Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ HABERLER 'Siyasi ahlaksızlık' iddiası Erdoğan9 dan malvarlığı manevrası • Erdoğan'ın, ABD 'de okuyan çocuklannın eğitim rnasraflan konusunda bir işadamını kaynak: göstermesi, malvarlığı davasına dönük manevra olarak tartışma yarattı. Erdoğan haklanda dava açan savcı, 'aile fertlerinin yaşamı" dikkate almdığında oıalvarlığında 256 milyar liralık haksız lcazanç buldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Malvarlığındaki ölçiisûz artış gerekçesiyle yargılanan AKP Genel Başkanı Reccp Tayyip Erdoğan'ın yıortdışında okuyan çocuklan ıçin "aile dostu işadamından" kaynak sağladığının açıklanması yeni bir tartışma yarattı. Malvarlığı davasını açan savcı, "aite fertleriniı» yaşamı" dikkate almdığında Erdoğan' ı n malvarlığında 256 milyar liralık kaynağı belirsiz artış olduğunu hesaplamıştı. Erdoğan'ın avukatı Hayati Yaacı, yıllık 1 O0 bin dolar dolayındaki masrafla ilgili açıklamasıyla bu gerekçeyi çürütmeye çahşırken olay "sivasi ahlak" yönüyle tepkilere neden olchı. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesınde, "sosyal yaşamı, aile fertlerinin yaşamı ve bu yaşamlannm gereği olan gelir giderieri" dikkate almdığında, malvarhğının kaynağını açıklayamadığı belirtilerek Erdoğan'm 3 ıle 5 yıl arasında hapsi ve kamu hizmetinden ömür boyu yasaklanması isteniyor Savcı, ikinci duruşma için 23 Ekim'de mahkemeye çağnlan Tayyip Erdoğan'dan çocuklannı nasıl okuttuğunu da açıklamasını istemişti. Küçük oğlu Necmertin Bilal ile kızlan Esra ve Sümeyye'yi ABD'deki eğitimlerini sürdürmek üzere uğurlayan Erdoğan, çocuklannm yurtdışındaki eğitim masraflan konusunda ilk kez avukatı aracıhğıyla kamuoyuna bilgi verdi. Avukat Hayati Yazıcı, "Avrupa'da iş yapan aile dostu bir işadamı, çocuklann eğfâmini üsdendL Bu işadamuun özel bursuyla okuyorlar" derken işadamının adını vermekten kaçındı. Erdoğan'ın büyük oğlu Abmet Burak da eğitimini yurtdışında yapmıştı. Erdoğan, malvarlığında bu oğluna 220 bin dolar v e 55 bin mark borç göstermişti. Erdoğan'm avukatı, burs açıklamasıyla müvekkilini malvarhğıyla ilgili tartışmalardan kurtarmaya çahşırken siyasi ahlak boyutuyla yeni bir tartışma çıktı. Almanya "da yakm zamanda yaşanan "Scharping Skandah"nda, danışmanlık şirketi bulunan işadamı Moritz Hunzinger'den 140 bin mark telifve lisans ücreti aldığı ortaya çıkınca Savunma Bakanı RudoffScharping'ın görevinden aynlmak zorunda kalmıştı. Bu Tayyip Erdoğan. parayı borç olarak aldığını ve ödeyeceğini söylemesine karşın Scharping'in hükümette kalmasma izin verilmemişti. Aynı işadamından 35 bin Euro borç alan ve bunu 750 Euro'luk taksitlerle ödeyen Tûrk kökenli milletvekili Cem Özdemir de, borcun tamamını ödemesine karşın, bu bağlanhnm ortaya çıkması nedeniyle siyasetten çekildi. ABD'deki siyasi etik kurallanna göre de, kamu yönetiminde bulunan seçilmiş ve atanmışlar, değeri 200 dolardan yüksek armağan alamıyor. Siyasi etik kurallann belirgin olarak konulduğu îngiltere'de 1970 ortalannda oluşturulan "MiDetvekili SiciK" bulunuyor. Buna göre, her milletvekiline, maaşı dışmdaki gelirini, özel çıkarlannı, aldığı hediyeleri, kurumlar veya örgütler tarafindan özel olarak davet edildiği gezileri açıklama yükûmlülüğü getiriliyor. Siyasette saydamlıkla ilgili kurallara uymayan milletvekili, "Nolan Konütesi" olarak adlandınlan özel soruşturma komisyonunca denetleniyor. Nolan Komitesi'nin parlamento üyeleri için "Davranış llkeleri" bulunuyor. Türkiye'de bu konuda temel almabilecek tek örneği ise Siyasi Partiler Yasası'ndaki dar bir düzenleme oluşturuyor. SPY'de belirlenen ölçütlere göre, bir siyasi parti bir kişiden bir takvim yılı içinde en fazla 7 milyar 250 milyon lira yardım alabiliyor. Erdoğan'm, bir genel başkan olarak çocuklannı işadamı bursuyla okutmasına eski çalışma arkadaşı, SP tstanbul Milletvekili Bahri Zengin tepki gösterdi. Türkiye'de gerçekten yetenek sahibi birçok yoksul çocuk bulunduğuna dikkat çeken Zengin, "Türkiye'de ve dünyada bu işler hep böyle dönüyor. Anadohı'da bir söz •=• vardır, 'kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez' diye. Demek ki, bazj kişiler, bazı mevkikrde bulunduğu zaman, onlann oradan kaz abnası lazım ki, tavuk da verebiKyorlar'' dedi. Mahkeme, eski RP liderinin 312. maddeden adli sicil kaydı bulunduğuna dikkat çekti DGM Erbakan'ı yalanladıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Ceza Yasası'nm 312. madde- sinden aldığı mahkûmiyerin sicil ka- yıtlanndan çıkanldığını ve milletve- kili adaylığı önünde engel bulunma- dığını sa\unan Necmettin Erbakan, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahke- mesi'nden aldığı yanıtla sarsıldı. Di- yarbakır DGM, TCY'nın 312. mad- desinden aldığı mahkûmiyet karan- nın adli sicilden çıkanldığını savunan Erbakan'ı yalanladı. Erbakan, önceki günkü basın top- lanhsmda, RP'nm kapatılması nede- niyle aldığı siyaset yasagının 2003 Şubat aymda sona ereceğinı, ancak TCY'nin 312. maddesinden aldığı mahkûmiyetin "erteleme yasası" ıle ortadan kalkması nedeniyle bağımsız Erdoğan'dan Erbakan 'a suçlama: sîyaset yapıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Necmettin Erbakan'ın seçim alanına çıkması, Milli Görûş'ten kopan AKP'liler ile arasmdaki gerginliği tırmandırdı. SP'ye oy istediği basın toplanhsında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorular üzerine "Çoluk çocukia bu iş olmaz; şişirilmis balonlar" diyen Erbakan'a dün AKP'den yanıt verildi. Erdoğan, dün Erbakan'ın sözlerini anımsatan gazetecilere "10 yıl, 20 yü, 30 yıl önceki çirkm poHtikalan yapmayacağız. Yani Idşflerin birbirine vurduğu ve bunun sonucunda puan kazandığı, siyasi rant ekie ettiği dönemi biz kapatnk" yanıtını verdi. AKP Grup Başkanvekili MehmetAIi Şahin de "Genel başkanımız 50 yaşına yaktaşmış, çoluk çocuk sahibi birisL Yani betirfi bir olgunluğa erişmiştir. Saym Erbakan bu ifadderi herhakJe oğlu Fatih Erbakan için kuuandın sözleriyle Erbakan'a teplü gösterdi. adaylığının önünde engel bulunma- dığını savunmuştu. Erteleme yasası- na göre, aldığı cezanın. "her rürlü so- nucuyla birtikte ortadan kalktıgmr söyleyen Erbakan, "BizzatügiB mah- keme Adli Sicfl Genel Müdüriüğü'ne yazı göndermiştir, 'bu ceza sicil ka- yıtlanndan çıkanlsın" diye. Dolayısıy- ia adaylığımızın önünde hiçbir engel voktur" dedı. Basm toplantısından bir gün sonra Diyarbakır DGM'den gelen haberle Erbakan yalanlandı. Diyarbakır 1 no- lu DGM, TCY'nin 312/2. maddesı gereğince cezalandınlan Erbakan'm "adB sicildeki mahkûmiyet kaydnun. kakhrdması ve terkinine karar verfl- mesi" yönünde mahkemeye henüz bir başvuru gelmediği ve bu konuda herhangi bir karar verilmediğini bil- dirdi. Mahkeme yetkilileri, böyle bir başvuru olursa gereğinin yapılacağı- nı vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri de, 312. maddeden mahkum olanla- nn "affa uğrasalar bile" milletvekili seçilme yeterliliği taşımadığuıa dik- kat çekmişlerdi. Erbakan'ın, bağım- sız adayhk başvurusuna Adli Sicil Genel Müdürlüğü'nden alacağı sicil belgesini de eklemesi gerekiyor. Si- cil belgesinde 312. madde ile ilgili mahkûmiyet hükmünün bulunması, adaylığını engelliyor. İĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇİN MURAT KARAYALÇIN, tSMAİL CEM İLE GÖRÜŞECEK YTP İle SHP'uin ittifak arayişı TUREYKOSE ANKARA - Yeni Türkıye Partısi (YTP) Genel Başkanı Ismail Cem ile SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm hafta sonunda bı- raraya gelerek işbirliği olanaklannı görüşe- cek. Karayalçın. "İnihakçı partiler var. Biz ittifak isteyen partiyiz. Gelişmeleri değerlen- direcegiz" dedi. Seçimlere giremeyen SHP, ittifak kapısı- nı zorluyor. Kemal Derviş ın kendilerinden kopmasından sonra sıkıntılı günler yasayan YTP de, yeni ittifaklar anyor. Bu doğrultu- da, bugün ya da yann Cem ile Karayalçın'ın bir araya gelmesi bekleniyor. Karayalçm, bu görüşmeyle ilgili olarak "Çok özel bir yö- nü yok. Herkes, herkesle görüşüyonız. Dti- hakçı partiler var. Biz de ittifak isteyen bir partiyiz. İttifak sağlanabilir nıi diye göriiş- mekr yapıbr. Saym Ccnı'le bir araya gelip durunı değerlendirmesi yapacağız" dedi. Karayalçm, "YTP fle ittifak yapabUır misi- niz" sorusuna da, "Bunu dunun değerlen- YTP Genel Başkanı; Ercan Karakaş, İzzettin Doğan ve Erkut Yücaoğlu ile görüştü Cem: Türkiye koalisyonu istiyoruztstanbul HaberSenisi- Ye- ni Türkiye Partisi (YTP) Ge- nel Başkanı fsmaüCem, eski- miş partilerle değil, toplumun tüm kesimleriyle bir araya ge- lerek Türkiye koalisyonu oluş- turmak istediklerini söyledi. Cem, partisinin il merkezin- de. YTP'ye katılacağını açık- layan Sosyal Demokrasi Vak- fı (SODEV) Başkanı Ercan Karakaş'ı kabul ettikten son- ra, Ceylan Otel'de Cem \'akfı Başkanı Prof. Dr. tzzertin Do- ğan ve eski TÜSÎAD Başka- nı Erkut Yücaoğiu ile görüş- tü. YTP'nin düşüncelerinin ve siyasetinin oluşumunda, değer verdikleri insanlann görüşle- rini aldıklannı anlatan Cem, Karakaş ile birlıkte çalışmak- tan mutluluk duyacaklannı söyledi. Tüm çağdaş değerle- ri bir arada bulunduran YTP'nin, tüm çağdaş insanla- ra çağrı yaptığını söyleyen Cem, "Karakaş'ın temsil etti- İsmaaCem,\TPŞt kaülacağını açıkla\an SODEV Başkanı Ercan Karakaş'ı partisinin İstanbul il merkezinde kabul etti. Cem, "Karakaş'ın temsil ettiği sosyal demokrat çizgi, partimize güç katacak"' dedi. Karakaş ise "YTP'>i Türkiye için bir fırsat ve umut olarak görüyorum" diye konuştu. (Fot'oğraf: AA) ği sosyal demokrat çizgi, par- timizegüç katacak" dedi. SO- DEV den Can BavdaroL Babür Anla, Erol Kızılebna gibi bazı. arkadaşlann, Sosyal Demok- rasi Platformu'ndan çok sayı- da isimle birlikte YTP'ye ka- tıldığını ifade eden Karakaş ise Türkiye'nin yenileşme ta- Iebine, mevcut partilerin ya- nıt veremediklerini savundu. Karakaş, "YTP'viTürkiyeiçnı bir firsat ve umutolarak görü- yorum" diye konuştu. tzzertin Doğan ise Alevi Islam inancın- dan olan yurttaşlann, eşitlik taleplerinin sürdüğünü belir- terek inanç özgürlüğü konu- sundaki eşıtsızliğin giderihne- sini, bu bağlamda. anayasanın 10. maddesinin, lafzıyla ve ru- huyla uygulanmasını istedi. Eski dostu olan tsmail Cem'in talebi üzerine görüştüklerini ifade eden Doğan, sorunun ba- nşçıl çözüme kavuşması konu- sunda desteklerini isteven tüm partilerle görüşeceklerini, çev- relerindeki insanlann muhte- lif partilerde olduğunu söyle- di. "Önümüzdekigünlerdetüm Alevi kuruluşlanyla yapacağn mız toplannda ilke karaıian alacağız ve bu çerçevede tema- yüllerimizi açıldayacağız"' di- yen Doğan, Alevi Islam inan- cına mensup kişilerin en doğal hakkı olan inanç özgürlüğü- nün seçimden seçime hatırlan- masmdan yakındı. Doğan, "Siyasetvapanlarin- sanı merkez almalı. Anadolu erenlerinin düşüncesi bilinme- İL Sadece İslamın Arap versi- yonu değil,Türkversi\onunun da okhığu kabul edflmefi. Türk- lerüı de bir İslam veKuran an- layışı var. Anadolu ile Balkan- lar'a \a>ılan tsiam da bu.Türk halkuun yüzde 90'dan fazlası mezhebi ne olursa olsun Alevi gibi yaşar. İnsanımız birbirini anlasın, dinlesin. Tarih doğru okutulmalı" diye konuştu. dirmesi yapüktan sonra anlayabüiriz. Biz kurumsal ittifaklar olmah görüşündeyiz, tl- ticacı, iltihakçı değUiz" yanıtını verdi. Karayalçm: Üzüntü duydum CHP'den kendilerine bir çağn gelmediği- ni ve gehneyeceğinin de belli olduğunu vur- gulayan Karayalçm, sözlerini şöyle sürdür- dü: "Baykal, verdiği demeçte CHP'den ay- rılanlar için 'Olgunlaşsınlar da gelsinler' demiş. Bundan çok üzüntü duydum. Böyle bir ifade dostlukla bağdaşmaz. Partilerimiz ayn olabüir ama böyle bir ifade kullanıhna- sıçokvanhşu,çoküzüntü veridydi Saym Bay- kal, yapöğı çağnlarda kimkrin gelmesini is- tediğüıi sınırlamıştı, isim isim saydL Bize bir çağnolmadL n Kemal Derviş'in CHP'ye katılmasıyla or- taya çıkan "çizgi uyıunu" konusundaki tar- tışmalarla ilgili olarak da Karayalçm şu de- ğerlendiımeleri yaptı: "Baykal-Dervişgörüş- mesinden sonra 'hakem devlet' diye bir kav- ram ortaya atüdı. Bunu doğru ve gerçekçi bulmu- yorum. Sık sık piyasa eko- nomisinin sosyal duyarb- hgmdan sözedh oriar. Böy- le bir duyarhhk varsa, bu ifade kuIİamlamaz. Reka- bet ortamı yok. Özellikle imalatsanayünde tekeDeş- me oram çok yüksek. Ha- kem devlet anlayışıyla ge- lir dağıhnu sorunu çözüle- mez. Gefir dağıhmınm aJol abnaz ölçüde çarpıtıldığı bir ortamda devlet hakem olamaz,tersine yoksufiann gelir düzeyinin yüksehil- mesi için müdaheleci ol- ması gerekû-." İttifakta ÖDP ve HADEP de olmalı' NTV'ye açıklamalarda bulunan Murat Karayal- Çm, CHP ve DSP'yi de içine alan geniş katılımlı bir sol ittifakın arnk müm- kün olmadığmı ancak di- ğer partiler için hâlâ bir fırsat olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde Cem'le bir araya gelece- ğini söyleyen Karayalçm, bu ittifakın içinde HADEP ve ÖDP'nin de olması ge- rektiğini kaydetti. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com SHP Genel Sekreteri Fîkri Sağ- lar'la konuştum. Sağlar, SHP, ÖDP ve HADEP'in toplumsal barış, sosyal adalet ve demokratik bir Türkiye için mutabakata vardıklannı söyledi. Sağ- lar'a YTP için ne düşündüğünü sor- dum. Sağlar özetle şunlan belirtti: "YTP, yeni bir parti olduğunu söylü- yor. Yeni bir parti öncelikle Türki- ye'nin ötekilerinin yurttaşlık haklan- nı öne çıkarmalı. Ötekilerderken açık- ça söylüyorum, ötekiler Kürtler ve Aleviler. Onlann bu toplumda hakla- rının korunması, özgür ve eşit yurt- taşlar olarak yaşamalan çok önemli. Umarım YTP böyle bir mutabakat üzerinden hareket eder. Biz böyle bir mutabakatın ve ittifakın önemli oldu- ğunu düşünüyoruz." YTP, HADEP, ÖDP ve SHP ıle seçim ittifakı yapa- bilir mi? Böyle bir ittifak olabilir mi? Neden olmasın? Çünkü böyle bir se- çim ittifakının Türkiye'nin geleceğine ilişkin çok önemli sonuçlar yaratabi- leceğini düşünüyorum. Türkiye'nin yeni olana gereksinimi var. Yeni nedir? Sorun politikacıların YTP, HADEP, ÖDP ve SHP İttifakı isimlerinde değil, hedeflerinde. Tür- kiye'de sosyal demokrasinin. sosya- listlerin, Kürtlerin, Alevilerın demok- ratik bir Türkiye hedefi etrafında bir- leşmeleri çok işlevsel olur. Böyle bir bırliktelik bu ülkenın demokratikleş- mesi ve AB ölçütlerinı yerine getir- mesi açısından önemli bir enerji ya- ratır. Burada en büyük sorumhjluk Is- mail Cem ve Hüsamettin Özkan'a düşüyor. Ancak burada statükoya tesîim olmayan bircesaret gerekiyor. Siyaset, doğru zamanda, doğru ka- rarlan cesaretle verme işidir. YTP'nin DSP'den kopuşu AB uyum yasaları- nın çıkarılması ıçin önemli bir ıvme yarattı. Bu iyı birbaşlangıçtı. Şimdisı- ra ikinci adımı atmaya geldi. Bu adım, bu ülkenin rotasını belirleyecek ağır- lığı oluşturmak. • • • Ismail Cem ve arkadaşları şunu görmeli: Seçmen farklılık ve kendisi- ne umut verecek ağırlıklann oluşma- sını bekliyor. Heyecan yaratacak ge- lişmeler görmek istiyor. AKP'nin bü- yümesinden ders çıkarmak gereki- yor. Statükoya teslim olarak, "Acaba ne deher"e boyun eğerek başarılı si- yaset yapılabılir mi? ismail Cem, 30 yıllık siyasi deneyinin önemli bir dö- nüm noktasında. bugünlerde vere- ceği karar hem kendisinin, hem de Tür- kiye'nin geleceğinı etkileyecek. Böyle bir ittifak, toplumun çok önemli kesimlerinde bir heyecan ya- ratır. Bu dört siyasi gücün birleşme- si matematik olarak yüzde 16-17'lik bir oy yaratıyor gibi gözükse de bun- dan çok daha önemli bir sonuç ya- ratır. 4 Kasım sonrası Meclis'i o za- man yeni bir Meclis olabilir. Aslında burada sorun yüzde 10 ba- rajı. Eğer baraj yüzde 5 olsa zaten bu güçlerın birkısmı rahatça parlamen- toya girerler ve ittifaklar orada oluşur. Demokratik bir Meclis için yuzde 5 ba- rajı olması gerekir. Görünen o ki. bu koşullarda kimsenin barajla uğraş- maya niyeti yok. O zaman yapılacak olan bu barajı aşabilmek amacıyla it- tifaklara girişmek. Sabahleyin Fıkri Sağlar'dan dinlediğim bu anlayış be- ni heyecanlandırdı. ••* Seçim günleri yaklaştıkça, partile- rin aday listelerı için son günlerin içi- ne girildikçe, siyaset dünyasındaki kaynaşma da hız kazanıyor. Birkaç gün içinde liste savaşları başlaya- cak. Hemen hiçbir parti doğru dürüst ön seçim yapamıyor. Anlaşıldığı ka- ' darıyla bu kadar dar bir zaman için- de bunu sağlıklı yapmak da mümkün görunmuyor. Ancak partilerin mer- kezlerinden yapılacak listeler de ör- gütlerde ne gibi altüst oluşlara neden olacak onu da bilmiyoruz. Bu yazıyı yazarken Ercan Kara- kaş'ın YTP'ye katıldığı haberini al- dım. Önümüzdeki günlerde Aydın Güven Gürkan'ın da YTP'ye katıla- cağı söylendı. Ancak SHP, HADEP, ÖDP ile YTP arasında bir ittifak ko- nusunda yeni bir ses çıkmadı. Za- man daralıyor, umanm YTP yönetici- leri böylesine önemli bir olanağı göz ardı etmezler. ••• Siyasetin soldaki diğer cephesin- de ise mutiu son gerçekleşti ve Ke- mal Derviş CHP'ye katıldı. Umarım Kemal Derviş CHP'ye yeni bir enerji kazandırır. Böylece CHP için dört yıl- lık beklentı sona erer. Zaman daralıyor, ancak beklentiler bitmiyor. Toplum, umut verici ağırlık- lann oluşmasını hâlâ bekliyor. Bu bek- lenti Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir beklenti. Burada kişisel hesaplan bir yana bırakan, gelecek ufku olan bir irade gerekiyor. Umanm toplumun bu beklentisi boş çıkmaz. NOT: On günlükbir tatile çıkıyorum. Yazılanmı bu ortamda kesmek iste- miyorum. Zaman zaman yazılarım olanaksızlıklarnedeniyle kesintiye uğ- rarsa affınıza sığınıyorum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog