Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

-h Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: îbrahim Yıldız # Yazıışleri Müdürleri: Safim AJpasJan - Necmi ÇeHk # Sorumlu Müdür Mehmet Sucu • HaberMerkezi Müdüıü: HakanKara İstıhbarat. Cengiz Yıldırım • Ekonomi: Öz- lem Vüzak • Küitür Egemen Berköz • Spor. Abdülkadir Yücelman • Makaleler Sami Ka- raören 9 Dfeeltme Abdullah Yazıcı # Bıl- gı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Meh- nıet Faraç 0 A\ rupa Temsılcısı Güray Öz Yayın Kurulu. Ühan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinç, Hikmet Çetin- ka\a. Şükran Soner, fhrahim Yıldız, Orhan Bursalı. Vlusta- fa Balba\, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa BsJbsj AtaturicBuivan No 125. Kat 4, Bakanlıklar-Ankarâ Tel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 •IzmırTemsılcısı SerdarKızık, RZıyaBlv. 1352S 2 3 Tel. 4411220, Faks 4418745 • AdanaTemsilcısi Çetin YiğcDoğlu. toönüCd 119 S No.l Kat l.Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdüni Erol Erkut # Koordınator: Ahmet Korulsan 0 Mu- hasebe Bûlent Yener • Idare- Hüseyin Gürer • Satış. Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şü. I Müdür Gülbin Erdnra» • K» Reha Işıtnun • Genel Mü Sevda Çoban 0 Fınaosman ÇetJD Erduran Te! 0212 51' 513 84 60-61, Faks. 0212 513 8 YayımUyaı: Yenı Gün Haber Ajansı Basuı ve Yayıncıhk A Ş Bnta: Sabah Yayincıhk A Ş. TûÂocağı Cad. 39 41 Cagaloglu 34334 tsanbul PK 24« - Sırkecı 34435 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks <O'212l 5H 85 95 31 AĞUSTOS 2002 Imsak:4.49 Güneş. 6.22 Öğle: 13.12 Ikındı: 16.51 Akşam: 19.48 Yatsı. Küresel ısınmanın yol açtığı felaketlerden en çok yoksul ülkeler etkileniyor Zenginyapıyor,fakirölüyor Alkotön I ANKARA (AA)-Alkol ölçüsü iyi ayarlanmadığında kimi zaman ölüm riskini getiriyor. 50 müüitresi çakırkeyifyapan alkol, 500 mililitrede ölüm ihtiınalini de beraberinde getiriyor. Alkol lcana kanşüktan sonra, hiçbir yiyecek ya da içecek onun etkisini azaltmıyor. Normal bir yetişkinın metabolizması saatte 8.5 gr. alkolü (bir biranın 3/2 'si) sindirip vücuttan atabiliyor. Kundakçılara ömüp boyu hapis • PEKİN (AA) - Çin'de bir mahkeme, Haziran ayında 25 kışinin öldüğü internet kafe yangınını başlatan 2 gence ömür boyu hapis cezası verdi. Şinhua ajansının haberine göre, gençlerin eyleminin "kamuya ve özel müİke zarar verdiği ve son derece ciddi sonuçlar doğuran kundakçılığı içerdiği" ifade edildi. Ajans, sanıklann genç olduklan için ölüm cezasına çarptirılrnadıklannı kaydetti. Bilgi yanşmasının biiyuk otfulu ış • HONGKONG(AA)- Işsizliğin yüksek oranda görüldüğü Hong Kong'da, Asia tefevizyonunun düzenlediğı bilgi yanşmasında ödül olarak iş veriliyor. Televizyonun promosyon ve tanıtım kontrolörü Lai Man-cheuk, Güney Çin Sabah Postası'na verdiği demeçte, "Işsizlik oranı çok yüksek. Işsizlerin iş bulmalanna yardımcı olmak için medyanın bir kürsü oluşturmasmı istedik. Bu bir oyun değil, çok ciddi" dedi. Üvey babaya 35 yıl verikf • AKRON (AA) - ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Akron kentinde, 1998yılmdal6 yaşındaki üvey kızını şınngayla sperm zerk ederek hamile kalmaya zorlayan adam, 35 yıl hapse mahkûm edildi. Üvey lazını hamile bırakan 41 yaşındaki John Goff'u, cinsel taciz ve çocukların hayatım tehlikeye atmaktan suçlu bulan mahkeme, saruğın 35 yıl hapis cezasına çarptınJmasını onayladı. Goff'un 43 yaşındaki eşi Narda Goffda kızının hamile bırakıhnasına yardımcı olmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptınlmışü. Zyılda140B çocukkayıp • ROMA (AA) - îtarya'da 2000 ve2001yıllanndal406 çocuğun kaybolduğu bildirildi. « Çocuklan suiistimale ve kötü muameleye karşı koruma amaçh Telefono Azzurro DerneğTnin başkanı Ernesto CafFo, polis verilerine dayanarak kayıp çocukların yüzde 77'sinin yabancı olduğunu söyledi. Kayıp çocukların kaçak işçi olarak çalıştınldığını veya fahişeliğe zorlandığını belirten Caffo, küçük yaştakilerin de evlatlık verildiğim söyledi. Cep telefonııyla taternete prenlep • NEW YORK (AA) - ABD'de cep telefonu ya da el bilgisayan aracılığıyla internete girenlerin sayısının 10 milyona ulaştığı açıklandı. Bu kişiler internete telsiz olarak bağJanarak net'te ~" geziniyor, elektronik postalanm kontrol ediyor ya da son haberlen alıyor. 19.1 milyon el — bilgisayan sahibinden 5 milyonu ve 67.2 milyon cep telefonu sahibinden 5.8 milyonu internete erişebiliyor. AKEVBODUR tSKENDERUN - Iskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Şemsetfn Eser, küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişikliği ve sellerin en fazla yoksul ülkelen etkilediğini söyledı. Eser, "Dünyanm zengin ülkeleri, vatandaşlanna araba yerine trene binnıeleri için uyan yapmakta tereddüt ederken fakir ülkekrde insanlar ildim değişSdiğhıin neden oMağu feiaketler yüzünden öüiyorlar" dedi. 4 Eylül'e kadar sürecek olan Johannesburg Zirvesi'nin son günlerde Avrupa'da, ülkemizde ve dünyamn D.ünyanın gözünün Johannesburg'daki Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde olduğu şu günlerde iklim değişikliklerinin yol açtığı felaketler de daha çok dikkat çekiyor. Iskendurun Çevre Koruma Derneği Başkanı Şemsettin Eser, 'tskenderun Körfezi'nde yapımı süren Sugözü Termik Santrah'nın da küresel ısınma konusunda gelişmiş ülkelerin duyarsızlığının somut bir örneğini oluşturduğunu' söyledi. pek çok ülkesınde yaşanan sel felaketlerinin sözde gelişmiş ülke yöneticileri için uyan olacağını umut ettiklerini belirten Eser. "Küresel ısınma proMemi geç de oka dünya gündemini meşgul ediyor" diye konuştu. 1992 Rio Konferansı'nm son lOyıllık değerlendirmesinin yapıldığı Johannesburg'daki zirveye de değınen Şemsettin Eser şunlan söyledi: "Zirve ile Ugili en çok öne çıkanlan özeflik, toplumun töm kesimkrinin aktif kaühmnun sağianmasıdır. YıBar boyunca konferanslarda, yalnızca deviet ve hükümet düzeyinde kaühm sağlandığmda uygulanan potitikaJann sonuç vernıedigi görülmüştür. Karar alnıa mekanizrnasuıın sadece devietin üst düzey temsücüerinden oluşan Idşi veya gruplarda toplanmasu ahnan karariann uygulanabüirtiğuıi azaltmaktairr Eser, İskenderun Körfezi'nde yapımı süren Sugözü Termik Santrâlı'nın da küresel ısınma konusunda gelişmiş ülkelerin duyarsızlığmuı somut bir örneğini oluşturduğunu söyledi. ENEDÎK 1 Seyirdnin gonlu 'The Hours'tan yana Küitür Servisi- Italyanlann ünlü sinema oyuncusu Sophia Loren, Gwyneth Paltro» ve Salma Ha\ek ile birlikte Venedik Fihn Festivali'nin, perşembe akşamı yapılan açılış törenine katıldı. Festivalin açılış filmi, Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun ozyaşam öyküsünün anlatıldığı ve yönetmenlığıni Amerikalı JuUe Taymor'un yaptığı 'Frida' adJı film oldu. Öte yandan, Sophia Loren'in rol aldığı ve Eduardo Ponti'mn yönetmenhğini yaptığı *Brtween Strangers'adlıfilm,21. Venedik Film Festivali Altın Aslan Ödülü adaylan arasında yer almayacak. Ancak film, yanşma dışında gösterilecek. Festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Çinli oyuncu GongLijürinin başkanlıgını yaptığı Altın Aslan ödülünü kazanan film, festivalin kapanışının yapıiacağı 8 Eylül akşamı açıklanacak. Festivalde aynca, Agnieszka Holland'ın yöneraği'Juüe VVaUdng Home', Flora Gomes'in yönettiği 'Nha Fala (My Voice)' adlı fılmler de gösterilecek. Eleştinnenler, Alön Aslan için, Sam Mendes ın 'Road To Penntion've Julie Taymor'un 'Frida' adlı fıhnlerinin çekişeceğını düşünüyor. Seyirciler ise îrlandah yazar, MkhaeJ Cunningham'ın romanından uyarlanmış olan ve başrollerinde Meryl Streep ve IVîcole Kidroan'ın yer aldığı 'The Hours' adh fıhnin ödülü kazanacağını umuyor. "•Yıun en iyi vi- deosu",u en iyi erkek şarkıa \ideosu" ve "en m rap >i- deosu" ödüiie- rininin sahibi Eminem, japtığı konuşmada, başansında miizik kanalı MTV'nin bü\iik pa>i olduğunu sö>iedL (Fotoğraflar: REUTERS) Hip-hop \ideo ödülü f'm Realle JenniferLopez'in oldu. Gun's'n Roses gnıbunun soüsti Axl Roseun sesinin eski tmısmı kaybetmiş olması gözierden kaçmadL Ödülünü almak üzeresahneye çıkan Jackson, duygularuu, "Küçük bir çocukken biri bana mUen\ıım sanatçısı ödülü alacağunı sö\ lese> di. asia inanmazdun" sözlerhle ifade ettLÖdül gecesinde Kolombhah şarkjcı Shakira damini bir konser verdi. Eminem MTV Ödüllen'ni topladı NEW VORK (AA) - MTV Video Müzik ödülleri New York'taki ünlü Ra- dio City Hall'da düzenlenen görkem- li gecede sahiplerini bulurken beyaz rapçi Eminem ödülleri topladı. Eminem, "Without Me" adlı hit parçasıyla *yıhn en iyi videosu", "en iyi erkek şarkıa videosu" ve "en iyi rap videosu" ödüllerini aldı. Emi- nem "in arkasından \ o Doubt-Bounry Kfller grubu da "Hey Baby" adlı şar- kısıyla "en iyi grup videosu" ve "en iyipopvideosu'' ödüllenru altrken "en iyi kadın şariacı videosu'' ödülünü de Pink, "Get This Parrj Started" adlı şarbsıyla kazandı. Albümleri en çok satan sanatçılardan biri olan Mkha- el Jackson ıse "mitemum sanatçısı" olarak ödüllendınldı. Çoksayıdaün- lünün katıldığı gecede, Bruce Springs- teen yağmura rağmen bir açıkhava konseri verirken salonda sürpriz ola- rak sahneye çıkan rock topluluğu Gun's'n Roses izleyicıleri coşturdu. Ödül töreninin yapıiacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alımrken Radio City Hall çevresinde- ki sokaklann uzun saatler trafiğe ka- patılması, kent ulaşunımn aksaması- na neden oldu. Gecede ödül alan bazı eser ve sa- natçılann listesi şöyle: Seyirci tercihi ödülü: Michelle Branch. Everywhere, Rap and bhı- es video ödülü: M a n J. Buge, No More Drama, Rockvideoödülü: Lin- kinParksIntheEnd, Kadmvkkoödü- lü: Pink, Get The Party Started, Pbp videoödülü: No Doubt featuring Bo- unty Killer, Hey Baby, En iyi yenisa- nalçı ödülü: Avril La\igne, Compli- cated, Grup video ödülü: No Doubt featuring Bounty Killer, Hey Baby, Dans video ödülü: Pink, Gent the Party Started. Y ÜZDE 40.8't SÜREKLİ GERGİN Kadmlar sinir küpüISTANBUL(ANKA)- Kadınlann yanya yaknıı, kenduıi genellikle gergin, stresli ve sinirli hissediyor. Uzmanlar, ekonomik krizle birlikte yaşam "Kendinizi geneDUde ne kadar sıklıkta gergin, stresli veya sinirli hissediyorsunuz" sorusu yönelti'ldi. Ilki 2000 yıhnda yapılan araştırmamn ikincisi bu koşullannın giderek güçleşmesinin, yıl gerçekleştirildi. 2000 yıhnda Suçlu, ekonomîk kriz ve kent ya$amı kalabalık kent yapısırun, trafikte yaşanan sorunlann ınsanlan daha sinirli ve gergin hale getirdiğine dikkat çekiyor. A&G Araştırma Şirketi'nin Türkiye nüfusunu temsil eden (kır-kent-büyükşehir) genelinde 21 ilde 102 mahalle ve köyde 18 yaş üstü 1836 kişi ile yaptığı çalışma da bu tespitı doğruladı. Araştırmaya katılanlara, toplumun yüzde 32.5'i her zaman sinirli, stresli ve gergin olduklannı dile getirirken bu oran bu yıl yüzde 38.7'ye yükseldi. Kadınlann çoğu kendüıi sürekli gergin, sinirli ve stresli hissediyor. Kadınlann yüzde 40.8'i "Kendimi sürekli sinirii. stresli ve gergin hissediyorum" derken bu oran erkeklerde yüzde 36.7 oldu. BETON BLOK İNŞA EDtLlYOR Bahklara üreme evitZMtR(Cumhurhet EgeBürosu)-Son yıllarda su ürünleri tüketiminin artmasına karşılık denizlerden elde edilen balık miktannda belirgin bir artış ohnaması, uzmanlan yeni arayışlara yöneltiyor. Yapay resif adı verilen bir uyguiamayla deniz dibine dikilen beton bloklann balık üretimini arttıracağı vurgulanıyor. Ege Ünıversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Ahmet Elbek. özellikle Ege ve Akdeniz'de balık artışının kısır olduğunu söyledi. Türkiye nürusunun 45 milyon olduğu Resfflerin üretimi aıttırması bekleniyor yıllarda kişi başına 4 ya da 5 kilo balık düştügünü belirten Yrd. Doç. Elbek, "Hızlı nüfus arüşuıa rağmen bugün bu oran 9 kilo cKannda" dedi. Balık üretiminin çoğalması için uygulanan yapay resif modellennin çeşit çeşit olduğunun altını çizen Elbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "En az kirtilik yaratan ve bizhn tercih ettiğuniz beton oioklar. Bunlar bir apartman yapar gibi deniz dibinde inşa edüiyor. Resiflerin uygun yerierindeki deliklerden balıklar girerek burada üreme imkânını elde ediyor." MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Kabak Seçmed* Nasılsmız?.. r/'abak seçmek deyıp de 7 V geçmeyın. Kabak var, kabak var. Kabağın da kaba- gı var. Kabaklann sahı var. Içi de kabak dışı da kabak olan- lar var. Dışı kabak ıçı tabak olanlan var. Şimdi önümüz- de seçimler var Kabak seç- meyi bilmeyenler. adam seç- meyi nasıl bılecekler? Onun için biz şimdi milletimize sebzelerden idman veriyo- ruz kı seçim zamanı biraz deneyim kazanmış olsunlar Onun için de bu kabak seçı- mi sanıldığından çok daha önemlidir. Gelelım kabak meselesine. Balkabağını gördü- nüz mü tamamdır... n alkabağı kendinı hemen JD göstenr. Çok gösterişli birkabaktır. Şöyle okkah, ıri yan, koltuğa bağdaş kurmuş gibi oturupçevresını azamet- le süzen bir kabak gördünüz mü hemen tararsıruz: "tştebu heybetli kabak balkabağı- dır". Balkabağı öteki kabak- lann içinde hemen kendinı belli eder. Gelir gelmez bu- yuredıhr. baş köşeye oturtu- lur. Belli ki o kabaklann şa- hıdır, hatta padışahıdır. Öte- ki kabaklardan giindehk ye- mekler yapılırken balkaba- ğından ünlü "kabak tatüs»" yapılır da en seçkin resto- rarüanrı mönüsünebuyur edi- ür. Öteki kabaklar da bımu bi- lir de balkabağına ayn bir özen gösterirler. Eğer balka- bağının ıyisinı seçmeyi bi- lirseniz ağzuuz tatlanır, ka- bak tatlısının üstüne serpil- mişcevizleri bıle unutamaz- sıruz. Yok, cüssesine kapılır da içi tatsız balkabağını ahrsanız şekeri boca etseniz de tatlanmaz, ocağınızı bo- şuna yakmış olursunuz. Bal- kabağmın her zaman da tat- lı olması gerekmez. Şöyle muhteşem bir balkabağını alır salonunuzun şark köşe- sinekoyarsınız. O. orada öy- le dururken bileçevresine ik- tidann büyük gücünü yayar. Öyle nice zatlargörülmüştür ki duruşuyla çevTesine güç duygusu vermiş. başlarda ta- şınmıştır da ağzını açıp da bir şeyler söylediği duyul- mamıştır. Sustukça güç ka- zanmış, güç kazandıkça sus- muştur. Hoş, kimileri de sus- mayı bılmediklennden kay- beder, o da işin başka bırya- nı. Ama sız balkabağını seç- meyi bılirsenız işıniz hayli kolaylaşır. Bildiğiniz kabak da lyidir... Ç*u bildiğiniz, pazaı y manavdanalırupye yapılan kabak çok şifa sebzedir. Aslında "Kabs dı verdj" diye ona hak; yapılmıştır. Kendı hal manavlarda bile ön sıraı yerbulamayıp sebzeleri kasına konmuş kabaktaı pılan yemelderçok hafı1 "Kabaktan hastayeme^ püır" diye bilinir; haf sindırimi kolaydır. Kıyı kabak karyası yapılır, ze; yaglısı olur. meraklıys kabak oturtması bile ya| Kabağın da imambayıl \-ardir, patlıcandan daha fiftir. Kendi hahnde seç kabaklarm iddiası yoktur. le kabak gibi insanlar da dır, varlıklan pek hisse mez. Gelir, kenara ilişıı iddialanyoktur,çoklukla < lerler. Lıderlenne sorun karmaz. gel deyince gelir deyince giderler. Partıle böyleleri pek sevılir. Do maddesı gibıdirler. Ama şisel ışleri ınanılmaz be riklilikle çözerler Böyle rini taruyorsanızsakm "An bu da kabak gibi" deme\ ne yapın edin destekley Sizın işlennizi çözer, ba nız daradüştüğünde çok y dımcı olur. Onun da işe; rarlılığı bu ' 'andadır. sal yabanaatmayın. Balkabak n göstenşlidır. ama düşür kj onlarla kann doyurami sınız. Siz gene bildiğiniz falı kabaklara bakın. Su kabadına dikkat Cu boynu uzun, aşağısı j y nişkabaklara dikkated Süs niyetine alınır da e\ orasına burasına konur \ Onlar su kabaklandır. Gc terişleri ıyidır ama işe yaı mazlar. Ne yemekleri ya| lır ne de tatlı olurlar. Ö) bo)'unlannı uzatıp orada b rada kendilerini gösterirl Süs olarak i>idirler ama i< o kadar. Bunlara benzeye lerde \ardır. Hani kendile ne baktınp nunl mınl kon şurlar. "O bana öyle dedi ben ona böyle dedim, gel d dikr reddettim, git dedil dikkndinL Bana demedfler kulağıma geldi. tam kulaj ma gelirken duvdum ki \Î gecnüşier,ama ben vazgeçt ken onlann da bunu istedij ni öğrendinıJ" gibısinden 1 dediği belii olmayan mınli lar, dınltılar. sızıltılar, mız tılar. Bunlar su kabakland Onlan seçerseniz size pek« fa vermeyeceklerini hesal katın. Ama "Olsun, 0 öy boynunu uzatıp dursun, b na yeter" derseniz sız bili sinız. \ma kabakJan seç de sonra "Hay ellerim km saydı"demeninyaran olma bılmış olun.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog