Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

YeniTû gözaMatm YTP, amblemıqr. kaç kez değıştıri||. dızlarla dolu kure<a- rar k/ldı Bu ambin de falsosu var ga Ambleme dıkkatla- kın, yıldızlan beyaa- mın olarak kabul n, yalnızca sıyah al%-î seçmeye çalışın, r$. kıyor? ı Kâğn gemı Afa n C a değıl, buns AKPGeneJB^ TayyipErdoğar <gplu z ı n ışadamı a-kaiettan teğıyle ABD'de cKittuiğl y a çıkınca savuırra y ^ "Çocuklarm ıv*nt yor, burs alıyor. AnkaraCumhııvet BekirSelçuk, Fe.ep Erdoğanhakkıneı ^ » nın ıddıanamesııd* ş u may.yapm.şt. </«F> B3şkanıRecepra<yrf? gan'ın 1 Aralık H9i ta ^ Gazetecı Zey»«o prof Dr Asaf İ&'£9 SBF Dekanı Prcf. D r . Göley. Kemal ***™ kınarkadaşlarıoa/ak duk CHP'ye ge vış'ın s.yası "e/c/i/ ^ l c Ğ daoğrenmışbulınıyonjz- Seçimden Kollama l verdığı malbıldınmıyle 10- lul 2001 tarıhınde AKP Gv Başkanı seçıldıkten sonra u dığı mal bıldınmınde, malv lığında 256 mılyar 138 mıl) 421 bın 808 lıra artış oldi4 soruşturma dosyası ıçıncf bılgı, belge ve yemınlı bılı, şı raporu ıle belıhenmıştır Ortada 3 yıl ıçınde mal v. lığını yaklaşık 250 mılyart arttırabılen bır baba var onun çocuklan "burs" alıy Gerçekten çok ınandıncı' ekibi azından oyle denıyor Dervı< CHP lıstelerınde kendı ekı bınden ısımlere de yer venl mesını onerıyormuş Dervış'ın s/yası ekıbıne ge lınce.. Çokdar Sağdan sa^ Oya Ünlü, soldan say Fikre- Unlü Ozürlüyü BtTLENT SOYLAJN Işsızlığın e k o n o m k o l d u Ö " - 1 odartoplumsalaçıdai d a ' /uk bır sorun olduğj bu r erde bır sıyası parınız, jensel ozurlulerın sesnı * ıs'e taşıyabılmek ıcın ç, Dzuriubıryurttaşımızıacay =, erdı Belkı boylece ozuriui&~ ın artık kendı sorunİ3rnı "• A "^~- ıs'e taşıyabılecekler s : ek bu kesıme ne kada- jır kolayhk sağlandıjı lerı s u ylecek Seçimden ı t i a n ~' ı r " 1 nış olsa da bır ozurlu y.—' nızın şahsına boyle br - - - anınmışolmasıguze A n a d u ^undurucu olanı, a e d e n s e ı jzuriu kesımın sorurlanna ç o 'um bulunabılmesı çın g e n e ' jozumleryaratmakvarxen K o - lunun yıne kendı sczculukie ıne bırakılması Aslında daha koklj bır p o » - ıkaylaelealınmasıgereken t » u ( O nu ne yazık kı bu şekide ço- 'ulecek kadar basıt cteğıl v e jimdıyekadaryapılarlarda a s - a derde deva olamıyor Bızce bu konuda g e r ^ e k t e n juyarlıysak, onlara g c s t e r ı ş - en uzak ama daha ınsancıl v e Jaha koklu ve genel b ı r j o z u m jetırmemız gerekır ••• Çoğumuzun bıldığı gıbı b ı - -ım 1475 Sayıh Iş Kanunumu- 'un 25 maddesınde, 5 0 ' d e n azla ışçı çalıştıran ışyerlenn- ie yuzde 3 oranında o z u r l u ?al'ıştırma zorunluluğu vardır. 3u zorunluluğa uymayan ışyer erıne, her ay ve her ışçı ıçın »93 mılyon lıra para cezası k e - ,ıhr Bızım anladığımıza g o r e >urada bedensel ozurlu bır kı- ,ıye devlet zorlamasıyla ıstıh- iam alanı açılmak ıster.mıştır. 93 Sayılı GelırVergısı Kanunu- nuzun31 maddesıne gore be- iensel ozurlunun bır ışverenın stıhdamı altında çalışması ha- nde, ozurunun derecesıne go- e ucretnden daha az vergı ke- .ılmesı soz konusudur Dıkkat edılırse, burada b e - iense! ozurlunun kollanabıl- nesı ıçın kendısının bedenen :alışması gıbı bır koşul kon- ruştur Yanı bedensel ozurlu- e-ımızKendı hesabına mesle- cı faalkette bulunursa, tıcaret /aparsa herhangı bır bıçımde ollannamaktadır Şımcıkı uygulamaya gore bır oaşkasının yardımı olmadan çegıdogelemeyen, gıttığı ış- te ozuu nedenıyle uyum sağ- Ijyame/an ınsanımızın bu des- tMenoedenen çalışmadıkça yararlaiması mumkun olma- 3ğı gı:ı yasa hukmune rağ- •len, pra cezasına katlanıla- rak kendısıne ış verılmedığın- de de yıne bır sonuca ulaşıla- mamaktadır (Ocak 2002 ra- kamlarına gore kamu ve ozel sektorde toplam 4 564 164 ış- çı vardır Buna karşılık çalıştı- nlan ozurlu sayısı 13 bın dola- yındadır, yanı sayı bınde 3'ten daha azdır) Şımdı oturup duşunelım, sağ- lam ınsanlanmızın bıle bırkoş- maca ıçınde ışe gıdıp geldığı, çoğu kışının ış saatlennde mı- nıbuslerde ya da otobuslerde salkım saçak yolculuk ettığı bır ortamda, ışyerlennde ozurlu- lere hızmet verecek ne ozel merdıvenın, ne ozel tuvaletın olmadığı mekânlarda, ozurlu- ye yardımcı olacak dığer apa- ratların temın edılmedığı ışyer- lennde bedenen çalışmak ko- lay mıdır^ Acaba o ozurlu yurt- taşlarımızı kollamak ıçın onla- n ılle de bu sıkıntıya sokmak bır zorunluluk mudur^ 1 Bunu boy- le yapmak onlara her koşulda destek vermek mıdır? Acaba, butun bu zor koşul- lara razı olacağı zaman bıle ışe alınmıyorsa, onu ışe almayan ışverenden kesılıp devletın ka- sasına gıren ceza ona ne sağ- layacaktır 1 ? Işveren ozurlu ça- /ıştırmayıp ceza odemeyı ken- dısı ıçın daha uygun buluyor- sa butun bu yasal duzenleme- ler ozurlunun ne ışıne yaraya- caktır? Cezalardan oluşan fon- lar nıye ozurfulenn ıstıhdamı ıle ılgılı projelere tahsıl edılmez- ••• Eğer ozurlu yurttaşlarımızı uzmeden, onların çalışmaları- nı başkalarının ıstıhdam konu- sundakı tercıhıne bırakmadan bır destek vermek ıstıyorsak, bunun pratık yolu, onlann sa- dece ucret gelırlerınde değıl, meslekı ve tıcan kazançlarında da -ozurlerı oranında- vergı ıs- tısnasından yararlandınlmala- rıdır Boyle bır çozumde, ozur- lu/ersadece bedenen çalıştık- larında değıl, tum ınsanlar gıbı her turlu kazançlarında korun- muş olacaklardır Örneğın, bır tıcan ışletmenın sahıbı ya da or- tağı olduklannda, o ozurlennın fizık ve ruhsal baskısı altında kal- madan, pek çoğumuz gıbı sa- dece tıcan sezgı ve becenlen- nı kullanarak çalışacaklar ve herkesten daha az vergı ode- yeceklerı ya da belırlı sınırlar ıçınde kaldık/annda hıç vergı odemeyeceklerı ıçın rahatça hayatlarını kazanabılecekler- dır Bu duzenlemeyı yapmak ıçın herhalde bırozurtunun par- lamentoya gırmesını sağlamak gerekmeyecektır KİRALIK D6VREMÜLK Alanya, Çımtur Tatıl Koyu'nde 1 15 Eylul devresı 2 oda 85 mZ devremulk k.ralıkt.r. — 375.OOO.OOO.-TL Tel 0532 323 3120 Dershane deneyımh, Boğazıçı mezunu muhendısten Matematik-Firik-Kimya dersleri verilir. Tel: 586 56 84-633 59 81 CUMHURİYET SAYFA 17 İŞ1K KANSÜ Ulusal sol çağnısımn yankıları Bülent Ecevit ın "ulusal sol "da bırfık çağrısına ılk olumlu yankı Mümtaz Soysahn başkanlığındakı Bağımsız Cumhunyet Partısı'r>den geldı: J BCP, kendısını bu çağnnın vuhatabı ve ulusal sol bırlığı sağlamanın sorumlusu olarak goruyor' Soysal'ın yanıtı anıden gelışmemıştı Olayın arka planı vardı Soylenen şu Geçen gunlerde bır araya geldıklennde DSP'lı Başbakan Yardımcısı ve Dışışlen Bakanı Şükrü Sina Gürel, Mumtaz Soysal'ın nabzını tutmak ıstemıştı Soysal da Dir ulusal cephenın zorunluluğuna Ajrgu yapmış, DSP'nın bu konudakı •utumunun onemlı olduğuna jegınmıştı 3CP'nın sıcak yaklaşımına karşılık Ecevıt cephesınde Soysal'a yonelık Dir soğukluk gozlenıyor "Mümtaz Soysal ve arkadaşları ıle bırlıktelık" oneren DSP'lılere Ecevıt'ın "Mumtaz Soysal ıle geçmışte çalıştık, ancak anlaşamadık" yanıtını verdığı bılınıyor Buna karşın, BCP Merkez Yonetım Kurulu, hafta ıçınde toplanarak goruşmelerı surdurme yetkısını Mumtaz Soysal'a bıraktı, gelışmelen beklıyor Ecevıt'ın çağrısının bır dığer muhatabının eskı Içışlerı Bakanı Sadettın Tantan olduğu da ılerı suruluyor Oysa DSP kanadına bakılırsa, Sadettın Tantan ıle ılışkıler Ecevıt'le yaptığı goruşmede kopmuştu zaten Sızan bılgılere gore Tantan, bu goruşmede DSP'de velıaht olabıleceğını ıma etmış ve tepkı çekmıştı Hem, Tantan daha sonra Yurt Partısı'ne lıder olmuştu ve Ecevıt'ın de kurumsal ıttıfaklara karşı olduğu bılınıyordu Ecevıt'ın çağnsına kulak verenlerden bın de Yekta Gungör Özden'ın lıderlığını yaptığı Cumhurıyetçı Demokrası Partısı CDP, çağnnın hemen ertesınde DSP'ye "ılkede evet" karşılığını verdı ve DSP'den goruşme davetı beklıyor CDP'lıler, çağrıya "onlemlı" yaklaştıklarını ozenle dıle getınyorlar "Kımlerle, nasıl, hangı ılkeler butununde bıhıkte olacağız? Bu aynntılar berraklaşmalı Gerekırse ozvende bulunuruz, ama boşlukta kalmışız da Ecevıt'ın çağrısını bır fırsat olarak goruyormuşuz gıbı bır tabloda değılız " öyle gorunuyor kı, 11 Eylul e değın bu koprunun altından çok sular akacak Uzun suredır "IMF'ye, Dûnya Bankası'na hayır" sloganını haykıran Turk- Iş'ın lıden Bayram Meral'ın eskı Ounya Bankası memuru Kemal Derviş'e konfederasyonun salonlarını açmasının adındakı gudu ne ola kı? Çok basıt Bayram Meral mılletvekılı olmak ıstıyor Bır zamanlar DYP'den aday olan Meral'ın gonlu Meral'in bildiri oyunu bu kez Dervışlı CHP'de Bu ısteğıne kavuşmak ıçın de Turk-lş'ı araç olarak kullanıyor Turk-lş Başkanlar Kurulu'nun 22 Ağustos tanhlı bıldınsı de bu savımızı doğruluyor Bildın taslak halındeyken Türk-lş'ın "partılerustu olma" geleneğıne uygun bır rfade kullanılıyor: "Işçı kokenlı adaylara lıstelerınde yer veren sıyası partıler desteklenecektır" Bayram Meral, taslağı beğenmıyor, değıştınyor ve Başkanlar Kurulu'dan çıkanyor Türk-lş, barajı da göz onûnde bulundurarak ışçı kökenlı adaylan lısteslnde seçılme şansı olan yerlere yerleştıren sıyası partıyı destekleyecektır " Değıştınlen bıldınnın anlamı açık: Turk-lş, ışçı kokenlı adaylan lıstelenne alan *'sıyası partılen" değıl de Bayram Meral'ı seçılme şansı olan bır yere yerleştıren "sıyası partı"y\, yanı CHP'yı destekleyecek... KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcakc turk.net HAKBf SEMİH POROY semihporoy <! yahoo.com liRtHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 31 Ağutos 1 MAZHAfi OSAMN İKI'DE 8U6ÜN, UNLU $INM lıt AML UASrtl- UKUWI UEKlMI MA2HAR OSMAN USMAH, 67 YAŞINDA ISTHN&ll-'DA ÖLOU AKIL Ve S/M/f UASTALIKIARIHA OTBOBN UY6ULAHAN ESKIMIŞ METODLAftl fr/fiMeye ÇAUÇMIÇT7 BU ış IÇIN Ğ ' KURULMUÇ BULUHAN HASTAfJEYI, ÇA6PAŞ GEREKStUIMLUlE X4N/T VEREBlLECEK &R KURLUM? MEYPANA GETlREfiEK ORAYA TAŞmYOH- DU, BAKIÜKDY AKIL VE £W//? HASTAUKL4- Rl UASTANESl'NE BUNIARJN YANI SlRA, MAZMAR OSMAN, KIZfLA Y 'IN VE AUOL- LU IÇXIL£RL£ MUCADEIE PERNEĞ1- NlN DE KURUCU UYELE&NPENDl.. KOA/M TAHT/NOA B/R DEUf. UILATTAN SONRA IZ'DE BUGUN, ROMA IMPARA- TORlAfllNDAM CALI6ULA, ITALYA'NIN ANTIUM (ŞiMPlKi AH2IÖ) KENTINÛE OO6DU. BA&ASI GE8MANICUS, MPA£A7Z>fi VSEeiUS'UN UVEY OĞUIYDU. IMPARAVDRUN HIÇ VARlS 8KAK- MADAN ĞlMESl ÜZEftNE,21 YAffAJDA ROMA TAHTINA OTURACAK OLAN CAUGULA, O ANDAN SONRA AKIL PEN6BSI BOZUK S'Rl S/St DAVI?A- NACAHTtR.ZEVK IÇIN YAPACA6I KOTULUICLER, BlR 8EYGIRI KONSüLLUĞE A7AAAAK Sl&ı SAÇMALIKLAR VE BıTMEYEN PARA SAI/UÜ6ANLI6IYLA XOA4A TAttTININ BN GARIP KtŞILEglHDEN atttı oLACAiaifi çiL&NLuaAttı,29 yn- ÖÜÛ KIRMIZI BALIK ÇOCUKEVt & KULÜBÜ 12 YIL Dr Erdal ATABEK'le Bırlıkte ÇOCUĞUMUZUN YUVASI AİLEMİZİN DOSTUYUZ Kayıtlarımız Başlamıştır. 0-6>aı Botancı 02I64PI636 Fak, Tel 0216366 1431 0-6ya$ Mecıdıyekoy 02122139588 Faks Tel 02122138740 e-raaıl kırmızıbalıl.M5uperonliDe cora w*y< kırrauıbalık com MUT HOTEL-BODRUM EMEKLİYE UCUZ TATİL KAMPANYASI Geleneksel tatıl kampanyamızı bu yıl 1 Eylül'den ıtibaren başlatıyoruz. Turgutreis'te denize sıfır. Klimalı, televizyonlu odalar. KİŞİ BAŞI YARIM PANSÎYON: 15.000.000 TL. Telefon: 0 252 382 3146 - 382 32 41 Faks: 0 252 382 38 08 e-mail: spower@superonJine.com Şarköy'de denize sıfır dublex ımarh parseller. 0 232 250 65 86 TC FATtH 4. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 2002'60O Mahkememızden venlen 15 08 2002 tanh ve 2002/600-606 esas- karar sayılı ilam ıle Sıırt, merkez. Çal Mah Cılt 7 Hane ]3'dcnufu- sa kayıtlı Celal ve Muzey>en oğlu 22 01 1973 doğumlu Orhan Bakıra annesı Müzeyyen Bakır vası tavın edılmıştır Jlanolunur 15 08 2002 Basm 52638 GÖRÜŞ EMİN GÜRSES 30 flğustos'ta Hasan Yalçın Işçı Partısı Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yal- çın'ı, halk arasında her zamankı çalışmasını surdu- rurken 30 Ağustos gıbı bır sembol gunde kaybettık Bugunun anlamına uygun bır yaşamsurdu 30 Ağus- tos 1924'te şoyle dıyordu Gazi Mustafa Kemal Pa- şa: "30 Ağustos Muharebesı Türk tanhının en mü- hım bırdonum noktasını teşkıleder Yalnızbızım ta- nhımıze değıl, cıhan tanhıne tesır etmış bır muha- rebedır" Hasan Yalçın 30 Ağustos dırenışını ornek olarak gosterır ulusun kadennın nasıl değıştınlebı- leceğını, emperyalızmın gururunun nasıl kınlabılece- ğını anlatırdı 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakanya Meydan Muharebesı'nden ıkı gun once tepelerdekı mevzıle- n dolaşırken tokezleyen atının altında kalarak kabur- gası kınlan Mustafa Kemal "Allah'ın bırışaretı bu" demışt "Kemıklenmden bınnın kınldığı buyerde duş- manın dırenışı de kınlacaktır" dıyordu Gazı, uç haf- ta bır gun suren meydan muharebesı sonunda ış- galcılerın yenılerek çekılışmı attan duştuğu yerden ızlıyordu Şevket Sureyya nın belırttığı gıbı uç hafta bır gun suren Sakarya Meydan Muharebesı ve bır yıl sonra 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da başkomutanlık muharebesıyle başa- nya ulaştınlan bu zaferler, somurge ve yarı somur- gelerle 19 yuzyıl bıçımı emperyalızmın kadennde bır devrı kapamıştır Şevket Sureyya, mıllı ıstıklâl savaşlan ıle mıllı kur- tuluş mucadelelennı gelışıguzel bır konu gıbı alan, kendı mukadderatını bu mucadelenın netıcesıne bağlamayan yabancı aydın veya yazariardan bu mu- cadelelerın tam değerlendırmesını ıstemenın yersız olduğunu, fakat bızım ulkemıze karşı yurutulen em- peryalıst psıkolojık savaşın en zalımcesı, bızımle ay- nı nufus cuzdanını taşıyan sozde aydınlartarafından yapıldığını ıfade edıyordu Hasan Yalçın'ın yazılann- da en çok da uzennde durduğu konu buydu Mus- tafa Kemal ulkesını aşağılamak peşınde olanlar ıçın 'bu gıbılere lanet' dıye yazıyordu Ozellıkle son bır- kaç yıldır yerlı-yabancı bazı NGO temsılcılennın Is- tıklâl Harbı'nı kuçumseme çabalanna en yığıtçe dı- renenlenn başında Hasan Yalçın gelmıştır Yalçın, yeıiı ışbırlıkçıler hakkında toplumu aydınlatmayı ya- zılanyla ve konuşmalanyla yılmadan surdurmuştur "Turkıye'yı Kıbns'ta, Kuzey Irak'ta teslım alma hesaplan yapanlara karşı ekonomısıyle, sıyasetıyle tam tekmıl dırenışın hukumetı kunılmalıdır" dıye ya- zan Yalçın, Batı'dan gelen saldınlara karşı komşu- larıyla ılışkılennı gelıştrecek bırhukumetın kurulma- sı ıçın canla başla çalışıyordu Gazı, 1 Mart 1922'de şoyle dıyordu "Bağımsızlı- ğımızı açık ve samımı en once teslım ederek bıze banş elını uzatan Rus Şûralar Cumhunyetı ıle kar- deşçe bağlanmızın sağlamlaştınlması dış sıyasetı- mızın esasıdır Bu esas herhangı bırdevletle musa- sebetlerımızı yenılememıze tabıı kı manı değıldır" 9 Mart 1935'te "Komşulanmızla dostluk ve tyı ge- çınme yolunda her gun bıraz daha ılehemekteyız" dıyen Gazı, 17 Mart 1937'dekı demecındede ılışkı- lerde "Bencıllık şahsı olsun mıllı olsun daıma fena telakkı edılmelıdır" dıyerek emperyal ahlak anlayı- şını reddedıyordu Attilâ llhan Turkıye deftennın Temmuz 1974 ta- rıhlı mushasındakı makalesınde şoyle yazıyordu- "Anadolu yanmadasındakı ulke, adı ve rejımı ne olursa olsun, herşeyden once kuzeyı ve guneyı ıle ılışkılennı bır yoluna koymak zonındadır" "Balkan komşulanmızla, Arap ulkelenyle, Rusya'yla kuşku- dan uzak bır uzlaşma yoluna gırmemız gerekır " "Osmanlı donemmde emperyalızmın tum aklı fikn bu ılışkılen onlemektı, varsa bozmaktı, yozlaştır- maktı, bugun de aynı amaca dayanıyor Batılı dost belledığımız ulkeler" Çevresınden soyutlanan bır ulkenın gelışmesınde karşılaşacağı zorluklan vurgu- layan llhan, Barzanı nın Irak la aramızda çıban ba- şı olarak belırmesıne hep bu perspektıften bakılma- lıdır, dıye yazıyordu Manzarada değışen bırşeyyok Bu manzara konusunda uyarı gorevını ustlenen ve "dırenışın hukumetı kurulmalıdır" dıyerek uygulama- da buna uygun hareket eden Hasan Yalçın gıbıler, dırenışı surdurenlere meşaleyı sağlam devretmış- lerdır Yalçın, Mustafa Kemal'ın "Mılletın vememle- ketın saadetını duşunenler" dıyerfadeettığı en bı- nncı adam lıstesının başında yer alacak bır yasam surdu E-posta: emıngurses >• yahoo.com Fax: 0212 513 85 95 BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDA.N S4Ğ4 1/ Hakkan ılı- nın eskı adı 2/ Bıtkısel koken- Lbıryı\ecekya da ıçeceğın da- makta bıraktığı hoşkoku Ser- best meslek adamlannı ıçın- de toplayanres- mı bırlık 3/ Plastık su şışe- lerıne venlen ad "Sıcak — CemaJSdreya nın şıırkıtabı <VCınselguç- suzlük. Bırnota. 5/Yu- murta \ e ırmıkle yapı- lanbırtaüı 6/Afyon'un bırılçesı ^kdenız'de, Ispanva'va aıt tunstık bır ada II Sıvas'ın bır ılçesı Eskı Mısır'da kutsal sayılan ökuz 8/ Bır nota Kendı adını taşıyan \ asayı hamamda bırden- bıre bulan Arşimet'ın kullandığı sozcuk 9/Zengın YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Buıgol ılının eskı adı 2/EdremıtKorfezıkıyısın- da tunstık bır yore 'Durur — gıbı dallarda kanlı bulbuller" (Ahmet Haşım) 3/ Ad ya da numara çe- kılerek oynanan şans oyunJannın genel adı 4/ Ilaç Bırsorusozu Kotûlıik, fenalık ^Duyularlasezı- lebılen, soyut, tmsel Akıl 6/Artvınyoresıneozgu bır halk oyunu 7/Yapmacıklı davranış tkıbağlan- tı parçasını bırbınne yakm olarak ekJemekte kulla- nılan ozel parça 8/ flkel benlık Kışının dış goru- nuşu 9/Gemının çektığı suyu gostermek ıçın baş ve kıç bodoslamalan uzenne konan ışaretler Başlıca, temel nıtelığınde olan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog