Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KARÎKATÜRLER AliUlvi 'Cumhuriy«< Çag Pazarlana A-Ş Tûrtocagı Cad. No 39 41 ^ Ititap kulClbû (i4î34,Cagaio4îu-IstanbufTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhurtyef t ı u p l a r ı B,AHCE£IZİZ gİİLBİZDEDÎR. 34333)C*ıogu4ıai6ulTd (fcffouül S* 79 YIL SAYI: 28086 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ f7924-7945jfi4ŞMZAfî/: NADİR NADİ (1945-1991) ' 30 AĞUSTOS 2002 CUMA Savcı Nuh Meîe Yükselyeni kanıtlarsunacak Gülen'in yize korkusu 'Harp Bir Cinayettir..' 30 Ağustos yengisi, aske- ri boyutunun çok üstünde bir anlam taşır: olay Yuna- nistan'dan îngiltere'ye dek bütün Avrupa coğrafyasın- da etkisini gösteren bir ta- rihsel dönüm noktasını vurguladı; Yunanistanda yenik düşman komutanları cezalandırıldı; Avrupa'da Anadolu seferine bel bağla- yan hükümetler devrildi; Anadolu')a dönük enıper- yalist umutlar çöktü; diin- yada yeni bir dengenin ku- ruluşu gerçekleşti. Türkiye'nin "olmak ya da olmamak" sorunu 30 Ağus- tos'ta yanıtlandı; gerçi mevdan savaşından sonra da öniimü/de ince ve uzun bir yol uzanıyordu; ama, as- keri zafer gerçekleşmeden varoluşumuzun temeli sağ- lanamazdı. Bugün 30 Ağustos'un 80'inci yıldönümüdür. Zaferin 50'nci yıldönö- münde yine bu köşede Baş- yazanmız Nadir Nadi'nin yazdıklannı yineliyoruz: " 30Ağustos Zaferi'nin yıl- dönümünde, büyük komutan, büyük devlet kurucusu Ata- türk'ümüzü ve zafer uğruna canını feda eden kahramanla- nmızı bir daha sev gıyle anı- yor ve unutulmaz anılan önünde saygıyla egihyoruz " • Bu yıl 30Ağustos'u bölge- mizde savaş rüzgârlan eserken kutluyoruz; bu ba- kımdan zaferin komutanı Mustafa Kemal'in sözlerini aemakta binbir yarar gö- rüyoruz. Âtatürk şöyle demişti: " 'Öldüreceğiz' dıyenlere karşı 'ölmeyeceğiz' diye har- bc girebılinz. Lakin millet hsyatî tehlikeye düşmedıkçe hap bir cınayettir." Savaş meydanlarında za- fer çelengini kazanan Ata- tûrk büyük bir barışçıydı. Buna karşın son yıllarda ülke yaşamında rol oyna- yın kimi sivil parti lideri- nin durup dururken savaş heveslisi olarak ortaya atıl- dıkları da ne yazık ki bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti meşru savunnıaya dayanan br varoluş sav aşıyla kurul- dı; o günden bu yana çev- renizdeki yangınlardan uak durmasını bildik, '\jrtta sulh, cıhanda sulh' U- ksini benimsedik... 3ugün de bölgenıizde esn veAnadolu"yu da yala- yfl sıcak savaş rüzgârlan- mkarşı dikkatli olmalıyız. Biindiği gibi bütün dünya. kımşumuz Irak'a yönelik s»aş tasanmlarının tartış- nusıvla çalkalanıyor; ama, Tirkiye'yi çok yakından U- giendiren savaşın haklı bir ndeni olduğunu Idmse söy- leemiyor. Mzim kesin görüşümüz dtyaşadığımız coğrafyada sıraşla hiçbir sorunun çö- ziulenemeyeceği yolunda- dr. Uatürk'ün özdeyişiyle yamızı bitiriyoruz: Millet htatî tehlikeye düşmedik- çtharp bir cınayettir. Cumhuriyet # Sağlık sorunlan olduğu gerekçesiyle 3.5 yıl önce ABD'ye giden Gülen'in faaliyetlerinden rahatsız olan ABD hükümeti, Gülen'in vizesini uzatmama karan aldı. Yasalanna göre, vize süresi dolan kişiler, ABD'ye girdiği ülkeye gönderiliyor. #. Gülen' in, "Laik düzeni değiştirerek, dini kurallara dayalı devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt oluşturmak" iddiasıyla yargılandığı davada, savcı Yüksel'in mahkemeye, cemaatin kamudaki örgütlenmesine ilişkin yeni kanıtlar sunması bekJeniyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Adalet Bakanlığf nın. Nur Ce- mati lideri Fethullah Gülen'in vize- sini uzatmama karan alması Anka- ra'da dikkatle izlenıyor. Gülen'ın, "Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir dev- let kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu anıaç doğrultusunda fa- aliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla yargılandığı davada. savcı Nuh Mete Yüksel'in mahkemeye yeni kanıtlar sunacağı öğrenildi. Saglık sorunlan olduğu gerekçesiyle 3.5 yıl önce ABD'ye giden Fethullah Gülen'in, bu ülkedeki faalıyetlen rahatsızlık yarafh. • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te ERDOĞAN'AÇAĞRI Emekçilere de bıırs bulsım # Emeğin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınçaslan, çocuklanm işadamlannın verdiği parayla Arnerika'da okutan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan için "Eğer Erdoğan çocuklarına 100 bin dolarlık burs bulabiliyorsa bu yeteneğini tüm emekçi çocukları için de kullansın" dedi. MS.Sayfada Büyük Zafer 'in 80. yılını kutluyoruz Bağımsızlık destanı Nâzım Hikmet 'ten 26 Ağustos gecesi saat 2.30 Dağlarda tek tek ateşler \am\ordu. Ve yıldızlar ö\le ışıltılı, öyle ferahtılar ki şavak kalpaklı adam nasıl \e nezaman geleceğini bilmeden güzel. rahat günlere inanıyordu ve gülen bmklamla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalaronun arkasındaydılar. O, saati sordu. Paşalar: "Üç". dediler. Sarışın bir kurda benzivordu. Veraavigözle çakmaktı. Yfirfidü uçurumun kadar, eğildi. durdu. Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yavlanarak \e karanlıkta akan bir > ıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlavacakti. • 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ulu- sunu çağdaş bir devlete ve aydın- lık günlere taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'yi daha yüksekle- re taşımak için yılmadan çalışma- mız gerektiğıni kaydetti. • Başbakan Bülent Ecevit, "30 Ağustos Zaferi, Türk ulusunun özgürlük yolundaki sarsılmaz azim ve iradesinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir" dedi. • TBMM Başkanı Ömer Izgı, 30 Ağustos Zafen ile Türk ulusunun hiçbir koşulda bağımsızlık ve öz- gürlügünden ödün vermeyeceği- nin anlaşıldığını söyledi. • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hılmi Özkök, 30 Ağustos Zafe- ri'nin Türk tarihinin dönüm nok- tası olduğunu belirterek bu zafe- rin Türkiye'ye çağdaşlaşma kapı- sını açtığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 30 Ağustos Zaferi'nin Kurtuluş Sava- şı'nın dönüm noktası olduğunu belirte- rek "30 Ağustos Zaferi ile ulusumuz çağdaş bir devlete, aydınlık güzel günlere kavuşmuşrur" dedi. Sezer me- sajında, 30 Ağustos Zaferi'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimını tamamen değiştiren bırkahramanlık destanı oldu- ğunu belirterek "Kurtuluş yolunda • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te 30 Ağustos için coşkulu törenler # 3 0 Ağustos Zafer Bayramı'nda Genelkurmay Karargâhı ve Hi- podrom'daki törenlere bütün mil- letvekilleri ile siyasi partilerin genel başkanlan da katılacak. Is- tanbul'da kutlamalarTaksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Vatan Caddesi'nde kuv^vet komutanlık- lan geçit töreni yapacak. ANKARA/tSTANBUL- 30 Ağustos Zaferi'nin 80. yıldönümü, bugün tüm V'urtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalan kapsamında Zafer Anıtı'na çelenk konulacak, devlet pro- tokolü Aiiıtkabir'i ziyaret edecek, AKM'deki 30 Ağustos Zafer Ba>Tamı kutlamalannı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Ömer M Arkası Sa. 8, Sü. 4'te Nuri Kurtcebe'nin Kuva\-ı Milli\c Deslanı kitabından. DSP'nin vaatleri: Cemevlerine bedava elektrik ve su, Hacıbektaş Üniversitesi, devlet bütçesinden ödenek Ecevit'in gözii Alevi oylannda Diyanet'te temsîl edilecek Aievi-Bektaşi kesiminin oylannı toplamak isteyen DSP hazır- lıklara başladı. DSP, Alevilere geniş bir bölüm ayırdığı bildirgesinde; "Cemevlerine bedava elektrik ve su verilecek. Nevşehir'de Hacı Bek- taş adını taşıyan bir üniversite açılacâk. Alevile- re devlet bütçesinden kaynak aktanlacak. Okul- larda Alevi-Bektaşilik öğretilecek. Aleviler, Di- yanet'te temsil edilecek" vaatlerinde bulundu. Farkllllklar komnacak DSP'nin dm ve inanç aynmcılığma karşı olduğu. ancak inanç farklılık- lannı da yadsımadığı \Torgulandi. Bu farklılıkla- rın çatışma ve ayrışmalara yol açmaması için farklılıklann korunarak pekiştirileceği anlatıldı. Alevi işadamı ve eski BP Genel Başkanı olan Ali Haydar Veziroğlu'nun Başbakanlık'a gelerek ta- lepleri konusunda*bilgi verdiği de öğrenildi. EBRU TOKTAR'ın haberi • 4. Sayfası Soysal ve Perlnçek'e kapı kapandı Ecevit, "ulusal sol çağnsf'nın kurumsal değil, bireysel olduğunu söyledi. Çağrıya sıcak bakan IP ve BCP'yle devletçilik anlayışlannın uyuşmadığmı söyleyen Ecevit, çagnnın Soysal ve Perinçek'i kapsamadığını ortaya koydu. Ecevit'in çağnsına Özden'in genel başkanhğını yürüttüğü CDP'den olumlu yanıt geldi. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Savaş da çağnya sıcak bakıyor. • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çıkmaz Sokak Seçımi erteletme bir başka senaryo ile tekrar gün- deme getırılmek ıstenıyor. 3 Kasım'dan vazgeçmeyeceğini söyleyen, oysa seçimı erteletmenın çeşrtlı yollannı aradığı izlenımı- ni veren DYP Genel Başkanı Çiller. bu kez bir gen- soru ile bır yeni seçım hukümetı oluşturmak ıçın T8- MM'nın olağanüstu toplantıya çağrılabıleceğıni one sürdu. M Arkası Sa. 8, SiLl'de Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Porto Riko'ya 78-75 yenildi 12 Dev Adam kötü başladı # ABD'nin Indianapolis kentinde dün başlayan 14. Dünya Erkekler Basketbol Şampıyonası'nda mücadele eden Ulusal Takım, Porto Riko ile yaptığı karşılaşmayı 78-75 kaybetti. Çekışmeli geçen mücadelenin son saniyelennde basit hatalar yapan Türkiye yenılmekten kurtulamadı. # Grubumuzda yer alan takımlardan Brezılya, Lübnan'ı rahat bir oyundan sonra 102-73 mağlup etti. Finallerin bir diğer karşılaşmasında ise Yugoslavya, Angola'yı 113-63 yendi. 12 Dev Adam bugün Türkiye saati ile 21.30'da Brezilya ile ıkinci maçına çıkacak. • Spor'da HasanYalçın yaşamıru yitirdi • İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, seçım çalışmalan için bulunduğu Uşak'ta geçirdiği kalp knzı sonucu yaşamıru yitirdi. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Faili Meçhul Teklifler... Yakın tarihimiz, pek çok "faili meçhul" cinayetle, olayta dolu. Ne yazık ki bu kavram siyasi yaşamımı- za da girdi. Yüce Meclis'in 449 oyla 3 Kasım 2002'de erken genel seçım yapılmasına karar vermesinin ar- dından yaşanan gelişmeler, beraberinde faili meç- hul polıtıkaları da getırdı. Aslına bakılırsa buna faili meçhul değil, faili meş- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog