Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN İlhan Selçuk Çag Pazartatna A i Tâfcocagı Cad No 3941 34334)Cagaloau-lsonbulTel (212)51401% Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KURTULUŞ KURULUŞ BüleniTanör A S Tûıkocağı Cad. No Î9'41 -kanbulTt! 1212151401 9« 79. YIL SAYI: 28084 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) ÇARŞAMBA Bir zamanlarkendi kendine yeten 7 ülkeden biri olanTürkiye'de IMF politikaları tabloyu deği Tanmı dabitirdilerDlŞS bdğllTlllllk 3l*ttl Ankara Ticaret Odası'mn araştırmasına göre, tanm ülkesi olan Türkiye 2010 yılında 200 bin ton buğday, 1.5 milyon ton mısır, 750 bin ton şeker, 952 bin ton soya küspesi, 86 bin ton tütün, 341 bin ton et ithal edecek. Rantiyeye 40.5 katrilyon ödeyen devlet, 7 milyon çiftçiye 938 trilyon lira aktardı. Toprak SOrunU ÇÖZÜIemedİ Tanm alanlanndaki mülkiyet sorunlan da aşılamadı. 4.1 milyon tanm işletmesinin 102 bininin hiç toprağı bulunmuyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 362 bin tanm işletmesinin 29 bini topraksız durumda bulunurken 21 bin işletmenin toprağı da 5 dekardan daha küçük dunımda. Johannesburg Zirve'de AB lobisi # Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Çevre Zirvesi'nde 15 AB ülkesinden temsilcilerle görüşecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Güney Af- rika'nın Johannesburg kentin- de yapılan BM Dünya Sürdü- rülebihr Kalkınma Zin'esi'nde "AB lobisi" de yapacak. Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer, 2-4 Eylül günlerinde katı- lacağı zirvede Avrupalı devlet adamlanna Türkiye'nin yaptı- ğı reformlan anlatacak ve Ko- penhag Zirvesi'nde tam üyelik müzakerelen için tarih veril- mesını isteyecek. Sezer, lOO'ü aşkın ülkenın devlet ve hükü- met başkanlannın bulunacağı Johannesburg'da 26Ağustos 'ta U.4rkasıSa.8,SiLl'de JOHANNESBURG KAYNIYOR - Günev Afrika'nın Johannesburg kentinde başlajan gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin katıldığı Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ka- palı salonlarda v ürütülürken sokaklarda da dün\ anın her köşesinden gelenABD veAB poli- tikalarını eleştiren gruplar Küresel Forum bayrağı altında protestolar düzenliyor. Günev Kore'den ABD karşıtları, Filistin'den tsrail karşıtları, Israil'den Arap karşıtları. Etiyopya 1 - dan hükümet karşıtları hatta Tibet'ten gelen gruplar mitingler düzenliyor. (REUTERS) HACER BOYACIOGLU ANKARA - IMF ve Dünya Bankası patentli politikalar. ta- nm ülkesi olanTürkiye'nin ge- lecek 10 yılda tanm alanmda tamamen dışa bağımlı olması- na neden olacak. Halen tütün ihraç edenTürkiye'nin 2010 yı- lında 86 bin ton tütün ithal ede- ceği, 97 bin ton olan şeker itha- latının da 750 bin tona ulaşaca- ğma dikkkat çekıliyor. Buğday ithalatının 2010 yılında 200bin tona ulaşacağı, et ithalatının ise 341 bin ton olacağı vurgulanı- yor. Ankara Ticaret Odası, tanm- da uygulanan politikalar ve bunlann olası sonuçlannı mer- cek alhna yatırdı. Araştırmada tanm sektörüne yönelik uygu- lamalann getireceği olumsuz- luklar şöyle sıralandı. -Bireysel ve kurumsal ranti- yelereİOOl yılında 40.5 katril- yon lira faiz geliri aktaran Tür- kiye, işgücünün yüzde 35'inı oluşturan 7 milyon 200 bin çift- çiye ise doğrudan gelir desteği olarak 938 trilyon lira ödedi. Türkiye genelinde 2 bin 160 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, tanm sektöründe 878 dolara kadar genledı. -Türkiye, tanma 1995 yılın- da 5 milyar dolar, 1999 yılında 2.9 milyar dolar, 2000 yılmda ise 2 milyar dolar destek uygu- ladı. Bu rakamlar ABD'de 97 milyar dolar, AB ülkelerinde ise 127 mılyar Euro olarak gerçek- leşti. -Türkiye'de tanma yönelik tek destek olarak bırakılan doğ- rudan gelir desteği uygulama- sı, AB'de tüm desteklenn yal- nızca yüzde 6'lık kısmını oluş- turuyor. -Türkiye'deki tanm alanla- nndaki mülkiyet sorunlan da aşılamadı. Buna göre, 4.1 mil- yon tanm işletmesinin 102 bi- ninin hıç toprağı bulunmuyor. Güneydoğu Anadolu Bölge- si'ndeki 362 bin tanm işletme- sinin 29 bini topraksız durum- da bulunurken 21 bin işletme- nin toprağı da 5 dekardan daha küçük durumda bulunuyor. -Kendi kendine yeten 7 tanm ülkesinden biri olan Türkiye, 2001 yılında 124 milyon dolar- lık buğday, 94 milyon dolarlık ayçıçeği, 83 milyon dolarlık so- ya fasulyesi, 16.2 milyon dolar- MArkası Sa. «, Sü. 8'de OrgeneralYalman, Atatürkçü düşünce çerçevesinde toplumsal silkinmeye gereksinim duyulduğunu söyledi Irticai faaliyeüer ezilecek # Kara Kuvvetleri Komutanhğı görevini devralan Orgeneral Aytaç Yalman, zaman zaman ortaya çıkan irticai faaliyetlerin, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye'yi hedef aldığını vurgularken, bu tür faaliyetlerin ödün verilmeden görüldüğü yerde ezileceğini söyledi. # Beyaz Enerji operasyonu görüntüleri eşliğinde, "ahlaki kirlenme" uyansı yapan Yalman, Türkiye'deki sosyo- ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlann kaynağında "kirlenmiş ahlaki çevrenin" yattığmı kaydetti. • 8. Sayfada 'ŞlDDET ARTAR' ENDİŞESİ Bask kazanı kaynayacak # Ispanya'da Batasuna Partisi'nin kapatılması karannın ardından maskeli Ispanyol polisleri partinin genel merkezine baskın düzenledi. Bask bölgesinin bağımsızlığı için 34 yıldır şiddet eylemleri düzenleyen ETA örgütünün siyasi kanadı olmakla suçlanan Batasuna, karara karşı Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nde mücadele etmeyi planlıyor. • 11. Sayfada FBahçe nin erken bitti Avnıpa kupalarındaki temsücilerimizden Fenerbahçe, Hollanda'da 1-0 yenildiği Feyenoord'a Kadıköy'de bu kez 2-0'lık skorla boyun eğince Şampiyonlar Ligi'ne yükselme şansını yitirdi. 55 bin kişinin izlediği maçta Ono ve Buffel'in gollerine engel olamayan San- Lacivertli ekip, UEFA Kupası'nda mücadele edecek. Maç sonrası, Fenerbahçeli yandaşlar teknik direktör Lorant'ı istifaya davet ettiler. Tribünü terk eden başkan Aztz Yıldınm, karşılaşmanın son dakikalarını izlemedi. USpor'da ç : Kamu vicdanına aykırı ve etik değil Seçim atamaları Köşk'ten döndü I Sezer, hükümetin gönderdiği önce 32 ve sonra da 45 bürokratın atanmasma ilişkin kararnameleri Başbakanhk'a aynen iade etti. Sezer, kamu hizmetinde aksamaya yol açacak atamalar dışındaki taleplerin uygun olmadığını vurguladı. EBRU TOKTAR ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçim atamalan yapıl- maması yönündeki uyansmakarşın, ba- kanlann "torpilli atama" talepleri Çan- kaya Köşkü'nden döndü. Sezer; hükü- metin önce 32, daha sonra da 45 üst dü- zey bürokratın atanmasına ilişkin gön- derdiği iki ayn üçlü karamame listesini "etik" bulmadığı için "bir üst yazı" ile birlikte Başbakanhk'a aynen iade et- ti. Seçime 2 ay kala yapılan atamalann doğru olmadığına işaret eden Sezer, "sadece kamu hizmetinde aksamaya yol açabüecek atama kararnameleri- ne onay vereceğini" bıldirdi. Sezer'in uyansına karşın Devlet Bakanı Melda Bayer. TÜGSAŞ'ta uzman olan Bekir MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ANAP 'ta çözülme sürüyor Mumcu sonunda istifa etti # ANAP'tan istifa edip etmeme konusunda uzun süre kararsız kalan Isparta Milletvekili Erkan Mumcu partisüıden istifa etti. Mumcu ile yakınlığıyla bilinen Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan da ANAP'la yollarmı ayırdı. 0 Daha Önce "partisüıden aynlmayacağım, ihracmın olanakh olmadığını" kamuoyuna açıklayan Mumcu, gelinen noktada istifa gerekçesini "ANAP'ta siyaset yapma imkânım kalmadı" diye açıkladı. Mumcu'nun bugün AKP'ye geçmesi bekleniyor. • 5. Sayfada Cem: Bize güç katacak Gürkan YTP'ye katıldı • Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, YTP'ye katıldı. Gürkan, "Bu ülkenin demokrat nitehkli liberal ve muhafazakâr unsurlanyla birlikte düşünmekten ve çözüm' üretmekten büyük mutluluk duyanm" dedi. Ismail Cem ise siyasette bir yabancılaşma yaşandığını belirterek "Gürkan ile birlikte olmamız, bize güç katacaktır" dedi. • 5. Sayfada PARTtLERIN 'SEÇtM ERTELEME' KAVGASI M 4, Sayfada HELİKOPTER KAZASI: 2 ŞEHÎT M 9. Savfada ŞAHÎNLERİN BAŞI CHENEY 'SAVAŞ" DEDt • 10. Sayfada KIBRIS'TA 6. TUR UMUTSUZ BAŞLADI • 70. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Arapsaçı -_ Eskımış siyasal kafalarla, büyük çoğunlukla alınan seçim kararını erteletme uğruna gızli kapaklı binbir oyuna girişen siyasal parti önderlığiyle bizdeki de- mokrasi işte böyle, bu kadar olur. DYP lideri Çiller'in ANAP lideri Mesut Yılmaz'ı, Yılmaz'ın Tansu Çiller'i suçladığı yeni bırsüreç baş- ladı. Ne var ki halkın gözünden kaçmayacak oyun- lar sergilenmeye başlayınca ortaya çıktı ki; örneğın MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de r FERHAN-FERZAN KARDEŞLER Sihirli parmaklar tarunany y y Ferzan Önder, yıllardu" ülkemizi dünya klasik müzik platformunda başanyla temsil ediyorlar. Bu yıl Avrupa'nın en önemli müzik ödüllerinden biri olan Echo Klassik ödülünü kazanan ikili, 9 Eylül'de Cemal Reşit Rey'de konser verecek. • 15. Sayfada KAMU-SEN VE KESK, BAKANI YALANLADI Görüşmeler ükanıyor MeHHtf sendikalanyla gerçekleştirilen toplu g ş dünkû bölümüne "erteleme" çelişlasi damgasını vurdu. Devlet Bakanı Keçeciler'in, sendikalann 2003 yıh bütçesi hazır olana kadar toplu görüşmelerin ertelenmesi önerisini getirdiğini iddia etmesi, taraflan kızdırdı. Türkiye Kamu- Sen ve KESK, böyle bir teklif götürmediklerini açıklayarak görüşmelerin devam etmesini istediler. • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog