Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1 ^IĞUSTOS 2002 CUMARrE_Sj_ CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Jerides51.kez |M*ÜŞtİİ | JLEFKOŞA (AA) - ab»ns görüşmeleri erçevesınde ara öl gede 51. kez biraraya elenKKTC ^ucnhurbaşkanı Rauf >enktaş ıle Rum kesimi .ideri Glafkos Uerides'in görüşmesi ona erdi.Denktaş, 1,5 aat süren göriişmenin rcUndan :umhurbaşkanlığı' nda 'aptığı açıklamada, •\atandaşlık" konusunu :1e aldıklanm «lirterek, Sala günü çörüşmeye devam ;deceklerini jöyledi.KKTC "uınhurbaşkaru Denktaş, Çarşamba TÜnü de, 6 Eylül Paris şörüşmelerine katılmak jzere adadan lynlacağını belirtti. Irak'ta rahibe cinayetleri • ERBtL (AA) - [rak'ınbaşkenti Bagdat'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen iki ayn olayda, bir Katolik papaz ile bir rahibenin öldürüldügü bildirildi- Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, "71 yaşındaki Rahibe Hanna, 15 Agustos'ta Bağdat'taki manastırda kimliği belirsiz kışilerce bıçaklanarak öldürülmüştiir. Parası alınmadığındLan olayın soygun amaçlı olmadığı kesindir. Bırkaç ay ö n c e de Rahip Philippe Hilay yine kimliği belirsiz kişilerce Bağda'ıtaki kilisede yakrlarak öldürülmüştiir" denildi. Uçaia binerken silahla yafcalandı 1STOCKHOLM (Cumhuriyet) - îsveç'den Londra'ya gidecek olan bıruçağabinrnek ûzereyken el bagajında silahbulunan Tunus kökenli îsveçli, uçağı kaçıracağı kuşkusuyla tutuklandı. Ingiltere'deki İslamcı bir konferansa katılmak üzere yola çıkanşüpheli kişi gözaltına alındı. HDanimarka, AB doruğunda Ankara'ya tarih verilmesinin beklenmediğini bildirdi Kopenhag'datakvim zor Avrupa irliği SALİTEKILİOĞLU HI>animarka'nın IHTelsingör iki resmi oljnayan zirve Lçinbir araya - Avrupa Bırh- ği dçişleri ?akanlan, Gymnich Topkntılan adı da verilen gayri resrrj dışişbn bakanlan toplan- tısı i«in Danımarka'nın Helsın- gör tentindt bir araya geldı. Da- nimaica, AB Kopenhag Doru- ğu'nca Tüıtiye'ye görüşme tak- vimi verilıuesınin bu aşamada çok ZDr oldnğunu bildirdi. Düı başlıyan ve bugün sona erece; toplaıtının gündeminde; AB EBnemBaşkanı Danimarka tarafından hazırlanan Ortadoğu banş planı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD'nin Irak'a yapmayı planladığı operas- yon ve AB'nin genişlemesi ko- nuları bulunuyor.Toplantıyı 20O'den fazla yabancı gazeteci iz- lerken güvenliği sağlamak için kente 1200 polis konuşlandınl- çh. Tûrldye'ye tarih yok ToplanüdaTürkıye'de geçen agustos ayı başında kabul edılen AB yasalan da tartışılıyor. Toplantılar başlamadan önce bir basın toplanüsı düzenleyen Danimarka Dışişleri Bakanı Pfer StigMöDer, 12-13 Aralık'ta Ko- penhag'da yapılacak AB zirve- sinde Türkiye'ye görüşmelere başlama tarıhi verilmesinin bu aşamada çok zor olduğunu belirt- ti. Möller, Türkiye'nin gerçekleş- tirdiği yasa değişikliklerinin AB'de memnuniyet yarattığının altını çizdi ve "Türklereçabala- nıun boşa gitmediğinin hissetti- rilmesi gerekryor" dedi. Möller özellikle AB yasalan arasında tSPANYA Hükiimetle Etatasuna çekîşiyor Parti temyize giderken Vladrid yönetimi de kapatna talebini Yüksek Mahkem«'ye iletme karan aldı. U«ş Haberler Servisi - Ispanya'djki B a s k partisı Batasuna, Yargıç 3altasar Garzon'un parti etlcinlıklerini 3 yıl askıya alma v; p a r t i bürolannı kapatma karannı tenrryiz ederken îspanyol hükümdi d ü D , parlamentonun pazartesi güıü lcab»ul ettiği kapatma karannuı uygoılanması için Yüksek Vlahkeme'ye başvurdu. Yargıç Garzon, ETA örgütünün siyasi kanadı olarak gösterilen Batasuna'nın etkinliklerinin üç yı durdurulmasını kararlaştırmış, parlamento da Batasuna'nın yasaklanması için hükümetin girişimde bulunmasını isteyen kanr tasansını kabul etmişti. Bagvuru gelecek sah Batasuna'nın avukatı Jone , Garzon'un karannı üç g içinde temyiz etme haklannı lcullandıklannı kaydetti. Avukat, konuyla ilgili açıklamanın gelecek hafta yapılacağını bildirdi. ö t e yandan, hükümetin bakanlar Icurulunda alınan kararla, kapatma istemi Yüksek Mahkeme'ye iletildi. Adalet Bakanı Jose Baria Michavüa. hükümetin, partinin lcapatılması isteğini sah günü göndereceğini belirtti. U C l biıiikteFilipiıüer'denMalezya'yayasadışıyollaria giren kaçak işçOerin çoğu yakalamyor. Çocuklan ve eşleriyle birlikte göçmenkamplarıııakapatılanbuiıısanlarsonderecegüçkDşiıDaraltında sınırdışı edibneyi bekfiyor. (Fotoğraf: REUTERS) Kürtçenin serbest bırakılması ve ölüm cezası konusuna değındi ve Türkiye-AB ilişkilerinde bu iki noktanın bugüne kadar kriz yarattığını söyledi. AB Komisyomı'nun geniş- lemeden sorumluüyesi Günter Verheugen de, düzenlediği ba- sın toplantısında. tarih konusun- da net bir açıklama yapmaz- ken, "Ankara'nın bu yıl so- nunda önce AB'ye üyelik için gerekli siyasi kriterler konu- sunda nihai bir karar vermek için yeterli bir bilanço suna- cağını sanmıyorum" di- ye konuştu. Ortadoğu planı Bu arada, Danimarka Dışişleri Bakanı Möller, Israil-Filistin sorununun çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirdi. Dışiş- leri bakanlan toplantısın- da bu plan da ele ahnacak. Önümüzdeki hafta ts- rail'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Möller, planı Israil ve Filistin ta- raflan ile görüştükten son- ra da önümüzdeki hafta Amerikalı yetkililerle tar- tışacak.Yenı Ortadoğu ba- nş planı üç aşamadan olu- şuyor ve 2005 yılında ba- ğımsız bir Filistin devle- ti kurulması esasına da- yanıyor. Birincı aşama Filistin'de yapılacak seçimler önce- sini kapsıyor, ikinci aşa- ma seçim sonrasında dev- let kurulmasına kadar ge- çen süreyi kapsıyor, son aşamada ise 2005 yılında Filistin devletinin kurul- ması bulunuyor. Ivanov, düşürülen araçla ilgili Çeçenleri değil subaylan suçladı Rus ordusunda heükopter depremi DışHııberterServfei- Rus- ya Savunma Bakanı Igor 1\«- nov, 19 Ağustos'ta Çeçenis- tan'da duşen helikoptenn ru- zıeyle vurulduğunu doğrular- ken öfkesini orduya yönelt- ti. Çeçen militanlar olayın sorumluluğunu üstlenmişti. tvanov, dün, 118 kişinin öldüğü helikoptere "İgja" tipi fuze firlatıldığının ke- suıleştiğini ve içindekilerin Î ranarak öldügünü bildirdi. vanov, füzenin nakliye he- hkoptennin sağ motoruna isabet ettiğini, ardından hid- rolik sistemınin bozuldugu- nu ve buyüzden araç yere in- dikten sonra arkadaki ana kapının açüamadığını, yol- culann bulunduğu ıç kısma ise tutuşmuş yakıtın dağıldı- gını söyledi. Ivanov, "Ihına- § ve sonımsuzhığu beörle- nen berkes ağır biçimde ce- zalandmlacak" diyerek çok sayıda subayın "başınmya- nacağı" sinyalini verdi. Uçuşun son derece sorum- suzca ve baştan savma plan- landığını belirten Ivanov, da- ha önce bir generali görev- den ahnıştı.Ivanov, Kuzey Osetya'dan Çeçenistan'daki Hankale'ye giden helikopte- rin, kapasitesinin üzerinde yolcu almasına ızın veren yetkilileri agır bir dille eleş- tirdi. 147 kişi taşıyan heli- koptenn 80 yolcu taşıma iz- ni bulunuyordu. Ivanov, helikoptere çok sayıda sivilin alınmasının da kabul edilemez olduğunu belirtti. Askeri kurallar, si- villerin Çeçenistan'da asker- lerle birlikte seyahat etme- sini kesinlikle yasaklıyor. NitHÖiAspARKJ Çam ormanlan içerisinde, dost bir ortamda tatilyapmak isteyenlere. Odalardcz klima, buzdolabı, ketıl, saç kurutma makinesi. Ölüdeniz 'de özelplaj Tel: 0 252 616 65 53 Faks: 0 252 616 63 55 e-mail: nic.parkotel(S superonline.com web.site: stnicholashotel.com HERKESE BÎRRENKDÜŞTÜ, MAVI GÖKOVA'YA. • Denize 50 m. uzaklıktadır. • Bahçemızde veya deniz manzaralı terasunızda kahvaltınızı, günbatımı ve akşam sohbetlerinizı yapabilirsiniz. • Odalanmız iki ve dört kişiliktir. Kişibaşı y a n m pansiyon 15.000.000.-TL Kişibaşı tam pansiyon 20.000.000.-TL Oda+kahvaltı 12.500.000.-TL Telefon: 0252 532 28 96 Faks: 0252 532 33 57 e.mail: halukotel@yahoo.com Haluk Otel Ören-Milas / Muğla BODRUMYeşil ve Huzurlu BİTEZ'de HOTELNATUR • * * TamPansiyon 30.000.000 TL. Odalaxda klima, minibar, TV, saç kurutma, balkon, sauna, masaj, fıtaess, tenis, bısıklet, yüzme havuzu, kapalı açık restaurant, bar, snack bar, özel restaurant, eğlence geceleri ve tam gün doktor. Tel: 0 252 - 363 77 74 (5 Hat), F«ks: 0 252 - 363 77 83 MAVİDENİZ TATH. EVLERİ TÜRKlYE'NÎN CENNET KÖŞESİ, MAVI BAYRAK ÖDÜLLÜ, MARMARİS TURUNÇ KOYU'NDA DENtZE SIFIR, \"ÜZME HAVUZU, HAVUZ BAR, SABAH VE AKŞAM ZENGÎN AÇIK BÜFE TÜM PÎDE VE PİZZA ÇEŞİTLER] ODALARDA: MUSTAKİL ELEKTRtKLt ŞOFBEN, KLİMA, MÜZİK, TELEFON. 0-2 YAŞ ÜCRETSİZ, AYNIODADA ÜÇUNCÜ KİŞİ %50 tNDİRİMLl İKİ KİŞİLİK ODADA 1 ICtŞt 7 GECE 8 GÜN 25O.OOO.OOO-- TL.+KDV RF.ZERVASYON Tel 0 252 476 7! 90-91 Faks 0 252 476 70 07 www hotelmav ıdanız com • Denize srfır • özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporian • TV • Klima • Animasyon. Dönem: AOUSTOS İki kişilik odada kişibaşı Tek kişi farkı 3. kişi tarkı 64.750.000.-TL 24.875.000.-TL 34.825.000.-TL * Extra tam pansiyon farkı 15.000.000.- TL (Yemeklerde limitsiz yerli içki ve meşrubat free) Yukanda belirtilen fıyatlarda KDV dahildir. Çocuk indirimleri: 00-06 yaş ücretstz, 07-12 yaş arası çocuklarda % 50 indiıim uygulanır. ^ a d v a n t a g e üye kuruluşudur. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TURKİYE • Tet: (256) 622 05 05 (12 Unes) Faks' (256) 622 07 27 Bodrum şehir merkezinde en iyi hizmet veren Hotel Kos'ta huzurlu ve sıcak bir ortamda misafİr olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme havuzu, 2 çocuk havuzu, 2 bar, masatenisi, dart, internet, toplantı salonu, otopark mevcuttur. Odalarımızın tümünde split klima, saç kurutma makinesi, duş/WC, direkt telefon vardır. Suit odalarımızda ise televizyon ve minibar mevcuttur. Otelimizin Bodrum'un içinde bulunmasınm verdiği özgürlük, 24 saat boyunca misafirlerine eşsiz Bodrum yaşantısını sunar. Öteb'miz yat limanına 500 m. uzaklıktadır. H o t e l K o s Eskiçeşme Mah. Caferpaşa Cad. No: 7 Bodrum / Muğla Tel: 0252 316 81 43 Fax: 0252 316 81 46 SAYDAM YALÇIN DOGAN İki Mızıkçının Baraj DumanıL. Doksan 7'ye gidiyor, on da 16'ya!.. İki oran, iki rakam. Seçimlere 23 parti katılıyor. Halkın yüzde dok- sanı, oylannı 7 partıye veriyor. Oylann yüzde onu da, kalan 16 parti arasında bölünüyor. Yani, par- çalı bir tablo çıkıyor ortaya. Yani, oylar aslanın ağzında. Böyle bir bölünmüşlük, siyasal sistem açısın- dan sakıncalı. O ayn. Sistemi onarmak gerek, o ay- n. Ama, bu bölünmüşlük, önümüzdeki seçimde de belli ölçülerde sürecegine göre, burada partilerin dikkat etmesi gereken bir durum var. Bu kadar parçalı bir tabloda, seçmenden oy kapmak çok uğraş gerektiriyor. Bu uğraşın başın- da inandıncılık ve güven ön planda geliyor. Yılmaz ve Çiller, yanar döner Bırı muhalefette, Tansu Çiller. Geride kalan üç buçuk yıl içinde, yağmur yağı- yor, Çiller erken seçim istiyori.. Güneş çıkıyor, Çil- ler erken seçim ıstiyor!.. Fenerbahçe maç kaybe- diyor, Çiller erken seçim ıstiyor!.. Galatasaray tur atlıyor, Çiller erken seçim ıstiyor!.. Bunun gibi, il- gili, ılgısız herfırsatta, hanımefendı erken seçim zi- li çalıyor!.. Haklı, çünkü muhalefette, çünkü bir an önce muhalefetten kurtulmak istıyor. Dığeri iktidarda, Mesırt Yılmaz. Başlangıçta, kısa süre işler iyı gidiyor. Ancak, zamanla ortaklarıyla arasına karakedi giriyor. Tür- kiye'de dönüşümü gerçekleştırecek çok ciddi ko- nularda, anlaşmazlıklar doğuyor. Ve erken seçim lafını, ilk söyleyen Mesut Yılmaz oluyor. Hatta, ta- nh bıle venyor. Kendısi iktidarda, ama erken seçim, diye tutturuyor!.. Çünkü, onlar artık Türkiye'yi yö- netemez hale düşüyor. Ve Meclıs, DSP hariç, tüm partilerin ortak oyla- rıyla erken seçim karan alıyor. Yani, ANAP ve DYP de aralannda. Artan güvensizlik, azalan oylar Erken seçim karanyla birlikte, seçimin ertesi gü- nü ortaya çıkacak tablo hafif hafif belli olmaya başlayınca... Çiller ve Yılmaz mızıkçılık yapıyor. Her ikisi de verdikleri sözü unutarak erken seçimden vaz- geçme çabasına girişiyor. Nedeni var. ANAP'ın barajı geçmesi mucize!.. Ya- ni, Mesut Yılmaz'ın siyasal yaşamına veda etme- si gibi!.. Ya Çiller?.. O da, uç buçuk yıl muhalefet- te kalmasına rağmen hâlâ barajı aşar mı, aşmaz mı hesaplarıyla tedirgın!.. O zaman, gelsin erken seçimden vazgeçmek!.. Gelsin, Ankara'nın bıktıncı kulis oyunlan!.. Sade- ce kendi halkına değil, dünya âleme rezil olmak!.. Çocuk oyuncağı mı?.. Bu halk o zaman size ne- den güvensin?.. Politikacının halk gözündeki gü- venilirlik oranı, işte bu gibi yanar döner tavırlarla düşmüyor mu?.. Aldığınız oylar, her seçimden di- ğenne, bunedenleazalmıyormu?.. Azalmakbirya- na, sonunda gelip baraj hesaplarına, işte bu ayak oyunlan nedenıyle dayanmıyor musunuz?.. Her geçen gün artan güvensizliğın, her geçen gün aza- lan oyların kaynağı siz, sadece sız değil misinız?.. Gerçı şu anda bu rezillikten yeniden normale dönülmüş gibi görünüyorsa da erken seçimden vaz- geçme eğiliminin dumanı biryerlerde hâlâtütüyor. ANAP ile DYP'nin baraj dumanı ile birlikte!.. E-mail: ydogan@cumhuriyetcom.tr Faks: 0212 513 90 96 YİCEIE\ IIOTKI YÜCEL TTJRlSTtK TESISLER. YATIRIM VE "İC A.Ş DÜŞLEDtĞÎNtZ TATİL GERÇEK OLUYOR! Agahan Mımarlık Ödullü Akvaka \oresmde Tûrk mımansı ıle Batı konfonınunberaeısız bııleşımı.. GÖKOVA. dünva güzelı birbelde. Bir yanda çam agaçlan. bir yanda masmavı bir denız Buz abı kaynak sulan arasında doŞa ıle baş başa bir dinlence Bu dınlenee vennın adı YÜCELEN HOTEL • Demze sıfır • Dernz ve orman manzaralı • Özel pUjlı Yatak savısı 220, odalanoda klıraa. merkezı ısıtnu. minibar. TV', direkt çıkışlı telefon. balkon, saç kurutma maktnesı \e özel banyo mevcut • Genış yûzms havuzu • Çocuk havuzu • Kapalı ısıtmalı havuz • Sauna • Masaj • Jakuzn • Çocuk parkı Fıtness centeT. Spot aktıvıtelen • W ındsurf• Tenıs • Masatenısı • Mıni tutbol • Bılardo • Joggıng • Bısıklet • Kano • Kıteboard Genış mekân içinde havuz bar. sahıl bar, lobv bar ÖNEMLİ \OT: Oksıjen ve ıyot zengını YÜCELEN HOTEL asöm ve guatr hastalan ıçın de dnenlen bir sağlık merkezıdır Rezenasvon ve daha fazla bilgi için: Tel: 0252-243 54 36 - 243 51 08 Fax: 0252-243 54 35 E-mail:goko\a(3 yncelen.com tr /T*,vucelen. com.tr Captain Dragu! GÜMÜŞLÜK - BODRUM Bodrum'un doğal kalan son koylanndan KOYUNBABA'DA. 1 Kişi T.P - 28.000.000 TL 0-6- yaş ücretsiz, 6-12 yaş % 50 indirimli, açık bfife kahvalh öğle yemeği, 5 çayı, açık büfe akşam yemeği, Çocuk ve büyükler için havuz, TV Salonu - Bar - Şark köşesi Gazeteniz, kitaplannız bizden Tel: (252) 388 66 25 - 26 Fax: (252) 388 66 27 Cep(0532) 265 78 45 Turkıye Gazetecıter Cemıyetı'nın yayınladığı günluk Bizim Cazete Ûlke sorunlanrıa ılışkın raportanyla, araştırmalanyte, koşe yazılarryfa, tarafsız habertenyie srvıl toplumlann gazetesı Duzenlı okumak ıçın abooe otunjTel: 0^12.51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog