Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

AĞLSTOS20O2CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 'Nrhaftageç aÇMSCan*,. Ohh,$oruıtarİJir MtteptHeadl... Etektronik posta: denizsom3cwnhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Fafcs: 0.212.512 44 97 - Memura seçim zammı geliyormuş... "Kalan saölar bizimdir!" ürjantin Kemal Derviş, s t f u birleştiremese de sonunda kendini GHP'ye bütünleştirdi... LJIuslararası Para Fonu recetelerinin yeni a d ' e a CHP otdu... Tam memteketimize hayırlı v « uğurlu olsun diyecektikkibir dostumuzaradı... Aj-jantin'deki ekonomik krizden sonra CHP'nin Arjantin'e özel bir ekip gonderdiğini ve bir "Arjantin Raporu" hazırladığını anımsattı... Artık Arjantin raporuna gereksinim kalmadı her şey Türkiye'deki seçim bildirgesinde görûlecek! Altınova Ayvalık Altınova, emeklilerin yeğlediği bir tatil beldesi... Yaz nüfusu kış nüfusunun 20 kartına kadar çıkıyor... Beldenin asıl sakinleri ise çiftçiler... Beldenin ilçe olması söz konusuyken geçen yıl onca masraf yapılıp onanlan Ziraat Bankası şubesi kapatılıyor... Emeklisi, köylüsü ortada bırakılıyor! odrum yakınında Kıssebuku'ndekı SİT ala- nına Fransızların yapmak istedıği tatıl köyü- ne Muğla Kültür ve Tabıat Varlıklarını Koru- ma Kurulu'nun yeşil ışık yaktığı ve ardından bolgede orman yangını çıktığı yolundaki yazımıza ko- ruma kurul başkanı Oktay Ekinci'den uzun bir açık- lama geldi..Yerimiz elverdiğince özetlemeye çalışalım: "Antik ve tarıhi kalıntıların da bulunduğu bu koyda- ki özel mülkıyete ait tapulu parselleri önce 'turizm te- sisi alanı' ilan eden, ardından da 3. derece Arkeolo- jik SİT yapan ve aynı parsellerde 1150 yataklı tatil kö- yü planına onay veren biz değıliz...Tam tersıne bir yıl— dır durduran bizız... Konu, 2001 yılında, 199O'lı yıllar- daki onaylan destekleyen •olumlu ÇED raporu'nun sü- resi bittiği için, tatil köyü inşaatına başlanması yönün- de 'ÇED raporunun süresini uzatma' talebıyle Muğla Kurulumuza geldı. Bu rastlantı ve 'bizim bunu değer- lendirerek sürece hemen mudahale etmemız' olma- saydı, şimdı orada 1150 yataklı tatil köyü inşaatı, üs- Koruma telik 'ruhsatlı' olarak ve şimdı buranın farkına varan kimi çevrecılerin de hemen hiç itiraz etmedikleri bir 10 yıllık izin sürecine dayalı şekilde, kim bilir hangi dü- zeye gelmiş olacaktı... Muğla Kurulumuz ise olumlu ÇED raporunun süre- sini uzatmadığı gibi, 3. derece SİT olan özel mülkiyet- teki parsellerin de 'arkeolojik yerleşme dokusuyla iliş- kisi olduğunu' tespit ederek, buna uygun biryenı ko- ruma statüsünün sağlanması yönünde SİT derecesi- ni 2 olarak belirledi. Yatırımcılann bu karara tepkileri; 'Kurul Fransız Tatil Köyünü engelliyor' şeklindeki ha- berlerle basına yansıyınca da çevreciler bu projenin 'farkına' vardılar... Ardından arazide hem bizim tara- fımızdan hem de diğer uzmanlarca yapılan daha ay- rıntılı çalışmalar sonucunda, aynı özel mülkiyetlerde- kı tanhsel, kultürel ve doğal değer olarak korunması gereken 'tüm kalıntılar, eski yaşam izleri, ağaç ve bit- kı topluluklan' bu kez 2. derece bile değil, 'doğrudan 1 .derece SİT' kapsamına alınarak, 1150 yataklı tatil köyü projesıne dayanak olan tüm eski SİT sınırları, planlar, projeler ve eskiden verilmiş tüm onaylar, 'bi- zim tarafımızdan geçersiz' kılındı. Olumlu ÇED rapo- ru da böylece işlevini yitiımiş oldu... Işte bu son ka- rarımızla, Kissebükü'ndeki sadece orman ve kamu mülkü arazilerdeki tarihsel ve doğal varlıklar değil, daha önce 10 yıl boyunca 3. derecede kalan ve yine aynı 10 yıl hiç kimsenin itiraz etmediği özel mülkiyet- teki tüm arkeolojik ve yakın dönemlere ait tarihi ka- lıntılar ve araziye peyzaj değeri katan doğal doku ile tüm ağaçlar ve bitki topluluklan da hem 1. derece ar- keolojik SİT ve hem de 1 .derece doğal SİT kapsamı- na alınmıştır. Aynı şekilde yine tüm bu yapı kalıntılan ve ağaçların da tek tek tespit edilerek 'kültür ve do- ğa varlıkları olarak tescil çalışmaları' başlatılmıştır..." SESSlZ SEDASIZ (!) Yüksek Yerilim Hatt erdincutku ; yahoo.com Sol partileri kazırsanız. altından yine sol çıkar mı? Kültür Bakanlığı'ndan beklenen Erzurum Şehır Tiyatrosu Yönet- menı Semih Yetimoğlu mektubun- da diyor ki: "Tiyatromuz cumhuriyetin değer- lerine sahip çıkan, topluma karşı so- rumluluk duyan, ülkesine ve insanına yabancılaşmayan, düşünen, üreten, paylaşan bir duşünce yapısı içinde sa- natın coşkusunu ve güzelliğinı herkes- le paylaşmak adına çalışmalannı sür- dürmektedır. Işsizlikle bunalıma girip kahve köşe- lerinde, birahanelerde olası her türlü olumsuzluğa açık yetişen gençliğimı- zi sosyal aktivitelerin içine çekerek bi- linçlendirmek, eğitmek, toplumda da- ha üretken, çalışkan, taşıdığı sorumlu- luğu bilen, duyartı ve katılımcı bireyler olarak yaşamasını istiyoruz. Düşünen bir kafanın, duyan biryüreğin yaratıl- masında emeğimizin ve katkımızın olmasını istiyoruz... 2002-2003 sanat mevsimi Kültür Bakanlığf nın amatör tiyatrolara yap- tığı yardım için müracaatta bulunduk. Amatör tiyatroların Turk tiyatrosuna katkıları asla yadsınamaz. Tîyatromu- zu yaşatmak, arzu edilen hedefe ulaş- tırmak sadece bizlerin değil, hepimizın görevi olsa gerek. Doğu'da sanat yap- manın ezıkliğini verilecek desteklerle aşmak istiyoruz. Sadece bir yıl, tıyatromuza 10 milyar lira yardım yapılmasını talep etmekte- yiz. Umudumuzun gerçeğe dönmesi hayaliyle yaşıyoruz..." ilmarız, Kültür Bakanlığı, Erzurum'daki tiyatroculara 10 milyar lirayı çok görmez... AKP'den Korkan Kim miş? UĞURCANKOÇAK Müthiş sır çözüldü. 20 Ağustos günlü Cumhu- riyet'te "Seyaz Saray AKP'yi Istemiyor" başlıklı haber her şeyi açığa çıkardı. VVashıng- ton Post'ta yayımlanan bir makalede Beyaz Saray' m di- ni merkezli bir parti tarafın- dan idare edilecek Türk hü- kümetinin, Saddam Hüse- yin'e yapılacak harekâta destek otmayacağı kaygısı taşıdığı yazılmaktaymış. Böylece, Sayın Başbakan Ecevit'in durup dururken AKP'yi neden "Rejim için teh- likeli" olarak tanımladığını an- lamış olduk. Malum, Ecevıt siyası Islamı hükümet katına çıkartan kişi- dir. Doğal olarak siyasi Islamı tehlike olarak görmemesi ge- rekir. Son yıllarda da "tyi tari- kat" diye bırtanımlamayı sıya- si edebiyatımıza kazandırmış- tır. Aynca, ABD'yi mesken seçmiş Hocaefendi'nin de dostudur. Öyleyse, Ecevit ne- den korkmuştu? Ecevit'in o çıkışını, ben, de- mokrasi hayranlığına(!) bağla- mıştım. Eğer, AKP iktıdarın bir köşesinde olursa, alışkanlık- ları gereği -eskiden olduğu gi- bi- bir abukluk yapar, TSK de Cumhuriyetin temel ilkelerine sadakatından ve anayasayı koruma görevinden kaynak- lanan anlayışıyla müdahalede bulunur, bizim gözümüzün bebeği demokrasimiz(l) zede- lenir, bu da rejim için tehlikelı- dır, Sayın Başbakan kamu- oyunun dikkatini, yetkı gaspı- nı göze alarak, bu konuya çekmek istiyor şeklinde dü- şünmüştüm. Hatta üç gaze- tecınin de böyle düşünerek Başbakan'a arka çıktıklannı sanmıştım. Oysa işın içinde neler var- mış neler... ABD Irak saldırısı- na hazırlanırken ne kadar dik- katliymış bu vesileyle öğren- mış olduk. Ama, bence, ABD'nın o çok bilmiş uzmanları yanılıyorlar. Bizim siyasi Islamcılar için Su- udi Arabistan, Iran ve Lıbya önemlidir. Nüfusunun çoğun- luğu Müsluman olan diğer ül- keler onemsizdir. Çünkü onlar "Islam Cumhuriyeti" değiller- dir. O nedenle Irak da tıpkı yo- la getirilecek ülkelerdendir. ABD'nın saldırısı, belkı de I- rak'ı yola getirmekte ışe yara- yabılir. AKP'nın iktıdara ortak olduğu bir hükümet, ABD'nin Irak saldırısına hiç bir sorun çı- karmayacağı gibi.. tam tersı, destekler. Ayrıca AKP, serbest piyasa- ya, ABD'ye, AB'ye, IMF'ye DB'ye, DTÖ'ye bağlılığını dur- madan tekrarlıyor. Kesenin ağzı ABD'nın elinde oldukça AKP'den ABD'yi üzecek hiç- bır hareket gelmez. AKP bir yana, işin daha be- teri, üç sosyalist parti hariç, Türkiye'deki tüm siyasi parti- ler, siyasi Islamından sosyal demokratına kadar hepsi ABD'nin Irak saldırısını des- tekliyor. Yazıp dururken birden he- pımizin oyuna geldiğini fark ettim. Başbakanından gaze- tecilerine, politikacılarına ka- dar herkes AKP ile olumlu, olumsuz uğraşıyor. Yani be- dava reklamı yapılıyor. Yoksa birıleri, mesela Başbakan ya da ABD, AKP'yi iktidar falan mı yapmak istiyor? Olmaz olmaz demeyin, bu- rası Türkiye.. her şey olabilir. KİM KİME DLM DUMA BEHÎÇ AK behicak(a turk.net ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI BULUT BEBEK MRAYÇÎFTÇİ bulutbebekn hotmail.com Deniz SOM TEPE TEPE ISTANBUL "Herhangi Bir Yerde" G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 FakS: 512 11 72 TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 23 Ağustos B/R HOLLYWOOD EFSANESI 1326'OA 8USÜN, ÜNLÜ AME&KAU SlNEMA OYUH- CUSU RUDOLPH VAL£NTtNO, MIDE KANAMASM- DAN 31 YAŞINDA Öİ-OU. SESSİ2 SrNGMA DEI/- RİNİN BAŞAKH.I 'LÂT/N AŞ/K" TİPİyDt. /TAL- YAM ASILLI AKTÖR, 1913'TE AME/ZİKA'YA SÖÇ- MEN OLARAK G/rMrf, ÖNCELERİ BAMÇlf/AN- LIK YAPMIŞTI. 8İH Sü/?E SOAJSA SİHEMA yAŞA- MINA BAŞUYAU VALEUrtNO,KÜÇÛK ROLLEJS- DE PANSÖKLÜK ETTİ. BAŞ/ZOL OYAMD/Ğt HER FİLMİ SÜYÜK yANKILA/Z UYANDIRDI. SOM FİLMİNİN GALASIHA GİTTIĞI NEW YORK KEMTİNDe ANlDEhJ FEhJALAŞAM VALEMTI- NO fOJfŞTAR/LAMAPt. ÖUJMÜNÜN PUYUL- MASI ÜZERİHE.HAYRANLAR.INPAN İM7İHAK EOENUE.R OLMUŞTU /. BİGA İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 2001,3318 Bıga Icra Müdürlüğü'nün 2001 '3318 Es. sayılı dosya- sından (*i satışa çıkarılan Çanakkale ılı Biga tlçesı Sa- karya Mah. Kanlıkısık mevkiı 515 ada 47 parseldeki 2. katta bulunan taşınmazın kıymeti 11.000.000.000 TL. (Onbirmilyar)'dır. İlan olunur. (*) 02.09 2002 (1. Satış) ve 12.9.2002 (2. Satış) günlerınde Basın: 51851 Nüfus hüvıyet cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. UĞUR ERGUN TUNÇAY Yaşam, kalbin iki vuruşu arasındaki zamandır. Kalbinizi koruyun. 19 Mayıs Cad. No: 3 Şişli/İSTANBUL Tel:(0212)2120707(pbx) • Faks:(0212)2126835 Internet http://www.tkv.org.tr e-mail: gen.sekreterttkv.org.tr • koordinatordtkvArg.tr ANKARA...ANKA MÜŞERREF HEKİMOGLU Sessizliğin Müziğini Seçenler Mutluyum, ruh sağlığımı hâlâ koruyorum. Yok- sa dayanılır gibi değil! Çevremde kaç kişi ilaçla ya- şıyor. Başka türlü uyku durak yok! Her gün her sa- at, neredeyse her dakika neler yaşıyoruz! Nereye baksam kan ve gözyaşı dünyamızda. Trafik kaza- ları, sel baskını, kaçaklar, soygunlar, cinayetlerie can ve kan pazan! Banş giderek uzaklaşıyor. ölüm, hastalık kol geziyor. Açlık, çıplaklık, yüce değerle- ri yok etme savaşı bitmiyor. Dahası süslenerek ye- ni gıysiler içinde, baştan gündeme geliyor. Sevgili okurlanm, hepimiz yaşıyoruz bunlan. Var olmanın, ınsan olmanın dayanılmaz acısını siz de duyuyorsunuz elbet. Kaç mektup, kaç telefon ge- liyor gunde... Kaç okur sızlanıyor, ağlıyor yitik de- ğerlerin izinde! Sonu bılinmeyen bir yolculuk bu. Treni durdursak da nerede ineceğimizi şaşınyoruz. Oysa durüst olmak gerekir. Treni durdurmak için istasyonlar da oluşuyor ülkemızde, giderek çoğa- lıyor. Sivil toplum örgütleri, örgütsüz çabaların si- yasal gücünü duyuramayan kışi ve kuruluşlann yavaşlığına karşın hızla gelişıyor. Bu yazıyı yazar- ken kaç örgüt birden göründü ekranda. Belki de el ele vererek birlikteliği de kuracaklar eninde so- nunda. Belli politikalara ayak koyan, yol kesen davranışlar da silinecek ufkumuzdan. • • • Ardıç Koyu'nda buluşan başkentli dostlar, Ner- min- ilhan Unat'ın bahçesinde dostluğun ve bir- likteliğin sevincini kutladı geçen akşam. Yaşamın gizemi bu bence. Belli duyguların üretkenliği so- na ermiyor! O toplantıya ben de katıldım. Hayli uzaktan, a- ma çok yakından. Yanımda da Mustafa Kemal Abadan var. Bu genç mimarla onur duyuyorum doğrusu. Bir mimar olarak doruklara tırmanıyor! Adıyla sanıyla ABD'nin yapısında da, dokusunda da genış yer alıyor. Kentler, kıtalar arasında mekik dokuyor. Geçmişe dönüyor, küçük Mustafa Kemal'i an- nesiyle el ele Avrupa'nın önemlı mimarlık yapıtla- nnı, müzelerini gezerken düşünüyorum. Bugünle- ri hayal etmiş miydi acaba? Bence etmişti? Altya- pısı çok sağlam, üstyapısı da güzel bir ortamda ge- lıştı. ABD'nin ünlü SOM Kurulu'nun ortaklarından biri olarak selamlıyor dünyayı. Mimar Sinan'ın torunlanndan güzel bir selam yeni dünyaya. Eski dünyalara, karanlığa saplanan kişılere de güzel bir uyarı. Mustafa Kemal, Tok- yo'da da güzel bir merkez oluşturuyor. Dahası dün- yanın belli merkezlerine ımza atan bir Türk mıma- rı olarak onurlandınyor bizi. Yazarken çok mutlu- yum.. bu genç mimar "feyze" diyor bana. Yeğe- nimle onur duyuyorum. • • • Dönelim Ardıç Koyu'na. Unatlar'ın bahçesinde kabakçiçeğı dolması, deniz börülcesi ile Ege mut- fağını tatlandıran akşam yemeği, Avrupa Biriiği'ni andıran bir toplulukla şenlendi. Türk- Alman, Türk- Ingiliz dostlugunu evlilikle kanıtlayan çiftler Avru- pa Birliği'nin duygusal çizgilerini yansıtıyordu. Si- yasal çizgileri de oluşacak mı acaba! Ardıç Ko- yu'ndaki plajın Istanbul'daki "Laila"ya verilmeme- si için savaş veriyor Koyda oturanlar. Sessizliğin müziğini dinlemek olanağından yoksun kalmamak için direnıyorlar. Belki de duydunuz. En güzel kon- serler de gece yansından sonra çalmayı durduru- yor. Geçen hafta Mendelssohn'u dinlemek mut- luluğu da belli bir saatte sona erdi. Güzel yankılar- la sürdü kıyılarda. Çeşme gazetesinin haberleri bu kadarla bitmi- yor. Sevgili Nermin'in hayal gücü geniş boyutla- rıyla sürüyor söyleşilerde. Bir gün onlan da yaza- rım. Şimdilik arkası yarın. B U L M A C A SEDATYAŞAYA* 1 2 3 4SOLDAN SAĞA: 1/ Ortaçağ A\Tupası"nda toprağı olan derebevi...Bir 3 nota. 2/ Ma- denlerı yont- mada kullanı- lan çelik 6 araç... Sazan j familyasın- dan bir balık. ° 3/Kahverengi 9 ve tüylü kabu- ğu olan, C \itaminin- ce zengin bir mey- ve... Bir solukta çıka- nlan ses ya da ses birliği. 4/Asya'dabir ülke. 5/Cimn. 6/Es- 5 ki dilde ayak... Çıp- 6 lak vücut resmi... Sa- hip, malik. 7/Yosun- 8 lann kökü andıran 9 tutunma organı... Ishal. 8/ Doku teli... Antik Yu- nan tiyatrosunda sahneye verilen ad. 9/Taparcası- na sevine. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/Cinsel çekicilik. 2/Anlann çıkardığıbirtür sal- gı... Suda yaşayan tek hücreli bir canlı. 3/ -- Çokay": Ressamımız... Zeybek. 4/Beddua. 5/ tntikam... Elektrik enerjisini kimyasal enerji ola- rak depo eden aygıt... Tavlada üç sayısı. 6/Gedik, yank... Dingil. 7/Uzun süre dayanabilmesi için kurutulmuş ekmek. 8/Hindistan'da büyük toprak sahibi prenslere verilen san... "Al getir ilk sevgi- liyi Beşiktaş"tan / Yaşamak istiyorum gençliğimi — baştan" (C.S. Tarancı). 9/Kurnaz, açıkgöz... Çok yakışıklı, çok güzel. Turkıye Gazetecıler Cemıyetı'nın yayınladığı gunluk Bizim Cazete Ulke sorunlanna ılişkın raporlarıyla, araştırnnalanyla, köşe yazılanyla, tarafsız haberlerıyle sıvıl toplumların gazetesi. Düzenlı okumak için abone olun. Tel: 0.212. 511 08 75 Büyükdere'de dört kath tarihi bina. Müracaat: 0 532 287 29 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog