Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYM CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 2002 CUMi 8 HABERLERIN DEVAMI MGK'de yükseköğretimdeki sorunlann çözümü için gerekli önlemlerin bir an önce alınması kararlaştınldı Universiteler masaya yatınldı 30 AĞUSTOS TÖRENLERÎ Muhalefete resepsiyon davetiyok • Resepsiyona, sadece iktidar partilerinin 1 iderleri ile ana muhalefet partisi lideri Çiller davet edildi. ANKARA ( C u m - huriyet Bürosu) - Genelkurmay Baş- kanJığı, 30 Ağustos ZaferBayramı resep- siyonuna ana muha- lefet partisi dışı ndaki muhafefet partileri- nin liderlerini davet etmedi. Böylece AKP lideri Tayyip Erdoğan ve S P Ge- nel Başkanı Recai Kutan'ın vanı sıra parlamentoda temsil edilen diğer parti li- derleri de resepsiyon katılımcılan dışında tutuldu. Genelkurmay Baş- kanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta Genel- kurmay karargâhın- da yapılacak kutlama töreni ile Hipod- rom'daki törene bü- tûn milletvekilleri ile kendileri milletveki- li olmayanlar dahil TBMM'de temsil edilen partilerin ge- nel başkanlannın da- vet edildiği bildirildi. Buna göre, AKP Ge- nel Başkanı Tayyip Erdoğan, genel baş- kan seçildiğinden be- ri ilk kez Genelkur- may karargâhına gi- rerek Genelkurmay Başkanı 'nı kutlaya- cak. Gazi Orduevi'nde verilecek resepsiyo- na ise "hükümette- ki siyasi parti lider- Jeri ile ana muhale- fet partisi başkanı- nın eşli olarak davet edildiği" vurgulan- dı. Böylece Tayyip Erdoğan veSP Genel Başkanı Recai Ku- tan'ın yaru sıra CHP ve YTP liderleri de resepsiyon katılımcı- lan dışında tutuldu. Tayyip Erdoğan ile Recai Kutan, geçen yıl düzenlenen resep- siyona davet edilme- mişti. CHP lideri Baykal ise özel da- vetli olarak resepsi- yona katılmıştı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlik Ku- rulu (MGK), Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkan- lığında yaptığı toplantıda üni- versiteleri masaya yatırdı. YAŞ kararlan uyannca 30 Ağus- tos'ta emekliye aynlacak olan Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun son kez katıldığı MGK'de Irak, Kuzey Irak, Kıbns ve AB ile il- gili gelişmeler ve savunma sa- nayüni geliştirme stratejisi de ele alındı. MGK, Cumhurbaşkanı Se- zer'in gelecek hafta Johannes- burg'da yapılacak BM Dünya Zirvesi'ne katılacak olması ve kuvvet komutanlıklannda ya- pılacak devir-teslim törenleri nedeniyle ağustos ayı olağan toplantısını bir hafta önce ger- Kıvnkoglı teşekkür Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun son kez katıldığı MGK'de Irak, Kuzey Irak, Kıbns ve AB ile ilgili gelişmeler ve savunma sanayüni geliştirme stratejisi de ele alındı. Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit, KıvrıkoğhTna çahşmalan nedeniyle teşekkür etti. (Fotograf: AA) çekleştirdi. Çankaya Köş- kü'nde Sezer'in başkanlığında yapılan toplantıya Orgeneral Kıvnkoğlu son İcez katıhrken seçim karannın ardından ata- nan bağımsız bakanlar; îçişle- ri Bakanı Muzaffer Ecemiş ve Adalet Bakanı Aysel Çelikel de ilk kez katıldılar. Orgeneral Kıvnkoğlu, kurul üyelerine ve- da ederken Cumhurbaşkanı Se- zer ve Başbakan Bülent Ece- vit, Kıvnkoğlu'na çahşmalan nedeniyle teşekkür ettiler. Gürüz'den ayrıntılı bilgi Kurulun ardından yapılan yazılı bildiride, YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüzün ko- nuyla ilgisi nedeniyle davet edildiği toplantıda üniversıte- lerin sorunlannın ele alındığı açıklandı. Gürüz. üniversitele- rin sorunlanna işaret ederken böiücü ve köktendinci akımla- ra karşı eğitim kalitesinin öne- mine değindi. Öğretim üyeleri- nin maaşlannda yapılan sınırlı iyileştirmenin yetersiz kaldığı- na dikkat çeken Gürüz, bu sü- recin devam etmesi halinde ya- kın gelecekte öğretim üyesi bu- lunamayacağını kaydetti. Gü- rüz, üniversitelere araştırma görevlisi bulamadıklarını anla- tırken diğer sorunlara da dikkat çekti. Eğitime aynlan bütçenin ye- tersiz olduğunu, üniversitelerin fiziki alan ve altyapı sorunlan yaşadığını aktaran Gürüz, yok- sul öğrencilere sağlanabilecek daha yüksek miktardaki bursun da bu akımlann ögrenciler üze- rindeki etkisinin azalmasında önemli rol oynayacağını kay- derti. Türban sorununun aşıldı- ğım belirten Gürüz, laik eği- timden ödün verilmediğini, bu- na aykın davrananlar hakkında yasal işlemlerin yapıldığını söyledi. Gürüz, mevcut burs ve kredi sisteminin değiştirilme- sini, öğrencilerden alınan harç miktannın ve üniversitelere ay- nlan bütçenin de arttınlması gerektiğini savundu. Gürüz'ün Türkiye'deki üni- versitelerle ilgili olarak aynn- tılı bilgi sunduğu kurul, sorun- lann çözümü için gerekli ön- lemJerin bir an önce alınması- nı kararlaştırdı. 3 Kasım seçim- leri öncesinde ekim ayında açı- lacak ünıversitelerde türban ve böiücü eylemlerin yoğunlaş- masından kaygı duyuluyor. MGK bildirisinde Türki- ye'nin savunma sanayüni ge- liştirme stratejisinin de kurul- da değerlendirildiği bildirildi. MGK'nin dış politika gün- deminde, ABD'nin Irak'a yap- mayı planladığı operasyonun Türkiye'ye olası etkileri, sınır- dan olası kitlesel göç hareket- len ile Kuzey Irak'taki geliş- meler yer aldı. Irak Kürdistan Demokratik Partisi"nin (IKDP) Türkiye ve Türk Silahlı Kuv- vetleri'ni (TSK) hedef alan açıklamalannın değerlendiril- diği toplantıda, terör örgütü P- KK'nin olası Irak operasyonu nedeniyle takınabilecği tutum da gözden geçirildi. Toplantıda, istihbarat birim- lerinin PKK'nin son faaliyet- lerine ilişkin raporlan da gün- deme geldi. Irak'a operasyon olasılığı nedeniyle PKK'nin militanlannı gruplar halinde Türkiye'ye gönderme çabasuı- da olduğu saptamasının yapıl- ması üzerine, örgütün yeniden eyleme geçebileceği ve bu ko- nuda gerekli önlemlerin alın- ması kararlaştınldı. StYANÜR KAVGASI Bergama'da kan aktı: 1 ölü İZMİR (Cumhuri- yet Ege Bürosu) -Ber- gama'da yasadışı işleti- len Ovacık Altm Made- ni tartışması, bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Bergama Pınar- köy'de. madenci ve ma- den karşıtı olarak kamplaşan yurttaşlar arasında önceki akşam büyük bir kavga yaşan- dı. JCavga sonucu made- nin ışletilmesi taraftan olduklan öne sürülen İzzet,Abidin, Mustafa ve Tahir Keskin'in si- lahianndan çıkan kur- şunlarla. "siyanürlü al- tını hayır" diyen Tu- ran Küıç yaşamını yi- tirdı. Olayın ilk olarak salı güııü Dikili'de başladığı bilûrildi. Verilen bilgi- leregöre, madenin işle- ülrnesi taraftan olan ve Nonnandy'de çalışan Kesiin aiiesinin birey- leri maden karşıtı Kılıç ailei bireylerine, siya- nürû altın aleyhinde propaganda yapmama- İan konusunda uyanda bulundular. Yaşamını yitiren Turan Kıhç'ın babası Kemal Kılıç, Dikili Meydanı'nda, Keskin aiiesinin birey- leri tarafından dövüldü. Aynı grup önceki ak- şam da, Kıhçlar'ın evi- ne giderek silahh saldı- nda bulundu. Saldın sı- rasmda bölgede sürekJi devriye gezen jandar- manın, yoğun kurşunla- ma nedeniyle olay ma- halline 2 saate yakın bir süre yaklaşamadığı öğ- renildi. Açılan ateşle Turan Kıhç'ın olay ye- rinde yaşamını yirirdi- ği, saldırgınlann olay- dan sonra yakalanarak gözaltına alındığı kay- dedildi. Bergama köylülerinin sözcüsü Oktay Kon- yar, "Yasalara karşı işletilmesine hayır de- nilen ve bu konuda bir sabıkası bulunanlar, yeni bir sabıkaya bü- ründüler" dedi. Cezaevlerüıe 'onurlıı' genelge ANKARA (Cumburiyet Bürosu) - Adalet Bakanı Aysel Çelikel, yayımladığı genelgey- le, hükümlü ve tutuklulara kö- tü davTanılmaması, hastalanan- lann tedavileri konusunda ge- rekli duyarlılığın gösterihnesi ve onur kıncı hareketlerde bu- lunan personel hakkında yasal işlem yapıunasını istedi. Genel- geye göre, turuklu ve hükümlü- lerin sağhk, temizlik, beslen- me, eğitim, bannma gibi sorun- lan konusunda gerekli duyarlı- lık gösterilecek. Adalet Bakanı Çelikel tara- findan yayımlanan ve Cumhu- riyet başsavcılıklan ile cezaevi müdürlüklerine gönderilen ge- nelgede, tutuldu ve hükümlüle- rin tutukluluk sürelerini güven ve insan onuruna yakışır bir bi- çimde tamamlamalannın sağ- lanması, yakınma ve istismarla- ra neden olunmaması istendi. Genelgeye göre, hükümlü ve turukJulara hiçbir kötü davTa- nışta bulunulmayacak, onur kı- ncı, aşağılayıcı. hakaret içeren söz ve davranışlara meydan ve- rihneyecek. Kurallara uymayan personel hakkında hemen yasal işlem yapılacak. Tutuklulann muayene ve te- davileri konusunda gereken du- yarlıhk ve titizliğin gösterihne- si, hastaneye sevklerde azami çabukJuğun sağlanması için ge- rekli önlemlerin ahnmasma dikkat çekilen genelgede, te- mizlik, beslenme, ısınma, eği- tim, bannma, yakuılanyla gö- rüşme gibi konularda gereksi- nimlerinin karşılanması ve ek- siklerinin giderilmesi için ge- rekli duyarlıhğm gösterilmesi istendi. Genelgeye göre, kuru- ma yeni alınan hükümlü ve tu- fuklular mutlaka doktor kont- rolünden geçirilecek, muayene sonucu sağhk fişine kaydedile- rek buna ait bulgulan gösteren raporlar ilgilinin dosyasında muhafaza edilecek. Cezaevinde sağhk görevlile- ri tarafindan istenmediği süre- ce muayene odasında görevli bulundunılmayacak. . Görevli konuşulanlan duymayacak bir mesafeden sadece güvenlik amacıyla gözetleme yapacak. Ziyaretçilerin üstlerinin aranması ve görüşme sırasında onurlannı kıracak hal ve hare- ketlerde bulunulmaması için gerekli titizliğin gösterilmesi istenen genelgede, can güven- liği ve intihar riski olan hü- kümlü ve tutuklulann izlene- rek kaldıklan bölümlerdeki güvenlik önlemlerinin arttınl- ması istendi. Genelgeye göre, özellikle in- tihara yatkın kişiler sürekli gö- zetim altmda bulundurulacak. Hükümlü ve futuklulann infaz hâkimliklerine ve resmi kurum- lara yaptıklan başvurular za- man kaybetmeden ilgili ma- kamlara gönderilecek. Polis ÖDP'li gençleıi hastanelik etti tstanbui Haber Servisi - Öz- gürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi 2 gencin, Küçük- çekmece'de sivil polisler tarafin- dan gözaluna alınarak darp edil- diği ileri sürüldü. Polisler hak- kında suç duyurusunda bulunul- duğunu bildiren ÖDP Küçükçek- mece Ilçe Başkanı Fuat Yüksek, saldınya kanşan bütün polislerin açığa alınmasını istedi. ODP Küçükçekmece Ilçe Ör- gütü üyesi Mustafa Aydın ve Eren Kaya'nın yaşadığı olay, id- diaiara göre şöyle gelişti: 34 LZA 35 plakah minibüsten inen polisler, durumlanndan şüp- lendikleri Aydın ve Kaya"nın kimlikierini sordu. Gençler, hiç- birgerekçe göstermeden minibü- se binmelerini söyîeyen polisle- re, durumun ailelerine bildirilme- si karşıhğında kendileriyle gele- ceklerini söyledi. Bu sırada olay yerine gelen 2 sivil ve 2 resmi po- lis aracından inen güvenlik güç- Ieri, Aydın ve Kaya'yı dövmeye başladı. Polis, daha öncerisklibir kulak ameliyatı geçirenAydın ile Kaya'yı fenalaşmalan üzerine ÎLT Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kal- dırdı. ÖDP Küçükçekmece Ilçe Başkanı FuatYüksek, dün düzen- lediği basın toplantısında polisin insan hayah ve onurunu hjçe sa- yan şiddet gösterisini kınadığını söyledi. "Yasalar değişse bile kafalann değişmediğini göste- ren bu olay, polis kunımunun çağdışı, çürümüş yapısını bir kez daha göstermektedir" di- ye konuşan Yüksek. saldınyla il- gili olarak olaya kanşan polisle- rin derhal açığa alınmasını iste- di. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran partinin a\'ukatlan, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. TEŞEKKÜR Aile büyügümüz AV MUSTAFA RAŞİT ABASIYANIK'm vefatında acımızı paylaşan Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Adapazan Biiyükşehir Belediye Başkanhğı, CHP II ve Ilçe Örgütleri, DYP îlçe Başkanhğı, Sakarya Barosu, Adapazan Ticaret ve Sanayi Odası, Darüşşafaka Cemiyeti, Sakarya Briç Kulübü, Sakarya Tenis Kulübü, Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanhğı, Sakarya Galatasarayhlar Derneği ve Cumhuriyet Gazetesi ile cenazesine katılan, bağışta bulunan tüm dost, meslektaş, esnaf camiasına, kurumlara, telefon eden ve ziyaretimize gelenlere teşekkür ederiz. ABASIYANIK AİLESİ BAŞSAĞLIĞI Klınığımız ö|retım üyelennden Prof. E>r EROL KESİM'ın annesı FEHMİYE KESİM Hanıtnefendı 21 08 2002 tanhınde \efat etmıştır Merhume 23 08.2002 Cuma günû (bugünl Hacıbayıam Camıı'nde kılınacak öğle namazını mûteakıp Cebecı Asn Mezarlığı'nda deftıedılecektır Kederlı ailesıne başsağlığı dileriz. Ankara Üntversftesl Tıp Fakültesi Castroenteroloji Kliniği İStM DÜZELTMESt Şişli 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi 22.08.2002 tarih 2002/1108 Esas, 2002/1187 sayılı karanyla Muamer DEMlRÖZ'ün, Muamer olan ismi Muammer olarak düzeltilmiştir. llan olunur. l.Ü. öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. YASEMİNKAYA Derviş } in hedefiyüzde 25 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski devlet bakanı, yeni CHP'li Kemal Derviş, 3 Kasım'daki seçimlerde hedeflerinin en az yüzde 25 olduğunu, ancak soldaki birliğin sağlanmasıyla bunun yüzde 40'lara çıkabileceğini söyledi. Deniş DSP'deki _parçalanmadan CHP'ye katılımına uzanan süreci dün NTV'de değerlendirdi. Den'iş, "Keşke Sayın Cem, Ecevit ve Baykal bir araya gelse o zaman değil yüzde 25, yüzde 40'ları bile yakalardık" dedi. Derviş, DSP'deki parçalanmayla ilgili kendisine daha önce gelen bir bilgi olmadığım belirtirken YTP Genel Başkanı İsmail Cem ı solda birliğin öncüsü ohnası konusunda uyardığuu, ancak Cem'in "Ittifaklar umurumuzda değil" açıklamalannın ardından YTP'den koptuğunu aktardı. Birlik çalışmalanndan sonuç alamayınca siyaseti bırakmayı düşündüğünü anlatan Derviş, seçünlerin yaklaşması ve yakın çevresinin desteğiyle CHP'de devam karan aldığını bildirdi. GÜNDEM MUSTAFA BALBA1 • Baştarafı 1. Sayfada Böylece karar almış ve karar vermiş oluyorum. Yani zor bir iş. Ama üstesinden geliyorum. Bugün- lerde Irak ve etrafında olup bitenlerte fazlaca meş- gul oluyorum. Işin uzaması canımı sıkıyor. Bizim Teksas'ta böyle şeyler uzatmaya gelmez. Çekersin silahını ya vurursun ya vurulursun... Ancak Was- hington'da kurallar biraz değişmiş. Doğrusu hoşu- ma gitti. Karşı tarafa silah çekme hakkı vermiyor- sun, sen istediğin zaman çekip, vuruyorsun. Buna da güze) bir ad bulmuşlar: Uluslararası hukuk! Ben de buna uyuyorum. Her türlü karan hu-kuk- la alıyorum. Buradaki Yahudi lobisinden arkadaşların benden küçük bir ricası var. Bu Ortadoğu denen bölgede, Nil'den Fırat'a kadargüvenli bir bölge ıstiyorlar. Bu- rada güçlü bir Arap ülkesi arzu etmiyorlar. Yahudi dostlarımız, Irak rçındeki kimi grupların aslında Yahudi kökeniı olduğunu söylüyorlar. Bunu bize kabul ettirip, Irak'tan da bir miktartoprak par- çası düşer mi diye bakıyorlar. Şimdilık bunu yazma- nın gereği yok. Sadece yerı ge/dikçe söylerim, ye- ter. Amerikan kamuoyunun operasyona hazır hale getirilmesi için çalışmalara çoktan başladık. Ame- rikan halk/nın çoğu Irak'ın nerede olduğunu bilmi- yor ama, mutlaka vurulmasi gerekt/ğıni söylüyor. Halkım şunu istiyor: "Amerikan çıkarfan için gerekliyse her yeh vura- lım, ancak hiç Amerikalı ölmesin..." Bunun için kimi coğrafya\ardan mü'ttefikler bu- lup, bizim yerimize onlann ölmesini sağlamaya ça- lışıyorum. Nasıl bir yeni Saddam? Geçen gün silah sanayıcileri geldi. Moralleri biraz duzelmiş. Son 10 yıldır silah satışlan sürekli düşü- yormuş. Bu yıl usul usul artmaya başladığını söyle- diler. Rakamlardan fazla anlamam, verdikleri bilgi- ye göre ülkemin en büyük 20 şirketinden 8'i silah sanayıinde faalıyet gosteriyor. Onlara pazar bulmak da başkan olarak benım başlıca görevim... Irak operasyonunu silah fuanna çevırmek için ay- rı bir plan hazırlıyoruz. Urettiğimiz kimi yeni silahla- rı canlı yayın eşliğinde tum dünyaya tanıtınz, böy- lece reklam giderlennden de kurtulmuş oluruz. Silah satışını arttırmak için değışık coğrafyalarda sürekli gergınlik çıkarmak iyi bir yöntem ama, ara- da dengeyi tutturamadığımız da dikkatimden kaç- mıyor. Kendini biraz güçlü hisseden devlet hemen etrafındakilere kafa tutmaya başlıyor. Oysa bir dev- lete silah satarken, hemen komşusuna da ona ya- kın miktarda satmalı ki, karşılıklı yarışsınlar, yıllık bütçelerinin önemli bir bölümünü silaha yatırsınlar. Her neyse konuyu dagıtmayayım, şimdi kafam da dağılacak cips yerine sakız yiyip yutmaya kalka- cağım... Irak konusunu tamamlayamadım... Ope- rasyon tarihini saptadığımız zaman kullanmak üze- re Saddam m suç dosyasım içeren bırçalışma yap- tınyorum. Gerçi ortada bir suç görünmüyorama, bi- zim çocuklar nasıl olsa bir şey bulurlar. Birtaslak ha- zırlamışlar, Irak'ın yetiştırdiği teröristlerin listesini yapmışlar. Tam açıklıyorduk, bir de baktık ki, bun- lann çoğunu bız yetıştirmışiz. Çok kızdım. Daha önce yapılan haritalarda Irak hep yatay bö- lünmüş, halbuki bir de dikey bölünse ne güzel olur- du. Müdahale edeyim dedim, babama saygısızlık olacak, vazgeçtim... Çözmem gereken önemli bir sorun da şu: Saddam'ın yerine nasıl bir Saddam getirmeli? Geçenlerde 6-7 tane aday getirdiler. Hiçbirini tut- madım. Bızimkiler bunları çok fazla ehlileştirmişler, bize bağlı hale getirmişler. Bırı çıkmış, Kerkük City mi ne, bir şehri bize güvenıp haritasına katmaya kalkmış. Iraklı muhalifler beni de şaşırttılar, insan bu kadar da Amerikancı olmaz kı canım... ankcum@ttnet.net.tr Hükümette seçim çalişkanlığı I Baştarafı 1. Sayfada nin netleştirilmesi son- rasında hız veren hükü- met, kesimlere aktanla- cak yeni kaynaklar için de arayışlara başladı. Hükümetin erken seçim karan sonrasında yaşa- ma geçirdiği bazı uygu- lamalar şöyle: tstanbui Yaklaşımı hızlandınldı: Reel sek- törün sürekli olarak gündeme getirdiği Is- tanbul Yaklaşımı'ndaki sürecin hızlandınlması istemi, erken seçim tari- hinin belirlenmesinin ardından yerine getiril- di. Devlet Bakanı Ma- sum Türker başkanlı- ğında toplanan Uretim ve Finans Danışma Ku- rulu'nda, yeni kaynak talebinde bulunmayan şirketlerin mevcut kre- dilerine öncelik verile- rek sürecin hızlandınl- masına karar verildi. Geçici işçiler kadro- ya: Türk-Iş'le mayıs ayı içinde imzalanan proto- kol çerçevesinde daimı kadroya geçirilmesi ge- reken geçici işçilere iliş- kin işlemlerin, hafta içinde başlatıldığı öğre- ıiildi. Daha önce Türk- U yönetiminin defalar- ca iletmesine karşın, kadroya geçiş işlemleri- ni başlatmayan hükü- metin, erken seçim ka- ran sonrasında protokol hükümlerini "hatıria- ması" dikkat çekti. Tarıma destek 925 trilyona çıkarılacak: Tanma verilecek deste- ğe ilişkin arayışlar da süriiyor. Doğrudan Ge- lir Desteği kapsammda çiftçilere 700 tnlyon li- ra aktarmayı öngören hükümetin, tanma yö- nelik desteği 925 trilyo- na çıkarmak için çalış- ma yaptığı öğrenildi. Halk Bankası'ndan kredi: Avrupa Yatınm Bankası'ndan Marmara Depremi AcilYardım ve Yeniden Yapılandırma Projesi'nin finansmam için sağlanan ancak kul- lanılmayan yaklaşık 100 trilyon liralık kredi de reel sektörün hizmetine açıldı. Kredinin Halk Bankasfna aktanlması- na ilişkin anlaşmasının 16Ekım2001'deimza- landığım vurgulayan Hazine Müsteşarlığı, kredinin yeniden yapı- landınlarak ihracat ya- pan imalatçı fırmalann kullanımına sunulduğu- nu belirtti. Memura kaynak arayışı gündemde: Memur sendikalanyla gerçekleştinlen toplu görüşme sürecinin, se- çim sürecinde aleyhin- de kullanılmasını iste- meyen hükümet, yeni kaynak arayışı başlattı. Ekonomi bürokratlan- nın, bütçe olanaklannın sınırlı olduğunu ve me- mura 2003 yılında veri- leCek zamrrun en fazla yüzde 20 olacağını be- lirtmesi sonrasında, ba- kanlardan oluşan birko- misyon kuran hükümet, bütçe olanaklannı araş- tırmaya başladı. Memur maaşlannda iyileştirme için, 15 Eylül'e kadar yeni bir kararname ha- zırlanacağının açıkla- nması dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog