Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

2 3 AĞUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA J l j J v U l l \_JİVJU ekonomi(â cumhuriyet.com.tr 13 Cözler pamuk fiyatiarında • ADANA (AA) - Pamuk üreticileri Çukobirlik'ten alım fiyatıra açıklamasını, tanm işçileri de pamuk toplama ücretlerinin tespit edilmesini bekliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ayhan Barut, bir kilogram kiitlü pamuğun üreticiye maliyetinin 670-675 bin lira civannda olduğunu, üreticinin kar edebilmesi ve tanmsal faaliyetini sürdürebilmesi için Çukobirlik tarafindan alım fîyatının en az 850 bin lira olarak açıklanması ve prim uygulamasına devam edilmesi gerektiğini savundu. Yapı Kredi, Fıntur hisselerinî sattı • tSTANBUL (AA) - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Fintur Holding'deki yüzde 13.91 oranındaki iştirak payını, Sonera Holding ile Turkcell'e 65 milyon 70 bin dolar bedelle sattı. Çukurova Grubu'nun telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerindeki yatınmlannın yeniden yapılandınlması çalışmalan çerçevesinde, iştiraklerinden Fintur Holding B.V'nin 540 milyon Euro sermayesinde bankanın sahibi bulunduğu 75.090.128 Euro (yüzde 13.91) nominal değerli hissenin Sonera Holding B.V ile Turkcell Iletişim Hizmetleri A.Ş'ye devredildiği bildirildi. Petrol serüveni 2002 başlıyor • ANKARA (AA) - "Bakü- Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı 2002 Petrol Serüveni" isimli organizasyon kapsamında, 31 Ağustos Cumartesi günü Bakü'den yola çıkanlacak 1 varil ham petrol, 5 Eylül'de son durak Yumurtalık'a getirilecek. Doğu-Batı enerji koridorunun önemli bir ayağını oluşturan hattın çıkış noktasında olması nedeniyle Türkiye'ye sağlayacağı jeopolitik gücün, Ceyhan'ı önemli bir uluslararası petrol piyasası merkezi haline getireceğini belirten BTC yetkilileri, tanker trafiğindeki azalmanın boğazlann ve Istanbul'un çevresel emniyetine olumlu katkısının, çevre ve insan ile dost. güvenli bir proje olduğunun gösterilmesi amacıyla Petrol Serüveni (Oil Odyssey) isimli organizasyonun düzenlediğini ifade ettiler. HSBC Meksika'da • MEXICO CITY (AA) - Türkıye'de Demirbank'ı de\Talmış olan Ingiliz sermayeli HSBC Holding Bank, yabancı bankalann şimdi de Meksika mali sektörüne yöneliş kervanına katıldı. Banka'nın açıklamasına göre, HSBC Holdings, Meksika'nın beşinci büyük bankası Grupo Financiero BitaPi (Bital Bank) 1.14 milyar dolara satın almak üzere anlaşma imzaladı. Hollanda sermayeli bankacılık ve sigortacılık grubu ING ise Bıtal'in yüzde 19.2 hissesini 200 milyon dolara almak üzere Temmuz'da imzalanan anlaşmayı bozdu. Otomobilde DVD keyfi • BURSA (AA) - Bursa'da bir fuma, iç dizaynının buzdolabı, maıi bar ve gelişmiş müzik sisemleri ile yeniledikleri bazı otomobil modellerinde, şindi de DVD keyfi yajatmaya başladı. TOFAŞ'ın Doblo ve Scudo nttdellerinin iç dizaynını, mûşterilerden gelen talep dc^rultusunda yeniden yaparak, bu modellere minibar, teevizyon, portatif dolap. yatak haJne dönüştürülebilen deri koîtuk, katlanabilir masa, çocuk vehostes koltuğu ile perde m:nte ettiklerini kaydetti. 5 gade tamamlanan iç dizayn çaışmalannın müşteriye ımliyetinin 5 milyar lirayı buluyor. Yılın ilk yansında istihdam yüzde 2.1 arttı. Tüm ölçeklerde kapasite kullanım oranı az da olsa yükseldi Sanayide iyimser tablo• İSO'nun Ekonomik Durum Tespit Anketi, istihdam ve kapasite kullammında yılın ilk yansında 2001 'e göre artış olduğunu ortaya koydu. Anket sonuçlan, sanayi üzerindeki kara bulutlann dağılması olarak yorumlandı. Ekonomi Servisi- Istanbul Sanayi Odası'nın (ÎSO) hazırladığı Ekonomik Durum Tespiti Anketi sonuçlan, yılın ıkınci yansında sanayinin üzerindeki "ölü toprağuu" attığını gösterdi. Ankete göre, yılın ilk yansında istihdam yüzde 2.1 arttı, kapasite kullanım oranı yükseldi. Ankete katılan 535 şırketin yıl sonu beklentileri ise ekonomiye bakışın kısmen olumluya döndüğünü gösterdi. Katılımcılar yıl sonu Toptan Eşya Fiyat Endeksi hedefını ise yüzde 44.8 olarak açıkladı. Bu arada tSO Başkanı Tanıl Küçük, ankete üişkin yapılan toplantıda, seçımden sonra güçlü bir hükümet ve siyasi anlamda ishkrann çok önemli olduğunu vurgulayarak "Bu anlamda yapüan, yapdacak parçaianmayı önleyici çalışmalan hepimizin desteklemesi lazun. Bu sefer duvara çarpmadan duşfinmemiz lazun" dedi. Türkıye'nın yeniden yapılanmaya ıhtiyacı olduğunu belirten Küçük, seçimlerin ertelenmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak, "Erken seçbn tdaffuz edildiği zaman ÎSO olarak bir korkumu/ vanh, programda sapmalar olabflir diye_ Bunu görmedik. Şimdi erken seçim karan ahndı. Bundan sonra bu yoMan dönmek çok yanhş ohır" diye konuşru. Kara bulutlar dağıiacak Ekonomik Durum Tespiti Anketi'nin sonuçlarma ilışkın açıklamada, "2001 yıhnda bütün sektörleri yoğun biçimde kaplamış olan kara buhıdann. 2002 yıh ildnci yansmda az da olsa dağüacağuu söylemek olasıdır" denıldi. Ankete göre, şırketlenn yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 2, yıl sonu TEFE beklenhsı yüzde 44.8, TÜFE beklentisi yüzde 44.9 oldu. Yıl sonunda dolar kurunun ulaşacağı seviyenin 1 milyon 930 bin 537 lira beklendiği açıklandı. Ankete yanıt veren sanayi şırketlennın yüzde 48 6'sı ise erken seçimın "hedeflerde sapma yanumayacağffii" belirtti. Anket sonuçlarma göre, çahşan sayısı yüzde 2.1 artarken tüm ölçeklerde kapasite kullanım oranlannda az da olsa artış görüldü. ISO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük tarafindan açıklanan anket sonuçlarma göre, işyerlennin sadece yüzde 20'si ıç satışlannda, yüzde 13.3'ü üretımlerinde, yüzde 12.8'i dış satışlannda, yüzde 13.7'si istihdamlannda ve yüzde 13.l'ide yeni sipanşlerinde azalmabekliyor. Masum Türker, TURMOB'un 33. Başkanlar Kurulu toplanüsına kaüldı. (Fotoğraf: AA) Siyasi rüşvetlerprogramı saptıracak ISO BAŞKANI KÜÇÜK Memurlara erken seçim öncesi yapılması planlanan maaş zamlanna üişkin tarhşmalara dün sanayiciler de katıldı. İSO Başkanı Tanıl Küçük, maaş zammını "Siyasi rüşvet" olarak değerlendirdi. Erken seçim öncesinde memur maaşlanna yapılması planlanan maaş zammını "program- dan sapma" ve "siyasi rüşvet" olarak nitelen- diren Tanıl Küçük şöyle konuşru: "Çoksami- mi söylüyorum. Uygulanan bir ekonomik prog- nun var, onun devamı için en ufak bir sapma güveni kavbettirebinr. Bunlara hepimizin mü- saade etmenıesi lazım. En önemli sorun Türki- yş'de güveıv Erken seçimin neticesinde Türtd- yfde güven istikran sağlayabilme açısuıdan is- tikrar kadar önemli. Burada çok dikkatii dav- ranılması, uygulamadan sapılmaması, siyasi populizm yapdmaması lazım." DEVLET BAKANI TÜRKER Devlet Bakanı Masum Türker, "maaş zammı yapılacak mı?" yönündeki soruyu "kaynaksız hiçbir harcama yapılmaz" şek- linde yamtladı. Türker, gazetecilerin "Kamu çahşanlan- nın maaş arüşında formül ne, kaynak mev- cut mu?" şeklindeki soru üzerine "Kaynak- sız hiçbir harcama, hiçbir ödeme yapümaz. Hükümet olarak biz, mevcut olan kaynağın kullanım tercihini kullanınz, biz bu kaynak- larda kullanım tercihimia kullanırken, mağ- dur edikuğine inandığnmz kesime verilebUe- cek en büyük şeyi vermeye çahşınz" diye ko- nuşru. Türker, artışın enflasyon hedefi üzerinde olmasına üişkin beklentileri de bir varsayun olarak niteleyerek, hükümetin hedefinin enf- lasyonu rutturmak olğunu belirtti. Türker, Derviş 'e sahip çıktı: Yanlıs harcanan para yok ANKARA (Cumhumet Bürosu) -Ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kam Masum Türker. seçimin erte- lenmemesi gerektiğini söyledi. Se- çimin ertelenmesi durumunda da- hi ekonominin etkilenmeyeceğini belirten Türker, "Ancak seçim, pi- mi çekilmiş bir bombadır ve bu bomba sandıkta patlamabdır" de- di. Türker. Başbakan Yardımcısı ve MHP liden Devlet Bahçeh'nın IMF'den gelen kaynağın nerelere harcandığı sorusuna da yanıt verdi. Türker, "Programda ortadan kay- bobmış, yanhş yere harcannuş bir para yok. Olamaz da" dedi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği'nin (TÜRMOB) 33. Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Devlet Bakanı Masum Türker, "Program kapsa- mında yer alan reel sektöre ve özeJ- likle sosyal polirikalara ağırhk ve önem vermenin zamanı geldi Ka- mu çahşanlarmın maaşlan için de bir komisyon ohışturduk. Ama kay- naksız hiçbir harcama, hiçbir öde- me yapılamaz." Türker, IMF kredilerinin kulla- nım alanlan hakkında da bilgi ver- di. Bugüne kadar fondan 28 milyar dolar alındığını, bu kaynağm 8 mil- yar dolannın geri ödendiğini vur- gulayan Türker, şöyle devam etti: "Bu 20 milyar dolar, ashnda bizim bütçe açıklanmn kapanhnasında, yani faizkrin ödemnesmde, bir las- mı kamu bankalarmda, bir kısmı fona ahnan bankalann açıklanmn kapanhnasında kuUanümış." Krizin cıcı bilancosıı: Türkiye ençoh hüçülen 4. ülhe Ekonomi Servisi - Şubat krizinin Türki- ye ekonomisinde yarattığı hasar ve yok- sullaşma Dürrya Bankası'nın Küresel Kal- kınma Raporu 2003 'te de ortaya konuldu. Türkiye'nin yüzde 7.8'lik daralmayla 2001 yılında dünyanın en fazla küçülen dördüncüülkesi olduğu; 116 milyar dolar- lık dış borçla en borçlu yedinci ülke ko- numuna yükseldiği ve nüfusun yüzde 18'inin yoksul olduğu açıklandı. Rapora göre dış borcun milli gelire oram ise yüz- de 57 düzeyine çıktı. Türkiye'deki gelir dağılımı eşitsizliğini ortaya koyan Dünya Bankası raporuna gö- re nüfusun yüzde 18'i günde 2 dolardan (3 milyon 275 bin lira) az parayla geçini- yor. Dünya Bankası'nın raporunda. Türk nüfusunun yüzde 2.4'ünün "aşın yoksul" diye tanımlanan ve geliri günde bir dola- rın altında kalan gruba dahil olduğu, yüz- de 18'inin gelirinin ise uluslararası yok- sulluk sının kabul edilen günde 2 dolar- lık gelir düzeyinin altında kaldığı saptan- dı. Türkiye'deki gelir dağılımı eşitsizliğini de ortaya koyan Dünya Bankasf nın veri- lerine göre Türkiye nüfusunun en zengin yüzde 10'luk bölümünün gelir ya da tü- ketimden aldığı pay yüzde 32.3. Nüfusun en yoksul yüzde 10'u ise, gelir ya da tü- kerimden yüzde 2.3 oranında pay alıyor. Kişi başına gelir 2 bin 160 dolar Raporda Türkiye, kişi başına düşen mil- li gelire göre yapılan sınıflandırmada ise orta alt kademede yer aldı. Kişi başına 2 bin 160 dolar gelir düşen Türkiye, Peru, Irak, Batı Şeria, Fas, Bosna, Namibya, Bulgaristan gibi ülkelerle aynı kategoride bulunuyor. Raporda aynca, dünya genelinde yok- sulluğun engellenmesi için çevre koru- ma önlemleri ve sosyal eşitsizliklerin durdurulmasına ağırhk venlmesi istene- rek, ''Daha i>i polirikalar ve kurumlar yerieşmeden, sosyal ve çe\Te korumaya yönelik adımlar. kaUonma sürecini hiz- landırmaya yetme> ecektir. Hatta bu du- rum, yoksulluğun daha da derinleşmesi- ne, yaşam kalitesinin daha da kötüleşme- sine yol açacakür" Dünya SevahatveTurizm Kon$e>i'nin raporuna göre Türkive'den sonra en hızh aruş Hindistan \e Çin'de \asanacak. WTTC'ye göre Türkiye talebin en hızlı artacağı ülke Turizmyüzde 10 büyüyecek ANKARA (ANKA) - Dünya Seyahat ve Turizm Konseyı (WTTC) gelecek 10 yıl içinde dünyada, tu- rizm sektörünün en hızlı büyüyeceği ülkenin Tür- kiye olduğunu açıkladı. WTTC tarafindan hazırlanan 2002-2012 dönemı raporunda, gelecek 10 yılda tu- rizm ve seyahat talebinin en hız- lı artacağı ülkelerin başında yü- hkortalama yüzde 10.2'ük büyü- me hızı tahmıniyle Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi yüzde 9.7 ile Hindistan, yüzde 8.5 ile Çin izliyor. Rapora göre dünya turizm sektörü bu yıl 4 trilyon 211.1 mıryar dolarlık hareketlilik yaratacak. Bu rakam 2001 yıluıda 8 trilyon 613.8 milyar dolara ulaşacak. 2002-2012 yıllan arasmda dünya turizm talebi yılda ortalama yüzde 4.5 ora- nında bir reel büyüme kaydedecek. Seyahat ve tu- tizm sektörü bu yıl dünya gayn safi milli hasılası- na yüzde 3.6 oranında katkıda bulunacak. Bu oran 2012 yılına kadar yüzde 3.8'e ulaşacak. Dünya tu- rizm sektörünün sağladığı istihdam da genel istih- dama göre daha hızlı büyüyecek. Bu yıl 198 mil- yon 98 bin olan dünyada turizm sektöründeki top- lam istihdam, 2001 'de 249 mil- • WTTC tarafindan 7^489buıe çıkacak îstihdamm , , .. yılda ortalama yuzde 8.6 artış hazırlanan rapora gore, kaydedeceği tahmin ediliyor. Türkiye, gelecek 10 ' WTTC'ninraporunda 11 Eylül yılda turizm talebinin en • saldınlannm turizm sektörü üze- hızlı artacağı ülkelerin ^^^ e t k i l e r i d e değerlendirildi hasında peiivnr ı ve bırçok ülkede oldukça yıpratı- Daşınüa geiıyor. | a o [ m b u olsy[arm ^ e t k i l e r i . nin bu yıl da devam ettiğine dik- kat çekildi. Turizm Bakanı Mustafa Taşar, son dö- nemde dünya genelinde yaşanan ekonomik krizle- re ve 11 Eylül saldınlanna rağmen Türkiye'nin 2001 yılında dünya turizm sektörünün en hızlı bü- yüyen ülkesi olduğunu ifade etti. BtLlŞÎM SEKTÖRÜ tSTANBUUDA BULUŞUYOR Bilişim Zirvesi 3 Eylül'de Ekonomi Servisi - Bilişim sektörü, eylül ayın da Istanbul'da bir araya geliyor. Sektörün en önemli buluşması ola rak kabul edilen Bilişim Zirvesi'02, 3 Eylül'de başlayacak. Türkiye Bilişim Derne ği, Türkiye Bilişim Vak fi, TÜBİSAD, Türkiye Zekâ Vakfi ve Interpro tarafindan düzenlenen Bilişim Zirvesi, Kaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılacak. Türkiye'nin en önemli bilgi paylaşımı ve eğitim platformu olarak kabul edilen zirve, dört gün sü recek. Bilişim Zirvesi kapsa mmda, 250"yi aşkm top lantı ile 5 bin profesyo nelin internet ötesine taşmacağı ifade edildi. Zirve çatısı alrmdaki en önemli bölümlerden bi rini BTvizyon toplantı lan oluşturacak. Bu toplantılarda, bilgi yönetimi, e-iş, internet dünyası, mobil çözümler, finansal çözümler, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal kaynak kullanımı, KOBl'lere yönelik çözümler, yükselen iletişim teknolojileri, sayısal yaşam gibi konular üzerinde durulacak. Aynca zirvede Türkiye Bilişim Derneği tarafindan düzenlenen Bilişim Kurultayı'nm 19'uncusu yapılacak. Ana teması "e-çözüm" olarak belirlenen kurultay kapsa mmda, bildiriler, çalış ma gruplan, açık otu rumlar ve sektörel çözüm oturumlan yer alacak. COROLLA STATION ÜRETECEK Toyota yeni üretime başladı tSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Corolla Sedan modelinden sonra Corolla Station Wagon modelinin üretimine bugün Adapazan fabrikasmda başladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den (TMMT) yapılan açıklamada, şubattan beri 17 bin adet Corolla Sedan ihraç edildiği belirtildi. Temmuz ayımn sonunda üçüncü en büyük otomotiv ihracatçısı konumunda olan Toyota Otomotiv'in, popüler Station Wagon modelinin de üretime dahil olmasıyla mevcut konumunu daha da güçlendireceği vurgulanan açıklamada, şirketin yıl sonunda 22'si Avrupa'da olmak üzere toplam 25 ülkeye 12 bin adet Statioa Wagon ve 28 bin adet Corolla Sedan ihraç edeceği bildirildi. Açıklamada, "2004 yıh itibariyle üçüncü yeni modeün üretimine başlanmasıyia, Adapazan fabrikasmdaki yatmm miktan 150 milyon Euro'ya vükselecek" denildi. Avrupa'da tasanmı yapılan Toyota Corolla aynı zamanda Ingıltere'de Burnaston'da 3 ve 5 kapılı modelleriyle üretiliyor. Bu yıhn ilk 7 ayında Avrupa'da 120 binden fazla Toyota Corolla satan Toyota'nın AvTupa'daki pazar payı yüzde 4.4 düzeyinde bulunuyor. Bu yıl 740 bin araç satmayı planlayan Toyota'nın 2005 yılında Avrupa'da 800 bin adet araç satma hedefine doğru emin adımJarla ılerlediği bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog