Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

»AYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Harrazi'nin davetlîsi Bakan Gürel Asnrupa y dan öncetran 'da • Strasbourg ve Lüksemburg te- maslanndan önce bugün Tahran'a gidecek olan Dışişleri Bakanı'nın PKK'ye karşı mücadeleyi de gün- deme getinnesi bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardıması ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, hafta başında Sttasbourg ve Brüksel'e yapacağı temaslardan önce îran'a gidiyor. tran Dışişleri Bakanı Kemal Harrari'nin daveti üzerine yapılacak ziyaret sırasında, ABD'nin olası Irak operasyonu, ikili ekonomik ve siyasi konular gündeme gelecek. Terörle mücadele kapsamında tran topraklanndaki PKK varhğına "ortak ani denetim" mekanızması kurulmasının yeniden ele ahnabileceği belirtiliyor. Gürel, eylûl ayındaki yoğun diplomasi trafiğine tran'dan başhyor. Avrupa'nın iki önemli kenti Strasbourg ve Brüksel'e 3-6 Eylül'de gidecek olan Gürel, 10 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu toplantılanna katılmak için New York'a gidecek. ABD'de 10 gün kalması beklenen Gürel, Türkiye'ye döndükten sonra AB dönem başkanı Danımarka, îngiltere ve Fransa'yı kapsayan bir tura çıkacak. Harrazi'nin daveti üzerine Tahran'a gidecek olan Gürel, îran'da 24 saat kalacak. tki dışişleri bakanının başkanhğında yapılacak heyetler arası görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Irak'a yönelik bir operasyonun bölgeye etkilerinin değerlendirilmesi ve taraflann pozisyonlaruu iletmeleri bekleniyor. tki ülke de operasyonakarşı Her iki ülke de Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulması ve özellikle Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması olasıhğından kaygı duyuyor. Afganistan'daki gelişmeler de uluslararası konular kapsamında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in haziranda yapacağı Tahran ziyaretinin sonuçlannın değerlendirileceği temaslar sırasında, ekonomik işbırliğinin geliştirilmesi, siyasi ve güvenlik sorunlannın çözülmesi de görüşülecek. Türkiye, Sezer'in ziyareti sırasında Îran'a "smırda ortak ani denetim" mekanizmasının ışletümesini önermişti. Mekanizma, sınırdaki Türk komutanm muhatabı îranlı komutanla sınınn herhangi bir bölgesinde buluşarak koordinatlan daha önceden belirîenmeyen bölgeleri bırlikte denetlemeyi içeriyor. ABD'nin Kürtlere, operasyon durumunda Türk ordusunun Irak'a girmeyeceği sözü verdiği yalanlandı Türkıye'dengüvence yokALPERRALLI WASHINGTON-ABD'de üst düzey görüşmelerde bulunan Dışişleri Bakan- Uğı Müsteşan Uğur Ziyal'in temasla- nnın ana eksenini Irak ve terörle mü- cadele konulan oluşturuıken Washing- ton, Avrupa Birliği'nin (AB) Türki- ye'ye görüşme takvımi vermesi gerek- tiğifli, bu konuda destek olacağını bil- dirdi. ABD yönetiminin Irakkonusun- da henüz ne yapacagına karar verme- diği ve Başkan George Bush'un seçe- neklen değerlendırmeye devara ettiği Türk tarafına iletildi. ABD'de üst düzeyde kabul gören Zi- yal'in temaslaruun ana noktasını Irak oluşturdu. Görüşmelerde, Amerikan ta- raft "Bağdat rejiminin değjştirflmesi • Müsteşar Ziyal'in temaslan sırasmda ABD, Irak konusunda askeri talepte bulunmadı. Washington, AB'nin Türkiye'ye görüşme takvimi vermesi gerektiğini bildirdi. ce uluslararası meşruiyet sağlaması ge- gruplannın Türkiye ile son dönemde- rektiğini söyledi. Îsraü-Filistin arasın- ki üişkileri de ele alındı. Türk heyeti, da yaşananlara işaret eden Ziyal, "böV- Mesud Barzani'nin liderliğindeki gerektiğT konusunda bilinen yaklaşı- mını dile getirirken, "Başkan Bush'a çe- şitli seçeneklerin sunulduğunu ancak başkaıun henüz bir karar vermediğj- ni" bıldırdı. ABD tarafının aynca Tür- kiye'nin karşı karşıya kaldığı zararuı Saddam Hüseyin yönetiminden kay- naklandığını, rejim değişikliğinin Tür- kiye'ye de yarannınbüyük olacağını di- le getirdikleri öğrenildi. Amerikalı yetkililerin, Irakkonusun- da Türkıye'den şu an için askeri bir ta- lepte bulunmadığı dabildirildi. Ziyal ise Türkiye'nin ABD'yle işbirliği yapabi- leceğini belirtirken, Bush yönetiminin Irakkonusundaharekete geçmeden ön- gede bir krizin olduğu, bölgede yaşana- cak ikinci krizin öngörükmeyecek so- nuçlar yaratabüeceğine*' dikkat çektı. Ziyal, ABD'li yetkilüere Irak'a yö- nelik olası harekâtın yenı bir terorizm dalgası yaratabıleceği uyansında da bu- lundu. •Saldınyakındegir Türktarafı ABDTi muhataplanndan saldınnınyakın zamanda olacağına iliş- kin herhangi bir izlenım almadı. Te- maslar sırasında, Kuzey Irak'taki Kürt IKDP'nin Türkiye'ye karşı son zaman- larda gerginliği artuncı tutumlanndan duyulan rahatsızlığı gündeme getirdı. TürkyetkıüleT, IKYB lideri CdalTa- labani'nin dile getirdiği "Irak'a ABD operasyonu durumunda Türk ordusu- nun Irak'a girmeyeceği yönünde Was- hington'ın IraklıKürtlere güvence ver- diği'' savını yalanladı. Bir Türk yetki- lisı, "ABD Türkiye'ye 'Irak'a girme- yin' demedLTürkiye dezaten' girerim' demedT diye konuştu. Görüşmelerde Ziyal, Kıbns sorunu ile Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin birbirinden bağunsız konular olduğu- nun, "Kıbns'm AB'nin Türkiye'ye gö- rüşme takvimi sunmasuun önünde en- gelohnadığmın'' altını çizerek, AB'nin Türkiye 'ye takvim vermesi konusunda destek istedi. ABD'li yetkililerin Türkiye'nin bu istemine olumlu yaklaştığı ve destek- ledikleri bildirildi. Müsteşar Uğur Ziyal, Türkiye'nin te- rörle mücadele konusunda ABD'ye en fazla katkıda bulunan ülkelerin başın- da geldiğini anımsatarak, PKK'den hiç- bır farkı olmayan KADEK'in terör lis- tesine ahnmasını istediklerini ABD'li yetkililere iletti. ABD tarafinın bu ko- nuda gerekli çahşmalan yapacağı yo- lunda güvence verdiği öğrenildi. İsrail yineyıktı İsrail ordusu önceki gece Bata Şeria'nın Nabhıs kentindeki Filistin Özerk Yönetimi karargâhının büyük bir bölümunü yıkü. Askerler, gece boş olan binada saatlerce arama yapüktan sonra binaya dinamit döşeyerek havaya uçurdu. Dün de Cenin'de çıkan çatışmalarda 4 Füistinliyle 3 İsrail askeriyaralandı. Yaralı 2 tsrail askeriyle 1 Fffistinlinin dunununun ağn- olduğu beürtfldi. (AP) ARZANÎ YÎNEAĞIZ DEĞÎŞTÎRDİ: Ankara Kürtlere baskıyı artbraeak •Bir yandan Ankara'ya ılımlı mesajlar gönderen Barzani, diğer taraftan Türkiye karşıtı demeçler vermeye devam ediyor. Bush'un Irak için müteffiklere danışma sözü Paris ve Berlin'i ikna etmedi Avrupa tawmı serûeştiriyorDış Haberier Servisi - ABD Başkan Yardımcısı Dfck Che- ney'nın Başkan GeorgeBush'un Irak operasyonundan önce müt- tefiklerine ve Kongre'ye danı- şacağını bildirmesine karşın özellikle Almanya ve Fransa tu- tumunu giderek sertleştiriyor. Cheney, önceki gün, "Baş- kanBush'unbir eytemkaranaİ- madanönceKongre'ye ve bütün dünyadakimüttefikiere daruşa- cağmdan eminim" dedi. Ancak Almanya Başbakam Gerhard Schröder, bir gazete- ye verdiği demeçte, "ABD,Irak operasyonu konusunda mütte- fûderine danışacağnu açıkla- maklayetinemez" dedi. Schrö- der şunlan söyledi: "ABD'deki tartışmalara bakıldığında, Bush'un ortaklanna daruşaca- ğuu sö>lemesinin yeteıü olma- yacağı ortaya çıkryor. Danışma denen şey ciddheahnacaksa,bu sadece ne zamanve nasü müda- hale edikceği konusuyia snurta kahnamah. Tersine müdahak- debuhımıkıpbuluınıhnayacağry- laügüjotmahr Schröder, "ABD, uhıslararası tophıhtğadanışma- dan hareketegeçerse bunun so- rumluluğunu da tekbaşına üst- fcnir" diye konuştu. Dışişleri Bakanı JoschkaFfcc- herde ABD'nintekbaşınaha- rekâta girişmesini "son derece tehnketi birtutum" olarak gör- düğünü ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Jac- ques Chirac dün, ABD'nin Irak' a karşı "tekyanh* harekâ- ta girişmeyekalkrnasına karşı ol- duklanru bildirdi. Chirac, "Irak, BM silah denetçUerinin dönü- şünü kabul etmezse,bu konuda karar vermek GüvenUkKonse- \1'ne düşer" dedi. "Tek yanh şekiklegüçkuBannnımeşrulaş- tmhnakisteıüvor'' diyen Chirac. bu yöndeki gelişmeleri kaygı verici bulduğunu belirtti. SERKANPEMtRT.\Ş ANKARA - ABD'nin olası bir operasyonu öncesınde gözler Kuzey Irak'a çevrildi. Türkiye. federal bir devlet kurma konusunda uzlaşan Kürt gruplan Irak Kürdistan Demokratik Partısi (IKDP) ve Irak Kürdistan Yurtsever Birliği'ne (IKYB) dönük baskılannı artmyor. IKYB lideri Celal Talabani dün akşam Ankara'ya gelirken, pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunacak. özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askeri bır ekıbin de geçen hafta Kuzey Irak'ta Mesud Barzani'yle görüştüğü ortaya çıktı. Ankara'ya "gerçLnİBkten vuzgeçeUm" mesajı gönderen Barzani, Türkiye'ye dönük eleştirel söylemlerini sürdürüyor. IKDP Ankara'yla üişkilerde çelişkili sinyaller veriyor, Barzani'nin yarı resmi yayın organı Brayati'de "Türkiye'nin sakurması durumunda Kuzey Irak Türk askerine mezar olur" ıfadelerinin yer alması üzerine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan askeri bir ekibın Kuzey Irak'a geçerek Barzani ile bıraraya geldiği öğrenildi. Asken ekibin, ifadelerden duyduklan rahatsızlığı ilettikleri kaydedildi. Barzani ikili oynuyor Ancak Barzani yönetimi, Türkiye'ye dönük eleştirel açıklamalannı sürdürüyor. Partisinin Dışilişkiler Dırektörii Hoşyar Zebari'yi Ankara'ya göndererek ^Karşüıklısaygıyadın^nan esld iyi günlere döneüm" mesajıru gönderen Barzani, ' ABD'nin NPR radyosuna "Türk askeri varhgı bölgeden cekflsm" dedi. NPR'nin haberinde "Bamerni dvannda yaklaşık 2 dürine Türk tankı ve askeri bulunduğu, heSkopterierin de zaman zaman uçuş >'apagı'' savlanna yer venldı. Haberde, yerel bir Kürt polis memurunun Türk askerlerini "işgaki\ f e dûşman" nitelemesine de yer verildi. "Zamanın ke§fedilmemiş kıyılanna açılan bu kapıyı siz de aralayııu" AÇIKBÜFE HER ŞEY DAHÎL • Odalarda TV, buzdolabı, klima, telefon, saç kurutma makinesi • Gün boyu anımasyon - mini club • Açık ve kapalı yüzme ha\ıızu • Su sporlan Rezervasyon: 0252 476 70 24 Pbx Fax : 0252 476 70 32 Irtibat : Nuray Ince Adres Turunç Beldesi Marraaris 48470 E-mail : turunc@turuncotel.com.tr Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... RestorantiHsmz Ağaçbms*ıflm(öndaag6rûntûs0nüçtkmtHlik GeHngOnm C lub Oriem. Antik Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merVezi olan Ûrende denıze "sıfır" bınbir yıldızlı bir tatıl köyüdür. Homeros'un dogum yen "Işıklar Sahilfnde, Duoyanın atmostertnde oteiıen oranı en yuksek ıta nottesından bıri olan Edremıt Körtezfnde, Zeytin Rıvierası'ndadır. Club Orienrte, Ege sıtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her dairesi 2-4 veya 4-6 kışilik aileler için tasaıianmış. ıçlennde duş/WC ve telefon olan odalardan oluşur. Tüm kapılar dev bır btrtanık bahçesine açılır. Bahçe brter. ıncecik kumlu plaj baştar. Özûrlüler ve engeKiler için tümuyle dûzayak, vejetaryenler ve diabetikter için sorunsuz tatıl. Günlük doktor vizifl. 15Temmıa-8Eylül2002 «?/ btfi YP 42.000.000 TL, 0-12 yaf ücretsû, f3.)-<.-5.-6. kifilet, 21.000.000 71 Club Orient Uoliday Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 S4 - 416 34 45 • Fax: 0.266.416 40 26 KotiYBiıtmu Club OrUnt ulııslararası saMteriırm. arteolBilann w gttnamtatotd Bulutrna MarfcezHllr. club-onent.com Okurlar bılır, 0 hep \ ardı Yıllarca süregelen dınleoce alışkanlığı 'ARTEMÎS ÖREN TATÎL KÖYÜ' MAVİBAYRAK ÖDÜLLÜ ÖZEL PLAJ Artemıs Tatıl Köyû. 30.000 m : 'lik bır alanda denızın hemen kıyısında kurulmuştur 112 standart oda ve 6 suıt, toplam 232 yatak kapasıtesı. pe>zaj dûzenlemesiyle ünlü. rengârenk çıçeklenn koku- lannı yaydığı tanl kö>Timüzde tüm odalarda balkon, direkt telefon. 3 kana) müzık yayını. miıu bar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur Alış\ enş yapmak ıste> enler mın>şarşımızdan yararlanabılırlet Mini çütı fatbol, basketbol, plaj voleybolu sahalan, masatenisı. tenıs ve bılardo, ıdeal bır ola- nak sunu)'or. Çocuklar, Artemis Tatıl Köyü'nde oyuna ve eglenceye doyacaklar. Çocuk havuzu, çimle kaph oyvm parkı, yan açık atan salonumuz onlara güv enlı \ e neşeh ortam sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeklennde tatıl köyümüzün açık büfesı. her zevke uygun. Türk ve dünya mutfağından zengın seçeneklerle karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant. Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar günûn her saatı hızmetinızdedır lyı ve mutlu hır tatıl geçırmenız dıleğıyle .. AĞUSTOS 2002 Kişı başı Y.P. 45.000.000.- TL, 0-6 yaş ücretsız. 7-12 yaş % 50 indirim. " Günboyu Animasyon" Artemis Öten Holıday Resort, Ören - Burhanıye Tel. 0 266 416 37 76 (pbx) Faks: 0 266 416 32 26 Web Page. www artemis gen.tı FETHÎYE ÇAUŞ'TA BULUNAN HOTELTAURUS V Denize yaya 8 dakika, V 250 m2 havuz, aynca çocuk havuzu, P" Sabah akşam açık büfe, öğlen tabldot, *^ Canlı müzik Yanm panshon 22.000.000 Tam panshon (tamtımfiyab)25.000.000 Tel: (0252) 613 62 45 (Kredı karn geçerlıdır) Yenilmez Motel Bodnım Yalıkavak'ta Denize sıfır, yüzme havuzlu, restaurant + bar 1 kişi kahvaltı dahil 18.000.000 Tel: 0252 385 40 55 Fax: 0252 385 4013 Hotel Princess, Bodrum'un tarihi ve tunstık guzelliklenyle iç içe, samımi bır ortamda. guleryüzlü personeli ile siz mısafirlenmİ2e her türiü BODRUM - GÜVERCİNLİK konfor v e hi 2 1 1 1 ^ 1 sunmayı amaçlıyor . TURKIYt »Buyuklervekiıçûkleriçinaynhavuzlar Tel '.02523745243 • Damak zevlaruze ırvgun mutfak 0252 374 56 93 • Tıtız servısıyle restoran ve bar • Antık tanhe gunlûk turlar • Eşsız koylarda ozel yatla gezırm • Her gün Cumhunvet gazetemz buden Fax: 0252 374 50 93 Intemet adresimiz: GSM Bır kışı a^ık büfe tam pansıyon 25 000 000 -TL VİLLA DATÇA APART HOTEL Tüıkıye'nın en güzel yanmadasında sızlen beklıyor. Villa Datça. denize sıfır olup. Mavı Ba\Taklı plajı. bûyük ve küçük yüzme havuzu, Ha\iız-lskele-Beach Barlan. Nargik Cafe'sı Fast-Food'u. Açık \e Kapalı restaurantlan, Market'ı, Çocuk Bahçesı, Kuaförü, Plaj Voleybolu, Jet-Skı ve diğer bütûn etkmliklenyle Su Sporlan, Kapalı, Klımalı Check In Disko'su, AçıkBüfe sabah kahvaltısı \e akşam yemeklen ile hem dınlenebilmenız hem eğlenebılmenız ıçın hızmetınızdedir. Siz de VİLLA DATÇA da bir tatıli hak ettığınizi düşünmüyor musunuz? 0 halde bizi hemen arayımz. Vllla Datça'da Ağustos Fırsatı 1 Klşl Yanm Panslyon 29.000.000.- TL. Fnvtlanmıza K.D V Dahıldır Kredı Karn Geçerlıdır Bu ılan ile otelımıze gelen Cumhunvet Gazetesı okurlanna ek "»5 mdınm. 0-6 Yaş Ocretsiz 7-12 Yaş % 50 ındınmlıdıt Bu kampanya Ol 08 2002 tanhine kadar geçerlıdır İSKELEMAH PK 6" DATÇ\ MUĞLA-TURKEY Tel -J»C5:)7i:r 25-712 35 25 Faks +90 (252) 7 l2 39 55 ^|b w*r* Mİladatca com E-Maıl vılladalca(5 mr.com Natur - MedDOĞAL TEDAVİ, KAPLICA VE DİNLENME MERKEZİ Hastamza sağhğı, size tatili sunuyoruz. Orman, deniz, doğa, sağlık bir arada • Doğal tedaviler. ağn \ e zayıflama tedavılen ozon tedavisi, akupunktur, matnx. ergoterapi, fıtoterapi, fızyoterapı, kozmetik • Açık ve kapalı kaplıca havuzu • Yüzme havuzu • Çocuk ha\'uzu • Hamam • Özel aıle banyolan • Restoran • Bar • Detuz servisleri ve turlan • Güzelçamlı Millı Park plaj ve turlan Tedavi olanlara konaklama ^25 indirimüdir. 1 Kışı TP : 37.500.000.-TL (KDV dahıldır) Ilave Yatak :25.OOO.0O0.-TL 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş °o50 ındırimlıdir. Otel misafirlenne termal havuzlar ve yüzme havuzu ücretsizdir. Telefon : 0256 657 22 80 - 657 17 41 Fax: 0256 657 18 68 e-maıl naturmed@ttnet net.tr ' http-www naturmed net Adres . Davutköy Mah Çınar Sk. No: 13-15 09470 Davutlar-Kuşadası' AYDIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog