Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BALKAMLAR Mustafa BKalbay Çağ o a2ariaıE*2 \ Ş Türlocajı Cai \o 39 41 ^ ^ . krtap kulübü "4"v(ıCağaloglu-IsanbulTeı <2I2j51401 96 Cuı Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı AŞK DA GEZER Necati Cumalı « P a » l a n a * 5 TSrkocagıCad.No3941 y _ krtap kulûbû {34334ıCağaloglu-lsanbıılTel ı2]2 7S. Y1L SAYI: 28085 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 29 AĞUSTOS 2002 PERŞEMBE Eski ve yeni Genelkurmay Başkanı'ndan ortak mesaj: Şeriata karşı uyanık olmalıyız İrtica maske taktıSON 5 YILIN BlLANÇOSU KORKUTUYOR Kriz ekonomiyi yerinde saydırdı • Yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 0.56 oldu. • Kişı başına düşen borç mıktarı 2 bın 200 dolar. • Borcun mıllı gelire oranı yüzde 160'a çıktı. • Bankalann görev zararlan 30 katrilyon oldu. • Dış borç 120 milyar, iç borç 5 milyar dolar. • İşsizlik oranı yüzde 16'ya yükseldi. • 8. Sayfada Saydamlık'ta sınıfta kaldık # Özellikle son birkaç yıldır •saydamlaşmak için çaba gösteren' Türkiye tam 10 sıra geriye düştü. LJluslararası Saydamlık Örgütü'nün açıkladığı "Yolsuzluk Algılama Endeksi 2002"nın sonuçlanna göre Türkiye, '"kirlenmiş ülkeler" kategorisine girmekten kıl payı kurtuldu. • 13. Sayfada GENELKURMAY'DA DE\ İRTESLİM- Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hüseyin Krvrıkoğlu, görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hilmi Ozkök'e devretti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yaptı- ğı hizmetlerden dolayı Orgeneral Kıvrıkoğlu'na Dev- let Şeref Madalyası taktı. (Fotoğraf: KEREM GEZER) Klbris'ta SÜreklİ krİZ olabİHr Genelkurmay Başkanlığı devir teslim töreninde konuşan Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, bölücü ve irticai tehdidin siyasallaşma maskesi altında devamma karşı her türlü önlemin alınması gerektiğini söyledi. Kıbns'ta AB ile sürekli kriz dönemine girilebileceği uyansında bulunan Orgeneral Kıvnkoğlu "TSK'nin AB'ye karşı olduğu savı, teslimiyetçi zihniyetin ürünüdür" dedi. Tez eldeil gÜçlÜ ekonomİ Kıvnkoğlu bazı AB ülkelerinin terörü desteklemeye devam etmelerinin dostlukla bağdaşmadığına dikkat çekti. Ekonomik krizi de değerlendiren Kıvrıkoğlu, "Küreselleşen dünyada en önemli mücadele ve savaşlann ekonomik alanda cereyan edeceği hatırlanacak olursa, ülkemizin tez elden güçlü bir ekonomiye kavuşturulması kaçmılmaz bir şart haline gelmektedir" diye konuşt^,'< TSK'nin kararlılığı sürecek Orgeneral Hilmi Özkök de, irtica ile başlatılan mücadelenin aynı etkinlik ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Orgeneral Özkök "Şunu kesinlikle ifade etmek isterim ki, şartlar ne olursa olsun TSK, kanunlarla kendisinc verilmiş olan görevlerin yılmaz takipçisi olarak bölücü ve irticai tehdidin ortadan kaldınlmasındaki kararlılığını daima sürdürecektir" dedi. • 6. Sayfada Düşlerimizi çağıran yazar Juless bıhm s boşladığı: bılımkurgunun yapıtlarından almış, onun açtığı ritvyoldan buyuk bılımkurgu yazarları yetişmiştır. Yapıtları Ithakı Yayınlar. tarafından sıstemlı oîarak yayımlonmaya başlayan Jules Verne'ı bir kez daha gundeme getıriyoruz. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. tayinizden istemeyi unutmayın. DSP lideri, 'ıılusal solu benimseyenleri' partisine davet ederken CHP, YTP ve SHP'ye kapılannı kapattı Ecevit'ten sınırlı çağnDSP tlltarll parti Başbakan Ecevit, ulusal solculan ve demokratik solu özümseyenlen DSP'de birleşmeye çağırdı. Kendılerinı sosyal demokrat olarak görenlerin bugüne kadar 4 partı kurduklannı, 19 yılda 9 genel başkan değıştirdiklerinı anlatan Ecevit, DSP'nin ise aynı çizgide rutarlılığını sürdürdüğünü savundu. DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESÎ Filistin-îsrail su için kapıştı # Yahudi Ulusal Forumu adlı çevre örgütünün, çölleşme üzerine sunduğu harita gerginliğe neden oldu. İşgal altındakı topraklann İsrail toprağı olarak göstenldığini belirten Fılistinli avukat Kadir Şinkat, "Bıze ait suyu çahyor, tanm a'azılenmızın üzerinden tanklarla geçıyor, ardından sârdürülebılır kalkınmadan söz ediyorsunuz" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Baş- bakan Bülent Ecevit, ulusal solculan ve demokratik solu özümseyenlen DSP'de bir- leşmeye çağınrken. CHP, YTP ve SHP'yı dışanda bıraktı. YTPnın ideolojik boşluk- ta ve pusulasız kaldığını anlatan Ecevit, "DSP dışında sol bölük pörçük. Bu ya- pıyla nasıl bir araya gelebiliriz?" dedi. Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu kayde- den Ecevit, siyaset meydanının inanç sö- mürücülen ve bölücülere kaldığını belirtti. Başbakan Bülent Ecevit, dün Başbakan- lık"ta bir basın toplantısı düzenledi Bazı partılenn bir uçtan bir uca gidip geldiğinı, ısrarla erken seçım ısteyenlerin bırçoğunun seçimden kaçış yollanru aradıklannı kay- deden Ecevit. "DSP'yi bölmek için siya- si tarihimizde eşi görülmemiş entrikala- rın tuzağına düşenler, kendilerini boş- lukta buluyorlar. Buldukları tabansız partilerde pusulasız kaldılar" dedi. Sağ- cı partılerin bırbinne düştüğünü, sıyaset MArkası Sa. 5, Sü. 2'de Dış Haberler Servisi - Güney Af- rıka nın Johannesburg kentinde sü- ren Dünya Sürdürulebılir Kalkınma Zinesı'nın üçüncü gününde, dün- yanun öncelıklı sorunlanndan "su" ele dındı. Israillı delegelenn zıne- de sjnduğu bir hantada, Batı Şe- na'ıın Israıl toprağı olarak göste- nlrresı, Filıstınlılerle Israıllıler ara- sınch yine tartışmalara neden oldu. Zr\ede konuşan uzmanlar, dün- yann yoksul ülkelerinde yaşayan halHara temız ıçme suyu \ e yeterlı vaâlk ve temizlık koşullan sağlan- ması çağnsında bulundu. Küresel Su Ortaklığı konulu panelın baş ko- nuşmacısı Margaret Catley-Carl- son. "Dünyanın en büyük 7 neh- ri artık denize ulaşmıyor ve yan- lış sulama nedeniyle Çin'de yak- laşık 500 göl yok oldu" dedi. Ko- nuşmalarda, yaklaşık 2.4 milyar ın- sanın temız sudan yoksun olduğuna ve her gün 6 bin çocuğun, su kay- naklı hastahklara yakalanarak öldü- ğüne dikkat çekildi. MArkası Sa. 8, Sü. l'de i nvnktn ls Pan >a hükümeti,ı uyuaıu yetleri 3 yı, sürey,ey y a s k l . ya alınan ve toptan kapatılması yolunda adımlar atılan Batasu- na Partisi'ninAB'nin terör listesine alınması için çalışacak. Bask bölgcsinde Batasunanın bütün büroları tek tek kapatılırken ön- ceki gece partinin taraftarlarıy la gihenlik güçleri arasında şid- detli çatışmalar yaşandı. Polis. Batasuna'nın San Sebastian. Bil- bao ve \ ictoria"daki bürolarının çevresindeki canlı kalkanları copla vararak taraftarlan ve militanları binalardan zorla çıkar- dı. Karara karşı mücadele sözü veren Basklı militanlar, polise karşı şiddetli bir direnç gösterdi. Çatışmalarda gözaltına alınan 7 militan mahkemeye sevk edildi. • 10. Sayfada (REUTERS) Ecevit: Görüşmeler devam etsin Memur zammı çıkmazda # Bakanlar Kurulu'nda memur maaşlanna çözüm getinlemedı. Memura yapılacak zammı yüzde 20 ile sınırlamak isteyen hükümet, sendikalann yüzde 200'ü aşan zam talebinde bulunmalan nedeniyle seçim öncesi zor durumda kaldı. Mehmet Keçeciler, "Olmayan kaynaktan zam istiyorlar. Yüzde 20 ile sabitleyelım, gensi yeni hükümete kalsın" dedi. Başbakan Ecevit ıse, müzakerelere devam edılmesmi, umutsuzluğa düşülmemesini istedi. • 8. Sayfada Sayım sonuçlan Nüfiıs artışı yavaşladı # 1927 yılında 13 milyon 600 bin kışihk nüftısa sahıp olan Türkiye, 73 yılda 5 kat artarak 67 milyon 803 bin 927 kişiye ulaştı. Sanayıleşmemn en fazla olduğu Marmara umut kapısı olmaya devam ederken yıllarca terörle mücadele eden Doğu Anadolu en az nüfusa sahip bölge oldu. • 7. Sayfada jEHÎT PlLOT tÇÎN TAZMtNAT • 8. Sayfada BNLADtNYAŞIYOR • 10. Sayfada LVRUN PL\ZİNESI GETKONDU MUZEDE MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK VENEDÎK FÎLM FI^TÎVALİ BAŞLIYOR MArka Sayfada 12 )EVADAMSAHADA MSpor'da Alo, 'Ekonomi Masası' Sesiniz Gelmiyor! CHP'nın ıkı yıldır haftalık bulten yayımlayan "Eko- nomt Masası"ndan Derviş CHP'lı olalı berı ses se- da yok! Oysa, Aralık 2001 'lerde Ekonomı Masası'nın "haf- tamn şaşkını" ilan ettiği Kemal Derviş, ya bülbül gi- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Şenliğin onur şairi Nâzım Hikmet'ti Yücel şiirle yaşıyor # Ülkenin dört bir yanından gelen bınlerce şiirseverin izlediği 3. Can Şenliği sona erdi. "Datça - Knidos Kültür ve Sanat Etkınlıkleri" adıyla yıllardır yapılan şenlik, Can Yücel bu g^izel kıyı kasabasını "sonsuza dek yaşayacağı yer" seçeli beri, bugünkü kimliğine ve özelliğine kavuştu, "Can Şenliği" oldu. Şenliğin bu yılki onur şaıri Nâzım Hikmet'ti. EGEMEN BERKÖZ'ün haberi • 14. Sayfada Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı Lorant simdilik kaldı # Feyenoord yenilgisinin ardmdan istifa sesleriyle sahayı terk eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Werner Lorant ipin ucunda. Yöneticiler Lorant'ın "şimdilik" takımın başında olduğunu söylediler. Lorant ile anlaşamadığı belirtilen yardımcısı Oğuz Çetin'in de yenilgi nedeniyle suçlandığı söyleniyor. Fenerbahçeli futbolculann dünkü antrenmanda morallerinın çok bozuk olduğu görüldü. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog