Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

23AĞUSTOS2O02CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Siahlara zorunkıveda • BURSA(AA)-Bursa Emniyet Müdürlüğü, işadamı Nesım Malki'nin azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandığı davadan tahliyesinın ardından Kartal Cezaevi'nden çıktıktan sonra Bursa'ya gelen Erol Evcil'in silah ruhsatlannın iptali için işlem başlatu. Derviş'e şartlı destek • Haber Merkezi - Alevi Bektaşi Kuruluşlar Birliğı Başkanı Alı Doğan ıle birlık üyeleri, Kemal Derviş'i önceki gün ziyaret ederek solda bırlik konusunu görüştüler. Ali Doğan, yurttaş olarak üzerlerine düşen hizmeti yapma amacında olduklannı kaydederek sosyal demokratlann birleşmesi durumunda Kemal Derviş'in yanında olacaklannı belirtti. Doğan, Derviş'in kendilerine "Solda birlik konusunda çalışmalar devam ediyor. Henüz bir neticeye varamadık" dediğini aktardı. hD yöneticiepi hakkında dava • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı, tHD Genel Başkanı Hüsnü Öndûl'ûn de aralannda bulunduğu 46 kişi hakkında 3'er aydan 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Coşkun Çetinbinici tarafuıdan hazırlanan iddianamede, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin karan dogrultusunda ÎHD Genel Merkezi'nde yapılan aramada, hakkında toplatılma karan bulunan 33 adet dokümanın ele geçirildiği belirtildi. AADD'den seçim açıklaması • Haber Merkezi - Avnıpa Atatürkçü Düşünce DernekJeri Federasyonu (AADD) Genel Başkanı Dursun Atılgan, Atatürkçü düşünce doğrultusundaki söylemleri ile bilinen parti ve oluşumlann, 3 Kasım'da önemli bir sınav vereceğini söyledi. Atılgan yaptığı yazılı açıklamada, "Atatürkçü düşünce temelinde soylemleri aynı olmasına karşın sudan nedenlerle birlikte hareket etmeyenler tarih önünde sorumlu clacaklardır" dedi. Siyasiler Celal Bayar'ıandı | ANKARA (ANKA)- TBMM Başkanı Ömer Izgi, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ölümünün ,6'ncı yıldönümü nedeniyle mesaj \ayrmladilar. tzgi, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer ûürsoy'a gönderdiği nesajda, Bayar'ın cumhuriyetin torulmasıyla birlikte cnemli görevler istlendiğini kaydederek "Çok partilı parlamenter iayatın temelini atan aerhum Celal Bayar, smokrasiye geçişte cnemli bir misyon istlenmiştir" dedi. Milletvekilleri teker teker istifa ediyor. Seçkiner de koptu, Mumcu sırada Yılmaz'a 'Çin işkencesi'ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Erken seçimde baraj kaygısının en çok yaşandığı parti olan ANAP'ta istifalar durmuyor. Yaşar Okuyan'ın ardından eski Devlet Bakanı. Ankara Milletvekili YüceJ Seç- kiner de ANAP'tan istifa et- ti. ANAP'ın önümüzdeki haf- ta başında yapılacak Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan (MKYK) sonra istifalann da- ha da hızlanması bekleniyor. ANAP yönetimine muhalif milletvekillerinden \eysel Ata- soy da aday adayhğı başvuru- su yapmadığını belırterek du- rumu seçmenleriyle değerlen- dirdikten sonra karar verece- ğini söyledi. AB ile ilgili yasalann çık- • Daha önce Işın Çelebi'nin deklarasyonuna imza atan Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner de dûn ANAP'tan istifa etti. Seçkiner'in istifasıyla ANAP'ın TBMM'deki milletvekili sayısı 74'e düştü. masının 3 Kasım seçimlerin- de ANAP'ı olumlu yönde et- kilemeyeceğinin ortaya çık- masının ardından partiden kopmalar sürüyor. Daha önce Işm Çelebi'nin deklarasyonu- na imza atan, Ankara Millet- vekili Yücel Seçkiner de dün ANAP'tan istifa etti. Seçki- ner'in istifasıyla ANAP'ın TBMM'deki milletvekili sayı- sı 74'e düştü. ANAP MKYK'nin önü- müzdeki pazartesi günü ya- pılacak toplantısının ardından milletvekillerinin kopuşunun hızlanacağı dıle getirildi. Es- ki Genel Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu'nun da bu top- lantıda son olarak erken seçim- den önce olaganüstü kongre is- teminde bulunacağı, bunun kabul edilmemesi durumun- da partiden aynlmayı düşün- düğü öğrenıldi. Yılmaz'ın, Mumcu'nun olaganüstü kong- re istemine olumsuz yanıt ver- mesi ve kongrenin zamanın- da yapılacağını kurmaylanna bildirmesinin ardmdan istifa sürecinin hızlanacağı yorum- lan yapıldı. ANAP lideri Yılmaz, parti- sinden aynlan milletvekilleri- nin "flkesel değil, kişisel kay- güarla" istifa ertiklerini sa- vundu. Yılmaz, "Seçim dö- nemlerinde böyleistifalar olur. Bunlar yaprak gibi savrulur- lar" değerlendirmesini yaptı. Işın Çelebinin hükümeti ve parti yönetimini eleştiren dek- larasyonuna imza atan millet- vekillerinden Veysel Atasoy, şu anda istifayı düşünmediği- ni dile getirdi. ANAP'tan aday olmak için başvuruda bulun- madığını belirten Atasoy, "Se- çim bölgeme gidiyorum. Seç- menlerimle durum değerlen- dirmesi yapüktan sonra ka- rar vereceğun'' diye konuştu. Kongrede Yılmaz'ın karşı- sına rakip olarak çıkan Yozgat Milletvekili Lütfuuah Kaya- lar' ın ise partiden istifa etme- yeceği dile getirildi. Kaya- lar" ın, Yılmaz ve ekibini eleş- tiren Mumcu'ya karşı çıktığı, "Ben rakip olduğumda bu ar- kadaşlar Yılmaz'ın yanında yer aldılar. Şimdiki Yılmaz o zamanki Yümaz. Şûndi ne de- ğişti de karşı çıkryor, eleştiri- yortor" değerlendirmesini yap- tığı öğrenildi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Bayar'ın partisi DTP, DYP ile birleşiyor. YTP lideri Cem: Üretimsizlik, işsizlik ve eşitsizlik ülkenin önündeki engeller Türkiye'yi 3 beladan kurtaracağız BARIŞ DOSTER Yenı Türlaye Partısı (YTP) Ge- nel Başkanı Ismaü Cem, 3 Ka- sım seçimlerinden başbakan ola- rak çıkarsa çok iyi bir başbakan olacağını belirterek partisinin Türkiye'nin yenıleşme ihtiya- cından doğduğunu söyledi. "Kı- zmı bale okuluna yoDayan da, kı- zmı Kuran kursuna yoOayan da bizim insannnızdır" diyen Cem, unutulanlann, unutturulanlann, kadınlann, gençlerin, yoksulla- nn, emekçilerin, köylülenn, çift- çilerin, 5 milyona yakın özürlü- nün ve ailenin partısi olduklan- nı belirtti. Cem, saat 13.00 sulannda in- diği Atatürk Havalimanı'ndan, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül'ün organizasyonuyla oluşturulan binlerce araçhk bir konvoy eşliğinde yola çıkarak saat 17.00'de partisinin il merke- zine geldi. Yol boyunca havalı- manı trafıği tıkandığı için, yol- cular YTP konvoyuna sözle ve klakson çalarak tepki gösterir- ken D100 karayolu da, YTP kon- voyu için trafiğe kapatüdı. Eski partisi DSP'nın, Mecidiyeköy'de- ki eski il merkeziyle aynı yerde rinde geteneksel destekçisi olanAl- maroa'nın, Türkiye için nelerya- pabileceğini konuştuk. Alman- ya'daki insanumz \e onlarm tem- silcileriyle gorüştük" dedi. Sü- rekli -başbakan ~ diye anons edi- len Cem için, Şişli Belediyesi UZUI1 konvoy, az katllim Almanya'da yaptığı ziyaretlerin ardından Istanbul'a gelen Ismail Cem, havalimanından uzun bir konvoy eşliğinde yola çıktı. îl merkezinin önünde, küçük bir kalabalığa seslenen Cem, "Kapanan fabrikanın, duran tezgâhın memleketi olmayacağız. însanımıza iş yaratacağız' diye konuştu. olan YTP Istanbul Merkezi'ne gelirken üstü açık seçim minıbü- sünden yurttaşlan selamlayan, yolda birkaç kez durarak parti- İılerle tokalaşan Cem, kendisi için kesilmeyi bekleyen kurban- lan da affetti. Cem, Almanya'da aralannda başbakan ve içişleri bakanının da bulunduğu önem- h kişilerle görüştüğünü belirte- rek "Türkiye'nin AB fle iüşkile- Esen Spor'lu minik futbolcular- dan folklor ekiplerine dek geniş birkesim seferber oldu. Seçimi erteletme çabalanyla YTP'nin ilişkisini soran bir ga- zeteciye "Yakıştmna" yanıtını veren Cem. Kemal Derviş'in CHP'ye geçişi için de "Bizim işimiz değO" demekle yetindi. Türkiye'nin eski anlayıştan, es- ki plaktaki eski şartadan sıkıldı- ğını. insanımızm heyecanına ve dinamizmine uyması gereken si- yaserin yenileşmek zorunda ol- duğunu vurgulayan Cem, parri- sine yönelik ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl mer- kezinin önünde, küçük bir kala- balığa seslenen Cem. "Üretim- sizlik. işsizlikve eşitsizlik betasm- dan memleketi kurtaracağız. Ka- panan fabrikanın, duran tezgâ- hın memleketi olmayacağız, în- sanımıza iş yaratacağız'' diye ko- nuştu. Hırsıza, banka batırana para v erenlerin, "işçiye, çiftçiye, esnafa para vereKm" diyenleri popülizm yapmakla suçlamala- nnı eleştiren Cem, taş üstüne taş koyan, üretim yapan, istihdam yaratan herkesin partisi oldukla- nnı söyledi. Sevgisizlik ortamı- na son vereceklerini belirten Cem, "YeniTürkiye'nin iktidan,bütün Türkiye'nin iktidan olacaknr. Si- yaset ânlayışımız, anşmak değil, yanşmak üzerine kuruhı r dedi. MHP Adaylara sıkı denetim ANK\RA (Cumhurivçt Bürosu) - MHP, kendı lıs- telerinden milletvekili aday adayhğı için başvuranlar hakkında sıkı denetim yap- mayı planlıyor. MHP mü- fetrişlen, aday adaylannın başvurduklan illere gjderek başanlı olup olamayacak- lannı, bölge halkıyla iliş- kilerini, parnlerine uyum sağlayıp sağlayamayacak- lannı araştıracak. MHP, propaganda döneminde kullanmak amacıyla 3 se- çim otobüsü almayı da planlıyor. Seçime yöneUk çahşma- lan hızlandıran MHP, seçim bildirgesinin yazımı, kul- lanılacak slogan ve şarkı- lann beürlenmesi ile ilgi- li çahşmalan önümüzdeki hafta tamamlamayı plan- lıyor Alınan bilgiye göre MHP, sloganlarda "ekono- mik kalkmmavı sağlayacak kadrolara sahip olduğu" temasını işleyecek. MHP, 18Nisanl999seçimlerin- de de kullandığı "yotsuziu- ğunbitiribnesi'' vurgusunu bu seçimlerde de yapacak. Afış, pankart ve sloganlar- da MHP'nin, "dürüst,yok- suüukveyolsuzhıklamüca- dete edecek kadrolaıia yö- netime talip olduğu" anla- tılacak. MHP lideri Devlet Bahçeti'nin "Önce ülkem, sonra miDetim, sonra par- tim" sözü de afışlerde kul- lanılacak. MHP,Hazıne'denaldığı yardımın bir bölümünü An- kara Balgat'ta yapımı sü- ren yeni genel merkez için kullanmayı planlarken ka- lan bölümünü seçime ayır- dı. MHP'nin, 27 ilde se- çim otobüsü bulunurken 3 yeni otobüs siparişi daha verildi. Alınacak otobüs- lerden biri Bahçeli'ye, bi- ri gazetecilere, diğeri de milletveküi adaylanna tah- sis edilecek. IRMIKI AYDIN ENGÎN aenginadoruk.net.tr Seçim lokantasının ocakları üstünde pilav tencerelerı fokur fokur... En soldaki tencereyi şımdilik bıryanabırakalım. Gelelim onun sağındakı, ya- ni merkezin hemen solundaki tencereye. O tenceredeki pilav da he- nüz pişmedi: seçmenin önüne konmaya henüz hazır değil. Kendini demokratik sol tence- reye ahçıbaşı tayin eden Ke- mal Derviş gerçi bir şeyler ko- tardı, ama pilav henüz yavan. CHP tenceresine pırinç kondu, suyu kaynamaya başladı; Der- viş'in yanında getireceği tere- yağlarda hazır. Hatta lezzet kat- sın diye birtutam Pişkinsüt bi- beri de kondu. Ama pilav hâlâ yavan. Henuz Ismail Cem - Hüsamettin Öz- kan etınden, Karayalçın - Sağ- lartuzundan, Ercan Karakaş'lı SODEV baharatlarından, DSP salçasından haber yok. Pılava bunlar katılmazsa lezzet kaybı kaçınılmaz, hatta lâpa olma teh- likesı bile var. O yüzden o tencere bir süre Ocaktaki Tencereler daha fokurdayacak. En sağdaki tencerelerden adı MHP olanının kapağı hâlâ ve henüz kapalı. Içinde ne var ya da içinde bir şey var mı bilemi- yoruz. Ancak toplumun yam- yam geleneklerinden henüz tü- müyle kopmamış kesimlerine "Apo etlipilav"\ yalnız onlar su- nacaklar. Bir de tabela asmış- lar, "Yemeklenmizde asla AB yağı kullanılmamaktadır ve kul- lanıimayacaktır" diyorlar. Baka- lım müşteri bulabilecekler mi, bulurlarsa ne kadar bulacaklar? En sağdaki tencerelerden bir başkasında mollalar "Saadet Pılavı" pışirmeye çabalıyorlar. Ama onlarm işi birazAllah'akal- mtş gibi. Pinnçleri az, o yüzden bulgur eklemişler. Yağ olarak da bayatlamış Erbakan mar- garini koyuyorlar. Gelelim ocaklann merkezinin hemen sağına... Orada tam bir kördöğüşü var. Tek göz ocak var ve dört tence- re birbıriyle itişip kakışmakta. En tuhafı DYP tenceresi. Ame- rika'dan gelen bir ahçı hanım tencerenin başına geçmış. Ame- rikan usulü pilav pışırmekte. Bu tuhaf pilavı lokantanın köylu, esnaf, kasaba eşrafı gibi gele- neklerinin esirı kalmış kesimle- rinin önüne koyacak. "Alışma- dık damakta Amerikan pilavı durmaz" diyen atalarsözünü anımsamadan edemiyoruz... ANAP tenceresinin ahçıba- şısı Mesut Yılmaz ise kan ter ıçinde. Ocağın sönmemesi için üfüımekten, kaçışan ahçı ya- maklarını ocak başında tutma- ya çalışmaktan pilavla ilgilene- miyor bile. Üstelik daha önce- ki seçimlerde pışırdiği pilavların hepsinin dibi tuttuğundan ah- çılık karnesi de "kırtk notlar"\a dolu. Bu kez ikmale kalmaktan kurtulamayacak gibi. Tencere- nin ustune astığı "Bu tencere- de halis muh'ıs AB pilavı piş- mekte ve pilavımız Kopenhag kriterlerine göre hazırlanmakta- dır" demiş. Benim bıldiğim (ki bilirim) AB ülkelerinde ya pilav pişmez ya da pilav yerine haş- lanmış pirınç getirip önünüze sürerler. AB mutfağına halis muhlis Anadolu usulü pilav ka- zandırma ve AB sofrasını daha zengin daha göz alıcı kılmak yerine AB usulü tatsız tuzsuz pirinç haşlamasını Türkiye'ye getirmeye kalkışmanın bir ce- zası olsa gerek. ANAP bu ce- zayı çekeceğe benzer. Lenger büyüklüğünde bir ten- cere ıle ocağın başına geçmış ahçıbaşı Tayyip Erdoğan ise AK Pilav adını taktığı özgün ve ilginç bir pilav pişirmeye çaba- lıyor. Eğer MGK normlarına uy- madığı için tencere ateşten in- dirilmezse, eğer ahçıbaşını itip kakan savcılar başanya ulaşa- mazsa merkezin sağındakı ocaktan inen en büyük pilav tenceresi AK Pilav olacak. Bu pırinçteri okunmuş üflenmiş, AB ve ABD baharatları eklenmiş, vıcık vıcık yağlı, löp löp etli pi- lava varaşlardaki, kırsal kesim- lerdeki yoksullar çalakaşık gire- cek gıbiler. Ama AK pilava kent- li takımı pek yüz verecek gibi de- ğil. Çoğu daha şimdiden yüzü- nü buruşturup "Öğğğğ!.. Vıcık vıcık yağlı, çokağır. Bu doyur- maz, sadece mideyi doldurur" diye itmekteler... Bir de ortalıkta dolaşan, yu- varlanan, tekerlenen, o yüzden çok da gürültü çıkaran bir ten- cere var. Tencerenin adını pek bilen yok. DTPdeniyor. Demok- ratik Türkiye Pilavı. Ama orta- da ne pirinç var, ne yağ var, ne et var, ne yeterince ahçı yama- ğı. Bilinen sadece çiçeğı bumun- da bir ahçıbaşısı Mehmet Ali Bayar. O delikanlının da bugü- ne dek pilav pişirdiğini ne bilen var ne duyan. Ama maşallah "En iyi ahçı benim. Benden iyi ahçı yok" diye ortatıkta dola- nıp duruyor. ••• Bakalım 3 Kasım sabahı, kim, hangi tencereye kaşık sallaya- cak? Ben mi? Teşekkürler. Rejim yapıyo- rum... POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Geçmiş Zaman Yolculuğu... Yakın bir geçmişi düşünürken televizyonu aç- tım... Deniz Baykal ve Kemal Derviş CHP Genel Merkezi'nde gazetecılerin, televizyonculann kar- şısınaçıkıyorlardı... Elimde Erbil Tuşalp'in Günizi Yayıncılık'tan çı- kan 'Vatan, Millet Sakarya I Çete, Parti, Mafya' kitabı vardı... Önce Derviş sonra Baykal konuştu... Sonunda karar çıkmıştı: "Fikir ve gönül birliği içindeyiz..." Fikir birliğı serbest pazar ekonomisiydi, gö- nül birliği ise CHP... Her neyse!... Televizyonun sesıni biraz kısıp, tekrar Erbil Tu- şalp'in kitabını okumaya başladım... Yolun sonuna ulaşmak için uzun bir yürüyüş gerekiyordu... Erbil Tuşalp'le yıllarca Cumhuriyet'te birlikte ça- lıştık... Dürüst ve onurlu bir kişidir Erbil!.. Ödün vermez, doğruların peşinden koşar... Kitabı bitırip yeniden masanın üzerine koydum... Televizyonun sesinı açtım... Bugün günlerden cuma... Baykal dedi ki: "Kutsal cumada, altı ok rozetini Sayın Derviş 'in yakasına takacağım!" Cumartesi taksaydı ne olurdu? Kendi kendime mınldandım: "Rozet töreninden sonra Kocatepe Camisi'nde bir de cuma namazı kılarlar!" • • • Yakın birgeçmışe doğru yürümeye başlamışbm... Karanlığın, insanın düş gücünü zorlayan ilişki- ler yumağını Erbil Tuşalp çok güzel anlatmıştı... Ne dıyordu Tuşalp: "Soğuk Savaş döneminde yaşanan benzeri olaylan kitaplarda okuyor, televizyonlarda izliyor- duk. Türkiye'nin son otuz yıla damgasını vuran toplumsal ve siyasal patlamaların, yıkımlann, kı- nmların, cınayetlehn okuduğumuz/izlediğimiz bu olaylara çok benzediğini seziyorduk, biliyorduk." Unutkan bırtoplumduk!.. Belki de otuz yıl sonra, bugün yaşanan acıları, gözyaşlannı anımsamayacaktık!.. Otuz yıl önce Istanbulda, Ankara'da, Ada- na'da, Malatya'da, Trabzon'da ceket ceplerin- de Cumhuriyet gazetesi olduğu için öldürülen öğ- retmenleri, sendıkacıları, işçilerin adlannı anımsa- madığımızgibü... Manisa'da öldürülen CHP İl Başkanı Mete Er- dem'ı, CHP İl Kadın Kollan Başkanı Neşe Güler- soy'un adını ömeğin Kemal Derviş hiç duymuş muy- du? Uzun bir yolculuğa çıkmış gibiydim!.. Televizyona bakıyordum!.. Deniz Baykal, zafer kazanmış bir komutan tavrı içindeydı!.. Erbil'in yazdıkları ile bugün Türkiye'de yaşanan olaylar örtüşüyordu!.. Erbil ne diyordu: "Üretimi, bölüşümü, emeği, hakkı, hukuku, par- tiyi, sendikayi, derneği bir kenara iten insanlar, 'öbek öbek aynanın karşısına geçiyor ve önce kendini değiştirmekle!' işe başlıyordu. önce markasız iç çamaşırlan, ayakkabılar, gömlekler ve tüm giysi- ler çıkarıldı. Sonra tıraş losyonlan, briyantinler, spreyler, tırnak cilalan, gözlükler atıldı. Oyıllarda markaiı giysiler ve küpe 'değişimi', it- hal besinler ve uyuşturucu 'dönüşümü', hırsız- lık/rüşvet/ihtilas/ırtikâp ise 'yükselen değerieri' anlatıyordu." Son yirmı yıl böyle geçti... Kemal Derviş, bir kurtancı olarak Türkiye'ye gel- miş, Bülent Ecevrt'e sarılmış, Hüsamettin Oz- kan ve Mesut Yılmaz'la dost olmuştu!.. • •• Derviş'i en çok eleştirenler CHP'nin 'ekonomi masas/'nda görevli bilim insanları değil miydi? CHP'nin ekonomik programında Derviş, yer- den yere vuruluyor, CHP üyesi ekonomistler "Bu adam kurtancı değil, batıncı" diyordu... CHP "sosyal pazar ekonomisi" diyor, Derviş "serbest pazar ekonomisini" savunuyordu!.. Yaşimdı!.. Erbil Tuşalp'in anlattığı gibi Türkiye çağ atlıyor- du!.. Ama nasıl? Vurgunlu, soygunlu, kara paralı!.. Inanır mısınız, düşümde Kemal Derviş, Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm... Üçü birlikte Umre ziyaretine gidiyoriardı!.. hikmet.cetinkaya(g cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 CHP'ye ithal aday • ANKARA (ANKA) - Alman sosyal demokrat partilerinin birleşmesinde aktif rol alan gazeteci- yazar Nazmi Kavasoğlu, CHPden milletvekili aday adayı oldu. Alman basınında en fazla köşe yazısı, makale ve öyküsü yayımlanmış Türk gazeteci olarak tanınan Kavasoğlu, 32 yıldan bu yana yaptığı çalışmalar ve Sosyal Demokrat Parti'deki (SDP) katkılanndan dolayı Alman şeref madalyasına layık görüldü. Kavasoğlu. madalyasını, bu yılın eylül ayında düzenlenecek törenle Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau'dan alacak. TESK Yönetim KUPUIU toptandı • ANKARA (Cumhurtjet Bürosu) - TESK Yönetim Kurulu, seçimlerde alacağı tavn görüşmek üzere TESK Genel Merkez Bınasfnda toplandı. TESK Genel Başkanı Derv iş Günday, kendisinin herhangi bir partiden aday olmayacağını, ancak, esnafın sorunlannı parlamentoya taşıyacak ve çözümleri zorlayacak esnaf temsilcilerinin aday olmasından yana olduğunu ifade etti. Aksaray'da gözattı • İstanbul Haber Servisi - Aksaray'da bulunan Yeniden Atılım gazetesinde açlık grevi ve basın açıklaması yapmak isteyen bir gruba polis müdahale etti. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından polis, içeride bulunanlan gözaltına aldı. Önceki gün de Ekmek ve Adalet ile Gençlik Gelecektir dergilerine operasyon düzenleyen polis, çok sayıda kişıyi gözaltına almıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog