Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makale



Katalog


«
»

rCumhuriyel k ı t a p 1 a r ı TÖRE KISKACENDA KADIN Mehmet Faraç ^ r r ; Çag Pazarlanna A-Ş Türiıocagı Cad No 39 41 * kitap kulübü <34334)Cagak>gı)-tsanbulTcl (212I5I40I % Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı HACIBEKJAŞ EFSANEDEN GERÇEĞE IreneMelikof fCumtJIİyÜ Çaghz2rtimiA.Ş 7u*xs&CaiUo3V41 *» kitap kulubü <M334ıCa£dc#ı-]sanlxjlTei.(212)5140I« 79. YIL SAYI: 28080 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 24 AĞUSTOS 2002 CUMARTESİ Karakaş partiye katılacağını açıkladı. Cem, Karayalçın'la işbirliğini görüşecek YTPataktaERDOĞAN'A ÎŞADAMIYARDIM Avrupa'da olsa istifa ederlerdi Malvarlığındaki ölçüsüz artış gerekçesiyle yargılanan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında okuyan çocuklan ıçin "Avrupa'da iş yapan aile dostu bir işadamından " kaynak sağladığmın açıklanması "'siyasi ahlak"' tartışması yarattı. Yardım paralan AvTupa'da çok sayıda lideri koltuğundan ederken son olarak Almanya'da, Savunma Bakanı Scharping danışmanlık şirketi bulunan bir işadamından 140 bin mark telif ve lisans ücreti aldığı ortaya çıkınca görevinden aynlmak zorunda kalmıştı. • 4. Sayfada DERVİŞ RESMEN CHP'Lİ-Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, CHP rozetini ve üyelik formunu imzalayarak resmcn partiye katıldı. Derviş'in partiye katılımı nedeniyle büyük coşku yaşanırken çok sa- yıda partili sık sık alkışlarla destek verdi. Derviş'e rozetini takan CHP lideri Baykal. "Yeni bir Türkiye yaratacağız. Toplumun bütün kesim- lerini bu büyük buluşmaya çağırıyoruz" dedi. (AA) • 6. Sayfada Türkiye koalisyonu çağrısı İstanbul'da çalışmalannı hızlandıran ve "tüm çağdaş insanlara çağn" yap- tığını belirten YTP Genel Başkanı Ismail Cem, Türkiye koalisyonu oluşturmak istediklerini söyledi. İsmail Cem'in kabul trafiği Cem, YTP'ye arkadaşlanyla katılaca- ğını açıklayan SODEV Başkanı Kara- kaş'ı kabul ettikten sonra, Cem Vakfı Başkanı Doğan ve eski TÜSÎAD Baş- kanı Yücaoğlu ile görüştü. • 4. Sayfada Karayalçın. İttifak istiyorur Cem ile SHP lideri Murat Karayal- çın bugün ya da yaruı bir araya gele- rek işbirliği olanaklannı görüşecek. Karayalcın, "îltihakçı partiler var. Biz ittifak isteyen partiyiz" dedi. HADEP ve ÖDP de olrnalı CHP'den çağn gelmediğini ve çağn- nın kişilerle sınırlı tutulduğunu söy- leyen Karayalcın, YDP-SHP ittifa- kında HADEP ve ÖDP'nin de olma- sı gerektiğini belirtti. • 4. Sayfada • DGM ERBAKAN'I YALANLADI • 4. Sayfada • 3 KASIM KARŞITI CEPHE • 5. Sayfada • SEZER: SEÇlM ENGELLERİAŞILIR • 5. Sayfada Spekülatör Soros'a göre, ABDIdeki şirket skandallannın sorumlusu kişiler değil mali sistem Kapitalizmin özii yolsuzluk Ye$llçay 'Mumya Flrarda1 içln umutlu Gücünü usta isimlerden alıyor • 'Ikinci Bahar'ın varoş yaşamından kurtulmaya çalışan, hayalperest GülsünTü, 'Asmalı Konak'ın ise inatçı, deli dolu, tutkulu Bahar'ı Nurgül Yeşilçay... Oyuncu, eylül ayında gösterime girecek olan 'Mumya Firarda' için ise umutlu. En büyük hayali, "Aynalı Hastane'deki Aliye'yi canlandırmak ve Haluk Bilginer, Müjde Ar, Başak Köklükaya, Zeki Demirkubuz ve Yavuz Turgul ile ayru projede yer almak. ECE BAKTIAYA'nın röportajı • 15. Sayfada Ekonomik krize karşın ayaktalar Sanat kurumlan umutlannı yitirmedi # Ülkede yaşanan ekonomik kriz tüm sektörlerde olduğu gibi kendini kültür sanat alanında da gösterdi. Ya repertuvarlar daraltıldı ya da yurtdışından davet edilecek sanatçılar azaltıldı. Tüm olumsuz koşullara karşın tiyatrolar, yaymevleri kapanmadı. Çünkü sanata ve kültüre olan ihtiyaç onlan ayakta tuttu. Çünkü "sanat umuttur" ve ülkenin yüzü sanatla gülecek. • 9. Sayfada # Soros, dev şirketlenn yükselen hisse senedi fıyatlannı desteklemek ve gıttikçe artan beklentileri tatmin etmek için yasalara aykın araçlar geliştirdiklerini belirtti. Soros, "Borsalar gerilemeye başlayınca bu şirketler çökmeye, yolsuzluklar ortaya dökülmeye başladı" dedi. ERGtN YILDIZOĞLU LONDRA - Milyarder yatınm- cı ve spekülatör George Soros'a göre ABD'yi sarsan şirket yolsuz- luklannın ve mali skandallann so- rumlusu üç beş aç gözlü ahlaksız degil.. mali sistemin ta kendisi. Mali pıyasalann işleyişinı So- ros "tan daha ıyi bilen az bulunur. Bu bilgilerin sonucunda mali sis- temin gittıkçe, tüm toplumsal iliş- kileri ve demokrasiyi daha da teh- dit eden bir yapıya evrilmek oldu- ğu sonucuna ulaşan Soros, son yıl- larda bu korkusunu, "piyasa kök- tenciliğini" eleştiren bir seri ma- kale ve kitapla dile getirdi. Ameri- kan muhafazakâr elitinin düşünce dergisi The New Republic'te bu hafta yayımlanan "Piyasalar ne- den kendi kendilerini tamir ede- mez?" (Why the markets can"t fix themselves?) yazısı bu uyancı ma- kaleler dizisinin en son örneği. Soros, mali skandallar ve yol- suzluklara şaşırmamak gerektiği- ni, bunlann aslında tarihsel olarak mali piyasalann kendini tekrarla- yan bir özelliği olduğunu, her spe- külasyon ve hızlı yükselış döne- mini bir çöküş ve reform dalgası izlediğini vurguladıktan sonra, e- sas, bu deneylerden hâlâ bir şeyler MArkastSa.8,Sü. 3'te Kıvrıkoğlu 'ndan veda turu Emeklhe ayrılacak olan Genelkurma> Başkanı Orgeneral Kıvnkoğ- lu, Kara Kuv> etleri Komutanı Özkök, Hava Kuvvetleri Komutanı As- paruk. Deniz Kuvvetleri Komutanı Alpkaya, Jandarma Genel Komu- tan'ı YaJman. Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu ve MGK Genel Sek- reteri Kılınç'ı ziyaret etti. Kıvrıkoğlu vedaziyaretlerindebulunurken, •'Her ne kadar a\ rılıyorsam da daima gözümüz kulağımız Silahlı Kuv- vetler'de ve Sav unma Bakanlığımızda olacaktır" dedi. 1 8 . Sayfada BİLİM TEKNlKTftBîrnd»ftnmUKstsM. HDKJUI « UU$TIBW anaifB oacbt İstanbul için son uyarı Prof Musfafa Erdik ve arkadaşlarının Amerikan Kız/lhaçı'nın kafkısı ile hazırladıkları 4 0 0 sayfahk araşfırmaya gore, 7 5 buyukluğünde bir depremde, foplam 310 bın bına fam, ağır ve orta şıddette hasar görecek, maddi zarar 44 mılyar dolan bulacak ve olu sayısı 35-40 bin arası gerçekleşebilecek Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Eski dışişleri bakanlan Bush'a karşı Irak, ABD'ye tehdit değil KeSİn kanit VOk ABD'nin Demokrat Partili esh Dı- şışlen Bakanı Madeleine Albnght, Irak'ın ABD'ye doğ- rudan tehdit oluşturmadığını söyledi. ABD'nin Cum- hunyetçı Partili eski Dışişleri Bakanı Lawrence Eagle- burger, Irak'a asken harekât için zamanın uygun ohnadığını belirtti ve şöyle konuşru: "Saddam'a karşı bırkanıt bulursa, tüm kalbimle Bush'u desteklemeye hazınm. Ancak bana kesin ve açıkça, Saddam'ın parmağı- nın neden nükleer sılahlann tetiğinde oldugunun açıklanmasını isterim." B Plam Olmall ABD'nin üst düzey generallennden James L. Jones, "'Saddam Hüseyın'ı Afganıstan'da başanya ulaşan özel güçler yardunıy- la devırme" taktiklerinı "aptalca" olarak niteledi. NATO Başkomutanlı- ğı'nı devralacak olan Jones, "VVashıngton Times gazetesine verdiği de- meçte, Afganıstan taktiklerinı kopyalamanın yeterli olmayacağını söy- ledı. Jones "Kendi evinde, Kuveyt'tekinden daha farklı savaşacak olan iyı ef itimli bir orduya saldırdığınızda, cebinizde bir de Plan B bulundur- malısınız" dedi. • 11. Sayfada Diplomasi sürüyor ABD 'ye son uyarılar •Pazartesi ABD'ye gidecek olan Dışişleri Müsteşan Uğur Ziyal. Grossman ve Wolfowitz ile görüşecek. Toplantılarda, Iraklı muhaliflerin ABD ile yaptıklan temaslar, Kuzey Irak'taki son gelişmeler ve Kıbns konulan bulunuyor. SERKAN DEMtRTAŞ'm haberi • 10. Sayfada Mesud Barzani Yumuşatma çabaları • IKDP lideri Mesud Barzani, Türkiye ile gerilen ilişkileri yumuşatmaya çalışıyor. Barzani, "Bizim Türkiye ile mücadele eönemiz söz konusu değil, ama Türkiye'ye karşı çıkarak halkımıza karşı itibanmızı da korumamız gerekir" dedi. • 10. Sayfada Pakistan basınının sıcak savaş iddiası Türk askeri operasyonda% Pakistan basınına göre, 700 ağır donanımlı Türk askeri hava desteği eşliğinde Afganistan'daki militanlann peşine düştü. Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı yalanladı. Haber Merkezi - Pakistan'da yayımlanan The News gazetesı, 700 Türk askennin Afganistan'ın güneydoğusunda, El Kaide ve Ta- leban güçlerine karşı yapılan aske- ri operasyona katılmak üzere Gar- dez'e gittiğini öne sürdü. Genel- kurmay Başkanlığı ise iddiayı ya- lanladı. NTVMSNBC'nin haberi- ne göre The Nevvs'ün yerel kay- naklara dayanarak verdiği haber- de. bölgeye giden 700 Türk aske- rinin ağır donanımın yanı sıra ha- va desteğine de sahip olduğu belir- tildi. Amerikan askeri kaynaklan, dün Afganistan' ın güneydoğusun- da yeni bir operasyon başlattıkla- nnı açıklamıştı. Taleban ve El Ka- ide'ye yönelik operasyona piyade birlikleri, özel operasyon tirnleri ve hükümet yanlısı Afgan güçlerin de katıldığı belirtildi. ENSAR EL İSLAM KUZEY IRAK'A >ERİAT GETÎRDİ • 11. Savfada TAKİKADA 12 KİŞİ FAKÎRLEŞtYOR — • 12. Savfada SAMİ HAZİNSES ^AŞAMINIYÎTIRDİ M 3. Sayfada .\MBULANSIN S.O.S. ÇIĞLIĞI M 7. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ıns< Bizim Kemal' Deniz Baykal seçim kampanyasında kullanaca— ğı, aylardır hatta yıllardır aradığı ana malzemeyi bul- du: CHP Genel Başkanı'nın deyişiyle "Bızım Kemal", Amerika'dan ithal, IMF patentli, Dünya Bankası'ndan emeklı Kemal Derviş.' Baykal, Bızım Kemal'i CHP'ye çekebılmek için ma- nevra üstüne manevra yaptı. UArka.sıSo.8,Sü.rde Sosyal haklann genişletilmesini de içeren bir dizi çahşma başlatıldı 1000 yeni iınaııı kadrosu • Babaya da doğum izni • Çahşma saatlerinin düşürülmesi gündemde • 1000 yeni imam kadrosu açılıyor *^ Eşit işe eşit ücret için dügmeye basıldı. EBRUTOKTAR ANKARA - Yaklaşan se- çım öncesinde kesenın ağzını açan hükümet, bir yandan memur maaşlannı arttırmak ıçın kaynak arayışına girer- ken, dığer yandan da yenı sos- yal haklar için dügmeye bas- tı. Başbakanlık'ta yapılan ça- lışmaya göre memurlara "ça- hşma saatlerinin azaltılma- sı, kadınlara verilen doğum izni süresinin arttırılnıası, babalara da doğum izni ve- rilmesi" gıbi sosyal haklar verilmesı planlanıyor Erken seçım nedeniyle memurlara UArkası Sa. 8, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Orgüt: Or Güt! Milletvekili adaylannın listeleneceği 11 Eylül yak- laştıkça parti genel merkezlerinin başvuru katları da kalabalıklaşıyor. Bugün gündemi parti içi çalkantılann bizde bırak- tığı izlenimler rşığında, siyaset dilinde kullanılan söz- cuklerin gerçek anlamlarına ayıralım. Örgüt: Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partiler, örgütlerden oluşur. ll, ilçe, belde örgütleri bir MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog