Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Z3 AĞUSTOS 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA jrjr| dishab(acumhuriyet.com.tr 11 IKDP Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunu hâlâ 'Kürdistan'ın parçası' olarak görüyor Barzani niyetiniaçıkettiSERKAN DE]\ÜKTAŞ ANKARA - Türkiye ile ilişkileri son dönemde giderek geren Irak Kür- distan Demokratik Partisi'nin (IKDP) Türkiye, îran, Suriye ve Irak'taJd Kürt- lerin geleceğine ilişkin amaçlan, parti- nin resmi intemet sitesinde ortaya ko- nuyor. MesudBarzani yönetimindeki IKDP; Türkiye, tran ve Suriye'deki Kürtlerin * ulusal haklan" için verdikleri mücade- leyi desteklediğini belirtirken Binnci Dün- ya Savaşı sonrasında bö'lünen Kürdis- tan'ın farklı bölgelerindeki "ayak- lanmalan" da hep desteklediğini bıldirdi. IKDP'nin bu açıklamala- . n, Türkiye'nin Doğu ve Güney- doğu Anadolu bölgelerini hâlâ "Kürdistan'ın parças" olarak gör- düğünü ve PKK'ye yıllarca destek verdiğini degösteriyor. IKDP, Kürt- lerin tek ulus olmalanna karşın devlet kuramadıklannı belirtirken "Kür- distan'ın farkh bölgelerindeki hükümede- rin bu gerçegireddetmeleridununun ger- çekiiğini değiştirmez" görüşünü savundu. ABD'nin Irak'a olası operasyonunu ileri- de bağımsız bir Kürt devleti için en avan- tajh şekilde kullanmaya çalışan Barza- ni'nin DCDP'si, Ortadoğu'daki tüm Kürt halklannın temsilcisi ve özgürlük müca- IKDP'nin politikalannın temelinde yatan gerçekler, partinin resmi internet sitesin- de ortaya konuyor. Sitede yer alan bazı görüşler şöyle: Türkiye'deki mücadeleyi des- tekliyorUZ: KDP; Türkiye, Iran, Sun- ye ve Rusya'daki Kürt toplumunun müca- delesini destekJer ve bunlann yaşadıklan ülke içinde kendi geleceklerini belirleme- • IKDP'nin internet sitesinde, "Kürdistan'ın farklı bölgelerindeki her ayaklanma, diğer bölgelerdeki Kürtler tarafından desteklenmiştir" görüşleri dile getiriliyor. delesinin merkezi olma politikasını güdü- yor. Kuzey Irak'ta önce federasyon daha son- ra da bağımsız bir devlet kurma amacın- daki IKDP, Türkiye ile gerginlik politika- sı uygulamayı da sürdürüyor. "Kuzey Irak Türk ordusuna mezar olur" açıklamasını yaparak Türkiye'nin sert tepkisini çeken lerine ve merkezi hükümetle yapacaklan anJaşmalara yönelik desteğini yineler. KÜItler tek UİUStur: KDP, Kürtle- rin tek bir ulus olduklanna inanır. Kürdis- tan, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, Kürt halkının kendi geleceğini belirleme istemleri göz ardı edilerek bölündü. Ayaklanmaları destekledlk: Kürdistan'ın farklı bölgelerindeki halklar arasındaki dayanışma doğaldır ve Kürdis- tan'ın herhangi bir bölgesindeki ayaklan- ma, diğer bölgelerdeki Kürtler tarafindan her zaman desteklenmiştir. Hükümetlerin bu gerçegi reddetmeleri, durumun gerçek- liğini değiştirmez. Baskı altındakl halklar: Onadoğu bölgesindeki en kalabalık 3. toplum olan Kürt halkı, dünyada ulusal haklan olma- yan en geniş etnik toplumu temsil etmek- tedir. Bu nedenle, demokratik ve ulusal haklan ile self-determinasyon hakkı için mücadele eden baskı alnndaki halklann ha- reketlerinde önemJi bir rol oynamalıdıriar. Federal devlet çabaları süre- Cek: Binlerce ınsanımızın kendilerini fe- da ederek kurulan Kürdistan Ulusal Mec- lisi ve federal devlet zeminin güçlenme- si için çok çalışryoruz. Bu yolda gerekli olan uluslararası desteği almaik için de çok ça- balıyoruz. 1 ÜRKİYESINIRINA UÇAKSAVAR IKDPhızla silahlanıyor • Düzenli birlikler kurma çabası içinde olan IKDP'nin, ABD'li askeri uzmanlann da yardımıyla özel birlikleri eğittiği, 10 bin peşmergenin daha silah altına ahndığı öne sürülüyor. FERİT DEMİR TUNCELİ - Millı Sa- vunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun "Musul veKerkük.MisaJa.Mfflisı- nırları içindedir" açıkla- masının ardından IKDP'ye bağlı yayın organlannda Türkiye'ye yönelik tehdit- ler görülürken Mesud Bar- zani silahlanmaya hız ver- di. Bölgede 10 bin peş- mergeyi daha silah altına aldığı belirtilen IKDP lide- ri Barzani'nin Türkiye sı- nınndaki bazı bölgelere de uçaksavaryerleştirdiği öne sürülüyor. IKDP'nin Türkiye'de tepki çeken açıklamalan- nın ardından dıkkatler Ku- zey Irak'a çevrilirken Bar- zani'ye bağlı güçlerin ha- rekete geçtiği beürtiliyor. Kuzey Irak'ta IKDP'ye yakın kaynaklardan alı- nan haberlere göre, son yıllarda düzenli birlikler kurma çabası içinde olan Barzani, bu amaçla ABD'li askeri uzmanla- nn da yardımıyla çok sa- yıda özel birlik eğitiyor. Barzani'nin 10 bin yeni peşmergeyi daha silah al- tına aldığı ileri sürülüyor. Ptşmergeleri ağır sflahlaria donatıypr Barzani'nin bu peşmer- gelerin büyük bölümünü Erbil yakınlanndaki stra- tejik öneme sahip bölge- lere yerleştirdiği, diğer bö- lümünü ise ağır silahlarla donatarak Duhok, Musul ve Kerkük bölgelerine ya- kın kesimlere gönderdiği vurgulanıyor. KDP lideri Barzani 'nin aynca Türkiye sınınna ya- kın kendi denetimindeki bölgeiere çok sayıda peş- merge gönderdiği, bu bir- liklerini uçaksavar gibi ağırjilahlarla donattığı da beliıtiliyor. Türkiye, IKDP'nin tepki çekeı açıklamalannın ar- dındin Kuzey Irak'ı tekrar mercek altına alıyor. Askeri yetkililerden alı- nan Mİgilere göre, Kuzey Irak'a iki ayn bölgeyi dene- timi iltında bulunduran Irak Kürastan Yurtseverler Bir- liğı ıXYB) lideri CelalTa- labaıi ve Barzani güçleri yakn izlenmeye alındı. Bı çalışmalar sırasında bölg;de uzun süredir üsle- nen?KK-KADEKüyele- nnmkimlerden destek gör- cfüğîde saptanacak. Özel- likTeîKYB denetimi altın- dabüunan bölgelerde üs- lena KADEK militanlan- nın hangi gruplarla ilişki- ye girdiği belirlenecek ve önlem alınacak.Son yıllar- da PKK-IKYB ilişkileri- nin bozuk olması nedeniy- le zaman zaman iki grup arasında çatışmalann ya- şandığına dikkat çeken as- keri yetkililer, PKK örgü- tünün IKDP ile ilişki kura- bileceğine de dikkat çeki- yor. PKK-KADEK'in bölge- de silahlanmaya hız verdi- ği, bu amaçla Kürdistan Demokratik Çözüm Parti- si (PÇDK) ile birlikte silah- lı militan sayısını 10 bine çıkarmaya çahştığı da ile- ri sürülüyor. IsraiVdehummalı hazırlık tsraiL Filistinü militanlardan ya da Irak'tan gelebilecek olası bir saldınya karşı hummah bir hazırük yürütüyor. Halka radyasyona karşı haplar dağıübyor, görevüler çiçek aşısından geçirüiyor. gökdelene çarpan uçaklara, Scud füzelerine karşı provalar yapıbyor. IsraiL ABD'nin saJdirm&sı durumunda Irak'ın IsraiTe yönelik bir karşı sakhnya girişmesinden endişe ediyor. Hanrüklar çerçevesinde halka gaz maskeleri de dağmbyor. Ülkeve yeni gelen >akJaşık bin kadar Ethop\alı göçmen de önceki gün kendilerine dağıDlan gaz maskelerini nasıl takacaklannı öğrendiler. (REUTERS) Barzani ile Ankara arasındaki gerginlik Washington'da sıkmtı yaratıyor Geıi adım attılar: Bfldiri çarpıtddı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) Dış llişkiler Direktörü Hoşyar Zebari, IKDP'nin "Kuzey Irak Türk ordusuna mezar olur" içerikli açiklamasının çarpıtıldığını savundu. Zebari, yazının IKDP'nin yan resmi yayın organı Brayati gazetesinde yer aldığını belirtirken **Bu makaledeki görüşler IKDP'nin resmi görüşleri değüdir" dedi. Zebarınin gelecek günlerde Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Türkiye ile IKDP arasındaki ilişkiler giderek gerginleşiyor. Mesud Barzani yönetimindeki IKDP'nin ABD'nin olası bir operasyonunun ardından federal bir devlet kurma çabalanndan kaygı duyan Türkiye, Irak'uı bölünmemesi, etnik ve coğrafik temele dayanan bir federasyon kurulmaması gerektiğini taraflara iletiyor. Ancak Barzani ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideri Celal • IKDP yetkilisi Zebari, Türkiye'yi kızdıran makalenin, partinin resmi görüşünü yansıtmadığını ileri sürdü. Talabani'nin Türkiye'nin uyanlannı dikkate almaya yanaşmadıklan gözleniyor. Taraflar arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan son gelişmeye, Brayati gazetesinde önceki gün çıkan bir makale neden oldu. Makalade, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun "Kuzey Irak bize emanet Bağımsız devlete izin vermeyiz" açıklamasına yanıt veriliyor. Makalede "Türkiye'nin Kuzey Irak'a saldınnası dunımunda bölgenin Türk askerine mezar oiacağı" gibi ifadelere de yer verildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kuzey Irakh Kürtlerin son 10 yıktır güvenlik ve esenliklerini Türkiye'ye borçlu olduklan" arumsahldı. Zebari, NTV'nin sorulannı yamtlarken Brayati'deki makalenin "KürtMedyas'' adlı bir kuruluş tarafından çarpıtıldığuıı savundu. "Brayati gazetesi yan resmidir. Burada IKDP\\ le doğrudan bağlanüsı bulunmayanlar da görüşlerini dile getirir" diyen Zebari, makalenin IKDP'nin resmi görüşü olmadığını savundu. Öte yandan, Türkiye ile IKDP arasında ilişkilerin gerginleşmesi ABD'nin olası müdahale planlan açısından Washington'da sıkıntıyla karşılandı. Washington'ın olası operasyon öncesinde bu gerginliği gidermek ve Barzani 'yi dizginlemek amacıyla bir girişim başlatması bekleniyor. Washington yönerimine yakın bir kaynak NTrV'ye, Türk ordusuyla IKDP arasında Kuzey Irak'ta bir çatışma çıkması olasılığırun operasyon planlannı tehdit erriğini söyledi. ABD ve Türk kaynaklanna göre Washington operasyon karanm kesinleştirirse önce Türkiye-Barzani gerginliğini gidermeye çalışacak. Maslahatgüzar Muhammed, elçilik işgalinin ardında ABD, İngiltere ya da Israil'in olduğunu öne sürdü Irak: Berlin baskınında üç ülkenin parmağı var D15 Haberler Servisi - Irak, geçen salı Berlin'deki Irak Bü- yükelçiliği'nin işgal edilmesi olayının arkasında ABD, Israil ya da îngiltere'nin bulunduğu- nu öne sürdü. Irak Maslahatgüzan Şamil Mu- hammed. Alman Tagesspiegel gazetesine dün verdiği demecte, "Tehdit ABD, İngiltere ve tsra- il'den geliyor. İşgal eylenü bir sal- dmjdı" dedi. Geçen salı Almanya Demok- ratik Irak Muhalefeti örgütünden 5 eylemci Berlin'deki Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etmiş, Muhammed ve bazı çalışanlan 5 saat boyunca rehin almıştı. Eylemciler, "Iraktopraklannm kurtanknası operasyonunun baş- ladığmı" ilan etmişlerdi. Alman- ya'ya iltica başvurusunda bu- lunduklan belirtilen Iraklı mu- halifler yapılan operasyon sonu- cu tutuklanmışlardı. 'Cep telefonuyla emir aldılar' Eylemin ardından hastanede şok tedavisi gören Muhammed, işgalcilerin bir yabancı ülkeden cep telefonuyla emir aldıklannı söyledi ve "hatnn diğer ucunda Washington,TeJ Avivya da Lond- ra'nın bulunduğunu belirttı. Mu- hammed, eylemin amacının "Al- manya'nm Irak'a yönelik doğru pofitikasmı gözdendüşürmek" ol- duğunu söyledi. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Irak'uı vuruhTiasına kesinlikle karşı çıkıyor ve ülke- sinin bir operasyona katılmaya- cağını belirtiyor. ingiltere ise ABD'nin Irak politikasına des- tek veriyor. ^"~^ ^~ Irak Dışişleri Bakanlığı önce- ki gün işgali bir terör eylemi ola- rak nitelendirip kınamış ve arka- suıda Amerikan ve Israil istihba- ratının bulunduğunu öne sür- müştü. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld VVashington yönetiminin olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını bildirmişti. POLtS OPERASYON DÜZENLEDİ- Geçen saü Almama Demokrank Irak Muhalefeti örgütünden 5 eylemci Berlin'deki Bağdat Bü\ükelç.iliğTni işgal etmişti. Aiman güvenlik güçlerinin düzenlediği operas>on sonucu ejiemciler tutuklandL (Fotoğraf: AP) BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Ulusalcı Politikanın Anlamı Üzerine... Avrupa, Kuzey Amerika bölgelerindeki ülkeler "ulusalcı" politikalar izlerler. ABD, Kanada, Alman- ya, Fransa, Isveç hepsi de ulusalcı çizgi içindedir- ler. Hatta, ulusal çıkarlannı daha iyi koruyup geliş- tirebilmek için aralannda "uluslarüstü" işbirliği de yaparlar: Arnaç. kendi halklanna daha büyük re- fah sağlamaktır. - Fransa, aynı birlik içinde (AB içinde) olmalan- na rağmen Ingilizin etini almamak için direnir; Tür- kiye'deki ihaleyi kendi firmasının kazanabilmesi için Ispanya veya Almanya'ya karşı her türlü "ka- nun dışı" hileye başvurabilir. - Avrupa'da, ABD'de, Japonya'da "dünya ile HişkHerinde" ulusalcı politika izlerler. Ulus-devlet an- layışı ve uygulaması içinde bulunurlar. Isveç, Eris- son için her şeyi yapar: Almanya BMVV için, İngil- tere de viskisi adına... - Batı kapitalizmi dünya üzerinde egemenliğini sürdürmek için "aratanndaki kavgayı", 1945'ten sonra sınıriamıştır. Artık "aralannda savaş yoktur". Ama "dışanya karşı" sonsuz bir savaş içindedir- \er. Yıllık 850 milyar dolartık silah üretimi bunun içindir. Batı'nın ulusalı 'faşisttir'... Batı kapitalizminin, kendi ulusal çıkarlannı "dı- şarda" koruması ve geliştiımesi "faşist yöntem- lerie" olur. Batı kapitalizminin ulusalcılığı faşizmle birlikte yürür; Churchill de, Hitierdefaşisttiler. İn- giltere Çanakkale'ye saldınrken, Süveyş'e saldınr- ken faşist bir tutum içinde idi. Ulusal çıkarlannı "güç kullanarak" geliştirmek istiyordu. ABD ve İngiltere 1990'da, 1991 'de Körfez ope- rasyonlan ile faşist bir tutum içindeydiler. Güç kul- lanarak stratejik çıkarlannı geliştiriyorlardı, ABD (ve İngiltere) bugünlerde Irak'a operasyon planla- n yaparken yine faşist bir uygulama yürütüyorlar. Batı kapitalizmi kendi çıkarlannı güç kullanarak, zor kullanarak, dayatarak geliştiriyor. Faşistçe olan budur. Batı kapitalizminde ulusallık ve faşizm be- raber yürüyor. Güneyin ulusalı antifaşisttir... Bunakarşılıkgüneyin ulusal politikalar yürütme- si faşiste karşı bir harekettir. Venezüella'da Hugo Charez ulusalcı bir politika ızlemektedir; bu faşist bir politika mıdır? Kesinlikle hayır: Venezüella antifaşist bir politi- ka izliyor; faşiste karşı kendisini koruyor: CUŞ'nin, ABD'nin Venezüella petrolünü ellerine geçirme planlanna direnıyor; halkının çıkarlannı koruyor; ulusalcı bir politika izliyor, ulus-devlet çizgisinde ka- larak ÇUŞ'nin ve küreselleşmenin ülkeyı ezmesi- ne karşı koyuyor: O zaman net bir aynm yapmamız zorunlu olu- yor; - Batı kaprtalizminin ulusal politika izlemesi fa- şist yöntemlerle oluyor. Çünkü, askeri, siyasi, ma- li, teknolojık "dayatmalarla" amacına ulaşıyor. - Buna karşılık Atatürk, Gandi, Musaddık, Na- sır, Chavez gibi liderlerin uyguladıkları politikalar faşist politikalar değil, "antifaşist politikalar"d\r. Bunlar ulusalcı politikalar izlemişlerdir. Sömürge- ci (ve faşist) ülkelere karşı ulusalcı politikalarta ce- vap vermişlerdir. O zaman ulusalcılığın veya ulusalcı politikaların ne anlama geldiklerini iyi görebilmek için "ne amaç- la kullanıldıklanna" bakımak gerekir. - Amerika kendi ulusal çıkarlannı, petrol çıkarla- nnı geliştirmek için Irak'ı bombalıyorsa bu "faşist bir politikadır", - Venezüella kendi petrolünü ABD'ye kaptırma- mak için ulusal bir politika yürütüyorsa, bu "anti- faşist" bir politika olur; tabii aynı zamanda da, an- tiemperyalist... Bu ayrımları yapmaksızın, "ulusalcı politika iyi- dir veya kötüdür" diye bir degerlendirme yapıla- maz. Ulusal politikalann hangi amaçlarla kullanıl- dığına bakmak gerekir. - Başkasını ezmek için mi, yoksa kendini ezdir- memek için mi? - Dünya devletleri arasında "Insanlık için denge sağlamaya yönelik mi", yoksa "başka devletleri ve halklarını ezmek için mi?" Bu sorulann cevaplannı vermeden ulusalcı po- litikalann iyi ya da kötü olduklanna karar verilemez. Türkiye'nin bulunduğu noktadan baktığımızda ulu- salcı politikalar izlemek demek, - Kendi tütün üreticisini korumak için tekelci Amenkan firmasına karşı koymak demektir. - Iç pazan, ÇUŞ'nin tekeline bırakmamak demek- tir. - IMF'nin uydusu olmamak, AB'ye tek taraflı bağlanmamak demektir. - Bor madenlerini, yabancılara kaptırmamak de- mektir. Halk seçimlerde oy verirken şu ölçüyü kullanmak zorundadır! - Hangi parti Hugo Chavez'in tarafında duru- yor? - Hangi parti ÇUŞ'nin arkasına saklanıyor? Aca- ba soruyu "kimler" diye mi sormak gerekiyor! Ülkelere temsilciler gönderilecek Bağdat'tan karşı diplomatik atak DUBAİ (AA) - ABD'nin Irak'a yöne- lik harekât için diğer ül- kelerden destek sağla- ma çabalanna karşılık Bağdat da karşı atağa geçerek, Arap, Müslü- man ve Avrupa ülkele- riyle görüşmeler yap- maya hazırlanıyor. Irak Devlet Başkan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan,Eşşark El Av- sat gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin sürekli "kötü"yü aradı- ğıru ve Irak'a karşı ol- maya zorlamak için Arap ülkelerine temsil- ci gönderdigini kayde- derek "Bizim de bütün cephelerde (Arap, Müs- lüman ve Avrupa) ken- di diplomatik girişimi- miz var" dedi. Bütün Arap ülkeleri- nin harekâta karşı çık- ması çağnsında bulu- nan ve ABD'nin hare- kât önerisini tam ola- rak kınamayan ülkele^ ri eleştiren Ramazan, bazı ülkelerin ABD'yi destekleyerek gelişe- ceklerini düşündüğü- nü, ancak sonucun böyle olmayacağını, çünkü ABD'nin onla- n "ajan" olarak gör- düğünü ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog