Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

2 3 AĞUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ • f% -f % & -*\*JL- TURHAN SELÇUK VE ADAM PEPİ ı <,W\ gıi JtKiM KEMİKLEft'MPEM KB Durmuş'tan • ANKARA(ANKA)- Sağlık Bakanlığı. yaşam süresi artan ancak yaşam kalrtesı düşen yaşhlann sorunlanna dikkat çekmek ıçin 3-9 Eyliil tarihJennde düzenlenen Halk Sağlığı Haftası'nı bu yıl yaşlılara ayırdı. Haftayı 3 Eylül'de Konya'da başlatacak olan SagJık Bakanı Osman Durmuş, yaşlılara streslerini azaltması için kas geliştirici top dağıtacak. Durmuş, "Istiyoruz ki hanımlanmız. Müzeyyen Senar gibi bakımlı. babalanmız. dedelerimiz. Hayrettin Karaca kadar verimli olsun" diye konuştu. • CEYHAN(AA)- Adana'nın Ceyhan ılçesinde. Büyükmangıt tlköğretim Okulu Okulu'na bilgısayar ahmı için gerekli bir milyar lirayı karşılamak ıçinSOağaçkesildı. Koruma Deraeği Başkanı Ömer Karadav. okul bah;esindeki 80 okaliptüs ağacının hem tehlike yarattığını hem de çirkin bir görûntü oluşturduğunu söykdi. "Okulun ihthaçlarını karşılamak ıçin ağaclan kesmek zonında kalıyoruz" diyen Karaday, Ceyıan Kaymakamlığı'ndan kesim içinızin aldıklannı söyledı. Arop ülkelepine vizekoşulu • ANKARA (Cumhuriyet BûrKu) - Türkiye, A\Tupa Birl|i'ne(AB)uyum kapsımmda bazı Arap ülkeenne "vıze uygıJaması" başlatıyor. Dışüeri Bakanlığrnın, AB'ıin Schengen mevoıatına uygun olması açısadan yürüttüğü çalısnalar kapsamında S. Arahstan. Kuveyt. Katar. Birteık Arap Emirlikleri. Barnyn \e Umman gibi Arar ülkelerinden geîecek kişilre vize koşulu geti£ecek. Türkiye, tunzm gelirerinin düşmemesi için bu ükelere tek taraflı vize mua'yeti getirmişti. Nülıs sonuçları açâlamyor • AVKARA (Cumhuriyet Bünsı) - Devlet tstatistik Ensttusü'nün (DİE). 22 Ekin2000tarihinde gerçadeştirilen nüfûs sayın kesin sonuçlaruiı pazresı günü açıklayacağı bıldridi. Türkiye'nin nüfiıunun yaklaşık 67.8 milyın olduğu belirtıldi. 1.5 yıldrkesin sonuçlan açıkıvamayan DlE. 3 Kasn seçiminde illerin çıkaxağı milletvekili sayıtnnı belırleyecek olan Yiifcek Seçım Kurulu'nu da zrdurumda bırakmıştı. Başbakanlık, Diyanet Vakfi hakkında yolsuzluk iddialan nedeniyle soruşturma başlattı 5 koldan incelemeEBRUTOKTAR ANKARA-Başbakanlık, Türkiye'nin en büyük vakıflanndan bıri olan Türki- ye Diyanet Vakfi'na geniş kapsamlı yol- suzluk soruşturması için düğmeye bas- tı. Başbakan Bütent Ecevit, Başbakan- lık Teftiş Kurulu'nu harekete geçirir- ken, tçişleri Bakanlığı da Cumhurbaş- kanlığı Devlet Denetleme Kurulu tara- ftndan vakıfhakkındakı yolsuzluk rapo- runu uzun süre işleme koymayan Diya- net Vakfi yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyu- rusunda bulundu. Başbakanlık, Diyanet Işleri Başkanı Mehmet .Nuri Yıhnazın mütevelli he- yeti başkanı olduğu Türkiye Diyanet Vakfi hakkındaki yolsuzluk iddialan ile geniş kapsamlı inceleme ve soruştur- ma başlattı. Ortaöğrenim ve yükseköğ- • Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun 1998'de hazırladığı ancak Hüsamettin Ozkan'ın Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde işleme konulmayan dosya Ecevit'in talimatıyla incelemeye alındı. Hazırlanan raporlarda, Türkiye Diyanet Vakfi, usulsüz ve gereksiz arsa altmı, yasal olmayan şirket iştirakleri ile suçlanıyor. renim öğrencilerine yurt genelindeki 240 yurdu ile hizmet veren, 50 bine ya- kın öğrenciye burs dağıtan, 16 yayıne- vi ile matbaacıhk ve pazarlama alanın- da etkinlik gösteren, çok sayıda iştiraki bulunan, 29 Mayıs Tıp Merkezi ile An- kara ve Istanbul'da sağlık hizmetleri ve- ren vakıf, "incetemeyeahnınca" çok sa- yıda usulsüzlüğe rastlandı. Cumhurbaş- kanlığı Devlet Denetleme Kurulu tara- findan 1998yıhndabelirlenenusulsüz- lükler, bir raporla Başbakanlık'a da ile- rildi. Ancak dönemin Diyanet'ten sorum- lu Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan döneminde bu raporlar işleme konul- madı. Ozkan'ın bakanlıktan ve DSP'de- ki görevinden istifasının ardından, bu dos- ya hızla işleme aluıdı. Başbakanlık Teftiş Kurulu, Başbakan Ecevit'ten suçlamalann araştınlması ve derinleşririlmesi için "olur" istedi. Baş- bakanlık Teftiş Kurulu, Ecevit'in tali- matıyla dosyayı 5 koldan inceleme baş- lattı. Kurul, îçişleri Bakanlığı'na koor- dinatörlük görevi verirken, Maliye Ba- kanlığı, Türkiye Diyanet Vakfi ve Vakıf- larGenel Müdürlüğü'nünmüfettişlerin- den bir çalışma grubu oluşturdu. Yapı- lan incelemeler kapsamında çok sayıda raporhazırlandı. Raporlarda, vakfin, bir- MERAL'ÎNADAYLIĞI Türk-Iş karar veremedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-tş Başkanı Bayram Merai'e gelen mil- letvekiliigi tekliflerini de- ğerlendirmek için toplanan Türk-Iş Başkanlar Kurulu, net bir karar alamadan da- ğıldı. Meral'in milletvekili adayhğına ilişkin son kara- n kendisinin alacağı belir- tilirken Başkanlar Kuru- lu'nun Türk-lş'in siyasi par- rilere vereceği desteği görüş- mek için tekrar toplanaca- ğı kaydedildi. Türk-tş Başkanlar Kuru- lu, erken seçim sürecinde izlenmesi gereken tavn be- lirlemek için dün toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Meral'in aday- Iığına ilişkin karann yer al- maması dikkat çekti. Türk- Iş Yönerim Kurulu'na siya- si partilerin seçim bildirge- lerini incelemeyetldsi veril- diği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Türk-tşYö- netim Kurulu, Başkanlar Kurulu'nu yeniden olağa- nüstü toplanüya çağıracak ve çaoşma yaşanuna önem \-erenve işçi kökenli adayla- nlstesndeseçikneşangoian yerlerejerfeştirensiyasi par- tiyi destekleyecektir.'' Derviş vakmlıgma tepki Edinilenbilgiyegöre lop- lantıda, sendika başkarJan, Türk-Iş toplanto salonunun Kemal Derviş'in basuı top- lantısı için kullandınbnası- na tepki gösterdi. Meral, tepküere "BubireıvalMFde geByor, Dünva Bankaa da, siyasiierde. Isteyen herkese kapunız açık" yanıtuıı ver- di. Toplantıda Meral'e ge- len miHetvekilliği teklifle- ri de değerlendirildi. Türk- Iş Başkanı'nın siyasete gir- mesine ilişkin olarak baş- kanlar arasında net bir gö- rüş oluşmazken Meral'in "Ben 1995 ve Ü999 seçimle- rinde teklif almama karşın toplusözleşmeier nedeniyle bo teklifleri değerlendirnıe- dim'' dediğı bildirildi. çok şirketle izin almadan iştirake girdi- ği, bazı emlak alımlarında ve inşaat iş- lennde usulsüzlük yaptığı saptamasına yer verildi. Özellikle gereksiz yere alı- nan gayrimenkullere dikkat çekilen ra- porda, "\aknn en son Pülatlfda aldığı ar- sa için Vakuiar Genel Müdürtüğü'nden izin almadığL, üstelik bö\1e bir menkule de ihtiyacmın olmadığı'" \urgulandı. Ra- porda, vakfin hızla büyüyen yapısının. yasal olmayan işlemlerle gerçekleştiği- ne de dikkat çekıldi. Raporda, vakfin kuruluş senedinde yer alan "toplumun din konusunda aydjnlaülmasında Diya- net tşleri Başkanlıgı'na yardıma ve des- tek otanak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi ku- rumian açıp işlermek. zekat. fltre gibi müslüman yıırttaşlartaranndanyapua- cak yardınuan şarrJanna uygun olarak topiumdakiihtryaçsahiplerineintikalet- tirerek, sosyal yardım ve hizmeti geKştirmek'' ama- cı dışında etkınlikler yap- tığına da dikkat çekildi. Vakıfyöneticilerine suç du\ıırusu Cumhuriyet arşivinden canlıyayın 3 Kasım seçinıleri öncesi siyasi gündemi ekrana taşryan ve CNN Türk'te yayunlanan "Son Baskı" programına dün akşam gazetemiz yazarian konuk oldu. Cumhuriyet gazetesinin arşivinden canh olarak yayımlanan programda Tayfıın Ertan'ın seçûne yöneük sorularmı yanıtlayan yazarlanmız Hikmet Çetinkaya, Orhan Bursah, Şükran Soner ve Oral Çalışlar. son siyasi gelişmeleri de değerlendirdiler. Programda ağırüklı olarak eski De\1et Bakanı Kemal Derviş'in CHP'ye katılma karan tarüşıldı. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) îçişleri Bakanlığı da, 17.2.2002 tarihlıtevdira- porunu Başbakanlık'a ile- tirken, ilgililer hakkında yasal işlemi başlarmayan Türkiye Diyanet Vakfi yö- neticileri hakkında "görev- lerinikötiryekuOandridan'' gerekçesiyle dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılı- ğı' na suç duyurusunda bu- lundu. Başbakanlık da da- ha önce Türkiye Diyanet Vakfi hakkında inceleme yapan Vakıflar Genel Mü- dürlüğü müfettişleri hak- kında "eksik soruşturma" yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Raporda; vakfin müte- velli heyeti başkanı oian Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın yanısıra mütevelli heyeti üyeleri olan Mehmet Al- tunkaya, AhmetYayla. Yu- suf Kalkan. Hüseyin Çı- nar ve Şemsettin Yızıriı da suçlandı. Yılmaz'ın bu suçlamalar nedeniyle ol- dukça tedirgin ve kaygılı olduğu öğrenildi. Bakan Keçeciler, Maliye ve Hazine bürokratlannın kaynak aradığını söyledi Memurzammındakarar haftaya ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Memurlara 2003 yılm- da yapılacak zam oranında ke- sin karar, perşembe veya cuma günü veriîecek. Devlet Bakanı MehmetKeçeciler, gelecek yıl yapılacak zamma kaynak bul- mak için Maliye ve Hazine bü- rokratlannın çalışmalara başla- dığını belirtti. Keçeciler, memur maaş zamlannın siyasi yatınm olmadığını da sa\r undu. Memur maaş zamlanyla il- gili olarak oluşturulan bakan- lar komisyonu dün ilk toplan- tısını yaptı. Toplantı sonrasın- da açıklama yapan Keçeciler, çalışmalann seçimle ilgisi ol- madığmı savundu. Çalışmala- nn çok önceden belirlendiğini \Tirgulayan Keçeciler. memur sendikalanyla yapılan toplu gö- rüşmelerde kesin karann per- şembe veya cuma günü öğle- den sonra verileceğinı açıkla- dı. Bu yıla ilişkin olarak maaş- larda yapılacak düzenlemenin de kendi görev alanlan ıçinde buJunmadığını söyleyen Keçe- ciler, "Yıl başindaçıkanlan ka- rarnameue, şubataymda kamu çahşanlarnun maaşlannda200 rriJyon lirahk düzelrnıe yaptık. Bunun ildncisi eylül ayında yü- rürtüğe girecek. Onun toplu gö- rüşmelerie bir ilgisi yok" dedi. Keçeciler, "Memurmaaşzam- lannınyüzde2(Tnin üzerineçık- ması için bir arayış var mı" so- rusuna da, "Var. Maliye, Hazi- ne ve Devlet Planlama Teşkilaö hazırhk yapacak. onu bize inti- kal ettirecek*' vanıtını verdi. 30 AĞUSTOSTA AYTEKİN'LE BİRLİKTE GtDECEK Sezer kalknııııa zirvesinde ANK\R\ (AA) - Cumhurbaşkanı Ahmet ıNecdetSezer, Güney Afrika'nın başkenriJohannesburgkenünde 26 Ağus- tos-4 Eylül 2002 tarihleri arasuıda gerçekleştirilecek Sürdürüle- bilir Kallanma Dünya Zirve- si'nekahlacak. Zirve 1992'de Rio'da yapılan ve Gündem 21 adlı Küresel Eylem Pla- nı'mn çıkış noktası olan Bir- leşmiş Milletler ÇevTe ve Kalkınma Konferansı sonrasmdaki 10 yıllık sürecin değerlendirmesi niteliğini taşıyor. BM'yeaiye 189 ülkeden 65 bin kahlımcının beklendiği zirveye, Türki- ye en üst düzeyde katılacak. Sezer ve ÇevTe Bakanı FevziAytekin'in 30 Ağus- tos'ta Türkiye'den aynlması bekleniyor. Sezer, 2-4 Eylül tarihleri arasında dün- ya ülkelerinin devlet ya da hükümet baş- kanlanmnkanldığı liderlerzirvesindeTür- kiye'nin bulunduğu noktayı anlatacak. DUZYAZI ORHAN BIRGIT CHP'nin 7. Oku Kemal Derviş, bugün "çocukluğumdan berigön- lümdeydi" diye tanımladığı CHP'nin resmen üyesi oluyor. Birsiyasal partinin organlarının kimlerden oluş- tuğu, tüzüğünde belirlenir Sayın Derviş, CHP tüzü- ğüne göre, partinin herhangi bir örgütünde de mer- kez yönetiminde de -şimdilik- görev alamayacağına göre, olsa olsa Genel Başkan'ın ayncalıklı baş danış- manı gibi bir statü ile kamuoyu önüne çıkacaktır. Ancak, önceki gece, CHP'ye katılma kararını açık- larken hem Deniz Baykal hem kendisi, sık sık "ikimiz" deyimini kullanarak Derviş'in sade bir üye muamefe- si görmeyeceğini öneçıkardı. Dahası, Genel Başkan, 3 Kasım seçimleri için yayımlacak bildirgenin Dünya Bankası'nın eski başkan yardımcısının süzgecinden geçeceğinı de söyleyerek Kemal Derviş'in görüşleri- ne verdiği Önemin altını bir kez daha çızmiş oldu. Öylelikle, Kemal Derviş'in çocukluğundan beri gön- lünde taşıdığı partiye yeni bir sentez getireceğini söy- leyenler de yanılmadıklannı ortaya koydular. Derviş, bugün beraberinde en geniş arkadaş kad- rosunu da yanına alarak saflanna katıldığı CHP'ye bir tür 7. ok olarak mı gelmektedir, diye düşünce cim- nastiği yapanların ne ölçüde haklı olduğunu zaman gösterecektir. CHP'lı arkadaşlar, seçimlere iki aydan az bir süre kala, bayraklanna ekledikleri bu 7. okun aftı oka da- ha da ıvme kazandıracağı düşüncesiyle moral ka- zanmış olmalılar. Kolay değil, Kemal Derviş Türki- ye'ye ekonomik krizin atlatılması için çağnldığı zaman, Başbakan kendisini DSP saflanna davet etmiş. O günlerde hükümetin öteki iki ortağı, Hazine'den so- rumlu Bakan'ın, kabineye DSP kontenjanından girdi- ğini belırterek bir siyasi partide bir an önce yerini al- masının yararını söylemişler. Kemal Bey, önceki gün solun aile reisi diye tanım- ladığı Bülent Ecevit'in çağnsına da ANAP ve MHP liderlerinin önerılerine de aldınş etmemiş. Kamuoyu- nun büyük bir bölümü, bu tavnnı. teknokrat bir ba- kan olma isteği olarak degerlendirirken Kemal Der- viş, kendi zamanlaması içınde öncelikle ülkede siya- sal belirsizlik otefuğunu söyleyerekduyariı ekonomi çev- relerinde kafa karışıklığı yaratmış, sonra da erken se- çimi gündeme getirmiş. Aynı günlerde, DSP içinde Ecevit'in rahatsızlığının neden olduğu arayışlan değerlendirerek Metin Şa- rtin'in de dediği gibi, milletvekıllerinin yeni bir genel başkan bulmalan yolundakı çalışmalarda ön safta yer almış. Daha sonra YTP'nin kuruluşunda, troyka olarak ta- nıtılan üçlü yönetimde bulunduğunu ve bakanlık gö- revini devrettikten sonra. partinin iki genel başkan yardımcısından birisi olacağını belırten resmi açıkla- malan onaylamış. Tüm bunları CHP'nin bugün için sade üyesi olan Derviş'in, öyle kendisinin söylediğı gibi politikadan anlamayan bir kimse olmak şöyle dursun, attığı her adımı önceden hesaplayan, bir li- der adayı gibi görmek gerektiğini güçlendırmek ama- cı ile belirtiyorum. Geç kalan öneri Nıtekım, oncekı gun Hüsamettin Özkan ile Hilton Oteli'ndeyaptığı konuşmada kendisine "CHP'yegit- me. Cem'iiknaederiz. Genelbaşkanltğısena/"öne- risinin yapıldığını YTP'nin kurmaylanna gönderme ya- parak açıklayanlar vardır. Derviş bu öneriyi "Artık her şey çok geç" biçimınde değerlendinmiştir. Öyledir ve Derviş, merkez solu güçlendirmek, da- ha da büyutmek amacı ı\e artık CHP'dedir. Peki, CHP'nin bugünkü yönetimi, öyle bir güçlen- me ve büyüme için Derviş'i "Coker" olarak kullanma- nın dışında ciddi bir çabanın içinde midir? Baykal'ın, Bülent Ecevit için yapmak zorunda kal- dığı çağnnın, sadece DSP Genel Başkanı'nda değil, Ecevit"' gerçekten seven ve şu anda herhangi bir partiye üye olmayanlarda da yarattığı tepki, tek ke- lime ile "infial" olarak tanımlanabilir. Baykal, Ecevit'in resimlerinin Atatürk ve inönü ile birlikte CHP Genel Merkezı'nde asılı olduğunu, ken- di önerisinin içtenlığine tanık ojarak soylüyordu. CHP'nin son genel başkanı Altan Öymen, genel mer- kezin bütün koridorlarına partide genel başkanlık yap- mış kişilerin fotoğraflannı kendisinin astırdığını, Bay- kal gelince bu onurtablosunu, partinin sadece bir sa- lonunda bıraktırdığını anlattı. Altan Öymen, solda geniş bir güç birliği yapılması- nı, CNN Türk'te Birand'ın "Manşet" programırtda ay- lar önce öneımışti. Bugün sade bir CHP üyesi ola- rak yaşamını surdüren Öymen'e o önerisi için Bay- kal'ın kendisini arayıp aramadığını sordum. Yanrtı acı bir gülümseme oldu. CHP bugün Kemal Derviş iie birlikte partiye güç getireceğine inandığı 20 en yakın arkadaşına da ka- pılannı sonuna kadar açıyor. Ama 14 Mayıs 1950'de CHP'ye katılmış olan Altan öymen'e ya da başka ötekı isim yapmış "eski arka- daşlar"a da 3 Kasım seçimlerinde adaylık için öneri götürülmemiş. Hemen her gece, çeşitli televizyon ka- nallannda aklı başında seçim tahlilleri yapan eski ge- nel sekreter yardımcılarından Erol Tuncer'e de da- ha başka Baykal karşrtlanna da öyle. Her ikisi de aslında öyle bir öneri beklemediklerini açıklıyorlar. Ama genişlemek, güçlenmek için merkez solun adresi olarak gösterilen CHP'de Baykal yöne- timinin durumunun saptanması amacı ile kendilerine yöneltilen soruyu böyle yanıtlıyorlar. Faks: 0212- 677 07 62 obirgrty; e-kolay.net Eylül ayında uygulanacak Istanburda ekmek 250 bin lira oldu tSTANBUL(AA)-ls- tanbul Fınncılar Oda- sı'nca, Istanbul'da 200 gramlık ekmeğin 'tavan fryarj' 250 bin lira ola- rak belirlendi. Yeni fiyat eylül ayı başından itiba- ren uygulanacak. tstanbul Fınncılar Odası Başkanı Fahri Özer, dün düzenlediği basın toplantısında "Halkın ek malivetler karşısında fahiş fıyatla ekmek safnıak isteyen odaklara karşL, >ani 200 grambkekmeğe3O(MO0 bin lira gibi rakanı te- lafluz edenlere karşı biz fren vazifcsi olmak üze- re, Istanburda ekmeğin tavan fryaönı 250 bin li- ra olarak açıklıyoruz. Bundan böyle Istan- bul'da ekmek, 250 bin lira tavan fiyat olmak üzere saülabilir. 250 bin liranın üzerindeki sauş- lara kesinlikle izin ver- meyeceğK" dedi. Fahri Özer, "Ekme- ğin siyasete ne şekilde alet edildiği" yolunda- ki soru üzerine de, ba- zı büyük illerde bele- diyelereaıt "Halk Ek- mek" adı altında faali- yet gösteren fınnlann, belediye olanaklanyla ekmeği ucuz gibi gös- terip sattıklannı, karşı- lığında da seçimlerde vatandaşın oyunu iste- 4iğını savundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog