olumlu ve kesin sonuçlara ulaşmış- tır. Büyük ve necip Türk Milleti, Anadolu'nun kurtu- luşu zaferini tebrik ederken, sana Izmir'den Bur- sa 'dan Akdeniz ufuklanndan, ordulannın selamını da takdim ediyorum." • • • Ve 4 Ekim 1922. Mustafa Kemal Ankara'dadır. Ne özel karşılama törenleri hazırianmış, ne yollarına ha- lılar serilmis. aül snvn vaftmnHan ^tt.r^~- •-'••- j karşılanmıştır. Büyük z.cueıuen sonra, ıt kutsal çatısı altında ilk kez konuşmaktadır: "...Milletin mukadderatını doğrudan doğruya üst- lenerek; üzüntü yerine ümit, penşanlıkyerine düzen, tereddütyerine azirn ve iman koyan veyokluktan kos- koca bir varlık çıkartan Meclisimizin, civanmert ve kahraman ordulannın başında bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirdiğimden dolayı, bir insan kalbinin nadiren duyabileceği birmemnuniyet içindeyim... ...Kalbim bu meserretle dolu olarak, pek aziz ve muhterem arkadaşlanmı bütün dünyaya karşı tem- sil ettikleri hürrıyet ve ıstıklal fikn'nin zaferinden do- layı tebrik ediyorum.,." Insanın aklına, "Nereden nereye?" sorusu geli- yor... Savcılık kazayı sorusturuyor Kayıplar dipte aranıyor TtorgayFişekçL YiırtHaberleri Servi- si - Karakaya Baraj Gö- lü'nde batan Baskil Fe- ribotu'nda kaybolan 10 kişiyi aranıa çahşmala- nndan sonuç alınamadı. Feribotun fazla yük ne- deniyle battığı öne sü- rülürken Elazığ Valisi Osman Aydm, Battalga- zi Savcılığı'nca soruş- turma başlanldığını söy- ledi. Elazığ'ın Baskil ilçe- si Imikuşağı Feribot ts- kelesi 'nden aldığı yolcu ve yükle Malatya'nın Battalgazi ilçesine giden Baskil Kaymakamlığfna ait, mürettebatla birlik- te 43 kişinin bulunduğu belirlenen "Baskil Feri- botu", önceki akşam he- nüz belirlenemeyen ne- denle battı. Kazada feri- botta bulunanlardan 8'i yaralı 32 kişi kurtanldı, Hakkı Gülgen'in ise ce- sedi bulundu. Şanlıurfa sualn polis ekipleri, Ankara Büyük- şehir, Keban ve Malatya Belediyesi suaJtı kurtar- ma timleri, kazada kay- bolduğu bildinlen Meh- met Berk, Sıtkı Güzel, Mehmet Güzel, Kasun Gülgen, Yeter Gülgen, Haşim Ergin, Sevim Er- gin, Zehra Ertan, Mak- bule Ta> ve Sevim Gül- tekin'i arama çahşmala- nnı dün de sürdürdü. Yet- kililer, kaybolan kişile- rin savrulan araçlann al- tında kalmış olabileceği ihtimali üzerinde dur- duklannı söyledi. Elazığ Valisi Osman Aydın, feribotun aşın yük nedeniyle battığı yö- nünde iddialar bulundu- ğunubehrtti.. Içişleri Bakanı Mu- zaflfer Ecemiş, olayın tüm boyutlanyla araşnnlma- sı için 2 mülkiye başmü- fettişi görevlendirdi. kaptanı Abuzer Or- gun dün emniyetteki sor- gulamalannın ardından Battalgazi AdJiyesi'ne se\'k edildi. Sevk edildi- ğı mahkemede nöbetçi hâkim tarafından, dik- katsizlik sonucu ölüme sebebiyet verdiği gerek- çesiyle Orgun tutuklan- dı. Arama çalışmalanna katılan Ankara Belediye- si Itfaiye ekibinden Me- sut Bozkurt yaptiğı açık- lamada, Baskil Feribo- tu'nda bulunan 2 kamyo- na ulaştıklannı ve kam- yonlarda yapılan incele- melerde herhangi bir canlı ya da cesede ulaşıl- madığını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog