Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2002 CUMARTES HABERLER Eski Devlet Bakam'nın CHP'ye resmen katıldığı törende partililer büyük coşku yaşadı KemalDerviş,rozetinitaktı CHP EKONOMt MASASI: Eleştiren raporlar unutuldu • Kemal Derviş, dün resmen CHP'ye üye olurken yöneticiler Derviş'i hedef alan açıklamalannı unuttu. "IMF'ye teslimiyetçi böyle bir anlayış kabul edilemez" denilen raporlar da rafa kaldınldı. ANKARA (Cumhuriyet Börosu) -CHP'nin bugüne dek hazırladığı çeşitli raporlarda ve parti sözcülerinin açıklamalannda "Haftanın şaşJanT, "Çekilip gjtsin", "Siyasetçi olmadan parti tokatiamaya çaüşıyor" benzeri eleştirilere hedef olan Kenial Derviş. dün resmen CHP'ye üye oldu. CHP lideri Deniz Baykal ın bugüne dek Kemal Derviş'i hedef alan bir açıklama yapmamasına karşın; parti sözcülerinin açıklamalan ve ekonomi masası raporlannda Derviş için çok sert ifadeler kullanılması dikkati çekti. CHP-Derviş ilişkisindeki değışimi gösteren ilginç bazı açıklama ve raporlar şöyle: •12 Aralık 2001 tarihli ekonomi masası raporunda, a 2002'deeıu'lasyonujıyuzde35'e çekilmesini hedefiedik; ancak bunu yapabileceğimiz kuşkulu. Hiç değilse yüzde 50'de kalmamızgerefcfl" sözleri aktanlan Derviş, "haftanın şaşkmı" ilan edilmişti. • Algan Hacaloğlu, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Prof.Dr.Osman Coşkunoğlu, AIi Kemal Kıımkumoğlu. ZuhaJ Samlı, Enis Türüncü, Kemal Kıhçdaroğlu, Birgen Keleş, ProfDr.Oğuz Oyan ve Prof.Dr.Mehmet Tomambay'ın yer aldığı CHP ekonomi masasının hazırladığı 25 Temmuz 2002 tarihli raporda da şu görüşlere yer verildi: "Dünya Bankası eski baş ekonomisti ve Nobd ödüllü profesör Joseph Stiglitz, IMPnin özeffikle getişmekfe olan ülketere yönelik poHtikalannı şiddette eleştirirken, 'IMF, krizdeki ülkelere, sosyal farklılüdannı gözetmeksizin standart reçeteler yazıyor. Bu reçeteler, gelişmekte olan ülkeleri daha da fakirleştinyor. Bunun son örneği Arjantin' tespitiniyapti." • IMFfleçoktestimiyetçiMr ihşki içindeyiz. DSP- YTP-MHP-ANAP âyaseti, yümflk6 aymda halkı çökertir. ekonomiyi iflas ettirir, bütçe üçte biri oranında açık verirken, '2002 yılı program hedefinin (on iki ayda 9 milyar dolar) üzerinde faiz dışı fazla sağlamakla (altı ayda 7.5 milyar dolar)' övünmektedir. Böylesine çarpık, I\IFye böyksine teslimiyetçi bir anlflyış kabul edilemez." • CHP lideri Deniz Baykal'ın "sağ kolu", özel kalem müdürü Nesrin Bavtok. Finansal Forum gazetesinde yer alan yazısında Derviş'i hedef aldı. Baytok, ağustos ayı başında yayımlanan yazısında Derviş'i siyaseti dizayn etmeye kalkan 12 Eylül paşalanna benzetti. Baytok, "Bu sefer siyasete askerî enıir vermeye kalkanlar, siyasete dışandan müdahale eden sMler. Yine siyaset bilmeyetıier. Derviş de başını çekhor. Bakan ama siyasetçi değil, bu gidişle olacağı da yok. Siyasetçi olmadan sayasi parti tokaaamaya başiadı" dedı. Baytok, gazetecilerin sorulan üzerine "Derviş'in yapttklan karşısmda içim içimi yiyordu. Sayın BaykaTa damşarak bu yazryı yazdun" açıklamasuu yapmışn. Dervış, CHP'ye geldiğinde Baytok kendisini kapıda karşıladı. • CHP Genel Başkan Yardımcısı EşrefErdem, 12 Ağustos günü verdiği demeçte Derviş'i hedef alarak. "Nafile turlarla yıprandı, hiçbir dddiyeti kalmadı. Eski havası tamamen kayboldu. Arok biz 'gelmese de olur' noktasMdayız" demişti. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, üyelik formunu imzalaya- rak resmen CHP'ye katıldı. CHP rozeti takan Derviş, çalışmalan sırasında CHP'yi dışlayan çözüm- leri hiçbir zaman düşünmediğini belirterek, "Heyecan ve mutiuluk duvuyonım.30\illıkdo$tum Bay- kal'a, bütün CHP'lüere ve bütün Türkrvt'yebenikucakladıklanjçin çok teşekkür ederim'' dedi. CHP Genel Başkanı Deniz BaykaJ da. Derviş'in CHP'ye katılımının ko- layolrnadığına işarctederek. "Dağ- lar, denizleraşıldı. Sonunda ofana- sı gereken bulusma gerçekleşti" diye konuştu. Kemal Derviş dün kaülım töre- ni için CHP'ye gelişinde çok sa- yıda partili tarafından alkışlarla • Eski Devlet Bakanı Derviş, CHP rozetini ve üyelik formunu imzalayarak resmen partiye katıldı. Baykal, Derviş'in partiye katıhmının sıradan bir olay olmadığını belirterek, "Toplumun bütün kesimlerini bu büyük buluşmaya çağınyoruz" dedi. karşılandı. Genel başkanlık ma- kamının bulunduğu 5. kata çıkan Deniş, bir süre Baykal'la görüş- tü. Daha sonra Baykal ile Derviş, kalabahğı aşarak partililer tara- fından doldurulan PM salonuna güçlükle girebildiler. Deniz Bay- kal, Derviş'in partiye katılımının özel bir anlam taşıdığını vurgula- yarak, "Türkrye'nin yenflenmesi gerekryor. Bir kriz dönemini hızla bırakıp Türkiye'yi dünya içinde hakettiği>çretaşımamızgereknw. CHP arukTürkiye'yi değiştinnek, yenilemek isteyen, bunalımdan, krizden çıkartmakisteyen,Türki- ye'yisaygm bir noktaya taşunakis- teyen herkesin sahip çıkmasıgere- ken bir noktadır" dedi. Kemal Derviş, Baykal'ın ko- nuşmasının ardından CHP'ye üye- lik formunu imzaladı. Baykal da Derviş'in yakasına alkışlar ara- sında CHP rozetini taktı. Daha sonra Baykal ve Derviş el ele par- tüileri selamladılar. Bu arada en ön sırada oturan Derviş'in danışma- nj Oya Ünlü'nün sık sık Baykal 'ın Deniz Baykal, "Derviş'i CHP'ye getirmek için dağlar, denizler aşük" dedi (Fotoğraf: KEREM GEZER) konuşmasını alkışladığı görüldü. Daha sonra söz alan Kemal Der- viş, mutiuluk ve heyecan duydu- ğunu belirterek, CHP'nin Türki- ye'nin çok köklü bir kurumu ol- duğunu, Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğunu söyledi. Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak potansiyehn olduğunu belirten Deniş, "Tür- kiye Avrupa'nın güçlü, refah için- deyaşayan bir ülkesi olabflir. Tür- kiye'yi geriye dogru kav^an bir ül- ke değil,daha hızn adınüaıia üeri- ve dogru giden bir ülke hafine ge- tirebinnz" dedi. Eski kırgınlıklann unutulması gerektiğini savunan Kemal Derviş, CHP'ye katılmadan önceki süre- cin zor olduğunu, ama CHP'yi dışlayan bir çözümü hiçbir zaman düşünmediğini söyledi. CHP ÎSTANBUL Özden ve Ozkan aday tstanbul Haber Servisi- Ulusal Sanayıcı ve Işadamlan Deraeği (USİAD) Genel Başkanı Kemal Ozden ve Eski Denizcilik Müsteşan ve eski Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. ReşatÖzkan,CHP'den milletvekili aday adayı oldular. CHP'nin 29. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Kemal özden, Istanbul 2 Numaralı Seçim Bölgesı'nden aday adayı olduğunu açıkladı. CHP'den millenekili aday adayı olan Eski Denizcilik Müsteşan ve eski Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Reşat özkan da, 35 yıldır denizcüik sorunlannın içinde olduğunu ve somut projeler hazn-ladığını söyledi. Curel'den ok'lu satasma ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Oışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şükrii Sma Gürel, dün CHP'ye üye olan Kemal Derviş'e "CHP rozetini takanlar, herhalde rozetteki oklann anlamını biByordur''diye çattı. Gürei, dün bakanlığına bağlı Stratejik Araşörmalar Merkezi'ndeki bir sertifika töreninde gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Derviş'in CHP rozeti takmasıyla ilgili bir soru üzerine Gürel, "CHP rozetinde alö ok var bUivorsunuz, devietçiük. halkçıhk, nuİUvetçilik gibi CHP rozeti takanlar,' herhalde o rozetteki oklann anlamını da bilivvrdur" dedi. Gürel, Devlet Bakanı Flkret Ünlü'nün de istifa edeceğine ılişkın haberler anımsatıldığında ise, "Ben kimin istifa edecegi konusunda nasd fUdr vürüteyim demekle yetındi. • • • • • • • oaKanjıgına oagıı aıratejiK gıoL cıır rozen laKamar, şuncn: aemetue yennaı. 27 Ağustos'ta indirilecek seçmen listelerinde ismi olmayanlar oy kullanamayacak Yurttaş oyuna sahip çıkmıyor Istanbul Haber Servisi - 3 Kasım'da yapılacak olan er- ken genel seçim için muhtar- hklarda askıya çıkanlan seç- men lıstelerine yurttaşlann ilgisiz kaldığı ortaya çıkü. 9 Ağustos'ta asılan seçmen hs- teleri 21 Ağustos Salı günü saat 17.00'de indirilecek. Bu tanhe kadar isimlerini kont- rol etmeyenyurttaşlar oykul- lanamayacak. Seçmenlerin ikamet ettik- leri mahallenin muhtarhğın- Muhtarlar, yurttaşlann seçmen Kstelerine ilgi göstermediğini soylüyor. tiğını belirten yetkilıler, listelerde isimleri bu- lunmayan ya da ilk kez oy kullanacak olan yurttaşlann "Seçmen Yeni Kayıt Formu"nu doldurup muhtarlığa teslim etmeleri gerekti- ğini açıkladılar. Bununla birhkte ikametgâh ya da kişısel bılgilerinde değişiklik olan yurt- taşlann ise "Seçmen Bugileri DeğişildikveDü- zeîüne Formu"nu doldurmalan gerekiyor. Muhtarlıklardan yapılan açıklamalara göre yurttaşlann bu konuyla fazla ilgili olmadıkla- n, listelerin toplanmasına kısa bir süre kalma- sına karşuı birçok kişinin hâlâ listelere bakma- dığı belirtildi. Beşiktaş Si- nanpaşa Mahallesı Muhtan ZekiBönlkbaşı, yurttaşlann, seçmen listelennın nüfijs sa- yımına göre yapıldığmı dü- şündüklerini, fakat bunlann seçmen kaydına göre yapıl- dığını açıkîadılar. Eminönü Bınbirdu"ek Mahallesi Muh- tan Ömer Öztürk, "Geçeo seçimlerdeo\ kullanan fakat bu ydki seçimlerde listede is- mini bulama>an seçmenler gerekli formlan doldurup Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaziarsa oy kullana- mavacaJdar" dedi. Atakoy 3, 4 ve 11. Kısun Mahalle Muhtan Emin Altan ise isimlerine gelip bakmayan yurttaşlar için bu sürenin uza- Olma ihtimalının olmadığını belirterek "Zaman yetertidir.Ancak ihmalkâıtkdununu dahada karmaşık hale getirij'or "diye konuştu. SAKARYA İMVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'ÎSDEN 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeli|ıne Yükselnlme ve Atanma Yönetmelıği'nin iJgili maddeJenne göre Cnıversıtemız'e Öğretim Elemanı ahnacaktır. 1. Yardımcı Doçent kadrosu ıçın adaylann, Yabancı Dıllenni belırten dılekçeJenne özgeçmışlennı, 2 fotoğrafinı. doktora belgesinı, bılımsel çalışma %e yayınlannı kap- sayan 4 takım dosyayı ekJeyerek Rektörlük Personel Datresı Başkaniığı'na başvurma- lan gerekmektedır 2. Okutman kadrosu ıçın adaylann, sınava gırmek ıstedıklen yabancı dılı belirten dılekçelerine, özgeçmışlennı, eserlennı. hızmet ve öğrenım beigeiennı ekleyerek 2 fotoğraf ıle bırlıkte Rektörlük Personel Daıresi Başkaniığı'na başvurmalan gerek- mektedir. 3. Uzman kadrosu ıçın adaylann. sınava gırmek ıstedıklen yabancı dıiı belırten dı- lekçelenne özgeçmışlennı. eserlennı, hızmet ve oğrenım beigeiennı ekJeyerek 2 fo- toğraf ile bırlıkte Rektörlük Personel Daıresi BaşkanJığı'na başvurmalan gerekmekte- dır. 4. Ünıversıtemız Senatosu'nca kabul edılen "Akademık Personelin Atanma ve Yükseltılmesı Knterlen" dıkkate ahnacaktır. Son başvuru tanhı ılanın yayınını müteakıp 15 (on beş) gûndür. Postadaki gecık- neler dikkate alınmayacaktır. İlgili Birim Yrd.Doy. Okutman Uzman İKTİS ADİ v E İDARJ BILIMLER FAKLLTESI İktisat Bölümü Iktibat Poluıka&ı Anabılım Dalı 1 Iktısat Teonsı Anabılım Dalı REKTÖRLÜK 5a lb A 4 adet îngıhzce (KPDS Sınavından en az 70 -yetmış- puan almış olmak) A 1 adet Fen-Edebıyat Fakültesı Tarıh Bolumü mezunu ve deneyımlı ofmak B Beden Eğıtımı %e Spor Öğretmenlığı mezunu olmak Basın 5Î 184 İKİZDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Hâkım: Ali Rıza Sıvacı 36097 Kâtip: (brahimEr8l8 Esas No: 2002/29 4650 sayılı Kanun'un 3. maddesı ile degişik 2942 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince; Rıze ılı fkızde- re ılçesı Güneyce beldesı Çarşı mahallesı dere cıvan 15 no'lu pafta. 24-34 no'lu parsellenn bulunduğu arsa Günevce Beledıyesı tarafından kamulaştınlacağından Mehmet oğlu Seyfettın Dumankaya adına Ikızdere Zıraat Bankası Şubesı'ne 24 no'lu parsel ıçın 1 2 hıs- sesıne düşen 474 000.000 TL. ve 34 no'lu parsel için 2.800. 000.000 TL. kamulaştırma yapan Güneyce Be- ledıyesı tarafından yatınlmış olup gazete ilanından itıbaren 30 gün içensınde kamulaştırma ışlemıne kar- şı ıdare yargıda ıptal ve maddi hatalara karşı adlı yar- gıda düzeltım davası açabıleceğınız, açılacak davalar- da husumetın Güneyce Beledıyesı Başkanlığı'na yö- neltılmesı gerektığı, şayet ıdare yargıda ıptal davası açarsanız, dava açtığınızı ve yürütmevı durdurma ka- ran aldığımzı belgelendırmedığınız takdırde kamu- laştırma ışlemının kesınleşeceğı ve mahkemece tespıt edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma işiemını yapan ıdare adına tescil edıleceğı, kamulaş- tırma ve kamulaştırma bedelıne ılişkın tüm savunma ve dehlleruuzı gazetedekı bu ılan tanhınden itibaren 10 gün içinde mahkememıze yazılı olarak bildirme- nız. duruşmanm 09.09.2002 günü saat 10.00'da oldu- ğu keyfıyeti ilan olunur. Basın • 52134 ACIKAYBEVHZ Üniversıtemız Kımya Metalurji Fakültesı Dekan Yardımcısı, değerli bilim insanı, YTÜ Aılesı'nin mümtaz siması Sayın Prof. Dr. ABDÜLKADİR KÜYÜLÜ yaşama gözlenru yumdu. Üzüntümüz sortsuzdur. Acılı ailesıne, meslektaşlanna, öğrencilerine, dostlanna ve tüm Yıldızhlara başsağlığı dilenz. (Cenazesı memleketı oian Kastamonu'da bugün toprağa venlecek ) YTÜ REKTÖRLÜĞÜ ve VAKFI H. Ü. öğrencı kimliğımı kaybettım. Hükümsüzdür SEVER CAS H. U. öğrenci kımlığimı kaybettım. Hükümsüzdür. ONL'R YÜZBAŞIOĞLU MARMARA ADASI DENİZ OTEL(") 30Ağustos Paket Program 3 Gece 3 Gûn Tam Pansiyon 50.000.000 02668855032-05325415475 CIMARTESİ YAZILABI ATAOL BEHRAMOĞLU ManbkEflkMatemaflk... Amacım yukardaki kavramlann bilimsel irde- lemesini yapmak değil. Sadece, derine inmeye kalkışmadan, bu temel kavramlann günlük yaşam- larımızda ne ölçüde etkili olduklarına ilişkin dü- şüncelerimi yazmak istiyorum... Fakat yine de az çok tanımlanmaları gerekiyor... • • • Her zamanki kullanımında mantığı akla eşde- ğer sayabiliriz. Yazıda onun yerine akıl sözcüğü- nü de kullanabilirdim. Mantık belki, sadece duy- gulann değil, aklın söylediklerini de eleştirebılme yetisine işaret ediyor. "Böyle düşünüyorum"u mutlaklaştırmamak, "Neden böyle düşünüyo- rum?" diye de sorabilmek yetisini... Bu neden- le, mantıkta ısrar ediyorum... • • • Etik, mantığa ve matematiğe göre, daha gö- rece bir kavram... Kimi kez, mantıkla ve mate- matikle bağdaşmasa da, birdavranışı etik bula- biliriz. Biryaşamı kurtarmak için insanın kendi ya- şamını tehlikeye atması çoğu kez mantık ve he- sap dışıdırama, etikle bağdaşır ve hatta etik ge- reğidir... Ahlâk sözcüğü yerine bu sözcüğü yeğ- lememin nedeni ise, etıkin ahlâkı daha kavram- sal bir düzeyde tanımlaması. Diyelim ki güzellik ve ölçüyle ilgili kavramlann estetik sözcüğünde bılimselleşmesı gibi, ahlâkla ilgili kavramlann bü- tünsel tanımıolması... • • • Matematiği sona bırakmamın nedeni daha az önemli oluşu değil, belki daha kolay tanımlana- biliroluşu... Matematik, en yalın tanımıyla, hesap- layabilmek yetisidir... • • • Günlük yaşamlanmızda mantık, etik ve mate- matiğin çok az etkili olduğunu düşünüyorum... Sanıyorum ki Batılı olmakla olmamak arasında- ki temel aynm da burada... Günlük yaşamlarımı- zı mantık ve matematik değil, duygular, rastlan- tılar, kurnazlıklar, çıkar hesaplan ve sıkıştığımız- da da kadercilik yönlendirjyor... Etik ise, çoğu kez mantık ve matematikle bağlantısız, birtakım geleneksel değerierin sınırlan içinde... Bu değer- lerin de çağdaş yaşamın zorunluluklanyla karşı- laştığında çatırdadığını ve yerlerine mantıksız ve matematiksiz yaşamlanmızda yenilerinin ne ya- zık ki konulamadığını biliyoruz... • • • Son günlerden bir örnek: Hacıbektaş törenle- ri dönüşündeki otobüs "^caza"sı... Mantık ve ma- tematik karşıtı bir anlayışın sonucu olan faciayı kaza diye adlandırmak, bu kavrama da haksız- lık olur... Sonuçtaki gözyaşları, anrtmezarlar da boşunadır. Mantıktan ve matematikten yoksun ve etik değerleri bu kavramlarda temellenmeyen toplumlarda bu türden facialar hep yaşanacak- tır... Üç yıl önceki deprem faciası ve trafik faci- alarının yıllık dökümü toplumumuzun mantık, matematik ve bu kavramlarda temeHenmesi ge- reken biretikten yoksunluğunun yeterince öğre- tici olması gereken acı örnekleridir... Sıradan ki- şisel yaşamlanmızdaki mantık, matematik ve etik karşıtı davranış/anmızın dökümü için ise sayfa- lar yetmez... Bu ölçülerle baktığımızda ülkemiz Türkiye ne yazık ki henüz çok geri bir Doğu ül- kesidir... • • • Politika toplumsal yaşamımızın belki de en önemli bölümü olduğuna göre sözünü ettiğim ölçütleri politik yaşama da uygulamamız gereki- yor... Bunu yaptığımızda, ülkemizdeki politik ya- şamın da, tıpkı sıradan günlük yaşamlanmızda- ki gibi ve çoğu kez ondan daha da fazla, man- tık, matematik ve etik karşıtı davranışlar, söy- lemler, ilişkiler ve oluşumlarla dolup taştığını gö- receğiz... Mantık yerine kurnazlık, matematik ye- rine çıkar hesapçılığı, etik yerine öyle olmak de- ğil öyle görünmek çabası, sağıyla, soluyla ve or- tasıyla politik yaşamımızın baş köşesındedir... Örnekler mi? Bunlan sizler de biliyorsunuz... ataol b@cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)51385 95 Senel Kapıcı YTP'yi bırakıp CHP'ye geçti ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-KemalDer- viş'in CHP'ye katılımı Yeni Türkiye Partisi gru- bunu da etkiledi. YTP Samsun Millervekili Şe- nel Kapıcı, YTP'den ay- nlarak CHP'ye katılan ılk milletvekili oldu. Ka- pıcı, "Tarihe mal olmuş, köklü ve birieştirici özel- Kği olan CHP'ye kaüh- yorum" dedi. Onümüz- deki günlerde YTP'den yeni kopmalarolabilece- ğine dikkat çekildi. Kemal Derviş'in dün CHP'ye katılımının ar- dmdan Meclis aritmeti- ği yeniden değişti. Sam- sun Milletvekili Kapı- cı'run istifasıyla YTP'nin sandalye sayısı 62"ye düş- rü. Kapıcı, dün yaptığı açıklamada, YTP'nin "sosyal demokrat, de- nıokratik sol düşünceye sahip olanların yeniden topartanmasnusağbmak yerine, daha sağda yer alan tabanın toparlan- masına emek verdigini" Sandalye dağılımı MH.124 DYP: 85 ! ANAP: 74 | YTP: 62 DSP: 59 AKP:55 ! SP:46 BBP:4 TDP:3 CHP: 2 bağımsız: 22 boş: 14 ileri sürdü. Kurucu ola- rak yeraldığı YTP'nin baztı sağ akımlann etki- si alttnda olduğunu, böy- le bir partide kendisinin yeri bulunmadığını bil- diren Kapıcı, "Tarihe mal olmuş, köklü ve birieşti- rici özeltiği olan CHP'ye kaöuyorunı" dedi. CHP yönetimiyle gö- riişüp liste güvencesi is- teyen bazı milletvekille- rirun de, olumlu yanıt ala- bılirlerse gelecek günler- de YTP'den aynlabilece- ğı belirtiliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog