Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 AĞUSTOS 2002 Cl HABERLER 'Onu unutmadık. Çiinkü oyolsuzluklann, gericiliğin kirlipolitikalann üzerinekorkmadan yüriidü' UğurMumcu 60. yaş gününde anıldı Uğur Mumcu'nıın doğum günii nedeniyle duzenJenen efkinliğe um:ag ve Cumhuriyet çakşanlanıun yanı sıra siii toplum örgütterinin temsiküeri de katıldı. (Fotoğraf: KEREM GEZER) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bombalı suikast sonucunda aramızdan aynlan gazetemız yazan Uğur Mumcu, 60. yaş gününde dostlan. yakınlan, okur- lan tarafından anıldı. Ölümsüz gazeteci Uğur Mumcu, dün Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um.ag) ve gazetemiz tarafından, 60. doğum günü nedeniyle düzenlenen törenJe, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki gö- mütü başında anıldı. Törene, um:ag ve Cumhuriyet gaze- tesi çalışanJannın yanı sıra, sivii toplum örgütlerinin temsilciieri katıldı. Tören- de. unrag adına konuşan Eğitim Koor- dinatörü Sevgi Can Yağcı, Mumcu "nun katillerinin 10 yıldır bulunamadığına dikkat çekti. Bombalı saldınnın sadece Mumcu'yu değil. tüm aydınlan hedef aldığını belir- ten Yağcı, Uğur Mumcu'nun, "Terörbir üisanbk suçudur. Katilin sağcısı, solcusu, Müslümanı, dinsbd olmaz. Katil kan'J- dir" sözlerini anımsattı. Yağcı şu görüş- lere ververdi: "Uğur Mumcu'yu unutmadık. Çünkû o haksızlıklann yolsuzluklann, gericili- ğin kirfi polifikalann üzerinekorkmadan yüriidü,ögrendiği gerçekleri yaşanu pa- nasına bizlerie pavlaşü. Çiinkü o >ılgın- bğa kapümadı, tehdidere boyun eğmedi, geJen geçen yönetinüere maşalık etmedi Çünkü o, Mustafa Kemal'in devrimine inandı,halkını ve vurdunugerçekten sev- di. Biz de onu çok seviyor, bir kez daha özJemJeve saygıyJaanıyoruz. Uğur Mum- cu'yu da diğer aydınlanmızı da yalnızca doğum ve ölüm günlerinde anmakla ye- tinmemeJiviz. OnJanölümsüzleştirmek, ancak savaşımianna sahip çıkmakJa, ül- kedeoiup bitenJeri sorgulamakla, sorum- luluklarimızdan kaçmamakJa mümkün- dü. İşte bu bilinçle Lğur Mumcu Vakfi. onun düşünce ve ükelerini yannlara ak- tarabilmek, yapıtlaruu, savaşunnu gele- ceğe bırakabilnıek amacryla,dostlannın da desteğiyle yoluna devam etmektedir. Seru unutmadık, unutmayacağız Uğur Mumcu. Doğum günün kutiu olsun yi- ğit gazeteci." TBMM'ye 68 vekil gönderen kentte CHP ve AKP'ye ilgi yoğun, ANAP kaygılı, SP temkinli Paılileı- İstanbuTcla iddiah• Meclis'te en fazla milletvekili ile temsil edilen tstanbul bu seçimde de partilerin kıyasıya rekabet edecekleri il olacak. îktidar ortağı DSP, ANAP ve MHP cephelerinde fazla bir hareketliliğin yaşanmadığı kentte, kamuoyu araştırmalannda en yüksek yüzdeleri alan AKP ve CHP yoğun ilgi görüyor. BARIŞDOSTER Partiler için özel bir önemi olan Istanbul 'da, bazı partiler aday bul- makta güçlük çekerken bazılan da yoğun ilgi nedeniyle bunaldı. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde TBMM'ye 68 temsilci yollayan kentte. solda CHP, sağda ise AKP'ye yoğun ilgi olduğu gözlenirken hü- kümetin üç ortağı ve SP'nin biraz durgun ve temkinli olduklan dikkat çekti. CHP hareketll Seçimlerin iddialı partilerinden olan CHP'de, Kemal Der- viş'in partiye katılımı sevinçle karşılamrken bazı CHP'li- ler. Derviş'in partiye belli oranda oy getireceğini kabul etmekle birlikte. ilk günlerdeki karizmasının, say- gınlığının. prestijinin olmadığını vurguladılar. Parti tabanında Der- vı$'e uzak duran kesimlerin de ol- duğuna dikkat çeken CHP'liler, "CHP Derviş'i ahnakia, hükumetin tr>guladığı ekonomik programa ve DfF reçetelerine karşı çıknia hak- knı terk etti. Ayrıca, Derviş'le bir- likte CHP'ye gelebitecek kimi isim- Jere. örgüt ve taban itiraz edebiHr" deiler. Sadece 11 ilde önseçim ya- pıacağınm açıklanması da örgütte te:ki çekerken yıllardır CHP'de si- yziet yapan deneyimli bir isim, "Önseçinı yapılsaydj. örgütteki tüm ohmsuz öğelere. yanlış yapıjanma- lara karşın belli bir ivme kazanıhr, haecanyaraniuth. Bu obnadL Şim- dj nsaniar,henı ülke genehnde hem de örgütte coşku yaratacak, saygı ıryındıracak temiz. yetkin, dürüst iskık'rin atanmasuu bekhyor. Eğer btıoitnaz,genel merkez,örgütte yıp- raıan ama kendisine yakm olan isinleri atarsa, işler kanşır" diye ko:iiştu. CHP'de îstanbul II Baş- ksa Cemal Özdemir ve il yöneti- cihn AH Uçar, Nurettin Sanbal, AjibÖzMiÇevik, AhCihatlşık, Çe- tirSmsal ve Ceyhun Yağlıcıoğîu, adr. olmak için istifa ettiler. Yedek üyderin il yönetimine girmesiyle oluan yönetim tarafından il baş- kanğına seçilen Cemal Canpolat, üç ânem Küçükçekmece ilçe baş- kaLiâı yaptığını ve deneyim ka- zaıdığını vurgulayarak çağdaş pro- jelerve başanh bir sandık örgüt- leınesiyle, Istanbul'da birinci par- ti cKaklartnı, partilerini iktidar ya- pacilannı söyledi. îstanbul'da Bağ- :ıla-.Silivri, Usküdar. Sanyer, Ada- KIRLIYE OYgYOK lar, Esenler ve Pendik ilçe başkan- lan da görevlerinden aynlarak aday olurlarken, AKP lideri Recep Taj- yipErdoğan \e Istanbul Büyükşe- hırBelediye Başkanı ABMüfîtGür- tuna hakkındaki yolsuzluk iddıala- nnı gündeme taşıyan ve bunJan ki- taplaştıran eski II Başkanı Mehmet Bölük ile İl Genel Meclisi Grup Başkanvekıli Nezih Denk'in de adaylık düşündükleri öğrenildi. CHP'de Istanbuj'un olası adaylan arasında i&malÖzden, BerhanŞim- şek. YavuzTop, AhmetGür>üzKe- tenci, Algan Hacaloğlu, AH Kemal Kumkumoğlu. Mehmet Sevigen, Bülent Tanla. Güldal Okuducu. MehmetAH Özpolat, Hasan Fehmi Güneş, Prof Dr ReşatÖzkan, Prof. Dr. Nurettin Sözen, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Prof. Dr AhmetErcan, Bo- ray Uras, Zülfii LhaneB, KemaiKı- façdaroğht ve Şenes Erzik'in adla- n öne çıktı. CHP örgütünde özellik- le ulusal sol, Kemalist çızgideki partililerin sıcak baktığı isimlerden olan Ankara Ünıversitesi Öğretım Üyesi Prof. Dr. Aıul Çeçen ise ga- zetelerde kendisiyle ilgili çıkan ha- berleri yalanladı \ e "Adav olursam CHP'den olurum. .Ama bu dönem düşünmüyorum. Hakkunda çıkan haberler. ulusalcu Kemalist isimJe- ri jıpratmaja yönefik" dedi. YTP de dü$ kırıklığı Kemal Derviş'in CHP'yi tercih et- mesiyle büyük düş kınkhğı yaşayan ^eni Türkiye Partisi, DSP'nin bir dö- nem il başkanlığının bulunduğu yer- de, MecidiyekÖy'de bir il merkezi tuttu. HenüzIstanbul 'da yeterince ör- gütlenemeyen YTP'nin örgütlen- mesinde, geçmişte CHP eski SHP ve DSP'de sıyaset yapan Şışli Be- lediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Istanbul MiIIervekili Hüsamettin Ozkan'm etkıli olduklan ifade edil- di. Genel Başkan İsmailCem'in de aday olmak için bu kez Kayseri'yi değil, üç büyük kenften birini ter- cih edebileceği öne sü'riüdü. DSP ıl yöneticileri, adaylıkla il- gili her türlü bilginın genel mer- kezde toplandığını ifade ederken DSP'ye dönen Zekeriya Tenüzel ve adaylık için baş\-uran Prof. Dr. Hü- seyin Pazarcı'nın yanı sıra ulusal sol çizgideki bazı sendikacıların da önümüzdeki günlerde DSP'ye ka- tılacaklan belirtildi. AKP »gtden memnun ' / Sağın iddialı partisi L AKP'de. II Başkanı Ala- /K addin Büyükkava. 27 il yöneticisi ve 5 ilçe baş- kanı görevlerinden ay- nlarakaday adayı oldular. Il başkan- hğına, Milli Görüş çizgisinden ge- len Mehmet MüezzinoğJu atandı. AKP yöneticileri, partilerine büyük ilgi olduğunu, milletvekili adayı ol- mak için Istanbul'da yaklaşık 1500, Türkiye genelinde ise 10 bin kişi- nin başvuruda bulunduğunu öne sü- rerken resmen başvuranlann sayı- sının 3 bın dolayında olduğu sap- tandı. AKP'liler, partilerine ilişkin tek belirsizliğin, genel başkanlan Erdoğan'm durumu olduğunu vur- guladtlat — ANAP'lılar endlsell Prof. Dr. AhmetMe- telşıkara'yı saflanna katan ANAP, medya- tik isim arayışlarını yoğunlaştırdı. ANAP örgütünün ciddi bu* baraj kaygısı yaşadığı göz- lenirken örgütten çok sayıda ismin, baraj korkusu ve sıralamada nere- ye konacağını bilememesi nedeniy- le milletvekili adayhğı için başvur- madığı vıırgulandı. Istanbul İl Baş- kanı fbrahim Taşkın, il yönetimin- den Mahmut Ekşi ve Osman Dinç ile Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sa- nyer ilçe başkanlarının, görevlerin- den aynhp aday olduklan belirtil- di. Orgütü iyı tanıyan ve tabanda si- yaset yapan bir isim olan Yaşar Okuyan'uı istifası da moralleri bo- zarken kimi ANAP'hlar, "Mesut Yılmaz'm bile, hemşerisi olan Re- cep Tayyip Erdoğan faktörünü de dikkate alarak Rize'den çekindigi, bu nedenletstanbul 1. bölgeden aday olabileceği ifade edin>or" dıye ko- nuştular. Kulislerde, ANAP'ın. 3 Kasım 'da Kürt kökenJi yurttaşlann yoğunlukta olduğu yerlerde, HA- DEP tabanına sıcak gelebilecek adaylar gösterebileceği de öne sü- rüldü. DYP bu kez İddialı DYP'de İl Başkanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra il yönetimin- den Remzi Şen. Isken- der Oflaz, Aydın Ağa- oğlu. Feza Gütfidan ve Mustafa Vel- kenci ile Üsküdar ve Avcılar ilçe başkanları, görevlerinden aynhp aday adayı oldular. Soylu'nun ye- rine il başkanhğına SeyitŞahin ata- nırken geçen seçımlerde, genel baş- kanlan Tansu ÇiDer'le birlikte Ce- lal Adan ve Havri Kozakçıoğlu'nu TBMM'ye gönderen DYP'liler, bu kez iddialı olduklannı. İstanbul'da- ki oylannı arttıracakJannı öne sür- düler. MHP'de II Başkanı Hasan Hüseyin Cejian, görevinden istifa ederek aday olduğunu açıkladı. SP temkln» Saadet Partisi'nde Is- tanbul il yönericilerinin büyük çoğunluğu, görev- lerinde kalmayı tercih ederken yıllardır Milli Görüş çizgisinde siyaset yapan bir isim, "AKP'nin yakaladığı rü^âr, SP'nin ankederde za>ıf görünmesi veNecmettin Erbakan'uı durumu- nun belirsizliği nedeniyle şu anda bir durgunluk sö'z konusu. SP'IUer temkinli da\Tanrvorlar" diye ko- nuşru. SP'liler, örgütün kök salmış, de- neyimli, güçlü isimlerinin büyük bölümünün SP'de kaldığını, AKP'ye gitmediğini belirterek bunu dikka- te alan AKP'nin de pek çok yerde, geleneksel Milli Görüş tabanına sı- cak gelecek isimleri listelere koya- cağını sa\Tindular. HADEP a r a y ı s t a .__=J^^_ ÖDP ve EMEP'le ittifakı görüşen HA- k DEP'in, seçimlere tek başına da girebi- leceği belirtilirken, parti kulislerinde, ittifak arayışlan- nın sürdüğü, SP ile de henüz köp- rülerin atılmadığı ifade edildi. BtRBAKIMA SERVER TANtLLl İki Tolcu... Bir seçim arifesinde, temel yurt sorunları üsti siyasal partilerin önerdikleri çözümleri ve onlarle gili tartışmaları beklerken, başka konularta vakıt tirilmesinden tedirgin olmuş olabilirsinız; hele K mal Derviş'in bir kapıdan ötekine dolaşmasına > na da getirmiş olabilırsiniz. Böyle anlarda yapılac şey, konuyu değiştirmektır; yazımız da, bu amaı dönüktür. Yeni konumuz da, belki daha da heyecan ven olmak üzere şu: Amerikalılar, 1977'de "Yolcu-1"\ "Yolcu-2" adlarıyla, iki uzay sondası ya da aracı fı latrn/şlardı göğe. Önce Guneş sistemi içinde dole şırken bilgilertoplayıp göndersin, sonra da sistemi dışına çıkarak bizi bilgilendırsin diye yollanan bu il aracın, o tarihten bu yana, bir yirmi beş yıl içincd yaptıkları ve bugün bulunduklan nokta, gerçekteı heyecanlandırıodır. Yapılan işin azametine bakınız: Araçlar, bu sün içinde, Jupiter'den başlayarak, Satüm. Uranüs ve Neptün adlı gezegenlerın dolayından geçmiş ve bu- gün de, Güneş sistemi ile yıldızlar arası bölgenin sı- nırları içine girmış bulunuyor. Bir beş yıla yakın da bu bölgede yol alacak ve sonra Guneş sistemine elveda deyip uzayın derinl/klerine dalacak. Yolu üze- nnde ilk yıldıza varması için gereken mühleti de he- saplamışlar: 40.000 yıl! Araçlar, uzayda başka canlı dünyalara rastlarsa. onlara bilgiler de taşıyorlar beraberierinde; yerkü- reye ilişkin doğal ve canlı yaşamın yanı sıra, tekno- lojimiz ve sanatımızla ilgili bilgilervar herbırinde. Mü- ziksiz olur mu? Beethoven, Bach, Mozart'tan ve başka tür müziklerden kayıt/ar da konmuş araçla- ra. Dünyamızın ilk "merhaba "sı bu uzaylılara! Nasıl da heyecan verıci değil mi. olup biten? Insansoyu adına gurur verıci ve aynı zamanda düşündürücü de... Soyumuzun, özellikle birçeyrek yüzyıl içinde, tek- nik bakımdan nereden nereye geldiğıni gösteriyor her şey. Tekniğin, silah ve bomba olup yüzümüzü kızarttığı hal/erin dışında, böyle onur verici zaferle- ri de var. Metafizik de yok olan-bıtende aç/ktır ki! Her şey, deneysel bırikimin sonucu ve aklın de- netimı ve yaratıcılığının eserı. On binlerce yıl sonra bize bilgiler yollayabtlirlerse, onlarda da "evliya ve enbiya"ya ilişkin bir şey olmayacak. Felsefe deyin- ce, aklını önce metafiziğe ve özellikle bu tür şeyle- re takanlar boşuna beklemesinler! Ama felsefeyi asıl ilgilendiren bir yanı var kı geliş- melerin, başta şu: Bılim ve teknik, hayallerimizi aşan ilerlemelere yol açarken. ınsanoğlu, yaşadığı dün- yada korkunç sorunlarla da yüz yüze. Her şeyden önce de eşitsizlikler içinde çırpınıyor. Şair, "Akın var, Güneşe akın,/ Güneşi zaptede- ceğiz, Güneşinzaptıyakm!"diyordu. Anlartıklanmız- la, o artık bir gerçek şımdi. Ama olmayan şu: "Gü- neşin sofrası"nda, bir gün bile, kardeşçe oturup doyasıya yemiş değiliz; ya da dünya nimetlerini asıl tadanlar, insanlığın ufacık bir parçası sadece. Sürçen bir şey var değil mi, ama ne o? Şu: Ozgürlük, eşıtlık derken, bir üçüncü öge, "kar- deşlik" unutulmuş durumda. Böylece, demokrası- yi onun üzerine de oturtmak gerekiyor. Özgürlüğe, eşitliğe somut bir anlarn kazandıracak olan, budur. Dünyayı, "daha insanca bir dünya" yapacak olan da bu! Insanlara, hangi ülkede olursa olsun yurttaşlara düşen de, şu soruyu sormak olmalı: "önerdikleri- nize diyecekyok, ama kardeşlik adına ne elde ede- ceğiz bundan?" Unutmayalım: Teknik, onca ilerlemenin bir sonu- cu olarak, medyanın da emrine pek nankör araçlar vermiştir; o da, buyruğundaki kapitalizm ve onun li- beralızmı adına, kardeşçe her yorumu bir yana ata- rak, bılinçleri saptınyor ve akıllan çeliyor. Kimi ka- lemlerin •'metafizık" kaygılara sürüklenmesi; "sos- yal" derken, "so/" derken ürkmeleri de bunun so- nucudur. Oysa her şey gün gibi açık. Teknik ilerierken, kardeşliğimiz de ileriemeli; ve fel- sefenin kaygılan da, "metafizik" değil, insanlığımı- zı asıl duyacağımız bu sosyal kaygılar olmalı. Öte yandan, dünyamızı "kardeşliğindünyası"ha\inege- tirmeye yönelmemiş bir felsefe, olsa olsa ıçı boş bir laf yığınıdır ve felsefe adına da layık değildir. Uzayın derinliklerine açılmaya hazırlanan iki "yol- cu"nun yolu açık olsun! CHP aday adayı Ünal Seçilirse maaşım bağışlayacak ERKAJVT UYSAL KO.\Y4-Erken genel seçimler için CHP'den Konya milletvekili aday adayı olan M. Ali ÜnaJ seçildiği takdırde 5 yıl- lık, yaklaşık250 milyar liralık maaşını yoksulla- ra, vakıflara ve dernek- lere bağışlayacağı taah- hüdünü Konya 2. No- terliğı'nde onaylattı. CHP'ye Istanbul'da öğrenim gördüğü Işık Mimarlık ve Mühendis- lik Yüksekokulu'nda öğrencilık yıllarında ka- tılan M. Ali Ünal, 1960 yıhnda Konya il örgü- tüne kayıt yaptırdıktan sonra partimn değişik kademelerinde çalıştı. Yurttaşlann se\gi ve saygısını kazanmış, na- muslu ve dürüst olarak bilinen, iş yaşamındaba- şanh olmuş kişilerin sı- yaset alanını terk etme- mesı ve halkın yanında yerini almasını isteyen Ünal, "Yıllardır birileri halkuıgeleceğine ipotek koymuştur. Benim ül- kem, benim halkun için 3 Kasım önemfa'dir. Bu gün,her türlü depremin bifeceğive düzenin deği- şeceği. a>dınüJdann baş- layacağı önemli tarihsel gün oJacakür" dedi. M. Ali Ünal, Konya 2. Noterliği'ne onaylat- tığı taahhütnamesinde, milletvekıli seçilmesi halinde 5 yıl süresince alacağı yaklaşık250 mil- yar liralık maaşm yüz- de 10'unu CHP Konya il ve ilçe örgütlerine, >aizde 10'unu Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde 10'unu Fak-Fuk- Fon'a ve yüzde 20'sini de Kızılay, Türk Hava Kurumu, Şehit Analan Vakfı ve Mehmetçik Vakfı 'na eşit olarak bo- lüştüreceğini ifade etti. Ünal, geriye kalan yüz- de50'IiktutandaCHP'li" olsun ya da olmasın halk için yapacağı hizmetle- re harcayacağını sözle- nne ekledi. Ünal, notertasdıkli ta- ahhütnamesinin bır ör- neğinı de TBMM Baş- kanlığı 'na göndereceğı- nı vurguladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog