Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYF/ CUMHURİYET 24 AĞUTOS 2002 CUMARTE 16 X JliJ^Ji/ V XÂı JL f j i N cumtv(o cumhuriyet.com.tr GûNÜIV FlLMLERİ \a Ya\a... 10.10 TRT 1 Güldürü • Fıtbol hastası kapıcının oğlu Ilyas, aynı apart- mında otura-n Denız'e âşıktır. Fakat Deniz o- nen askndan habersizdir. Bır gün İJyas'ın kendisi- nt yazağı aşk rnektubundan sonra olaylar gelişir. Yinetrren; Ümit Efekan. Oyuncular: Ilyas Salman, Efcnız /kbulut. Münir Özku). Köşe Kapmaca 11.55 TRTINT Güldürü #S<vgun yaprnav a çalışan saf ve sakar bır adam. he- şeyi eline yüzüne bulaştınr. Bu soygun işi- nenuijs dâ karışınca. olaylar ıçinden çıkılmaz bir hai alır.. Zeki AIa-sya"nın yönetıp başrolünü oyna- dığı fılrtde. Metın Akpınar ve Penhan Savaş da var. Ah NaJan Ah 14.00 Star Duygusal ı Tarkan Karlıdağ'ın yönertığı filmde. bırkam- yoa yolculugTi sırasmda tanışan Nalan ile Ke- maJ'inajkÖyküsü aniatılıyor. Yapımın başrollerin- de Avdan Şener, ICerem Alışık gibi oyuncular var. Hırilau. 14.30 Show TV Macera /TT\ (Airbud 3) - Dünyanın en atletik köpeğı Bud- *C/ dy. bu kez ftrtbol sahasmda marifetlennı ser- gilryor Jjsh Framm'in harika köpegi Buddy. oyun- cu eksiküği yaşanatn Fernfield Lisesı'nin futbol ta- kımına alınınca se-vimlilıği ve-başansıyla herkesin sevgilisi jlur. Bu arada şehre yenı gelen Emma. ta- kımdaki tek bayan elemandır ve Josh, güzel Em- ma yı görür görmez âşık olur. Buddy de Emma'nın sevımlı köpeğı Molly ile iyi bır çift oluşturur. Eya- let ftıtboi turnuvasjnın final maçının olduğu gün, Buddy'nın yavrulan kaçınlınca takımın as eleman- lan Josh, Emma ve Buddy hırsızlann peşine düşer .. Yönetmen: Bıll Bannerman. Oyuncular: Kevin Zegers, Caitlin Wachs (2000 ABD, 83 dk). Buğuiu Gözler 15.10 Kanal D Dram /Ç») E\ lendikten sonra iki çocuk sahıbı olan ve ge- y^y leceğe umutla bakan birçiftin. çocuklanndan bınnın trafîk kazasında ölüp, diğerinin de kaybol- masıyla yaşadıklan acı aniatılıyor. Yönermenliğını Safa Önal'ın üstlendıgı filmde, Türkân Şoray, Mu- rat Soydan, Önder Somer var. A Storyof~ 15.30 CNBC-e Duygusal /O\ (A Ston ofThree Woman) - Çok uzun zaman- ^ 3 / dır arkadaş olan Amanda Kelson ve Joan Bix- ler arasındaki dostluk son derece tatsız bir olayla gölgelenir. Joan'ın kızı Dana ile Amanda"nın koca- sı Rob'unbir ılişki yasadığı ortaya çıkar ve işler ka- nşır. Yön: VVilliam A . Graham. Oyn: Meredıth Bax- ter, Svvoosie Kurtz, John Terry (1994 ABD. 88 dk). öyle Olsun 17.30 Star Güldürü (»7\ Sahtekâr zeytinyagı tüccannın şımank kızıy- vS/ la, öç almak ıçın ihşkiye gıren gözüpek birga- zetecinın aşk güldürüsü. Orhan Aksoy 'un filminde, Tank Akan, Müjde Ar. Hulusı Kenrmen, Renan Fos- foroğlu, Ayşen Gruda oynuyor (1976). Lisefi Ajan 18.00 Show TV Güldürü /77\ (If Looks CouJd KiU) - Lıse öğrencısı Mıchael VZ/ Corben'ın Avrupa seyahatı, düşündüğünden oldukça değişık geçmektedir. Kaderin bır oyunuy- la, kendisiyle aynı isimdekı bir Amenkan ajanıyla kanştınlmaktadır. Paris'e vardığı an iki Ingıliz aja- ra tarafindan karşılanan Mıchael Corben. onlara san- dıklan kışı olmadığını açıklamaya çalışsa da derdi- ni anlatamaz... Yön: NVilliam Dear. Oyuncular: Ric- hard Grieco, Linda Hunt (1991 ABD, 88 dk). Zülküfile Zarife 18.15 atv Güldürü • Kendilerini zengin olarak tanıtan ıkı yoksul gencin aşk öyküsünde Esin Moralıoğlu. Vol- kan Severcan ve Rulken Demirer oynuyor. Yönet- men: Cankat Ergin (2000). Bflly Madison 20.10 Star Güldürü (Billy Madison) - Zengin bir aılenin tek çocu- ğu olan Billy Madison, varlıklı olmanın tüm avantajlannı kullanarak gününü gün etmektedir. Gü- nün birinde babası Bi Jly'nın yereneklerini yakından tarumak ıster ve ileride başına geçeceğı şirketi yö- netip yönetemeyeceğini test etmeye karar verir. Bu günden sonra Billy'nin eski rahat ve sorunsuz ya- şantısı geride kalır. Yön: Tamra Davis. Oyn: Adam Sandler. Darren McGavin (1995 ABD. 89 dk). 21.15 / Show TV / Zindan.. Aynntı yanda Lena: My 100 ~ 22.00 CNBC-e Dram (Lena: My 100 ChiMren) - Savaş sırasmda Na- zi ölüm kamplanndan kurtulmak için Katolik gibi davranarak kendini kurtaran Lena, aslmda Ya- hudi bir Polonyalı'dır. Savaş bittikten sonra, kendi- sini kurtarmasını sağlayan yalanı yüzünden suçlu- luk duygusu yaşayan Lena. 100 Yahudi mülteci ço- cuğun tedavisinı ve bakımını üstlenmeye karar ve- rir. Amacı onlan yetiştınp Filisnn'de kurululan Is- rail devletine yerleştirmektir. Yönetmen: Edvvin Sherin. Oyuncular: Linda Lavm, Torquıl Camp- bell. Cynth'ia Wilde (1987 ABD. 95 dk). 22.20 / TRT 2 / Mirka Aynntı yanda Abce'den Sonra 23.30 atv Macera (After Alice) - Alkolik dedektif Mıckey Hay- den yalnızlıktan vr e işsizlikten sıkılmıştır. Pat- ronu John Hatter onu daha önce kapanmış olan fa- kat son zamanlarda işlenen cinayetler sonucu yeni- den ortaya çıkan bir davaya atar. Seri cınayetler iş- leyen bir katil geri dönmüştür ve ortalığa dehşet saç- maktadır. Bu karil öldürdügü kişiierin üzerine me- sajlar bırakmakta ve dedektıfleri yönlendinnektedir. Hayden gerçegı yansıtan bir takım rüyalar görmek- tedir. Bir gün katilin ilk kurbanlanndan olan Alice'ı görür. Yönetmen: Paul Marcus. Oyuncular: Kıefer Sutherland. Henry Czerny (1999 ABD, 100 dk). Lanetfi Tepe 23.30 Show TV Korku /T7\ (House On Haunted Hill) - Milyarder bir işa- viy damı olan Steven Price, kansı Evelyn için özel bir doğumgünü partisi hazırlar. Parti, bir zamanlar akı) hastalannın tedavi edildiği V'annacutt Psikiyat- ri Enstitüsü'nün binasmda gerçekleşririlecekrir. Bu esrarengiz bina, bir zamanlar Dr. V'annacutt tarafin- dan yönetilmiş, tarih boyunca yapılmış en korkunç deneylerin merkezi olmuş ve buradaki hastalar ına- nılmaz işkenceleTgörmüşfür. Davetlilerbinaya gel- diklerinde ilginç bir durum ortaya çıkar. Gelenler ne Steven ne de Evelyn tarafindan oraya çağnlmıştır. Yönetmenliğini VV'illiam Malone'mn üstlendiği fıl- min başrollerinde. Geofrrey Rush, Famke Janssen. Taye Diggs oynuyor (1999 ABD, 96 dk). CinayetDergisi 00.05 TRT 1 Macera (Murder 101) - Charles uzun bir aradan sonra öğrermenlık mesleğine geri döner. Öğrencile- re cinayet dersi anlatırken kendini zanlı olarak bu- lur. Yönetmen: Bill Condon. Oyuncular: Pierce Brosnan, Dey Young (1991 ABD. 100 dk). BaH'ye Giden Yol 03.20 Star Macera (RoadtoBali)-Çapkınlıklan yüzünden başia- n süreklı belaya giren iki sersennin Avustral- ya'dan kaçmak zorunda kalmalanyla gelişen olay- İan konu alan filmde Bob Hope.ve Bing Crosby rol alıyor. Yön: Hal VValker (1952 ABD. 90 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez 'Sinema ve Edebiyat' kuşağındakifilm, Balkanlar'dayaşanan etnik temizleme olaylarına göndermeyapıyor 'Savaş çocuğunun' arayışıTRT 2 22.20 Mirka / Yönetmen: Rac- hid Benhadj / Görüntü: Vrttorio Storaro / Oyuncular: Vanessa Redgrave, Gerard De- pardieu, Karim Ben- hadj, Barbara Bobula- va, Sergio Rubini, Franco Nero, Michele Melega, Selene Mal- tauro / 2000 Fransa- Italya-lspanya, 106 dk. TV Senisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebi>"atw kuşa- ğında Cezayirli yönetmen Rachid Benhadj ın ttalya'da çektiği "Mirka" gösteriliyor, Filmin gösteriminden Önce Teksoy, Oğuz Karakartal ile bir tanıtrm söyleşisi yapacak. Neresi olduğu vurgulanma- yan bir kasaba düşman istila- sına uğramıştır. Düşman as- kerleri, işgal ettikleri bölge- deki genç kızlara tecavüz ederler. Amaç, kızlan gebe bı- rakarak düşman halkın kendi soylanndan çocuk sahibi ol- malannı saglamak, böylece düşman bildikleri ırkın karu- nı temizlemektir. Ünlü oyuncu Vanessa Redgrave, büvük anne rolünde >1ne olağanüstü bir performans sunuyor. Kasaba halkı, düşman kanı taşıyan çocuk istemediği için, doğan çocuklan öldürüp aynı mezarlığa gömer. Ama yaşlı bir kadın, bu kurala uymaz. Teca\-üze uğrayan on dört ya- şındaki torununun doğurduğu erkek çocuğu öldürmeye vic- danı razı olmaz. Çocuğu kasa- ba dışına göndermeyi basanr. Aradan on yıl geçer. Kasa- baya, ailesini aramakta olan on yaşlanndaki Mirka gelir. Torunu Elena ile yaşamakta olan yaşlı kadın Kalsan, Mir- ka'y1 evine alır. Kasabaya bir yabancının gelmesinden son- ra yaşanan aksilikler, halkın Mirka'ya cephe almasına yol açar. Mirka bir yandan kendisine düşman bir ortama karşı koy- maya çalışırken, bir yandan da sezgilerinin de etkisiyle anne- sini aramayı sürdürür. Italya uyruğuna geçen Ce- zayirli yönetmen Rachid Ben- hadj, uluslararası bir kadroy- la çektiği bu filmde, Balkan- lar'da yaşanan etnik temizle- me olaylanna gönderme ya- pıyor. Konunun geçtiği kasabanın adı ve yeri belli edilmese de. hem binaların görünüşü, hem de dağlık bir ortamın yansıtıl- ması hemen Balkanlar'ı çağ- nştınyor. Kaldi kı, filmin so- nunda Balkanlar'da bir milyon kadının teca\üze uğradığı, bu kadınlardan bir bölümünün de intihar ettiği açıkça belirtiliyor. Yaşlı büyük annede Vanes- sa Redgrave. her zamankin- den de usta. Geçen hafta "Si- nema ve Edebiyat" kuşağında gösterilen "Gölde Bir Ay"da, aşk arayan orta yaşlı bir kadı- nı canlandıran Vanessa Redg- rave ne denli inandıncı idiyse, bu kez büyük anne rolünde o denli inandıncı. Hele filmin sonuna doğru, eski eşi Fran- co Nero ile yaptığı konuşma sahnesindeki oyunculugu ola- ğanüstü. TRT2 11.1 Klasik müzik tutkunlanna TV Servisi - "Konser Sa lonlanndan" programınıı bu bölümünde, Cumhurbaş kanlığı Senfoni Orkestra sı 'nın konseri yayunlanıyoı Taner Kaltah'nın yönettiğ programın yapımcılığın Ertuğrul Sönmez üstleniyor Programda Paganini, Piaz- zola ve Bacalov'un eserle- rinden örnekler veriliyor. tv8 14.05 CNNTürk 19.05 'Son Baskı' Zaman'da TV Servisi - Yaklaşan 3 Kasım seçimleri öncesi son gelişmeleri ekrana getiren "Son Baskı" programı bu akşam Zaman gazetesinden yayın yapıyor. Tayfun Ertan, "Za- man 'dan Son Basta"da, Za- man gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanh ve yazarlan AB Bulaç,Et>en Mahçupvan, Mustafa Ünai ve Nuriye Akman ile erken seçim üzerine sohbet ediyor. Program canlı olarak ek- rana geliyor. Bilgisayar oyunu sevenlere tv8 18.30İ Söyleşi ve müzik iç içe TV Servisi - MeHh Kftar, bu hafta "Meüh Kibar Show"da sanatçı Esin Afşar ve tiyatro oyuncusu Savaş Dinçel'i konuk ediyor. Dinçel, programda tiyat- ro yaşamından bahseder- ken, Afşar'da MeKh Ki- bar'ın piyanosu eşliğinde unutulmaz parçalannı ses- lendiriyor. ojunlanndan oyarlajuuı fflmde, Jeremy Irons ojnnyoK ShowTV 21.15 Zindan ve Ejderha - Dungeons & Dragons / Yönetmen: Courtney Solomon / Oyn: Jeremy Irons, Justin Whalin, Marlon VVayans, Thora Birch, Zoe McLel- lan / 2000 ABD-Çek Cumhuriyeti, 105 dakika. TV Servisi - Bilgisayar oyun- lanndan sinemaya uyarlanan filmlerden biri olan "*Zindan ve Ejderha", dünyayı etkısine alan ünlü "Dungeons & Dra- gons"dan uyarlandı. Senaryosunu Topper Lin'en ve CarroD CartUTİght'ın bır- likte yazdığı ve Courtnej' So- lomon'un yönettiği film, efektleriyle izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Türün me- raklılanna seslenen yapımda Jeremy Irons, Thora Birch gi- bi isimler rol alıyor. Biiinmeyen bir zamanda ve mistik bir yerde \ar olan Izmer Imparatorluğu, büyücü Mage- ler tarafindan yönetilmektedir. Izmer'in, genç imparatoriçesi Savina (Birch), herkes için eşitlik ve refah istemektedir. Ancak şeytani güçlere sahip bir Mage olan Profion (Irons), kraliçe Savina'yı tahttan ındi- rerek hükümdarlığın başına geçmeye çalışmaktadır. Savina, Izmer'in Altın Ej- derha'sını kontrol eden büyü- lü bir asaya sahiptir. Profi- on'un. kraliçenin gücüne mey- dan okuması için hem bu asa- ya hem de Mage Konseyi'nin desteğine ihtiyacı vardır. Eğer asayı ele geçirirse Savina'nın onu yeterince koruyamadığını konseye kanıtlamış olacaktır. Profion. şeytani planlan sa- yesinde asayı ele geçirmeyi ba- şanr. Kraliçe'nin tek kurtuluşu, efsanevi Savrille'nın asasını bu- larak Altın Ejder'den daha güç- lü olan Kırmızı Ejder'in gücü- nü kontrol altına almaktır. Kilis ili tanıtılıyor TV Servisi - Seda Ak- gül'ün sunduğu "Yurdum Portresi" programında bu hafta Kilis ili konu ediliyor. Programda Kilis Valisi Aslan Küfük. Belediye Baş- kanı Ekrem Çetin, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Meh- met Özçiloğlu ve sınırdan sorumlu Kaymakam Ömer Duran ile yapılan röportaj- lar ekrana geliyor. Aynca Kilis ilinin Oncüpınar sınır kapısı, sınır ticareti, Çatom ve turizmi Kaçakçılar çarşı- sı ve el sanatlan tanıtılıyor. CNNTürk 16.30 '12DevAdam Amerika'da' TV Servisi -Ayşe Köse'nin sunduğu "Şimdi Reklam- Iar"da " 12 Dev Adam Ame- rika'da" reklam filmi ele alınıyor. Program konuğu Serdar Erener "TurkceD reklanun- da Türkiye'den >apılan bas- ket abşının Amerika'da na- sıl sayrya dönüştüğünü" ve "Garanti Bankası reklam fılmindeki 12 Dev adam maskelerini" anlatıyor. NTV 21.05 Japonya'dan öyküler TV Servisi -Tayfiın Tali- poğlu'nun sunduğu "Bam TeH", Japonya'dan derlediği öykülerine devam ediyor. Taüpoğhı, burada bir ailenin evine konuk olarak, Japon hallarun günlük yaşantısını ekranlara taşıyor. 'Eğrisi Doğrusuy özel TV Servisi - Taha Akyol'un sunduğu "Eğrisi Doğrusu", özel bir bölümle ekrana geliyor. Akyol, Türk Telekom'un eski Genel Müdürü tbrahim Hakkı Alptûrk'ü ağırlıyor. Yapımda, "Tûrk Telekom'un kar- zarar hesabının ne olduğu" ve "Kurumıuı özeueştirilnıesinin hangi aşamava geldiği" gibi konular irdeleniyor. • CNNTürk, 22.05 Tv PROGRAMLARI 10.00 Haber 10.10 Yerti Film: Ya Ya Ya Şa Şa Şa 11.35 Yörelerimiz Türkülerı- miz 12.10 Dizi: Kovboytar Zor Beğenır 13.00 Haberler 13.10 Reçete 14.00 Yabancı Film: Erkan ve Stefan 15.30 Dizi: Apollo Körfezi 16.20 Dün- ya Coğrafyası 17.10 Dizi: Şöhret Kapılan 18.00 Ha- berier 18.30 Çocuk Deyıp Geçme 19.05 Dizi: Kayna- nalar 20.00 Haberler 20.20 Spor 20.25 Hava Durumu 20.30 DIZI: Yedi Numara 21.15 Sayısal Gece 22.45 Dı- zı: Kanıt Peşinde 23.35 Belgesel: Zeugma 00.05 Ya- bancı Film: Cinayet Dersi (0 312 490 43 00). 11.15 Konser Salonlanndan 13.00 Ha- berler 13.15 Doğdukları Topraklarda Yaşayanlar 13.45 Mini Konser 14.00 Haberler 14.05 Spor 14.10 El Değmemiş Amazonlar 14.50 GüneDüşen 15.10 Spor 15.15ÇifteKavrulmuş 16.15 Anadolu Örenleri 17.10 Müzik Teknolojileri 17.25 Doğaya Bakış 18.00 Haberler 18.25 Eskicı 19.50 Spor 20.00 Ataturk'ün Kastamonu'ya Gelışi ve Şapka Inkılabı 20.30 Attıla llhan'la Zaman Içinde Bir Yolculuk 21.15 Başan Basamaklan 22.20 Yabancı Film: Mirka 00.10 Europa Concert (0212 259 72 75). 10.05 Okuyalım Konuşalım 10.30 GAP Haber 10.50 öykü Atolyesı 11.20 Gü- vercin Vadisi 11.55 Dizi: Çiçeğı Buyut- mek 12.25 Kaybolan Dunya 13.00 Portre: Cahıt Sıtkr Tarancı 14.00 Dizi: Kulyutmaz 15.00 Van Golu Kıyı- sında On Yıl 15.30 Özel Duaımlarda Beslenme 16.00 Anadolu'dan Esintiler 16.40 Bir Kelime Bir Işlem 17.30 Imeceye Çağn 18.00 Halkalı Şeker 18.59 TRT 3 Açı- lış 19.00 2001 Avrupa Basketbol Şampıyonası 20.30 Avrupa 2002 Senkronize Yüzme Yanşmaları 21.30 2002 FIFA Dünya Kupası Futbol Karş. 23.15 Avrupa 2002 Senkronize Yüzme Yanş. 03.00 Kapanış. 10.20 Turkulerin Dilınden 11.30 AhBu Şarkılar 12.40 Beraber ve Solo Şarkı- lar 13.10 Şarkılar Bizı Sdyler 14.20 Ka- tibim Türk Müziği Topluluğu 14.50 At Yarışlan 18.30 Anadolu ÜniversitesiAçıkoğretım Fakültesi Ders Prog. 21.30 Şarkılar Bizi Söyler 22.40 Beraber ve Solo Şar- kılar 23.10 Bır Bestecı 00.20 Bır Dılden Bir Telden 01.30 Beraber ve Solo Türküler 02.00 Kapanış. 10.35 Yolların Türküsu 11.05 Belge- sel: Anadolu Mücevher Sanatı 11.55 Yerli Film: Köşe Kapmaca 13.25 Bır Nefes Anadolu 14.15 Mıknatıs 14.45 Dıyalog 15.20 Di- zi: Ikinci Bahar 16.15 Eskicı 16.45 Geçen Hafta Tür- kiye 17.15 Şans Yıldızı 18.00 Haberler 18.35 Ata Ya- digarı 19.10 Göster Hünerını 19.50 Almanca Ingılızce Haberler 20.00 Haber 20.20 Spor 20.30 Dızı: Yedı Numara 21.15 Sayısal Gece 22.45 Dizi: Çjçek Taksı 23.45 Avrupa 00.15 Klip Saati 01.00 Gece Haberleri. 09.40 Çızgı Film: Monster Rancher 10.20 Çızgı Film: Dıgı- mon 10.50 Çizgı Film: Nınja Kaplumbağalar 11.15 Yerli Film: Yumurcak Küçük Şa- hit 13.00 Haber 13.10 Genç Magazın 14.00 Dızı: Herkül 15.10 Yerli Film: Buğuiu Gözler 17.00 Haber 17.10 Dı- zı: Komıser Sınan 18.00 Yerli Film: Kınalı Hanzo 19.30 Ha- ber 20.20 Spor 20.30 Olacak 0 Kadar21.45 Yabancı Film: Beter Mucit 23.15 Dizi: Aş- kım Aşkım 00.10 Sıra Bende 01.10 Tatil Yolu 01.20 Gece Haberleri 01.30 Yabancı Film: Notre Dame'ın Kam- buru(0 212 215 51 11). • 08.20 Çizgi Film: 9 ¥ l # Pofuduk Ayı • • " w 08.45 Super Dıs- ney'le Hafta Sonu 10.10 Çiz- gi Film: Herkül 10.35 Çızgi Film: Tex Avery 11.00 Elifnağ- me 13.00 Gün Ortası 13.30 Gülay Kuriş'le Moda 15.00 Di- zi: Mavı Düşler 15.50 Yerli Film: Sensiz Olmaz 17.35 Di- zi: Sabrına 18.15 Yerli Film: Zülküf ile Zarife 20.00 atv Ana Haber 20.40 Spor Haber- leri 20.45 Dizi: Çocuklar Duy- masın 22.00 Özel Hat 23.30 Yabancı Film: Alice'den Sonra 01.10 Dizi: Üçuncü Goz (0 212 291 10 00). 08.00 Çızgi Film Kuşağı (Domuz- cuk, Kral Arthur ve Şovalyelen, Maxıe'nin Dün- yası) 10.30 Tam Zamanı 11.30 Yerli Film: Vur Be Ra- mazan 13.30 Sine Show 14.30 Yabancı Film: Harika Köpek 3 16.15 Yerli Film: Aşk Mabudesi 18.00 Yaban- cı Film: Liseli Ajan 20.00 Ana Haber Bultenı 20.45 Spor Sayfası 21.15 Yabancı Film: Zindan ve Ejderha 23.00 Hepsı Gerçek 23.30 Yabancı Film: Lanetli Tepe 01,30Spor 02.15 Yabancı Film: Tilki Avı (0212 355 01 01). 11.30 Hayatın Rıtmı 12.05 Anahtar 13.10 Dünya Ralli Şampiyonası 14.10 Futbol Mundial 15.10 Dunya Rallı Şampiyonası 15.35 Transvvorld Sports 16.10 Dunya Rallı Şampiyo- nası 16.35 Transvvorld Sports 17.10 Dunya Basketbol Şam- piyonası 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.35 Spor 20.00 Ha- ber 21.05 Bam Teli 22.05 Na- tıonal Geographıc 23.05 Vı- deo Lig 00.05 NTV'ye Sorun (0 212 335 00 00) 09.00Çızgi Film: Sihir- liKılıç 09.30 Çizgı Film: DragonBall 10.00 Çiz- gı Film: Fantastık Kız 10.50 Yerli Film: Turist Ömer Arabistan'da 13.00 Dızı: Charlie 14.00 Yerli Film: Ah Nalan Ah 16.00 Star Lıfe 17.30 Yerli Film: Öyle Olsun 19.30 Ana Haber Bültenı 20.00 Star Spor 20.10 Yerli Film: Billy Madison 22.00Dİ- zı: Kayıp Dünya 23.40 Yarış- ma: Otel 00.50 Spor Gecesi 02.30 Star Haber 03.20 Ya- bancı Film: Bali Yolu 05.00 Muzık 06.30 Dızı: Ferfıunde Hanımlar (0 212 448 80 00). 07.00 Kral TV Müzik Programı Yayını (Can- Star lı) 20.30 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Paris'te Nisan 22.45 Yaban- cı Film: Düzenbazlar Şehri 01.00 Kral TV Müzik Progra- mı Yayını (0 212 448 80 00). 07.40 e.com 08.15 Spor 09.30 Şimdi Rek- iamlar 09.57 Yaz Havası 10.35 Özel Sektor 12.15 Karalama Defterı 13.30 Spor 13.45 Özel Sektor 14.05 Frekans 15.00 Moto GP Sıralama Turlan 16.05 Ayyıldız'la Kupa'ya 16.30 Şimdi Reklamlar 17.35 Gillette VVorld Sport 18.15 Stıl 19.00 Haber 19.05 Son Baskı 20.00 Haber 20.30 Spor Ana Haber 21.10 Hakkıyla Sohbet 21.57 Yaz Havası 22.05 Eğrisi Doğrusu Özel 23.00 Haber23.15 Super Lıg 00.05 Son Baskı (Tekrar) (0 212 478 50 00). 07.30 Yabancı Film: Saltanat Hırsızları 09.35 TatıleÇıkıyorum 10.00 Haberler 10.15 8. Etap 11.10 Ribaund 12.35 Tatıl Rehben 13.00 Haberler 13.35 HI-8 14.00 Haberler 14.05 Yur- dum Portresi 15.05 Ve Moda 16.10 Gunumüzün Dün- leri 17.00 Haberler 17.30 Terazının Kefesı 18.00 Haber- ler 18.05 Denizcıler Belgeseli 18.30 Melih Kibar Show 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Turkuaz Geceler 22.00 Yabancı Film 00.10 Kerem Görsevle Caz 01.00 Ha- berler 01.10 Yabancı Film: Saltanat Hırsızları 03.10 Kerem Gorsev'le Caz (0 212 288 51 52). 06.40 Yabancı Film: Öpücük Yuk 08.30 Yabancı Film: Tanrıya Dava Açan Adam 12.35 Yabancı Film: Randevu 14.05 Ya- bancı Fi/m: Dolap 15.30 Yabancı Film: Sılahlı Adamlar 16.55 Yabancı Film: Otel Chelsea 18.50 Yabancı Film: Vahşi Vahşı Batı 20.30 Dızı: Üç Kızkardeş 21.00 Yaban- cı Film: Claudıne'nın Donüşü 22.35 Yabancı Film: Sı- nıfta Ihanet 24.00 Playboy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Klıptomanı 11.00 Kahve Molası 13.00 Nostaljı 15.00 Sarı Şeker 18.00 Klipart 20.00 Flash Haber 20.30 Türkülerle Turku Bacı 22.30 Magazın Devrıyesı 23.30 Yabancı Film: Omega Polisi 01.00 En lyı Klıpler (0 212 256 82 82). 08.00 Buyük Savaşlar 08.30 Gökyuzükolık 09.30 Keşıf Güncesı 10.25 Gordon Köpekbalığı 11.20 Sa- vaş Alanı 12.15 Kayıp Uygarlıktann Peşinde 13.05 Yuzen Saray Aurora 14.05 Biiinmeyen: Mısır Mumyalan- nın Lanetı 15.00 Dünyanın En Tehli- keli Mesleğı 16.00 Büyük Savaşlar 18.25 Iz Sürenler 19.20 Eski Impara- torlukların Sırları 20.15 Organ Nakli 21.10 Kusurlu Suç 01.00 Büyük Sa- vaşlar (0 212 288 75 75). 07.00 Yabancı Film: High Stakes 09.00 Kla- sık Turk Sanat Muzıği 10.00 Yabancı Film: Moon Over Miami 12.00 Cybernet 12.30 Dawson's Creek 14.30 Belge- sel: VVorld Gone Wıld 15.30 Yaban- cı Film: Etrayed: A Story of Three Woman 17.30 Rock/Pop 18.30 IN- F019.00 Davvson's Creek 21.00 Di- zi: Buffy The Vampıre Slayer 22.00 Yabancı Film: Lena: My 100 Child- ren 24.00 Şaturday Nıght Lıve 01.00 Yabancı Film: A Story About Three Woman (0 212 330 01 01). İİMMââîâ • 14.00 Umuda Yolculuk 15.00 100 Dolarlık TaksiTuru15.30YeryüzününNabzı16.00 Fa- relenn istilasındaki Ada 17.00 Tabu: (nsan Kur- • ' ban Etmek 18.00Acıl Durum: Denızde Kaybol- mak 19.00 Doğanın Kâbusları: Farelerin İstilasındaki A- da 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Tımsah Gün- cesı 21.00 Asya Fıllerı: Aranıyor! 22.00 Şempanzeier: Ormana Dönüş 23.00 Boz Ayı Nehri 24.00 Kırmızı Pan- da: Btr Devin Gölgesmde (0 212 293 00 68). 10.30 Sağlık Olsun 11.00 Güler Erkan Sızler- le 12.30 Keşıf 13.30 Şemsı Paşa Pasajt 14.30 Dizi: Kızma Bırader 15.30 Yerli Film: Talih Kuşu 17.00 Karadenız'ın Gulu 19.00 Haber 20.00 Dızı. Aşkına Eşkıya 22.00 Yabancı Film: Koca Ayak 2 23.30 Telemagazin 00.30 Gece Haberı (0 212 454 56 00). Dünya Ralli Şampiyonası Sezonun 10. yarışı Almanya Rallisi National Geographıc Kuıey Kutbu'na yolculuk Video Lig Süper Lig'de 3. hafta Maçların özet görüntüleri ve değerlendirmeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog