Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

2-4- AĞUSTOS 20O2 CUMARTESİ + CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK Vfc KAB ALlAJM YArTlfrl St KAJIYEWOLMEZML. lüf AlMıMMFfVKI tfAWWAUAH OMPAK YErfEYiN 4 Yol istediğimiz sürücüler el kol işareti yapıp küfrediyor. Bazı polisler bizi çeviriyor' Ambulansın S.O.S.çığhğıMUSTAFA BOZKURT KEMAL HAMŞİOĞLU Otoyolda ilerlerken ne zaman bir ambulaıu görsek çoğumuzun içi cız eder. "Acaba hasta, hastaneye yetişecek mi? Bu araçlar niye ambulansa yol vennez? Şu ernniya şeridi ne zaman açılacak?" sorulanna yanıt aranz. Ama trafık tıkanıp 'medeni' sürücüler. siren veuyaniara rağmea ambulansa yol verrneyince umutsuzluğa kapılınz. Ambulans ekıbinin gtinlük seyır deften nasıldıı dıye merakettikveS.O.S. Firması'nın "işüı içindeki'" çalışanlan ile konuştuk. Ambulans şoförü, doktor ve diğer personel, kendilerini birer profesyonel olarak göriiyor. Ama bazen duygulann işin önüiie geçtiğini ve hastayı hastaneye yetiştirnrek için mucizevi davranışlarda bulunduklannı da belirtmekten geri kalmıyor ve "önce insan" diyorlar. Genel Koordinatör Dr. Hakan Kazancı, ambulans şofbrü SaMıray Softa ve Medikal Direktör Ttfan Özcan, Cumhuriyet aracılığı ile önemli mesajlar verdi. Asıl istekleri, kent sürücülerinin kendilerine biraz daha anlayışlı davranması. • S.O.S'in dünü ve bugiinü l hakkında bilgi verfr misiniz? 1 Hakan Kazancı: Bundan 10 yıl f önce yalnızca hava ambulansı s olarak hızmet vermeye f başladık. Kuruluşunıuzdan 4 | yıl sonra kara ve deriz J ambulanslanmızı da devreye I sokarak Türkiye'de bir ilke f imza attık. Bugün Istanbul'un | 10 bölgesindekı * merkezlerimizle, alanında profesyonel elemanlarla. çağnlara en erken şekilde ulaşıyoruz. S Ambulans şoförlerinde aradığımz özellikler neler? Saknrav Sofu: Öncelikle Istanbul'u çok iyi bümesi gerekiyor. En az 5 yıl îstanbul trafiğinde direksiyor sallamış olmak zorunda. Önceden ambulans şoförlüğü yapmış olması, yapmadıysa bizim i verdiğimiz 3 aylik sağlık * eğitimini alması gerekır. Bel, boyun, kalp krizi, tıbbi bakım gibi temel müdahaleleri uygulayabilmelidirler. Bunun yanında vakanın gereği olarak aracın ne şekilde kulianılması gerektiğini bilmek, arkadaki efciple sürekli göz göze gelmek zorundadırlar. Aynca bütün şûförlerimiz 15 günde bir hizmet ıçi eğitimden geçiyor. tflstanbul sokaklannda adres bilmakta zorlanıyor musunuz? SS.- Adres bulmakta çok fazla zorlandığımızı söyleyemem. Ancak Istanbul'un plansız ysrleşimi ve çağnyı yapan kşinin paniği süreyı uzatsa da 5 bilemediniz 7 dakikada / nsan yaşamı üzerine odaklı bir meslek ambulans şoförlüğü. Çoğu zaman yollarda siren çalıp şoförlerden yol isteyen ambulanslara rastlanz. Işte o ambulansları kullananlar îstanbul trafiğinden ve sürücülerinden yana dertli. Bir de hasta yakınlarının ambulans çağırmakta geç davranmasından. Ambulans şoförlüğü yapacak ltişüerin yollan çok iyi bflmesi gerekiyor. En az 5 yühk trafik tecriibesi araımor. Aynca şoför olay yenne ulaşıyoruz. %/Bu işi uzun yıllar yaptıktan sonra ölüme bakış açınız değişiyormu? SS. - Elbette. Ölüm artık sıradan bir olay gibi geliyor. Tabii şunu belirtmeliyim ki bugüne kadar aracımızda çok hasta ölmedi. Karşılaştığımız vakalar genellikle biz oraya ulaşmadan çok önce yaşamını yitırenlerdi. *fAmbulans şoförlüğü kişiliğinizde ne gibi değişikliklere neden oldu? S.S. - Bu işe başlamadan önce deli gibi araba kullamrdım. Trafik kazalannda karşılaştığımız vakalardan dolayı kurallara daha duyarlı hale geldım. •'Ambulans şoförlüğünü isteyerek mi yapıyorsunuz, yoksa tamamen maddi şartlar mı sizi bu işe itti? SS - Bu iş sadece maddiyat için yapılmaz. Kişisel olarak ben çok daha fazla para getirecek alanlarda görev yapabilirdim. Ben bugün başşoför olduğum ve asıl görevim diğer şoförleri yönlendirmek olduğu halde, hâlâ arkadaşlarla direksiyon başına geçiyorum. tnanın insan yaşammı kurtarmanın mutluluğu, para ile değiştinlebilecek bir duygu değil. • Yapılan çağrılar dışında yollarda karşılaşttğınız olaylara da müdahale ediyor musunuz? HJC - Ambulansçıhğın birinci kuralı bir araç bir yere yönlendiği zaman bir olay ile karşılaşırsa oraya müdahale eder ve diğer bır aracı telsizle yönlendirerek ilk çağn merkezine ulaşmasıru sağlar. Şunu da belirtmek istenm; bugüne kadar ücret almadan yardım ettiğimiz olay çoktur, ticareti o an bir kenara bırakıyoruz. Bizim için asıl olan insan yaşamıdır. • Kurtaramadığımz bir hasta olduğunda "Geç kaldım " diye kendinizi suçladığınız veya suçlandığınız oldu mu? S.S. - Insanlar nedeni ne olursa olsun en son aşamada ambulans çağırdığı için burada genellikle hasta yakınlannı suçlu buluyorum. Mesela insanlar bir kalp knzi ile karşılaştıklannda kolonya ile bileklerini ovalayacaklanna cankurtarana haber verseler sevdiklennin hayatını nske atmamış olur. Hasta ve de yakınlarının tepkileriyle karşılaştığımız zamanlar da oluyor elbet. Ancak işi bitirdikten sonra genellikle teşekkür edip özür diliyorlar. */ Teslim aldığtmz bir hasta ile ilgili sorumluluğunuz ne zaman biter? HJC - Hastayı aldığımız anda istediği hastaneye yönleniyoruz. Ozellikle devlet ve SSK hastanelerinde doktorlar yerimiz yok deyip geri çeviriyor. Teslim edene kadar hastayı ambulansta tutuyor ve tedavisine devam ediyoruz. Zaten ambulanslanmız birçok hastanede dahi olmayan cihazlarla donatılmıştır. • Ambulanslanmzda ne gibi ekipman bulunuyor? T.Ö. - Tam donanımlı bir hastane gibi her türlü ekipmanımız araçlanmızda mevcut. Örneğin; defibüatör (elektro şok cihazı), monitör, solunum cihazı, 5 ayn çeşit sedye, bütün ilaçlar. Kısacası tam bir acil ünitesine sahibiz. s/ Peki, tam donanımlı bir cankurtaranın size maliyeti nedir? HJC - En son 3 ay önce Ankara'dan getirttığimiz sıfır araç. donanımlanyla birlikte 85 bin dolara mal oldu. Tabii bunu çok daha ucuza mal etmek mümkün. Siz kalkıp 20 milyara aracı alır, içini de 10 milyara donatırsanız sıradan bir ambulans oluşturursunuz. ^ Trafikte sürücülerin size yaklaşımı nasıl? Öncelik hakkımza saygı gösteriliyor mu? S.S. - Ne yazık ki ınsanlanmız bu konuda duyarsız ve yeterince bilgi sahibi değil. Yol istediğimiz sürücülerden el kol işareti yapanlardan küfredenlere, önümüze geçip 'Beni takip et' diyenlere kadar her türlü insana rastlıyoruz. tşin daha da acı olanı bazı polisler sırenlerimiz açıkken bizi çevinp de "Arkada hasta var mi" diye sorabiliyor. Halbuki ambulans yönetmehğinde hem hastaya giderken hem de hastayı taşıyorken siren kullanma ve öncelik hakkımız var. ^ tletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? S.S. - Daha duyarlı davranın, telefon açtığınız zaman sakin olun, her şeyi açık açık anlatın. — Cankurtaranın içindeki hastanın sizin yakınınız olabileceği ya da sizin yakınınıza gidiliyor olabileceğini alduıızdan çıkarmaym... GEÇMÎŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ Kapşımda Yılmaz Gümüşbaş... Matris kutusundan (Matris mı kaldı? Şimdi Is- tanbul'dan bır düğmeye basınca sayfa fîlmleri bas- kı yapılan butun matbaalardan çıkıyor. Bızimkısi ağız alışkanlığı ışte) çıkan zarfı açtığımda karşımda Yıl- maz Gümüşbaş ı buluverdim. 10 Şubat 2001 günü bizlerı kalanlanmızla baş başa bırakıp aramızdan ayrılmıştı. Orgütçü, sendıkacı, roportaj yazarı, işçi sorun- larını gündeme getıren gezetecilenn oncülerinden- di. Cumhuriyet'teki kapıyoldaşlığımız döneminde başanlt gazetecıliğine sürekli tanık olmayı neredey- se kanıksamıştık. Bundan ıki yıl sonra, ustalanmızdan Fikret Ot- yam'ın önerisiyle Cumhuriyet'in Ankara Büro- su'nda göreve başlamıştı. (1965) • • • Zarftan çıkan kitabın adı "Toprak Ağnsı"yd\. Ya- zarı da Yılmaz Gümüşbaş. Bır tuhaf oldum. İlk baskısı 1965 yılında yapılmıştı. Arkadaşları- mız Işık Kansu ile Mehmet Açıktan, tanıdık ga- zetecilerın de görüşlerıni derleyerek hazırlamışlar, birdonem başkanlığını yaptığı Çağdaş Gazeteci- ler Derneğı de yayımlamıştı. Fotoğraflannı da Fik- ret Otyam Usta vermışti. Cumhuriyet'e girış surecini de anlatan Özgen Acar sözlerinı şöyle bağlamıştı: "Cumhuriyet'in 1991-92 'lı sıkıntılı gunlennde Ankara Bürosu 'nda- ki meslektaşlan önünde çelikten bır anıt gibiydi. Onuıiuydu. Onuruyla kırgınlığının üstesınden gel- mesinı bilmışti. Yalnızca benden değil, pek çok mes- lektaşından âlacaklı gitti." • • • 27 Mayıs 1960 Devrımi sonrasında hazırlanan anayasa, pek çok tabuyu yıkan bir içerikte hazır- lanmıştı. Atatürk'ün de amaçlarından biri olan topraksız çiftçınin topraklandınlması isteğinı yaşama geçir- mek isteyen Inönü'nün Cumhurbaşkanlığı döne- minde 11 Hazıran 1945 gunu kabul edilen "Çift- çiyi Topraklandırma Yasası" Demokrat Parti'nin de kurulmasına yol açan, ama başarılı olduğu söy- lenemeyen uygulamaydı. Ismet Inönü 27 Mayıs sonrasındakı Başbakan'lı- ğında, anayasanın da sağladığı ortamdan yarar- lanarak 1964 yılında "Toprak Reformu" kavramı- nı yeniden gündeme getirmiştı. Yılmaz Gumüşbaş'ın "Toprak Ağnsı" kitabın- daki roportajlar bu gelişmenın yankılartnı ortaya koy- mayı amaçlıyordu. Yılmaz, amacını şöyle ozetlemişti: "Ocak ayının ilk haftasında Adana 'da başlayan inceleme gezım 15 gun sonra Mardin 'de bitti. Bu süre içinde Çukurova, Maraş, Gaziantep, Harran ve Mardin çevresınde binlerce kişiyle konuştum. Amacım, Inönü Hükümeti'nin 1964 yılı içinde yap- ması beklenen Toprak Reformu hakkında toprak- sız halkın ve bu arada büyük toprak sahiplennin ne düşündüklerini öğrenmekti. Öğrendiklerimi bütün ilgililere ve yurttaşlanma duyurmak iste- rim." • • • Yılmaz, röportajında yalnızca söylenenlen değil, somut verilerı de aktarıyor. Verdiği oranlara göre çiftçi ailelerinin yüzde 75'ı toplam arazinın yuzde 29'unda sanip olarak tanm- la uğraşıyor. Çıftçı ailelerinin bınde 8'ının sahıp ol- duğu arazi oranı ise yaklaşık yüzde 20. Korkunç bir uçurum. Toprak sorunu bugün de üç aşağı beş yukan ay- nı oranlara bağlı olarak süruyor. Ama ardından gelen hukümetler önce "Toprak Reformu"nu "Tarım Reformu"na dönüştürdüler. Şimdilerde de Tanm Reformu, Uluslararası Pa- ra Fonu ile Dünya Bankası'nın istekleri doğruttu- sundatırpanlandı. Reformu bır yana, tanmı bile kalmadı dense ye- ndir. Yılmaz'ın kitabını okuyunca, varılan noktanın acımasızlığı daha da belirgınleşıyor, belgelenıyor. Sevgilı Yılmaz. lyı kı böyle bıraraştırma - ropor- taj yapmışsın. oerinc@ cumhuriyet.com.tr. BAŞSAĞLIĞI Basketbol Ulusal Takım Antrenörü Aydın Örs'ün Ankara'da bir süredir tedavi gören ağabeyi EROLÖRS hayatını kaybetti. Örs'ün cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınan öğle namazmdan sonra toprağa verildi. Örs ailesine başsağlığı diliyoruz. Cumhuriyet Spor Servisi KADIKOY 2. SULH HUKUK M4HKEMESİ Dos\a No: 2002 589 Vasi Tay. Mahkememızce verilen 19. 8.2002 tarih ve 2002 589 Esas. 2002 700 savılı Ist Beşiktaş. Cihan- numa. cilt 6 H. 53^'de nüfusa kayıtlı Mehmet Kaşif oğlu, 1950 doğumlu MURAT ÇINAR rahatsızlığı se- bebıyle 4721 s. T.M.K.'nın 405. maddesı gereğınce vesayet altına alınarak kendısıne, eşı Avşecık Deniz vası tayın edılmıştir. Keyfıyet ılan olunur. 19.8. 2002. Basın-52231 Büyükdere'de dört katlı tarihi bina. Müracaat:0 532 28729
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog